Eπικοινωνία | Αναζήτηση | FAQs | Ενημέρωση | Για Τελικούς Δικαιούχους | Περιεχόμενα

Κεντρική Σελίδα > Κείμενα-Πλαίσιο > Επιχειρησιακό Πρόγραμμα > Δομή Επιχειρησιακού Προγράμματος > Άξονας 1

Άξονας 1: ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΚΑΙ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΓΙΑ ΟΣΟΥΣ ΑΠΕΙΛΟΥΝΤΑΙ ΜΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟ

Άξονας 1 | Άξονας 2 | Άξονας 3 | Άξονας 4 | Άξονας 5 | Άξονας 6 |

ΜΕΤΡΟ 1.1: Βελτίωση των συνθηκών ένταξης στο εκπαιδευτικό ατόμων ειδικών κατηγοριώνΠροβολή / Απόκρυψη Ενεργειών

ΜΕΤΡΟ 1.2: Καταπολέμηση της σχολικής αποτυχίας και διαρροής με εναλλακτικές μορφές μάθησηςΠροβολή / Απόκρυψη Ενεργειών

Ο Άξονας Προτεραιότητας 1, που ταυτίζεται με το 2ο πεδίο πολιτικής του ΕΚΤ, έχει στόχο αφ’ενός την πρόληψη του κοινωνικού αποκλεισμού μέσα από δράσεις που δίνουν σε όλους ίσες ευκαιρίες αρχικής ένταξης στο σύστημα εκπαίδευσης, με σκοπό την αποφυγή της σχολικής αποτυχίας και διαρροής με την απόκτηση των απαραίτητων επαγγελματικών εφοδίων, και αφ’ετέρου την καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού, βελτιώνοντας την απασχολησιμότητα των ατόμων και προσφέροντάς τους το αναγκαίο εκπαιδευτικό συμπλήρωμα μέσα από μια διαδικασία διά βίου εκπαίδευσης.

Μολονότι η εκπαιδευτική πολιτική της χώρας δεν κάνει διακρίσεις σε βάρος συγκεκριμένων μαθητικών ομάδων, υπάρχουν ορισμένες πολιτισμικές, εθνικές ή θρησκευτικές μειονότητες που παρουσιάζουν δυσκολία ένταξης στην εκπαιδευτική διαδικασία. Ως εκ τούτου, στο πλαίσιο των δράσεων του Άξονα Προτεραιότητας 1 επιχειρείται μια ολοκληρωμένη παρέμβαση για την υποστήριξη των μαθητών αυτών, με σκοπό να παραμείνουν στο εκπαιδευτικό σύστημα για όσο γίνεται μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, να βελτιώνουν συνεχώς την εκπαιδευτική τους επίδοση και να ενσωματωθούν το ταχύτερο δυνατόν στο κύριο σώμα των μαθητών (mainstreaming).

Στον Άξονα Προτεραιότητας 1 εμπίπτουν επίσης διάφορες άλλες ομάδες μαθητικού πληθυσμού, καθεμία από τις οποίες παρουσιάζει ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και προβλήματα, τα οποία και αντιμετωπίζονται με εξειδικευμένες δράσεις που περιγράφονται στη συνέχεια. Πιο συγκεκριμένα, για τους μαθητές με αναπηρίες προβλέπονται επιμορφωτικές δράσεις ορθής εκπαιδευτικής αντιμετώπισης με στόχο, όπου αυτό είναι δυνατό, την ομαλή ένταξή τους στο εκπαιδευτικό σύστημα και την επαγγελματική εξέλιξή τους. Για κάποιες άλλες ευπαθείς μαθητικές ομάδες, που περιλαμβάνουν μαθητές με χαμηλή επίδοση σε ορισμένα μαθήματα, μαθητές που αντιμετωπίζουν μαθησιακές δυσκολίες καθώς και μαθητές που προέρχονται από οικονομικά ασθενείς οικογένειες, προβλέπονται ειδικές δράσεις ενδυνάμωσης και συμπλήρωσης των εκπαιδευτικών γνώσεων και των ατομικών δεξιοτήτων τους.

Στην ίδια κατεύθυνση, στην προσπάθεια δηλαδή πρόληψης της σχολικής αποτυχίας και διαρροής αλλά με πολύ πιο διευρυμένη στόχευση αυτή τη φορά, κινείται και η εκπαιδευτική παρέμβαση του «Ολοήμερου σχολείου», που δρομολογήθηκε πιλοτικά στο πλαίσιο του Β΄ ΚΠΣ και επεκτείνεται σημαντικά μέσω του παρόντος ΕΠ. Στο πλαίσιο του συγκεκριμένου θεσμού, επιχειρείται ο συνολικός συντονισμός των δράσεων του σχολείου, αλλά και ο εμπλουτισμός του σχολείου με νέες δράσεις, με στόχο τη βελτίωση των επιδόσεων των μαθητών και την επαύξηση των εκπαιδευτικών γνώσεων και των δεξιοτήτων τους. Την ίδια στιγμή, η επέκταση της πρωινής διδασκαλίας μέχρι τις πρώτες απογευματινές ώρες έρχεται να καλύψει, πέρα από τις μαθησιακές ανάγκες των μαθητών, και τις εργασιακές-κοινωνικές ανάγκες των γονέων και κυρίως των μητέρων, που μ’αυτόν τον τρόπο διευκολύνονται είτε στην εργασία τους, εάν ήδη εργάζονται, είτε στην προσπάθειά τους να ενταχθούν στην αγορά εργασίας είτε και στην επιθυμία τους να βελτιώσουν τα επαγγελματικά τους προσόντα.

Στον Άξονα Προτεραιότητας 1, τέλος, για την καταπολέμηση του αναλφαβητισμού των ενηλίκων εντάσσονται δράσεις μέσω των οποίων όσοι έχουν πρόωρα εγκαταλείψει το σχολείο θα έχουν, με τη βοήθεια των «Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας», τη δυνατότητα να βελτιώσουν τα ακαδημαϊκά και επαγγελματικά τους προσόντα ώστε να μπορέσουν να ενταχθούν ευκολότερα στην αγορά εργασίας ή ακόμα και να επιστρέψουν στο τυπικό εκπαιδευτικό σύστημα για συνέχιση των σπουδών τους. Επίσης, για όσους θέλουν να καλύψουν τα μαθησιακά τους κενά ή να αποκτήσουν δεξιότητες που θα τους βοηθήσουν στην επαγγελματική και κοινωνική τους εξέλιξη, υλοποιούνται εκπαιδευτικά προγράμματα διαρθρωμένα σε κύκλους σπουδών και επίπεδα.

Στο πλαίσιο του 1ου ΕΠΕΑΕΚ αναπτύχθηκε εκπαιδευτικό υλικό, επιμορφώθηκαν καθηγητές και εφαρμόστηκαν προγράμματα σε περιορισμένο αριθμό μαθητών προκειμένου να αξιολογηθούν οι επιπτώσεις των παρεμβάσεων, ενώ, παράλληλα, προωθήθηκε το απαραίτητο θεσμικό πλαίσιο. Συνεπώς, η υλοποίηση των προτεινομένων δράσεων αυτού του Άξονα στο πλαίσιο του Γ΄ ΚΠΣ έχει συμπληρωματικότητα με το προηγούμενο ΕΠ. Παράλληλα, πρέπει να τονιστεί ότι το κόστος της πλειοψηφίας των προτεινομένων καινοτομικών δράσεων δεν αποτελεί μέρος των παγίων εθνικών δαπανών για την εκπαίδευση.

Οι δράσεις που υλοποιούνται στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 1, εντάσσονται σε δύο Μέτρα. Το πρώτο αφορά την ένταξη ατόμων ειδικών κατηγοριών στο εκπαιδευτικό σύστημα και το δεύτερο την καταπολέμηση της σχολικής αποτυχίας και διαρροής, ενώ και τα δύο Μέτρα στοχεύουν στον περιορισμό των μαθησιακών και οικονομικο-κοινωνικών ανισοτήτων και δυσκολιών, που δυσχεραίνουν την ένταξη στο εκπαιδευτικό σύστημα.

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1: Προώθηση της Ισότητας Ευκαιριών Πρόσβασης στην Αγορά Εργασίας για όλους και ιδιαίτερα για όσους απειλούνται με Κοινωνικό Αποκλεισμό

ΜΕΤΡΟ 1.1 Βελτίωση των συνθηκών ένταξης στο εκπαιδευτικό σύστημα ατόμων ειδικών κατηγοριών

Βαρύτητα στο σύνολο του ΕΠ (%) Βαρύτητα στο σύνολο του ΕΚΤ (%) Βαρύτητα στον Άξονα (%)
4,4 5,4 26,8

ΜΕΤΡΟ 1.2 Καταπολέμηση της σχολικής αποτυχίας και διαρροής και ενίσχυση της μαθησιακής και κοινωνικής διάστασης του σχολείου

Βαρύτητα στο σύνολο του ΕΠ (%) Βαρύτητα στο σύνολο του ΕΚΤ (%) Βαρύτητα στον Άξονα (%)
12,0 14,7 73,2

ΣΥΝΟΛΟ ΑΞΟΝΑ

Βαρύτητα στο σύνολο του ΕΠ (%) Βαρύτητα στο σύνολο του ΕΚΤ (%) Βαρύτητα στον Άξονα (%)
16,3 20,1 100,0

Ο συνολικός π/υ του Άξονα Προτεραιότητας 1 ανέρχεται σε 451.458 χιλ. ΕΥΡΩ και συγχρηματοδοτείται από Εθνικούς πόρους (25%) και από το ΕΚΤ (75%). Ο Άξονας 1 απορροφά το 16,3% του συνολικού π/υ του Επιχειρησιακού Προγράμματος Εκπαίδευσης και Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης και το 20,1% των πόρων του ΕΚΤ.

Μπορείτε να κατεβάσετε σε μορφή pdf το κείμενο της Εισαγωγής του ΆΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1 που βρίσκεται στο Συμπλήρωμα Προγραμματισμού

©2003, Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠΕΑΕΚ. Ως προς τις πληροφορίες που περιέχονται στην παρούσα ιστοθέση ισχύει παραίτηση από κάθε ευθύνη και επισυνάπτεται ανακοίνωση ως προς την πνευματική ιδιοκτησία.( Τελευταία Ανανέωση: 1/6/2005 )

Ανάπτυξη Eworx Α.Ε.
Εργαλείο Διαχείρισης ReXPEn