Eπικοινωνία | Αναζήτηση | FAQs | Ενημέρωση | Για Τελικούς Δικαιούχους | Περιεχόμενα

Κεντρική Σελίδα > Κείμενα-Πλαίσιο > Επιχειρησιακό Πρόγραμμα > Δομή Επιχειρησιακού Προγράμματος > Άξονας 1 > Μέτρο 1.2

Μέτρο 1.2: Καταπολέμηση της Σχολικής Αποτυχίας και Διαρροής και Ενίσχυση της Μαθησιακής και Κοινωνικής Διάστασης του Σχολείου

Μέτρο 1.1 | Μέτρο 1.2 |

Διάρκεια εφαρμογής: Aπό 2000 έως 2006

Ωφελούμενοι από το Μέτρο: Μαθητές της υποχρεωτικής και τεχνικής εκπαίδευσης, εκπαιδευτικοί πρωτοβάθμιας, δευτεροβάθμιας και τεχνικής εκπαίδευσης, γονείς

Περιοχές Εφαρμογής: Όλη η Επικράτεια

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ

Το Μέτρο αποσκοπεί κατά πρώτο λόγο στην υποστήριξη μαθητών της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ώστε να καλύπτονται τα μαθησιακά τους κενά και να περιορίζεται η σχολική τους αποτυχία, και παράλληλα, κυρίως μέσω του θεσμού του Ολοήμερου Σχολείου, στην προώθηση της ισότητας ευκαιριών πρόσβασης στην αγορά εργασίας, διευκολύνοντας τους γονείς και ειδικότερα τις μητέρες στη διεκπεραίωση των επαγγελματικών τους υποχρεώσεων και αναγκών.

Στο επίπεδο της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης η έμφαση δίνεται στην πρόληψη της σχολικής αποτυχίας με την ανάπτυξη δεξιοτήτων και ενδιαφερόντων που συντελούν στην επιτυχημένη εξέλιξη των μαθητών. Στο επίπεδο της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης προβλέπεται η εφαρμογή πιο εξατομικευμένων διδακτικών μεθόδων και συμπληρωματικών εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων ώστε οι μαθητές να διευρύνουν τις γνώσεις και τα ενδιαφέροντά τους, να αναπτύξουν δεξιότητες μάθησης και κριτικής σκέψης και να διαμορφώσουν θετική αυτο-αντίληψη απέναντι στις απαιτήσεις του σχολικού περιβάλλοντος.

Συνεπώς, με την υλοποίηση του Μέτρου δίνεται η ευκαιρία σε μαθητές που ανήκουν σε «ευπαθείς» ομάδες (για οικογενειακούς, οικονομικούς, κοινωνικούς, γεωγραφικούς ή/και μαθησιακούς λόγους) να παραμείνουν στο σχολείο, όπου με την καθοδήγηση έμπειρου εκπαιδευτικού προσωπικού θα είναι σε θέση να αναπληρώσουν τα μαθησιακά τους κενά και να έρθουν σε επαφή με γνωστικά αντικείμενα και εκπαιδευτικές δράσεις που θα τους βοηθήσουν να προοδεύσουν ως μαθητές, αποφεύγοντας τον κίνδυνο να εγκαταλείψουν το σχολείο και να περιθωριοποιηθούν κοινωνικά.

Επιχειρείται δηλαδή τόσο η πρόληψη όσο και η θεραπεία των χαμηλών επιδόσεων στα μαθήματα, προτού ολοκληρώσουν οι μαθητές τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Εάν η πρόληψη των εκπαιδευτικών αδυναμιών γίνει στα πρώτα χρόνια της εκπαίδευσης των μαθητών, τότε η παρέμβαση θα είναι πιο αποτελεσματική και θα εμποδιστεί η εγκατάλειψη του σχολείου.

Η υλοποίηση των στόχων του Μέτρου επιχειρείται με δράσεις που εντάσσονται στις εξής Ενέργειες:

1.2.1: Αναπροσαρμογή της διδασκαλίας σε πιο εξατομικευμένες-συμμετοχικές μεθόδους

1.2.2: Προγράμματα πρόσθετης διδακτικής στήριξης (ΠΔΣ)

1.2.3: Εκπαιδευτικά προγράμματα σε «Ολοήμερα Σχολεία»

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΙ ΤΕΛΙΚΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

Δικαιούχοι των έργων αναμένεται να είναι οι Υπηρεσίες και οι Διευθύνσεις του ΥΠΕΠΘ, που θα συντονίζουν την υλοποίηση των προγραμμάτων.

ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ ΜΕ ΑΛΛΑ ΜΕΤΡΑ

Το παρόν Μέτρο συνδέεται με το Μέτρο 2.1 και με το Μέτρο 2.2, εφ’όσον, για να καταπολεμηθεί η σχολική αποτυχία και διαρροή, χρειάζονται κατάλληλα επιμορφωμένοι εκπαιδευτικοί, σύγχρονα εκπαιδευτικά προγράμματα και εκπαιδευτικά μέσα καθώς και αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου. Το Μέτρο συνδέεται παράλληλα με το Μέτρο 2.4, που αφορά τον επαγγελματικό προσανατολισμό και τη σύνδεση με την αγορά εργασίας, αλλά και με το Μέτρο 2.5, που αφορά τη διά βίου εκπαίδευση των ενηλίκων και ιδιαιτέρως των μητέρων των οποίων τα παιδιά συμμετέχουν σε πρόγραμμα Ολοήμερου Σχολείου.

Τέλος, το Μέτρο 1.2 συνδέεται και με το Μέτρο 5.1, που στόχο έχει την αναβάθμιση της υλικοτεχνικής υποδομής (κτιριακές παρεμβάσεις και εξοπλισμός) των σχολικών μονάδων της υποχρεωτικής εκπαίδευσης, έτσι ώστε να υπάρχει καταλληλότητα χώρων και εξοπλισμού για την εφαρμογή των προγραμμάτων.

Εκτιμάται ότι το 35% των πόρων του Μέτρου 1.2 συνδέεται άμεσα με τους στόχους του Άξονα 4 (Προώθηση της ισότητας των φύλων και βελτίωση της πρόσβασης των γυναικών στην αγορά εργασίας) τόσο γιατί οι δράσεις του Μέτρου προλαμβάνουν και θεραπεύουν την τάση των κοριτσιών να αποφεύγουν τα επαγγέλματα που απαιτούν γνώσεις μαθηματικών, θετικών επιστημών και τεχνολογίας, όσο και γιατί οι δράσεις του Μέτρου επιτρέπουν στις μητέρες των μαθητών να εργαστούν κανονικά ή να αποκτήσουν πρόσθετα επαγγελματικά εφόδια που θα βελτιώσουν την πρόσβασή τους στην αγορά εργασίας.

Μπορείτε να κατεβάσετε σε μορφή pdf το κείμενο του Τεχνικού Δελτίου του Μέτρου 1.2 που βρίσκεται στο Συμπλήρωμα Προγραμματισμού

©2003, Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠΕΑΕΚ. Ως προς τις πληροφορίες που περιέχονται στην παρούσα ιστοθέση ισχύει παραίτηση από κάθε ευθύνη και επισυνάπτεται ανακοίνωση ως προς την πνευματική ιδιοκτησία.( Τελευταία Ανανέωση: 1/6/2005 )

Ανάπτυξη Eworx Α.Ε.
Εργαλείο Διαχείρισης ReXPEn