Eπικοινωνία | Αναζήτηση | FAQs | Ενημέρωση | Για Τελικούς Δικαιούχους | Περιεχόμενα

Κεντρική Σελίδα > Κείμενα-Πλαίσιο > Επιχειρησιακό Πρόγραμμα > Δομή Επιχειρησιακού Προγράμματος > Άξονας 2 > Μέτρο 2.1

Μέτρο 2.1: Αναβάθμιση της Ποιότητας της Παρεχόμενης Εκπαίδευσης

Μέτρο 2.1 | Μέτρο 2.2 | Μέτρο 2.3 | Μέτρο 2.4 | Μέτρο 2.5 | Μέτρο 2.6 |

Διάρκεια εφαρμογής: Από 2000 έως 2006

Ωφελούμενοι από το Μέτρο: Μαθητές και εκπαιδευτικοί της υποχρεωτικής και της τεχνικής εκπαίδευσης, φοιτητές και σπουδαστές των Ιδρυμάτων ανώτατης εκπαίδευσης

Περιοχές Εφαρμογής: Όλη η Επικράτεια

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ

Η ανάλυση της υπάρχουσας κατάστασης στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα καθιστά σαφές ότι απαιτείται σοβαρή προσπάθεια βελτίωσης της προσφερόμενης εκπαίδευσης σε δύο επίπεδα: α) αντιμετώπιση των προβλημάτων της υπάρχουσας κατάστασης με καινοτομικές και εκσυγχρονιστικές δράσεις και β) επιτυχής ανταπόκριση στις προκλήσεις που δημιουργούν το διεθνές περιβάλλον της εκπαίδευσης, η ριζοσπαστική ανάπτυξη της γνώσης, οι νέες τεχνολογίες και ο εκσυγχρονισμός του ανθρώπινου δυναμικού και του διδακτικού υλικού.

Στο πλαίσιο του 1ου ΕΠΕΑΕΚ οι προσπάθειες επικεντρώθηκαν στην αναβάθμιση των προγραμμάτων σπουδών, στην εκπόνηση και συγγραφή σύγχρονων βιβλίων και εγχειριδίων για τους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς, στις πιλοτικές εφαρμογές του παραχθέντος διδακτικού υλικού και στην επιμόρφωση των εκπαιδευτικών.

Το παρόν Μέτρο, στο διευρυνθέν πλαίσιο του Γ΄ ΚΠΣ, επιχειρεί την αναβάθμιση της υποχρεωτικής και τεχνικής επαγγελματικής εκπαίδευσης μέσω της επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών καθώς και μέσω της αξιολόγησης τόσο του εκπαιδευτικού έργου όσο και των μαθητών. Επίσης, με την ενίσχυση της λειτουργίας των Βιβλιοθηκών και την εισαγωγή των νέων τεχνολογιών σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης, δίνεται η δυνατότητα αποτελεσματικότερης στήριξης του εκπαιδευτικού έργου και καλλιέργειας νέων δεξιοτήτων ζωής.

Οι δράσεις που θα υλοποιήσουν τους στόχους του Μέτρου εντάσσονται στις εξής ενέργειες:

2.1.1: Επιμόρφωση εκπαιδευτικών

2.1.2: Αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου και όλων των συντελεστών που συνδέονται με αυτό

2.1.3: Ενίσχυση και εμπλουτισμός των Βιβλιοθηκών

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΙ ΤΕΛΙΚΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

Μεταξύ των Τελικών Δικαιούχων συμπεριλαμβάνονται ο Οργανισμός Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών (ΟEΠΕΚ), το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο (ΠΙ), ο Οργανισμός Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΟΕΕΚ), η A.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε., τα Ιδρύματα Ανώτατης Εκπαίδευσης, το Ερευνητικό Ακαδημαϊκό Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών (ΕΑΙΤΥ), το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας, το Κέντρο Εκπαιδευτικής Έρευνας (ΚΕΕ), τα εποπτευόμενα από το ΥπΕΠΘ ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ, οι Διευθύνσεις και Υπηρεσίες του ΥΠΕΠΘ, ο Οργανισμός Σχολικών Κτιρίων Α.Ε., το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και το Εθνικό Ίδρυμα Νεότητας, οι Δημόσιες Βιβλιοθήκες, η Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδας, η Ακαδημία Αθηνών.

ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ ΜΕ ΑΛΛΑ ΜΕΤΡΑ

Το παρόν Μέτρο 2.1 συνδέεται άμεσα με τα Μέτρα 1.1 και 1.2, που στόχο έχουν την καταπολέμηση της σχολικής αποτυχίας και διαρροής και την ένταξη μαθητών ειδικών κατηγοριών στην εκπαίδευση. Για να καταπολεμηθεί η σχολική αποτυχία και διαρροή χρειάζονται κατάλληλα επιμορφωμένοι εκπαιδευτικοί στις σύγχρονες εκπαιδευτικές μεθόδους, σύγχρονα εκπαιδευτικά προγράμματα και εκπαιδευτικά μέσα καθώς και συνεχής αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου. Επίσης το Μέτρο 2.1 συνδέεται με τα Μέτρα 2.2 (Αναμόρφωση Προγραμμάτων Σπουδών) και 2.4 (Επαγγελματικός Προσανατολισμός και Σύνδεση με την Αγορά Εργασίας) του ίδιου Άξονα.

Τέλος, το Μέτρο 2.1 συνδέεται και με το Μέτρο 5.2, που στόχο έχει την αναβάθμιση της υλικοτεχνικής υποδομής (κτιριακές παρεμβάσεις και εξοπλισμός) των σχολικών μονάδων της εκπαίδευσης, έτσι ώστε να υπάρχουν τα απαιτούμενα μέσα (εργαστήρια και βιβλιοθήκες) για την αναβάθμιση της παρεχόμενης εκπαίδευσης.

Εκτιμάται ότι το 17% τουλάχιστον των πόρων του Μέτρου 2.1 θα μπορούσε να προσμετρηθεί στους πόρους του Άξονα 4 (Προώθηση της ισότητας των φύλων και βελτίωση της πρόσβασης των γυναικών στην αγορά εργασίας), αφού στο πλαίσιο της επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών ένα σημαντικό ποσοστό των επιμορφούμενων θα είναι γυναίκες που θα αναβαθμίσουν τα επαγγελματικά τους εφόδια.

Μπορείτε να κατεβάσετε σε μορφή pdf το κείμενο του Τεχνικού Δελτίου του Μέτρου 2.1 που βρίσκεται στο Συμπλήρωμα Προγραμματισμού

©2003, Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠΕΑΕΚ. Ως προς τις πληροφορίες που περιέχονται στην παρούσα ιστοθέση ισχύει παραίτηση από κάθε ευθύνη και επισυνάπτεται ανακοίνωση ως προς την πνευματική ιδιοκτησία.( Τελευταία Ανανέωση: 1/6/2005 )

Ανάπτυξη Eworx Α.Ε.
Εργαλείο Διαχείρισης ReXPEn