Eπικοινωνία | Αναζήτηση | FAQs | Ενημέρωση | Για Τελικούς Δικαιούχους | Περιεχόμενα

Κεντρική Σελίδα > Κείμενα-Πλαίσιο > Επιχειρησιακό Πρόγραμμα > Δομή Επιχειρησιακού Προγράμματος > Άξονας 2 > Μέτρο 2.3 > Ενέργεια 2.3.2

Ενέργεια 2.3.2: Ανάπτυξη των Τεχνικών Επαγγελματικών Εκπαιδευτηρίων (ΤΕΕ) και Αναβάθμισή τους σε Επαγγελματικά Λύκεια

Ενέργεια 2.3.1 | Ενέργεια 2.3.2 | Ενέργεια 2.3.3 |

Η ανάπτυξη του μαθητικού πληθυσμού είναι ραγδαία, καθώς συνδυάστηκε με αύξηση των απαιτήσεων του Ενιαίου Λυκείου και της ανώτατης εκπαίδευσης. Γεγονός επίσης είναι ότι ένας σημαντικός αριθμός μαθητών, επηρεασμένοι από την υψηλή ανεργία των νεαρών πτυχιούχων της ανώτατης εκπαίδευσης, επιλέγουν τη φοίτηση στα ΤΕΕ για να αποκτήσουν επαγγελματικές γνώσεις και δεξιότητες που θα επιτρέψουν την ταχύτερη ένταξή τους στην αγορά εργασίας.

Ενώ όμως τα ΤΕΕ καλούνται να παίξουν σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού, που θα στραφεί προς τεχνικούς και εφαρμοσμένους κλάδους απασχόλησης, υστερούν ως προς τη στελέχωση, τα μέσα διδασκαλίας και τις υποδομές που απαιτούνται για να ανταποκριθούν με επιτυχία στο έργο τους. Ταυτόχρονα, οι μαθητές των ΤΕΕ ολοκληρώνουν συνήθως την υποχρεωτική τους εκπαίδευση επιτυγχάνοντας χαμηλές επιδόσεις και επιδεικνύοντας περιορισμένο ενδιαφέρον για μάθηση. Συνεπώς, τα ΤΕΕ καλούνται επιπλέον να καλύψουν και μαθησιακά κενά, προσφέροντας ένα ευέλικτο και ελκυστικό πρόγραμμα εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων το οποίο, από τη μια μεριά, θα πρέπει να σχετίζεται άμεσα με τις ανάγκες της αγοράς εργασίας και, από την άλλη, να δίνει τη δυνατότητα στους μαθητές να διευρύνουν τις γνώσεις τους ώστε η επαγγελματική τους εξέλιξη να έχει περιθώρια περαιτέρω ανάπτυξης.

Η ανάπτυξη των ΤΕΕ και των ΣΕΚ θα πραγματοποιηθεί μέσω μιας ολοκληρωμένης και συνεκτικής πολιτικής που αποβλέπει στην ποιοτική αναβάθμισή τους σε Επαγγελματικά Λύκεια. Σ’αυτή την προοπτική υλοποιούνται στο πλαίσιο του Μέτρου δράσεις για το σχεδιασμό και την εφαρμογή μηχανισμών σύνδεσης με την παραγωγή, για την αναβάθμιση των προγραμμάτων σπουδών και την εισαγωγή καινοτόμων εκπαιδευτικών μεθόδων και μαθησιακών εργαλείων που ανταποκρίνονται σε νέες ανάγκες. Διερευνώνται εναλλακτικές προσεγγίσεις για την πρακτική εξάσκηση και μαθητεία, ώστε, κατόπιν αξιολόγησης, να εφαρμόζονται σε ευρεία κλίμακα οι αποτελεσματικότερες από αυτές.

Έμφαση δίνεται στην εσωτερική ποιοτική αναβάθμιση της κάθε μονάδας ΤΕΕ και ΣΕΚ ως προς το ανθρώπινο δυναμικό, την οργάνωση και τις διαδικασίες αξιολόγησης. Πρέπει να σημειωθεί ότι οι δράσεις που υλοποιούνται στο πλαίσιο του συγκεκριμένου Μέτρου εντάσσονται σε μια συστημική πολιτική ποιοτικής αναβάθμισης των ΤΕΕ και των ΣΕΚ σε Επαγγελματικά Λύκεια και επομένως έχουν άμεση συνέργεια με δράσεις άλλων Μέτρων, όπως είναι η εκπαίδευση των εκπαιδευτικών, η αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου, ο επαγγελματικός προσανατολισμός κτλ.

Η υλοποίηση γίνεται μέσα από ανοιχτές διαδικασίες προκηρύξεων, σύμφωνα με προκαθορισμένα κριτήρια και προδιαγραφές, και προωθούνται σχήματα που ευνοούν τη συνεργασία ερευνητικών-παιδαγωγικών-εκπαιδευτικών φορέων με παραγωγικές μονάδες, επιχειρήσεις, συλλογικούς φορείς παραγωγικών τάξεων, ινστιτούτων ή άλλων φορέων συναφών με το αντικείμενο.

©2003, Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠΕΑΕΚ. Ως προς τις πληροφορίες που περιέχονται στην παρούσα ιστοθέση ισχύει παραίτηση από κάθε ευθύνη και επισυνάπτεται ανακοίνωση ως προς την πνευματική ιδιοκτησία.( Τελευταία Ανανέωση: 1/6/2005 )

Ανάπτυξη Eworx Α.Ε.
Εργαλείο Διαχείρισης ReXPEn