Eπικοινωνία | Αναζήτηση | FAQs | Ενημέρωση | Για Τελικούς Δικαιούχους | Περιεχόμενα

Κεντρική Σελίδα > Κείμενα-Πλαίσιο > Επιχειρησιακό Πρόγραμμα > Δομή Επιχειρησιακού Προγράμματος > Άξονας 2 > Μέτρο 2.6

Μέτρο 2.6: Προγράμματα Προστασίας Περιβάλλοντος και Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης

Μέτρο 2.1 | Μέτρο 2.2 | Μέτρο 2.3 | Μέτρο 2.4 | Μέτρο 2.5 | Μέτρο 2.6 |

Διάρκεια εφαρμογής: Από 2000 έως 2006

Ωφελούμενοι από το Μέτρο: Φοιτητές/σπουδαστές ανώτατων Ιδρυμάτων, μαθητές, σπουδαστές Σχολών Επαγγελματικής Κατάρτισης, ερευνητές

Περιοχές Εφαρμογής: Όλη η Επικράτεια

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ

Πρόκειται για ένα οριζόντιο Μέτρο που διατρέχει όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης και έχει διπλό στόχο: να ευαισθητοποιήσει τους μαθητές σε θέματα περιβάλλοντος, αλλά και να εφοδιάσει την ελληνική κοινωνία με εξειδικευμένα στελέχη και δομές για την καλύτερη πληροφόρηση και αντιμετώπιση των περιβαλλοντικών προβλημάτων. Σ’αυτό το πλαίσιο, κρίνεται σκόπιμη η εμπλοκή μη-κυβερνητικών οργανώσεων που ασχολούνται άμεσα ή έμμεσα με το περιβάλλον, είτε ως ομάδων ακτιβιστών είτε ως επιστημονικών εταιρειών, καθώς επίσης η εμπλοκή της τοπικής αυτοδιοίκησης. Οι συγκεκριμένοι φορείς διαθέτουν έντονο ενδιαφέρον σε συνδυασμό με πολύτιμες εμπειρίες και γνώσεις, και η ανάμειξή τους ως δικαιούχων σε αυτού του τύπου τα έργα μπορεί να βελτιώσει και να εμπλουτίσει τις δράσεις τους.

Το Μέτρο 2.6 προβλέπει την ενίσχυση προγραμμάτων (εκπαιδευτικών και ερευνητικών) που στόχο έχουν την εκπαιδευτική ενημέρωση των μαθητών, τη μελέτη και την προστασία του περιβάλλοντος. Στο πλαίσιο του παρόντος Μέτρου ενισχύεται και επεκτείνεται ο θεσμός των Κέντρων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (ΚΠΕ), των οποίων η ανάπτυξη υποστηρίχθηκε στο Β΄ ΚΠΣ με αποτέλεσμα να αναπτυχθούν περισσότερα από 15 ΚΠΕ στην Ελλάδα, τα οποία έγιναν ένθερμα αποδεκτά από την εκπαιδευτική και ευρύτερη κοινότητα. Παράλληλα, συνεχίζεται η ευαισθητοποίηση-επιμόρφωση των εκπαιδευτικών πάνω σε θέματα περιβάλλοντος και η προσπάθεια διάχυσης των περιβαλλοντικών θεμάτων στο πρόγραμμα σπουδών της δευτεροβάθμιας, τεχνικής και πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Επιπλέον, αλλοδαποί και μαθητές ειδικών κατηγοριών (βλ. Μέτρο 1.1) έχουν τη δυνατότητα, στο πλαίσιο του Μέτρου, να έρθουν σε επαφή με τον ελληνικό πολιτισμό μέσω των περιοχών που παρουσιάζουν περιβαλλοντικό ενδιαφέρον. Για το λόγο αυτό, ενισχύονται προγράμματα των ΤΕΕ και των Σχολών Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης, τα οποία σχετίζονται με το περιβάλλον και την κατάρτιση στελεχών που θα ασχοληθούν με αυτό.

Επίσης ενισχύονται τόσο οι προπτυχιακές όσο και οι μεταπτυχιακές σπουδές που σχετίζονται με το περιβάλλον (π.χ. ήπιες μορφές ενέργειας, φυτοπροστασία κτλ.) καθώς και οι ερευνητικές προτάσεις των φοιτητών ή των καθηγητών τους που κρίνονται ότι συμβάλλουν στο εκπαιδευτικό έργο (ώστε να μην υπάρχει επικάλυψη με τα ερευνητικά προγράμματα άλλων ΕΠ). Παράλληλα, ενισχύονται προγράμματα συμπληρωματικής εκπαίδευσης παλαιοτέρων πτυχιούχων για την αναβάθμιση των γνώσεων και των επαγγελματικών τους προσόντων και χορηγούνται υποτροφίες για μεταπτυχιακές σπουδές που εστιάζονται στο περιβάλλον.

Οι δράσεις που εντάσσονται στο Μέτρο, είναι οι εξής:

2.6.1: Υποστήριξη και ανάπτυξη Κέντρων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης

2.6.2: Προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα που αφορούν το περιβάλλον

2.6.3: Εκπαιδευτικές έρευνες και δράσεις με έμφαση στο περιβάλλον

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΙ ΤΕΛΙΚΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

Δικαιούχοι των δράσεων του Μέτρου είναι τα Ιδρύματα Ανώτατης Εκπαίδευσης, επιστημονικές και μη κυβερνητικές οργανώσεις, οι ΟΤΑ, τα Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, τα εποπτευόμενα από το ΥΠΕΠΘ ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ, οι σχολικές μονάδες, οι μονάδες επαγγελματικής εκπαίδευσης, και οι σχολές αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης.

ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ ΜΕ ΑΛΛΑ ΜΕΤΡΑ

Το Μέτρο 2.6 συνδέεται με όλα τα Μέτρα του Άξονα 2 (όπως έχει ήδη περιγραφεί) καθώς και με το Μέτρο 5.2, που αφορά τους εξοπλισμούς και τις υποδομές που θα χρειαστούν για τη στήριξη των δράσεων που θα αναληφθούν στο πλαίσιο του Μέτρου 2.6.

Μπορείτε να κατεβάσετε σε μορφή pdf το κείμενο του Τεχνικού Δελτίου του Μέτρου 2.6 που βρίσκεται στο Συμπλήρωμα Προγραμματισμού

©2003, Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠΕΑΕΚ. Ως προς τις πληροφορίες που περιέχονται στην παρούσα ιστοθέση ισχύει παραίτηση από κάθε ευθύνη και επισυνάπτεται ανακοίνωση ως προς την πνευματική ιδιοκτησία.( Τελευταία Ανανέωση: 1/6/2005 )

Ανάπτυξη Eworx Α.Ε.
Εργαλείο Διαχείρισης ReXPEn