Eπικοινωνία | Αναζήτηση | FAQs | Ενημέρωση | Για Τελικούς Δικαιούχους | Περιεχόμενα

Κεντρική Σελίδα > Κείμενα-Πλαίσιο > Επιχειρησιακό Πρόγραμμα > Δομή Επιχειρησιακού Προγράμματος > Άξονας 3 > Μέτρο 3.1

Μέτρο 3.1: Ενθάρρυνση Επιχειρηματικής Δράσης και Καινοτομικών Εφαρμογών

Μέτρο 3.1 |

Διάρκεια εφαρμογής: Aπό 2000 έως 2006

Ωφελούμενοι από το Μέτρο: Μαθητές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, σπουδαστές δημόσιων ΙΕΚ και λοιπών σχολών αρχικής επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, φοιτητές ανώτατης εκπαίδευσης, εκπαιδευτικοί

Περιοχές Εφαρμογής: Όλη η Επικράτεια

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ

Η ελληνική ανώτατη εκπαίδευση δεν έδωσε ιδιαίτερη βαρύτητα μέχρι σήμερα στα θέματα απασχόλησης των αποφοίτων. Περιορίσθηκε στο να εφοδιάζει τους νέους με ακαδημαϊκά εφόδια και δεν έδωσε την αναγκαία έμφαση σε θέματα όπως η αγορά εργασίας, η επιχειρηματικότητα, η ανάπτυξη προσόντων, αλλά και ο εξοπλισμός τους με εφόδια και γνώσεις που θα τους κάνουν άμεσα ικανούς να συμμετάσχουν ενεργά στην αγορά εργασίας, όχι μόνο με την κατάληψη υπαρχουσών αλλά και με τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.

Στόχος του Μέτρου 3.1 είναι η παροχή κάθε δυνατής υποστήριξης στους φοιτητές της ανώτατης εκπαίδευσης και κυρίως των εφαρμοσμένων επιστημών, για την ανάπτυξη επιχειρηματικού πνεύματος, ώστε να είναι ικανοί για τη δημιουργία επιχειρηματικών μονάδων προσαρμοσμένων στις σύγχρονες απαιτήσεις της οικονομίας. Οι αυριανοί πτυχιούχοι θα πρέπει να αποκτήσουν ολοκληρωμένη γνώση της αγοράς εργασίας για την κάλυψη των αναγκών της σε προϊόντα και υπηρεσίες. Σκοπός του Μέτρου είναι να εξοπλιστούν οι νέοι με τα εφόδια εκείνα που θα τους επιτρέψουν να συμμετέχουν ενεργά στην αγορά εργασίας όχι μόνο με την κατάληψη των θέσεων εργασίας που υπάρχουν αλλά και με τη δημιουργία νέων, χρησιμοποιώντας την εμπειρία που θα έχουν αποκτήσει. Έτσι μπορούν να συμβάλουν στην αντιμετώπιση του προβλήματος της ανεργίας και να αυξήσουν τις πιθανότητες για επαγγελματική αποκατάσταση τόσο για τους ίδιους όσο και για άλλους.

Το Μέτρο περιλαμβάνει δράσεις όπως:

  • Μαθήματα επιχειρηματικότητας που εντάσσονται στο κανονικό προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών των Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης και των δημόσιων ΙΕΚ. Επίσης, στο πλαίσιο της συμπληρωματικής εκπαίδευσης αναμένεται η ανάπτυξη ή η προσαρμογή υπαρχόντων μαθημάτων μεταπτυχιακού επιπέδου στη «διαχείριση τεχνολογίας» σε συνεργασία με ιδρύματα εσωτερικού ή/και εξωτερικού.
  • Οργάνωση γραφείου που θα παρέχει υποστηρικτικές υπηρεσίες, όπως μάρκετιγκ, υπηρεσίες τρόπου οργάνωσης, νομικές συμβουλές, υποστήριξη για υποβολή προτάσεων, επίλυση θεμάτων πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας κτλ.
  • Ανάπτυξη δομών υποστήριξης της καινοτομίας και της μεταφοράς τεχνολογίας σε Ιδρύματα Ανώτατης Εκπαίδευσης. Η δημιουργία κατάλληλων υποδομών και μηχανισμών για την εκμετάλλευση των ερευνητικών αποτελεσμάτων δίνει την ευκαιρία στους νέους που διαθέτουν καινοτομικές ιδέες να τις αναπτύξουν και να τις θέσουν σε εφαρμογή. Σ’αυτές τις θερμοκοιτίδες των επιχειρήσεων δημιουργούνται κίνητρα για επιχειρηματικές πρωτοβουλίες στους αυριανούς πτυχιούχους, αφού θα μπορούν να ξεκινήσουν μικρο-μεσαίες επιχειρήσεις με έμφαση στην αξιοποίηση των επιστημονικών και τεχνολογικών εξελίξεων, που δυνητικά θα δημιουργήσουν θέσεις εργασίας όχι μόνο για τους ιδρυτές τους αλλά και για άλλους.

Ανάλογη δράση αναλαμβάνεται στο πλαίσιο του παρόντος Μέτρου τόσο στα ΙΕΚ όσο και στις Σχολές Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης (βλ. Μέτρο 2.3). Επίσης επισημαίνεται ότι στο πλαίσιο του Μέτρου 2.4 (Επαγγελματικός Προσανατολισμός και Σύνδεση με την Αγορά Εργασίας) η δευτεροβάθμια και η τεχνική εκπαίδευση εισαγάγουν δράσεις για την ανάπτυξη δεξιοτήτων και επιχειρηματικού πνεύματος στο μαθητικό πληθυσμό. Ήδη στο πλαίσιο προγραμμάτων, όπως η «Τεχνομάθεια», γίνεται προσπάθεια να αναπτυχθεί η δημιουργική σκέψη των μαθητών, κάτι που στο ισχύον εκπαιδευτικό πρόγραμμα δεν τονίζεται αρκετά.

Συνεπώς, οι Ενέργειες που εντάσσονται στο Μέτρο, αφορούν την:

3.1.1 Ενθάρρυνση επιχειρηματικής δράσης και καινοτομικών εφαρμογών στην επαγγελματική εκπαίδευση και αρχική επαγγελματική κατάρτισης

3.1.2 Προγράμματα επιχειρηματικότητας στην ανώτατη εκπαίδευση

Εκτιμάται ότι περίπου 35.000 σπουδαστές και φοιτητές θα επωφεληθούν από τις παραπάνω ενέργειες.

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΙ ΤΕΛΙΚΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

Τα ΙΕΚ, οι Σχολές Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης, τα Ιδρύματα της ανώτατης εκπαίδευσης, η Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς και οι ΟΤΑ αναμένεται να είναι οι βασικοί δικαιούχοι του Μέτρου.

ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ ΜΕ ΑΛΛΑ ΜΕΤΡΑ

Το Μέτρο 3.1 συνδέεται, όπως ήδη αναφέρθηκε, με όλα τα Μέτρα του Άξονα 2, αφού η αναβάθμιση και η συμπλήρωση της παρεχόμενης εκπαίδευσης, οι δράσεις που αφορούν την αρχική επαγγελματική κατάρτιση και τη σύνδεσή της με την αγορά εργασίας και οι δράσεις που αφορούν το περιβάλλον, επηρεάζουν τις επιχειρηματικές δυνατότητες που αναπτύσσονται στο πλαίσιο του παρόντος Μέτρου.

Μπορείτε να κατεβάσετε σε μορφή pdf το κείμενο του Τεχνικού Δελτίου του Μέτρου 3.1 που βρίσκεται στο Συμπλήρωμα Προγραμματισμού

©2003, Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠΕΑΕΚ. Ως προς τις πληροφορίες που περιέχονται στην παρούσα ιστοθέση ισχύει παραίτηση από κάθε ευθύνη και επισυνάπτεται ανακοίνωση ως προς την πνευματική ιδιοκτησία.( Τελευταία Ανανέωση: 1/6/2005 )

Ανάπτυξη Eworx Α.Ε.
Εργαλείο Διαχείρισης ReXPEn