Eπικοινωνία | Αναζήτηση | FAQs | Ενημέρωση | Για Τελικούς Δικαιούχους | Περιεχόμενα

Κεντρική Σελίδα > Κείμενα-Πλαίσιο > Συμπλήρωμα Προγραμματισμού > Δομή Συμπληρώματος Προγραμματισμού > Άξονας 1 > Μέτρο 1.2

Μέτρο 1.2: Καταπολέμηση της Σχολικής Αποτυχίας και Διαρροής και Ενίσχυση της Μαθησιακής και Κοινωνικής Διάστασης του Σχολείου

Μέτρο 1.1 | Μέτρο 1.2 |

ΚΩΔ. ΟΠΣ
3 ΚΠΣ 2000-2006
2 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Εκπαίδευση και αρχική επαγγελματική κατάρτιση
1 ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ Προώθηση της ισότητας ευκαιριών πρόσβασης στην αγορά εργασίας για όλους και ιδιαίτερα για εκείνους που απειλούνται με κοινωνικό αποκλεισμό
1.2 ΜΕΤΡΟ Καταπολέμηση της σχολικής αποτυχίας και διαρροής και ενίσχυση της μαθησιακής και κοινωνικής διάστασης του σχολείου.
ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Όλη η χώρα
ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ ΑΠΟ ΤΟ ΜΕΤΡΟ Μαθητές, εκπαιδευτικοί πρωτοβάθμιας, δευτεροβάθμιας, τεχνικής εκπαίδευσης
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 2000-2006
ΠΕΔΙΟ/Α ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ 2 Ανθρώπινοι Πόροι | 22 Κοινωνική ένταξη

Εισαγωγή: Σύνοψη Υπάρχουσας Κατάστασης

Η αποτελεσματική προώθηση της ισότητας ευκαιριών πρόσβασης στην αγορά εργασίας για όλους (Άξονας Προτεραιότητας 1) προϋποθέτει το δραστικό περιορισμό της σχολικής αποτυχίας και διαρροής κυρίως κατά τη διάρκεια της υποχρεωτικής εκπαίδευσης

Τόσο οι έρευνες στην Ελλάδα, όσο κι αυτές στις χώρες της Ε.Ε., έχουν αποδείξει ότι η σύνθεση του μαθητικού πληθυσμού που βρίσκεται σε κατάσταση κινδύνου αποτυχίας και πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου περιλαμβάνει μαθητές από χαμηλά οικονομικοκοινωνικά στρώματα, από ειδικές πληθυσμιακές ομάδες καθώς και μαθητές με μαθησιακά προβλήματα και προβλήματα λόγου και ομιλίας.

Επίσης έχει αποδειχθεί ότι η υποστήριξη των μαθητών της πρωτοβάθμιας, δευτεροβάθμιας και τεχνικής εκπαίδευσης, που παρουσιάζουν μαθησιακά κενά, συντελεί ως μέτρο πρόληψης στον περιορισμό της σχολικής τους αποτυχίας και στην αποφυγή του κινδύνου εγκατάλειψης του σχολείου.

Η εφαρμογή παρόμοιων δράσεων ξεκίνησε πιλοτικά, από το ΕΠΕΑΕΚ Ι και συνεπώς έχει αποκτηθεί σχετική εμπειρία.

Πιο συγκεκριμένα, στα πλαίσια του ΕΠΕΑΕΚ Ι, υλοποιήθηκαν τα εξής έργα:

  • Μελέτη Οριοθέτησης Περιοχών Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας (ΠΕΠ)και Καταγραφής των Ειδικότερων Εκπαιδευτικών Αναγκών κατάΠΕΠ.
  • Σχεδιασμός και άμεση εφαρμογή Πιλοτικών Προγραμμάτων Ενι-σχυτικής Διδασκαλίας
  • Εξάπλωση εφαρμογής των Πιλοτικών Προγραμμάτων Ενισχυτικής Διδασκαλίας σε 127 σχολικές μονάδες της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με στόχο την πρόληψη της σχολικής αποτυχίας και διαρροής. Έμφαση δόθηκε στις μικρές ηλικίες μέχρι το τέλος της εννιάχρονης υποχρεωτικής εκπαίδευσης. Ενισχύθηκαν οι μαθητές με χαμηλές επιδόσεις που δεν έχουν ευχέρεια επικοινωνίας με το γραπτό λόγο.
  • Ειδικά διαμορφωμένο εκπαιδευτικό υλικό που αποτελείται από 106 τίτλους για τους καθηγητές και 1.930 τίτλους για τους μαθητές.
  • Πιλοτικό πρόγραμμα Πρόσθετης Διδακτικής Στήριξης (ΠΔΣ) σε 1.300 Λύκεια για το εκπαιδευτικό έτος 1998 στο οποίο συμμετείχαν 20.400 μαθητές της Α΄ Λυκείου. Τα προγράμματα εξαπλώθηκαν κατά τα δύο επόμενα έτη σε 1.370 Λύκεια και σε 435 ΤΕΕ (1999-2000) για τους μαθητές όλων των τάξεων. Συμμετείχαν 46.000 μαθητές. Μετά την ολοκλήρωση των προγραμμάτων ΠΔΣ παρατηρήθηκε μικρή μείωση στο ποσοστό αποτυχίας στις εξετάσεις των μαθητών εκείνων που παρακολούθησαν μαθήματα στα τμήματα ΠΔΣ.
  • Πιλοτική εφαρμογή του θεσμού του Ολοήμερου Σχολείου σε 28 δημοτικά σχολεία, που αποτελεί μια καινοτόμο Ενέργεια για το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα. Το Ολοήμερο Σχολείο θεσμοθετήθηκε με τον Ν.2525/98. Η αξιολόγηση της μέχρι σήμερα υλοποίησης έδειξε την αποδοχή της προσπάθειας από εκπαιδευτικούς και γονείς. Στην έκθεση που αναφέρεται στο ΕΣΔΑ 1999, το «Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο», με τον τρόπο που λειτούργησε, κρίθηκε ως μια παραδειγματική ενέργεια (best practice) ακριβώς γιατί επενέργησε προληπτικά στην αποφυγή της σχολικής αποτυχίας και διαρροής και γιατί διευκόλυνε τους γονείς (ιδιαιτέρως τις μητέρες) να συνεχίσουν απρόσκοπτα την εργασία τους.

Γενικοί Στόχοι Μέτρου και Στρατηγική Επιτευξής τους

Ο γενικός στόχος του Μέτρου είναι η υποστήριξη των αδυνάτων (ακαδημαϊκά) μαθητών της πρωτοβάθμιας, δευτεροβάθμιας και τεχνικής εκπαίδευσης, με εναλλακτικές μορφές μάθησης, ώστε να καλύπτονται τα μαθησιακά τους κενά και να περιορίζεται έτσι η σχολική τους αποτυχία που συχνά οδηγεί στην εγκατάλειψη του σχολείου και μελλοντικά είναι ενδεχόμενο να τους οδηγήσει σε κοινωνικό αποκλεισμό.

Στο επίπεδο της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης η έμφαση δίνεται στην πρόληψη της σχολικής αποτυχίας με την ανάπτυξη δεξιοτήτων και ενδιαφερόντων που συντελούν στην επιτυχημένη εξέλιξη των μαθητών. Στο επίπεδο της δευτεροβάθμιας και της τεχνικής εκπαίδευσης προβλέπεται η εφαρμογή εξατομικευμένων διδακτικών μεθόδων και συμπληρωματικών εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων ώστε οι μαθητές να διευρύνουν τις γνώσεις και τα ενδιαφέροντά τους, να αναπτύξουν δεξιότητες μάθησης και κριτικής σκέψης και να ανταποκριθούν θετικά στις απαιτήσεις του σχολικού περιβάλλοντος.

Η στρατηγική που θα ακολουθηθεί για την καταπολέμηση της σχολικής αποτυχίας και διαρροής είναι πολυπαραμετρική και προϋποθέτει τη συνέργια όλων των σχετικών Πράξεων και όχι απλώς μια περιορισμένη προσπάθεια παροχής εκπαιδευτικής βοήθειας προς τους μαθητές χαμηλής επίδοσης. Η σύνθεση όλων αυτών θα πραγματοποιηθεί στο ολοήμερο δημοτικό σχολείο οι δε βάσεις θα τεθούν στο ολοήμερο νηπιαγωγείο.

Οι προτεινόμενες Ενέργειες θα απευθυνθούν σε μαθητές της πρωτοβάθμιας, δευτεροβάθμιας και τεχνικής εκπαίδευσης για τους οποίους απαιτούνται ειδικά μέτρα προκειμένου να ενταχθούν και να παραμείνουν στο εκπαιδευτικό σύστημα.

1.2.1 Αναπροσαρμογή των μεθόδων διδασκαλίας προς πιο εξατομικευμένες και συμμετοχικές μεθόδους

1.2.2 Προγράμματα Πρόσθετης Διδακτικής Στήριξης (ΠΔΣ)

1.2.3 Ολοήμερο Σχολείο

Δείκτες

Α. ΔΕΙΚΤΕΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΙΜΗ ΒΑΣΗΣ ΣΤΟΧΟΣ 2003 ΣΤΟΧΟΣ 2006
Αριθμός Ολοήμερων Δημοτικών Σχολείων 28 2.528 4.500
Αριθμός μαθητών που παρακολούθησαν προγράμματα ΠΔΣ 46.000 170.000 250.000
Αριθμός ολοήμερων νηπιαγωγείων 0 1.600 2.000
Β. ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ
Ποσοστό ολοήμερων δημοτικών σχολείων προς το σύνολο των σχολείων
Ποσοστό σχολικών μονάδων που εφαρμόζουν ΠΔΣ
Δημιουργούμενη απασχόληση κατά την υλοποίηση των έργων
Γ. ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ
Ποσοστό διαρροής των μαθητών στο σύνολο της χώρας
Νέες μόνιμες θέσεις απασχόλησης μετά την ολοκλήρωση των έργων (αριθμός)

Εδώ μπορείτε να δείτε το Χρηματοδοτικό Σχέδιο του Μέτρου σε αρχείο (pdf)

Εφαρμογή

Για την επιλογή των χρηματοδοτούμενων πράξεων και για τον ορισμό των τελικών δικαιούχων (φορέων υλοποίησης) που θα έχουν την ευθύνη εκτέλεσης των πράξεων, θα εφαρμοσθούν διαδικασίες που εξασφαλίζουν τόσο την διαφάνεια όσο και την βέλτιστη αξιολόγηση των προτάσεων.

Συγκεκριμένα, η ειδική υπηρεσία διαχείρισης του ΕΠΕΑΕΚ, πριν από την ένταξη των χρηματοδοτούμενων πράξεων, θα ενημερώνει τις κατηγορίες δυνητικών τελικών δικαιούχων του Μέτρου, και θα τους πληροφορεί για τις δυνατότητες πρότασης και χρηματοδότησης δράσεων. Η ενημέρωση γίνεται με τη δημοσιοποίηση και διανομή ειδικών τευχών που προδιαγράφουν την φύση των πράξεων που δύνανται να προτείνουν για ένταξη στο Μέτρο, τον τρόπο και τις προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούν οι προτάσεις που θα υποβάλλονται, καθώς και τις διαδικασίες αξιολόγησής τους σύμφωνα με τις Διατάξεις Εφαρμογής του ΚΠΣ και του Επιχειρησιακού Προγράμματος καθώς και τα κριτήρια ένταξης του Μέτρου.

Εφόσον επιλέγεται η χρηματοδοτούμενη πράξη, η Διαχειριστική Αρχή εκδίδει Απόφαση Ένταξης Πράξης.

Η διασφάλιση της τήρησης των κανόνων δημοσιότητας του ΚΠΣ 2000-2006 και αυτών του ΕΠΕΑΕΚ αποτελεί επιδίωξη και υπευθυνότητα της ειδικής υπηρεσίας διαχείρισης του ΕΠΕΑΕΚ.

Η διαχείριση, η παρακολούθηση, ο έλεγχος και η αξιολόγηση (κατά τη διάρκεια και εκ των υστέρων) των έργων θα γίνεται από την Διαχειριστική Αρχή του Επιχειρησιακού Προγράμματος σύμφωνα με τους κανονισμούς και τις διατάξεις εφαρμογής του ΚΠΣ και του ΕΠ. Οι αρμόδιες υπηρεσίες του ΥΠΕΠΘ σε συνεργασία με τη Διαχειριστική Αρχή, θα διασφαλίσουν τη συνέπεια των συγχρηματοδοτούμενων Πράξεων με τις εθνικές εκπαιδευτικές πολιτικές. Επίσης, οι Υπηρεσίες του ΥΠΕΠΘ έχουν την ευθύνη ανάληψης των απαραίτητων διοικητικών ενεργειών που θα διευκολύνουν την εφαρμογή των πράξεων.

Οι διαδικασίες ανάληψης νομικών δεσμεύσεων, από πλευράς τελικού δικαιούχου, είναι σε κάθε περίπτωση αυτές που προβλέπονται από την ισχύουσα εθνική και κοινοτική νομοθεσία (διαγωνισμοί, αυτεπιστασία, κλπ.), με ιδιαίτερη έμφαση στην τήρηση των διατάξεων για την διαφάνεια και τον ανταγωνισμό.

Στις περιπτώσεις που κρίνεται σκόπιμο θα αξιοποιηθούν Τεχνικοί Σύμβουλοι για την υποστήριξη των φορέων υλοποίησης των δράσεων.

Ειδικότερα:

Για τις δράσεις που στοχεύουν στη μείωση της σχολικής διαρροής και αποτυχίας και αφορούν μαθητικές ομάδες με χαμηλές σχολικές επιδόσεις, θα υπάρξουν ανοικτές προσκλήσεις για ορισμένες κατηγορίες Πράξεων ώστε να υποβληθούν προτάσεις από τους δυνητικά τελικούς δικαιούχους.

Σε όσες κατηγορίες πράξεων οι αρμόδιες Υπηρεσίες του ΥΠΕΠΘ θα είναι Τελικοί Δικαιούχοι θα ενισχυθούν οι υπάρχοντες μηχανισμοί για την έγκαιρη και απρόσκοπτη υλοποίηση των πράξεων.

Τελικοί Δικαιούχοι

Οι κατηγορίες τελικών δικαιούχων για την υλοποίηση των παρεμβάσεων του Μέτρου, ανά Ενέργεια είναι:

Ενέργεια 1.2.1 Αναπροσαρμογή των μεθόδων διδασκαλίας προς πιο εξατομικευμένες και συμμετοχικές μεθόδους Τελικοί Δικαιούχοι: Oι Διευθύνσεις και Υπηρεσίες του ΥΠΕΠΘ και τα Ιδρύματα Ανώτατης Εκπαίδευσης.

Ενέργεια 1.2.2. Προγράμματα Πρόσθετης Διδακτικής Στήριξης (ΠΔΣ) Τελικοί Δικαιούχοι: Oι Διευθύνσεις και Υπηρεσίες του ΥΠΕΠΘ και η Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Προγραμμάτων ΚΠΣ του ΥΠΕΠΘ.

Ενέργεια 1.2.3 Ολοήμερο Σχολείο Τελικοί Δικαιούχοι: Oι Διευθύνσεις και Υπηρεσίες του ΥΠΕΠΘ, το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο και η Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Προγραμμάτων ΚΠΣ του ΥΠΕΠΘ.

Δείτε το κείμενο του Επιχειρησιακού Προγράμματος για το Μέτρο 1.2

©2003, Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠΕΑΕΚ. Ως προς τις πληροφορίες που περιέχονται στην παρούσα ιστοθέση ισχύει παραίτηση από κάθε ευθύνη και επισυνάπτεται ανακοίνωση ως προς την πνευματική ιδιοκτησία.( Τελευταία Ανανέωση: 1/6/2005 )

Ανάπτυξη Eworx Α.Ε.
Εργαλείο Διαχείρισης ReXPEn