Eπικοινωνία | Αναζήτηση | FAQs | Ενημέρωση | Για Τελικούς Δικαιούχους | Περιεχόμενα

Κεντρική Σελίδα > Κείμενα-Πλαίσιο > Συμπλήρωμα Προγραμματισμού > Δομή Συμπληρώματος Προγραμματισμού > Άξονας 2 > Μέτρο 2.5

Μέτρο 2.5: Δια βίου εκπαίδευση

Μέτρο 2.1 | Μέτρο 2.2 | Μέτρο 2.3 | Μέτρο 2.4 | Μέτρο 2.5 | Μέτρο 2.6 |

ΚΩΔ. ΟΠΣ
3 ΚΠΣ 2000-2006
2 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Εκπαίδευση και αρχική επαγγελματική κατάρτιση
2 ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ Προώθηση και βελτίωση της εκπαίδευσης και της επαγγελματικής κατάρτισης στα πλαίσια της δια βίου μάθησης
2.4 ΜΕΤΡΟ Δια βίου εκπαίδευση
ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Όλη η χώρα
ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ ΑΠΟ ΤΟ ΜΕΤΡΟ Φοιτητές και απόφοιτοι Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης, απόφοιτοι ενιαίου λυκείου η αντιστοίχου τίτλου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, γενικός πληθυσμός.
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 2000-2006
ΠΕΔΙΟ/Α ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ 2 Ανθρώπινοι Πόροι | 23 Ανάπτυξη παιδαγωγικής και επαγγελματικής κατάρτισης μη συνδεόμενης με ιδιαίτερο τομέα (άτομα, εταιρείες)

Εισαγωγή: Σύνοψη Υπάρχουσας Κατάστασης

Στις αποφάσεις και στα συμπεράσματα του Συμβουλίου της Λισσαβόνας, η υιοθέτηση μιας στρατηγικής για τη Δια Βίου Μάθηση (Lifelong Learning) αποτελεί ύψιστη προτεραιότητα και βασικό στοιχείο του ευρωπαϊκού κοινωνικού μοντέλου. Είναι ο βασικός άξονας που συναρθρώνει γύρω του τόσο τις διάφορες βαθμίδες του εκπαιδευτικού συστήματος, όσο και τον χώρο της εργασίας και των επιχειρήσεων, την τοπική κοινότητα, την οικογένεια, καθώς επίσης και τα μέσα μαζικής επικοινωνίας, προωθώντας νέες καινοτομικές μεθόδους και χρησιμο-ποιώντας τις νέες τεχνολογίες της πληροφορίας.

Δύο είναι οι στόχοι της δια βίου μάθησης:

  • Η προώθηση της ενεργού συμμετοχής στο κοινωνικό γίγνεσθαι, και
  • Η αύξηση των δυνατοτήτων απασχόλησης (απασχολησιμότητα). Σημειώνεται ότι η απασχολησιμότητα αποτελεί βασική προϋπόθεση για την επίτευξη πλήρους απασχόλησης και ευημερίας στη «νέα οικονομία». Τόσο η απασχολησιμότητα όσο και η ενεργός συμμετοχή στο κοινωνικό γίγνεσθαι προϋποθέτουν επαρκείς και σύγχρονες γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες συμμετοχής και συνεισφοράς στην οικονομική και κοινωνική ζωή.

Τα βασικά πεδία δράσης στα πλαίσια της στρατηγικής για τη δια βίου μάθηση είναι:

1. Παροχή νέων βασικών γνώσεων και δεξιοτήτων για όλους. Στην πληροφορική, στις ξένες γλώσσες, στην τεχνολογία, στο επιχειρημα-τικό πνεύμα, στις κοινωνικές δεξιότητες και γενικότερα σε γνώσεις που είναι απαραίτητες στην σύγχρονη κοινωνία και οικονομία, μαζί με τις παραδοσιακές δεξιότητες της γραφής, της ανάγνωσης και της αρίθμησης.

2. Αύξηση των επενδύσεων στους ανθρώπινους πόρους. Η επένδυση σε ανθρώπινους πόρους αποτελεί βασική προτεραιότητα της οικονομίας. Οι ιδιωτικές οικονομικές δυνάμεις πρέπει να πεισθούν στην αναγκαιότητα αυτής της άυλης επένδυσης ώστε να πραγματοποιηθεί το όραμα της κοινωνίας της γνώσης.

3. Ανάπτυξη των καινοτομιών όσον αφορά τη διδασκαλία και τη μάθηση. Ανάπτυξη πιο αποτελεσματικών μεθόδων και πλαισίων διδασκαλίας με αξιοποίηση των τεχνολογιών πληροφόρησης και επικοινωνίας.

4. Αξιολόγηση της εκπαίδευσης. Βελτίωση των τρόπων αξιολόγησης της συμμετοχής και των αποτελεσμά-των της εκπαίδευσης..

5. Αναθεώρηση των τρόπων Προσανατολισμού και Συμβουλευτικής. Εξασφάλιση στον καθένα της εύκολης πρόσβασης σε καλής ποιότητας πληροφορίες και παροχή συμβούλων σχετικά με τις δυνατότητες σπουδών καθ΄ όλη τη διάρκεια της ζωής.

6. Η εκπαίδευση να έρθει πιο κοντά στην οικογένεια. Η εκπαίδευση να γίνει κινητήριος μοχλός της τοπικής και περιφερειακής ανάπτυξης. Να αναπτυχθούν εταιρικές σχέσεις και συμπράξεις και να γί-νουν τα σχολεία και τα κέντρα εκπαίδευσης, που θα είναι συνδεδεμένα στο Internet, προσιτά μέσω συστημάτων ανοικτής και εξ αποστάσεως εκπαίδευσης σε άτομα όλων των ηλικιών.

Μια από τις πέντε βασικές πολιτικές του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου είναι «η προώθηση της απασχολησιμότητας, των δεξιοτήτων και της κινητικότητας μέσω της δια βίου μάθησης». Άμεση συνέπεια της πολιτικής αυτής είναι η επέκταση της μαθησιακής διαδικασίας από την συμβατική της «τυπικής εκπαίδευσης», στην εκπαίδευση καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής του ατόμου.

Στο πλαίσιο του Μέτρου επιχειρείται η δημιουργία ενός ανοικτού και ευέλικτου ολοκληρωμένου εκπαιδευτικού συστήματος που να κατοχυρώνει την πρόσβαση στη δια βίου μάθηση για όλα τα μέλη της κοινωνίας. Παράλληλα στον Άξονα προτεραιότητας 1, Μέτρο 1.1., θα υλοποιηθούν δράσεις που εντάσσονται στον τομέα της δια βίου μάθησης και αφορούν τα σχολεία Β΄ ευκαιρίας και την εκπαίδευση ενηλίκων. Τέλος στον Άξονα προτεραιότητας 2 μέτρο 2.3. προβλέπεται να πραγματοποιηθούν ενισχυτικά προγράμματα επαγγελματικών προσόντων καθώς και ειδικά προγράμματα συμπληρωματικής εκπαίδευσης.

Η πρώτη προσπάθεια εμπλοκής του τυπικού εκπαιδευτικού συστήματος στην υλοποίηση του νέου ολοκληρωμένου θεσμού της δια βίου μάθησης και δημιουργίας των προϋποθέσεων εκείνων που θα επιτρέψουν τη δημιουργία ευέλικτων εκπαιδευτικών δομών και διαδικασιών, ξεκίνησε στα πλαίσια του ΕΠΕΑΕΚ Ι. Όλες οι ενέργειες που υλοποιήθηκαν ήταν καινοτομικές και γι’ αυτό αναπτύχθηκαν πιλοτικά, καταλαμβάνοντας ένα ευρύ φάσμα του εκπαιδευτικού συστήματος, τόσο στην υποχρεωτική εκπαίδευση με την εισαγωγή του σχολείου δεύτερης ευκαιρίας όσο και στην ανώτατη εκπαίδευση.

Πιο συγκεκριμένα, στην ανώτατη εκπαίδευση υλοποιήθηκαν οι ακόλουθες παρεμβάσεις :

  • Το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (ΕΑΠ). Στα πλαίσια του ΕΑΠ λειτούργησαν σε πρώτη φάση 5 προγράμματα προπτυχιακών σπουδών, 9 προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών και 3 μεταπτυχιακά προγράμματα επιμόρφωσης. Ήδη στο ΕΑΠ φοιτούν περίπου 5.000 άτομα διαφόρων ηλικιών. Επίσης, το ΕΑΠ έχει ολοκληρώσει την παραγωγή διδακτικού υλικού για ακόμα 1 προπτυχιακό πρόγραμμα, 7 μεταπτυχιακά προγράμματα και 5 μεταπτυχιακά προγράμματα επιμόρ-φωσης.
  • Τα Προγράμματα Σπουδών Επιλογής (ΠΣΕ). Στα πλαίσια των ΠΣΕ δημιουργήθηκαν 8 τμήματα σε Πανεπιστήμια και 14 τμήματα σε ΤΕΙ, τα οποία καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα εξειδικευμένων επιστημονικών και τεχνολογικών αντικειμένων. Στα τμήματα αυτά φοιτούν περίπου 6.500 άτομα διαφόρων ηλικιών.
  • Τα Προγράμματα Ανοικτής και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης. Λειτούργησαν 16 Προγράμματα εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης με 1.445 φοιτητές. Αποκτήθηκε τεχνογνωσία και εξήχθησαν συμπεράσματα ως προς τη μεθοδολογία. Δημιουργήθηκαν και δοκιμάστηκαν ως προς το παιδαγωγικό τους μέρος πακέτα εκπαιδευτικού υλικού, τα οποία μπορούν να αναπτυχθούν και να βελτιωθούν περαιτέρω βάση της εμπειρίας από την εφαρμογή τους.
  • Τα Προγράμματα Συμπληρωματικής Εκπαίδευσης. Στα πλαίσια των Προγραμμάτων Συμπληρωματικής Εκπαίδευσης αναπτύ-χθηκαν σε πολλά Ιδρύματα Ανώτατης Εκπαίδευσης προγράμματα διαφόρων μορφών και μοντέλων, από την εμπειρία των οποίων μπορούν να συναχθούν πολύτιμα συμπεράσματα για την μορφή που πρέπει να πάρουν τα Προγράμματα Συμπληρωματικής Εκπαίδευσης. Συνολικά αναπτύχθηκαν 19 Προγράμματα Συμπληρωματικής Εκπαίδευσης τα οποία παρακολούθησαν περίπου 1.800 άτομα.

Η λειτουργία όλων των ανωτέρω προγραμμάτων απέδειξε μια σειρά από προβλήματα που σχετίζονται με τον συντονισμό, την ενημέρωση, τις επικαλύψεις, τη διοικητική οργάνωση, την αυτοχρηματοδότηση κλπ. Οι προσπάθειες που έγιναν για την επίλυση των προβλημάτων αυτών αποδείχτηκαν πολυτιμότατες για την απόκτηση της αναγκαίας εμπειρίας, που θα επιτρέψει αφενός την απρόσκοπτη συνέχιση της λειτουργίας των προγραμμάτων αυτών στο προσεχές μέλλον, αφετέρου την εισαγωγή στο σύστημα ορισμένων απαραίτητων καινοτομιών, που θα υλοποιηθούν κατά τη διάρκεια του ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ και που προβλέπεται να ικανοποιήσουν το στόχο της εγκατάστασης και λειτουργίας ενός αποτελεσματικού και ολοκληρωμένου συστήματος δια βίου μάθησης.

Γενικοί Στόχοι Μέτρου και Στρατηγική Επιτευξής τους

Ο γενικός στόχος του Μέτρου είναι η παροχή εναλλακτικών μορφών διά βίου τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και επιμόρφωσης σε ομάδες πληθυσμού που δεν ανήκουν υποχρεωτικά στις συμβατικές ομάδες φοιτητών / σπουδαστών. Μέσω αυτών των προγραμμάτων θα προωθηθεί η διευκόλυνση της προσαρμοστικότητας των πτυχιούχων και άλλων εργαζομένων, η βελτίωση της κινητικότητας στον εργασιακό χώρο και η εναρμόνιση του συστήματος τριτοβάθμιας εκπαίδευσης σε σχέση με τις εξελίξεις και τις απαιτήσεις της αγοράς εργασίας και των νέων τεχνολογιών.

Στα πλαίσια του Μέτρου ειδική μέριμνα δίνεται :

  • Στην ενίσχυση των σπουδών της πληροφορικής και των τηλεπικοινωνιών έτσι ώστε να καλυφθεί η ανάγκη του «ψηφιακού αλφαβητισμού» στη χρήση τεχνολογιών πληροφόρησης και επικοινωνίας όχι μόνο των εκπαιδευ-τικών αλλά και του συνόλου του ανθρώπινου δυναμικού. Τα προγράμματα αυτά θα χρηματοδοτηθούν κατά προτεραιότητα.
  • Στην παροχή γνώσεων απαραίτητων στην σύγχρονη κοινωνία και οικονομία.
  • Στην υποστήριξη των προγραμμάτων με τη χρήση νέων τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνίας όπως π.χ. η εκπαίδευση από απόσταση.
  • Στη δημιουργία συνθηκών για την προσέλκυση γυναικών σε τομείς όπου η παρουσία τους είναι περιορισμένη.

Η εμπειρία που αποκτήθηκε στο ΕΠΕΑΕΚ Ι επέτρεψε το σχεδιασμό ενός νέου τύπου φορέων, των Ινστιτούτων Δια Βίου Εκπαίδευσης (ΙΔΒΕ), που θα έχουν σαν αποστολή την παροχή υπηρεσιών δια βίου εκπαίδευσης στην ανώτατη εκπαίδευση. Στο πλαίσιο των ΙΔΒΕ θα αναπτυχθούν και θα εφαρμοστούν Προγράμματα δια βίου εκπαίδευσης συμβατά με την εθνική και ευρωπαϊκή εκπαιδευτική πολιτική, τα οποία θα υποστηριχθούν από τις Πράξεις του παρόντος Μέτρου.

Η στρατηγική για την επίτευξη του στόχου αποβλέπει αφενός στην υποστήριξη της ίδρυσης των ΙΔΒΕ, σύμφωνα με το θεσμικό πλαίσιο και αφετέρου στην ανάπτυξη προγραμμάτων σπουδών.

Επίσης, θα ενισχυθούν δομές που αναπτύχθηκαν στο ΕΠΕΑΕΚ Ι όπως π.χ. τα προγράμματα του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου τα οποία θα εναρμονιστούν με τις προδιαγραφές του Νόμου.

Τα προγράμματα που θα προσφέρονται, θα εφαρμόζονται είτε με συμβατικούς τρόπους είτε με χρήση εργαλείων των νέων τεχνολογιών είτε μέσα από κάποιο μικτό ευέλικτο σχήμα. Επίσης, θα ενισχυθούν συνεργασίες των ΙΔΒΕ για την ανάπτυξη των προγραμμάτων τους με επαγγελματικές και επιστημονικές οργα-νώσεις και αντίστοιχα τμήματα της Ελλάδας ή/και του εξωτερικού.

Για την προώθηση του νέου μοντέλου δια βίου εκπαίδευσης, το Μέτρο περιλαμβάνει Πράξεις που θα συμβάλλουν στην υλοποίηση των προγραμμάτων που θα προβλέπονται από τον υπό ψήφιση Νόμο και που κατηγοροποιούνται ως εξής:

2.5.1: Εναλλακτικές μορφές διά βίου εκπαίδευσης

Δείκτες

Α. ΔΕΙΚΤΕΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΙΜΗ ΒΑΣΗΣ ΣΤΟΧΟΣ 2003 ΣΤΟΧΟΣ 2006
Ενεργός συνολικός αριθμός εγγεγραμμένων φοιτητών ΕΑΠ 15.000 30.000 50.000
Αριθμός επωφελούμενων από προγράμματα βασικών δεξιοτήτων ΤΠΕ 0 0 30.000
Δημιουργηθέντα ΙΔΒΕ 0 0 20
Αριθμός επωφελούμενων από προγράμματα ΙΔΒΕ
Β. ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ 0 0 5.000
Δημιουργούμενη απασχόληση κατά την υλοποίηση των έργων (ισοδύναμα ανθρωποέτη απασχόλησης)
Γ. ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ
Νέες μόνιμες θέσεις εργασίας μετά την ολοκλήρωση των έργων - αριθμός

Εδώ μπορείτε να δείτε το Χρηματοδοτικό Σχέδιο του Μέτρου σε αρχείο (pdf)

Εφαρμογή

Για την επιλογή των χρηματοδοτούμενων πράξεων και για τον ορισμό των τελικών δικαιούχων (φορέων υλοποίησης) που θα έχουν την ευθύνη εκτέλεσης των πράξεων, θα εφαρμοσθούν διαδικασίες που εξασφαλίζουν τόσο την διαφάνεια όσο και τη βέλτιστη αξιολόγηση των προτάσεων.

Συγκεκριμένα, η ειδική υπηρεσία διαχείρισης του ΕΠΕΑΕΚ, πριν από την ένταξη των χρηματοδοτούμενων πράξεων, θα ενημερώνει τις κατηγορίες δυ-νητικών τελικών δικαιούχων του Μέτρου, και θα τους πληροφορεί για τις δυνατότητες πρότασης και χρηματοδότησης δράσεων. Η ενημέρωση γίνεται με τη δημοσιοποίηση και διανομή ειδικών τευχών που προδιαγράφουν την φύση των πράξεων που δύνανται να προτείνουν για ένταξη στο Μέτρο, τον τρόπο και τις προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούν οι προτάσεις που θα υποβάλ-λονται, καθώς και τις διαδικασίες αξιολόγησής τους σύμφωνα με τις Διατάξεις Εφαρμογής του ΚΠΣ και του Επιχειρησιακού Προγράμματος καθώς και τα κριτήρια ένταξης του Μέτρου.

Εφόσον επιλέγεται η χρηματοδοτούμενη πράξη η Διαχειριστική Αρχή εκδίδει Απόφαση Ένταξης Πράξης.

Η διασφάλιση της τήρησης των κανόνων δημοσιότητας του ΚΠΣ 2000-2006 και αυτών του ΕΠΕΑΕΚ αποτελεί επιδίωξη και υπευθυνότητα της ειδικής υπηρεσίας διαχείρισης του ΕΠΕΑΕΚ.

Η διαχείριση, η παρακολούθηση, ο έλεγχος και η αξιολόγηση (κατά τη διάρκεια και εκ των υστέρων) των έργων θα γίνεται από την Διαχειριστική Αρχή του Επιχειρησιακού Προγράμματος σύμφωνα με τους κανονισμούς και τις διατάξεις εφαρμογής του ΚΠΣ και του ΕΠ. Οι αρμόδιες υπηρεσίες του ΥΠΕΠΘ σε συνεργασία με τη Διαχειριστική Αρχή, θα διασφαλίσουν τη συνέπεια των συγχρηματοδοτούμενων Πράξεων με τις εθνικές εκπαιδευτικές πολιτικές. Επίσης, οι Υπηρεσίες του ΥΠΕΠΘ έχουν την ευθύνη ανάληψης των απαραίτητων διοικητικών ενεργειών που θα διευκολύνουν την εφαρμογή των πράξεων.

Οι διαδικασίες ανάληψης νομικών δεσμεύσεων, από πλευράς τελικού δικαιούχου, είναι σε κάθε περίπτωση αυτές που προβλέπονται από την ισχύουσα εθνική και κοινοτική νομοθεσία (διαγωνισμοί, αυτεπιστασία, κλπ.), με ιδιαίτερη έμφαση στην τήρηση των διατάξεων για την διαφάνεια και τον ανταγωνισμό.

Στις περιπτώσεις που κρίνεται σκόπιμο θα αξιοποιηθούν Τεχνικοί Σύμβουλοι για την υποστήριξη των φορέων υλοποίησης των δράσεων.

Ειδικότερα:

Για την εφαρμογή του Μέτρου θα συσταθούν και θα λειτουργήσουν τα Ινστιτούτα Δια Βίου Εκπαίδευσης (ΙΔΒΕ) στα Ιδρύματα Ανώτατης Εκπαίδευσης.

Στη συνέχεια θα υπάρξει ανοικτή πρόσκληση υποβολής προτάσεων προς όλα τα Ιδρύματα Ανώτατης Εκπαίδευσης της χώρας. Οι προτάσεις που θα υποβληθούν θα αξιολογηθούν από ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες και τα αποτε-λέσματα της αξιολόγησης θα παραδοθούν στη διαχειριστική αρχή.

Τελικοί Δικαιούχοι

Κατηγορία Πράξεων (α) και (β)

Τελικοί Δικαιούχοι: τα Ιδρύματα Ανώτατης Εκπαίδευσης, το Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο και τα Ινστιτούτα Διά Βίου Εκπαίδευσης (ΙΔΒΕ).

Κατηγορία Πράξεων (γ)

Τελικοί Δικαιούχοι: Το Ινστιτούτο Διαρκούς Εκπαίδευσης Ενηλίκων (ΙΔΕΚΕ).

Κατηγορία Πράξεων (δ)

Τελικοί Δικαιούχοι: Η Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Προγραμμάτων ΚΠΣ του ΥΠΕΠΘ και το Ινστιτούτο Διαρκούς Εκπαίδευσης Ενηλίκων (ΙΔΕΚΕ).

Δείτε το κείμενο τουΕπιχειρησιακού Προγράμματος για το Μέτρο 2.5

©2003, Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠΕΑΕΚ. Ως προς τις πληροφορίες που περιέχονται στην παρούσα ιστοθέση ισχύει παραίτηση από κάθε ευθύνη και επισυνάπτεται ανακοίνωση ως προς την πνευματική ιδιοκτησία.( Τελευταία Ανανέωση: 1/6/2005 )

Ανάπτυξη Eworx Α.Ε.
Εργαλείο Διαχείρισης ReXPEn