Eπικοινωνία | Αναζήτηση | FAQs | Ενημέρωση | Για Τελικούς Δικαιούχους | Περιεχόμενα

Κεντρική Σελίδα > Κείμενα-Πλαίσιο > Συμπλήρωμα Προγραμματισμού > Δομή Συμπληρώματος Προγραμματισμού > Άξονας 2 > Μέτρο 2.6

Μέτρο 2.6: Προγράμματα Προστασίας Περιβάλλοντος και Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης

Μέτρο 2.1 | Μέτρο 2.2 | Μέτρο 2.3 | Μέτρο 2.4 | Μέτρο 2.5 | Μέτρο 2.6 |

ΚΩΔ. ΟΠΣ
3 ΚΠΣ 2000-2006
2 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Εκπαίδευση και αρχική επαγγελματική κατάρτιση
2 ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ Προώθηση και βελτίωση της εκπαίδευσης και της επαγγελματικής κατάρτισης στα πλαίσια της δια βίου μάθησης
2.6 ΜΕΤΡΟ Προγράμματα προστασίας περιβάλλοντος και περιβαλλοντικής εκπαίδευσης
ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Όλη η χώρα
ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ ΑΠΟ ΤΟ ΜΕΤΡΟ Μαθητές, εκπαιδευτικοί, τοπική κοινωνία φοιτητές - σπουδαστές, σπουδαστές σχολών επαγγελματικής κατάρτισης, ερευνητές, καταρτιζόμενοι και εκπαιδευτές των ΙΕΚ, καθηγητές, οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 2000-2006
ΠΕΔΙΟ/Α ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ 2 Ανθρώπινοι Πόροι 23Ανάπτυξη παιδαγωγικής και επαγγελματικής κατάρτισης μη συνδεόμενης με ιδιαίτερο τομέα (άτομα, εταιρείες)

Εισαγωγή: Σύνοψη Υπάρχουσας Κατάστασης

Το παρόν Μέτρο έχει οριζόντια δομή και διατρέχει όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης. Έχει σκοπό τόσο να ευαισθητοποιήσει τους μαθητές σε θέματα Περιβάλλοντος όσο και να εφοδιάσει την ελληνική κοινωνία με εξειδικευμένα στελέχη και δομές για την καλύτερη πληροφόρηση και αντιμετώπιση των περιβαλλοντικών προβλημάτων.

Παράλληλα το μέτρο έχει άμεση σχέση με τους γενικότερους στόχους για το περιβάλλον όπως διατυπώνονται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιβάλλον. Οι στόχοι αυτοί θα ληφθούν υπόψη στην επιλογή και την υλοποίηση των επί μέρους έργων του μέτρου.

Η υλοποίηση των στόχων του Άξονα 2 του Ε.Π., οι οποίοι αφορούν την ανάπτυξη και προώθηση καινοτόμων δράσεων στην εκπαιδευτική διαδικασία, προϋπο-θέτει την υιοθέτηση και εκτέλεση παρεμβάσεων για την προώθηση της Περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και ευαισθητοποίησης στην ελληνική κοινωνία.

Σημαντικές παρεμβάσεις που θα εκτελεστούν στα πλαίσια του Μέτρου αποτελούν συνέχεια Πράξεων του ΕΠΕΑΕΚ Ι, οι οποίες επεκτείνονται ώστε να καλύψουν περισσότερους τομείς. Παράλληλα, εισάγονται καινοτομίες στην εκπαίδευση και ενισχύεται περαιτέρω η έρευνα σε περιβαλλοντικά θέματα.

Στα πλαίσια του ΕΠΕΑΕΚ Ι υλοποιήθηκαν τα ακόλουθα έργα :

Α) Ιδρύθηκαν, σε συνεργασία με τους ΟΤΑ ή το Εθνικό Ίδρυμα Νεότητας, και λειτουργούν 17 Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (Κ.Π.Ε.). Τα Κ.Π.Ε. υλοποιούν εκπαιδευτικά και επιμορφωτικά προγράμματα (σε συνεργασία με τις σχολικές μονάδες), αναπτύσσουν θεματικά δίκτυα, τοπικές και διεθνείς συνεργασίες. Διαθέτουν κτιριακές υποδομές και εκπαιδευτικό εξοπλισμό καθώς και παιδαγωγική ομάδα που ασχολείται αποκλειστικά με τα παραπάνω έργα, ενώ τα περισσότερα διαθέτουν επίσης και κοιτώνες. Συμβάλλουν στη δημιουργία γνωστικών και αξιακών προϋποθέσεων για τη σωστή διαχείριση του Περιβάλλοντος στην κατεύθυνση της οικολογικής ισορροπίας και της βιώσιμης ανάπτυξης. Τα εκπαιδευτικά προγράμματα των λειτουργούντων ΚΠΕ παρακολούθησαν περίπου 55.000 μαθητές και 5.000 εκπαιδευτικοί, ενώ αναπτύχθηκαν 9 περιφερειακά ή εθνικά δίκτυα με συμμετοχή εκατοντάδων σχολείων. Στα επιμορφωτικά προγράμματα πήραν μέρος 6.000 εκπαιδευτικοί. Αναπτύχθηκαν επίσης 50 διεθνείς συνεργασίες.

Β) Η επιμόρφωση στην Περιβαλλοντική Εκπαίδευση (Π.Ε.) παρέχεται από τα Περιφερειακά Εκπαιδευτικά Κέντρα, (Π.Ε.Κ.), τα Κ.Π.Ε., τους Υπευθύνους Π.Ε., τα Πανεπιστήμια και άλλους φορείς. Από το Β’ ΚΠΣ χρηματοδοτήθηκαν επιμορφωτικά σεμινάρια των Πανεπιστημίων και των Κ.Π.Ε. Από τα Πανεπιστήμια αναπτύχθηκαν σε διάστημα δύο ετών 78 συνολικά επιμορφωτικά προγράμματα (διάρκειας 35 ωρών το καθένα) για εκπαιδευτικούς σ΄ όλες τις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης της χώρας. Στα σεμινάρια των Πανεπιστημίων επιμορφώθηκαν 3.500 εκπαιδευτικοί και στα σεμινάρια των Κ.Π.Ε. (85 συνολικά), 6.000 εκπαιδευτικοί. Στο πλαίσιο των δράσεων ευαισθητοποίησης ενισχύθηκε η διεξαγωγή 9 θεματικών συνεδρίων Π.Ε.

Γ) Πραγματοποιήθηκε παραγωγή Εκπαιδευτικού Υλικού κυρίως με πρωτοβουλία των Κ.Π.Ε. και σε συνεργασία με άλλους φορείς σε θεμα-τικά δίκτυα. Πιο συγκεκριμένα, πραγματοποιήθηκε προμήθεια και παραγωγή εκπαιδευτικού υλικού που κατευθύνθηκε στις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης, στα Κ.Π.Ε. και σε επιλεγμένες βιβλιοθήκες, αλλά το υλικό αυτό δεν έχει ακόμα δοκιμαστεί στην πράξη. Το έργο της ανάπτυξης του εκπαιδευτικού υλικού περιλαμβάνει: αγορά 4000 cd-rom και 18.000 εκπαιδευτικών πακέτων ποικίλης θεματολογίας (ντοσιέ, διαφάνειες, εκπαιδευτικά παιγνίδια) και σχεδιασμό 12 θεματικών πακέτων εκπαιδευτικού υλικού για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση από συμπράξεις φορέων με την ευθύνη των Πανεπιστημίων.

Δ) Επιπλέον, υλοποιήθηκε ένα πιλοτικό πρόγραμμα μελέτης ενσωμάτωσης Περιβαλλοντικών θεμάτων στα αναλυτικά προγράμματα του Γυμνασίου (Γεωγραφία, Βιολογία, Φυσική και Χημεία) με πειραματική εφαρμογή σε 14 Γυμνάσια της χώρας. Τα πορίσματα του έργου περιλαμβάνονται σε μια έκδοση εννέα τόμων που προωθήθηκε σε Υπευθύνους, Κέντρα, Βιβλιοθήκες, κλπ.

Ε) Πραγματοποιήθηκε ένας μεγάλος αριθμός (περίπου 3.000) σχολικών προγραμμάτων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης κάθε χρόνο στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Στα προγράμματα αυτά εντοπίζονται κυρίως προβλήματα βιωσιμότητας, έλλειψη επαρκούς συντονισμού και υποστήριξης (κυρίως οικονομικής), ενώ στα θετικά συγκαταλέγεται η συμμετοχή τους σε θεματικά δίκτυα.

ΣΤ) Στο πλαίσιο της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, αν και δεν είχε προβλεφθεί η αυτόνομη ανάπτυξη δράσεων αναφορικά με την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση, δημιουργήθηκαν 7 μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών, έγιναν αλλαγές στο πρόγραμμα σπουδών σε 2 τμήματα και δημιουργήθηκαν 9 νέα προπτυχιακά τμήματα.

Ζ) Εκτός των παραπάνω υλοποιήθηκαν δράσεις μέσω άλλων χρηματοδοτικών μέσων οι οποίες συνάδουν με την περιβαλλοντική εκπαίδευση και μπορούν να υποστηρίξουν αντίστοιχες δραστηριότητες. Ιδιαίτερη σημασία έχουν τα Κέντρα Πληροφόρησης, τα οποία κατασκευάστηκαν κυρίως μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιβάλλον σε προστατευόμενες περιοχές φυσικού περιβάλλοντος. Επίσης, υλοποιήθηκαν δράσεις περιβαλλοντικής εκπαίδευσης από Μη Κυβερνητικές Περιβαλλοντικές Οργανώσεις.

Η εμπειρία και γνώση που αποκτήθηκε από το ΕΠΕΑΕΚ Ι, καθώς και από την υλοποίηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιβάλλον του Β΄ ΚΠΣ, θα αξιοποιηθεί στην κατεύθυνση της θεματικής συνοχής, της συμπληρωματικότητας και της βέλτιστης αξιοποίησης πόρων, ούτως ώστε οι παρεμβάσεις που θα εκτελεστούν στα πλαίσια του ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ να έχουν καινοτομικό χαρακτήρα, να συμβάλουν στην βελτίωση της ποιότητας της παρεχομένης εκ-παίδευσης σε όλες τις εκπαιδευτικές βαθμίδες και να οδηγούν στην επέκταση των δραστηριοτήτων που αναπτύχθηκαν επιτυχώς κατά την υλοποίηση του ΕΠΕΑΕΚ Ι.

Γενικοί Στόχοι Μέτρου και Στρατηγική Επιτευξής τους

Ο κύριος στόχος του Μέτρου είναι η δημιουργία γνωστικού υπόβαθρου για την προστασία της οικολογικής ισορροπίας και της ποιότητας ζωής, η παροχή συγκεκριμένης εκπαίδευσης στους νέους καθώς και η επιμόρφωση στελε-χών και εκπαιδευτικών στην Περιβαλλοντική αγωγή.

Μέσω των Πράξεων που θα εκτελεστούν στο πλαίσιο του Μέτρου, επιχειρείται μέσα από με μία ολοκληρωμένη θεώρηση των θεμάτων προστασίας Περιβάλλοντος, η ανάπτυξη και παροχή περιβαλλοντικής εκπαίδευσης. Η προσπάθεια αυτή αφορά τη δημιουργία, υποστήριξη και επέκταση θεσμών (π.χ. Κ.Π.Ε.), τη δημιουργία ειδικευμένων στελεχών σε Περιβαλλοντικά ζητήματα, την ευαισθητοποίηση και ενεργοποίηση του μαθητικού κυρίως πληθυσμού, προς μία διαφορετική αντίληψη και νοοτροπία για τα περιβαλλοντικά ζητή-ματα. Η ευαισθητοποίηση και η καλλιέργεια περιβαλλοντικής κουλτούρας πρέπει να είναι πρώτιστο μέλημα των εκπαιδευτικών. Οι Πράξεις έχουν ως στόχο επίσης την ενίσχυση του έργου των εκπαιδευτικών προκειμένου οι νέοι (κυρίως μαθητές πρωτοβάθμιας, δευτεροβάθμιας και τεχνικής εκπαίδευσης) να έρθουν σε επαφή με το Περιβάλλον και να το προστατεύσουν.

Εκτός όμως από την περιβαλλοντική εκπαίδευση, που απευθύνεται κυρίως στους νέους (μαθητές, σπουδαστές, φοιτητές), μια σειρά από Πράξεις (π.χ. και-νοτομικές δράσεις, έρευνες) έχουν ως στόχο τη διερεύνηση των περιβαλλοντικών ζητημάτων και την ανάπτυξη μεθόδων και πρακτικών που οδηγούν στον περιο-ρισμό της περιβαλλοντικής καταστροφής. Η ενεργός συμμετοχή των Ιδρυμάτων ανώτατης εκπαίδευσης, σε συνεργασία με άλλους φορείς που ειδικεύονται σε περιβαλλοντικά θέματα, θα οδηγήσει στην ανάπτυξη εργαλείων και μεθόδων που θα βοηθήσουν στον περιορισμό των περιβαλλοντικών προβλημάτων.

Ιδιαίτερη αναφορά πρέπει να γίνει στις δομές και τους φορείς που λειτουργούν ή προβλέπεται να λειτουργήσουν για ζητήματα περιβάλλοντος και η συμμετοχή των οποίων θα είναι σημαντική στην επίτευξη των στόχων του μέτρου. Οι Ειδικοί Φορείς Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών, που έχουν θεσμοθετηθεί ή προβλέπεται να θεσμοθετηθούν βάσει του άρθρου 15 του Ν. 2742/1999, θα πρέπει να συμμετέχουν ενεργά στην υλοποίηση των έργων του μέτρου είτε σε συνεργασία με τα ΚΠΕ είτε υλοποιώντας άμεσα προγράμματα σε προστατευόμενες περιοχές.

Η ευαισθησία σε περιβαλλοντικά ζητήματα, η καλλιέργεια περιβαλλοντικής κουλτούρας, η επαφή και γνωριμία με τη φύση, η αύξηση του αριθμού των επιστημόνων σε θέματα περιβάλλοντος, η ανάπτυξη μεθόδων και πρακτικών περιορισμού των περιβαλλοντικών προβλημάτων, η ανάπτυξη και καθιέρωση θεσμών που προωθούν την περιβαλλοντική εκπαίδευση και έρευνα, θα επιτευχθούν μέσα από την εκτέλεση των Πράξεων.

Τόσο οι στόχοι που έχουν τεθεί στο Μέτρο όσο και οι Πράξεις μέσω των οποίων αυτοί θα επιτευχθούν, συνδέονται άμεσα με τους στόχους που έχουν τεθεί στα υπόλοιπα Μέτρα κυρίως του Άξονα 2. Υπάρχει επομένως συνάφεια μεταξύ των στόχων προκειμένου να επιτευχθούν οι κύριοι-γενικοί στόχοι, που έ-χουν τεθεί για τον Άξονα 2. Το σύνολο των Πράξεων, εκτός από αυτή που αφορά τα Κ.Π.Ε., συναντώνται ως Μέτρα ή Ενέργειες στον Άξονα 2. Η διαφορά που υπάρχει αφορά στο ότι το θεματικό πεδίο όλων των Πράξεων αναφέρεται αποκλειστικά και μόνο στο περιβάλλον και ειδικότερα στην περιβαλλοντική εκπαίδευση.

Για την προώθηση της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, τη δημιουργία περιβαλλοντικής συνείδησης και τη διασφάλιση της προστασίας του περιβάλλοντος, το Μέτρο περιλαμβάνει τις ακόλουθες ενδεικτικές κατηγορίες Πράξεων:

2.6.1: Προγράμματα Προστασίας Περιβάλλοντος και Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης

Δείκτες

Α. ΔΕΙΚΤΕΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΙΜΗ ΒΑΣΗΣ ΣΤΟΧΟΣ 2003 ΣΤΟΧΟΣ 2006
Αριθμός Κ.Π.Ε. 17 32 32
Αριθμός συμμετεχόντων μαθητών σε προγράμματα Π.Ε. 55000 150000 250000
Αριθμός επιμορφούμενων εκπαιδευτικών στην Π.Ε. 3500 5000 23.000
Αριθμός προγραμμάτων προπτυχιακών, μεταπτυχιακών σπουδών σε θέματα περιβάλλοντος 9 24 40
Αριθμός ερευνητικών προγραμμάτων σε θέματα περιβάλλοντος 0 0 168
Αριθμός σπουδαστών προπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών περιβάλλοντος 600 1.000 3.500
Νέα τμήματα Διεύρυνσης σε θέματα περιβάλλοντος 9 9 10
Α. ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ
Δημιουργούμενη απασχόληση κατά την υλοποίηση των έργων ( ισοδύναμα ανθρωποέτη απασχόλησης)
Ποσοστό (%) σχολικών μονάδων που υλοποιούν προγράμματα Π.Ε.

Εδώ μπορείτε να δείτε το Χρηματοδοτικό Σχέδιο του Μέτρου σε αρχείο (pdf)

Εφαρμογή

Για την επιλογή των χρηματοδοτούμενων πράξεων και για τον ορισμό των τελικών δικαιούχων (φορέων υλοποίησης) που θα έχουν την ευθύνη εκτέλεσης των πράξεων, θα εφαρμοσθούν διαδικασίες που εξασφαλίζουν τόσο την διαφάνεια όσο και την βέλτιστη αξιολόγηση των προτάσεων.

Συγκεκριμένα, η ειδική υπηρεσία διαχείρισης του ΕΠΕΑΕΚ, πριν από την ένταξη των χρηματοδοτούμενων πράξεων, θα ενημερώνει τις κατηγορίες δυνητικών τελικών δικαιούχων του Μέτρου, και θα τους πληροφορεί για τις δυνατότητες πρότασης και χρηματοδότησης δράσεων. Η ενημέρωση γίνεται με τη δημοσιοποίηση και διανομή ειδικών τευχών που προδιαγράφουν την φύση των πράξεων που δύνανται να προτείνουν για ένταξη στο Μέτρο, τον τρόπο και τις προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούν οι προτάσεις που θα υποβάλλονται, καθώς και τις διαδικασίες αξιολόγησής τους σύμφωνα με τις Διατάξεις Εφαρμογής του ΚΠΣ και του Επιχειρησιακού Προγράμματος καθώς και τα κριτήρια ένταξης του Μέτρου.

Εφόσον επιλέγεται η χρηματοδοτούμενη πράξη η Διαχειριστική Αρχή εκδίδει Απόφαση Ένταξης Πράξης.

Η διασφάλιση της τήρησης των κανόνων δημοσιότητας του ΚΠΣ 2000-2006 και αυτών του ΕΠΕΑΕΚ αποτελεί επιδίωξη και υπευθυνότητα της ειδικής υπηρεσίας διαχείρισης του ΕΠΕΑΕΚ.

Η διαχείριση, η παρακολούθηση, ο έλεγχος και η αξιολόγηση (κατά τη διάρκεια και εκ των υστέρων) των έργων θα γίνεται από την Διαχειριστική Αρχή του Επιχειρησιακού Προγράμματος σύμφωνα με τους κανονισμούς και τις διατάξεις εφαρμογής του ΚΠΣ και του ΕΠ. Οι αρμόδιες υπηρεσίες του ΥΠΕΠΘ σε συνεργασία με τη Διαχειριστική Αρχή, θα διασφαλίσουν τη συνέπεια των συγχρηματοδοτούμενων Πράξεων με τις εθνικές εκπαιδευτικές πολιτικές. Επίσης, οι Υπηρεσίες του ΥΠΕΠΘ έχουν την ευθύνη ανάληψης των απαραίτητων διοικητικών ενεργειών που θα διευκολύνουν την εφαρμογή των πράξεων.

Οι διαδικασίες ανάληψης νομικών δεσμεύσεων, από πλευράς τελικού δικαιούχου, είναι σε κάθε περίπτωση αυτές που προβλέπονται από την ισχύουσα εθνική και κοινοτική νομοθεσία (διαγωνισμοί, αυτεπιστασία, κλπ.), με ιδιαίτερη έμφαση στην τήρηση των διατάξεων για την διαφάνεια και τον ανταγωνισμό.

Στις περιπτώσεις που κρίνεται σκόπιμο θα αξιοποιηθούν Τεχνικοί Σύμβουλοι για την υποστήριξη των φορέων υλοποίησης των δράσεων.

Συγκεκριμένα:

Για τις δράσεις του Μέτρου θα υπάρξουν προσκλήσεις υποβολής προτάσεων προς όλες τις ενδιαφερόμενες κατηγορίες δυνητικών τελικών δικαιούχων. Οι προτάσεις που θα υποβληθούν θα αξιολογηθούν από ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες και τα αποτελέσματα της αξιολόγησης θα παραδοθούν στη Διαχει-ριστική Αρχή.

Τελικοί Δικαιούχοι

Οι κατηγορίες τελικών δικαιούχων για την υλοποίηση των Πράξεων του Μέτρου, είναι:

Ενέργεια 2.6.1 Προγράμματα προστασίας περιβάλλοντος και περιβαλλοντικής εκπαίδευσης

Κατηγορία Πράξης (α) Τελικοί Δικαιούχοι: οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης και τα εποπτευόμενα από το ΥΠΕΠΘ ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ.

Κατηγορίες Πράξεων (β) Τελικοί Δικαιούχοι: οι Διευθύνσεις του ΥΠΕΠΘ και τα εποπτευόμενα από το ΥΠΕΠΘ ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ.

Κατηγορίες Πράξεων (γ) Τελικοί Δικαιούχοι: Τα εποπτευόμενα από το ΥΠΕΠΘ ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ.

Κατηγορία Πράξης (δ) Τελικοί Δικαιούχοι: τα Ιδρύματα Ανώτατης Εκπαίδευσης, το Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο.

Κατηγορία Πράξεων (ε), (στ) και (ζ) Τελικοί Δικαιούχοι: τα Ιδρύματα Ανώτατης Εκπαίδευσης,

Κατηγορία Πράξεων(η) Τελικοί Δικαιούχοι: οι Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις και οι Ειδικοί Φορείς Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών, που συστήνονται σύμφωνα με το νόμο, είναι ΝΠΙΔ, κοινωφελούς χαρακτήρα, εποπτευόμενα από τον Υπουργό ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ και των κατά περίπτωση συναρμοδίων Υπουργών.

Κατηγορία Πράξεων (θ) Τελικοί Δικαιούχοι: τα Πανεπιστήμια της χώρας

Κατηγορία Πράξεων (ι) Τελικοί Δικαιούχοι: τα Πανεπιστήμια της χώρας

Κατηγορία Πράξεων (ια) Τελικοί Δικαιούχοι: τα ΤΕΙ της χώρας

Δείτε το κείμενο τουΕπιχειρησιακού Προγράμματος για το Μέτρο 2.6

©2003, Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠΕΑΕΚ. Ως προς τις πληροφορίες που περιέχονται στην παρούσα ιστοθέση ισχύει παραίτηση από κάθε ευθύνη και επισυνάπτεται ανακοίνωση ως προς την πνευματική ιδιοκτησία.( Τελευταία Ανανέωση: 1/6/2005 )

Ανάπτυξη Eworx Α.Ε.
Εργαλείο Διαχείρισης ReXPEn