Eπικοινωνία | Αναζήτηση | FAQs | Ενημέρωση | Για Τελικούς Δικαιούχους | Περιεχόμενα

Κεντρική Σελίδα > Κείμενα-Πλαίσιο > Συμπλήρωμα Προγραμματισμού > Δομή Συμπληρώματος Προγραμματισμού > Άξονας 3 > Μέτρο 3.1

Μέτρο 3.1: Ενθάρρυνση επιχειρηματικής δράσης και καινοτομικών εφαρμογών

Μέτρο 3.1 |

ΚΩΔ. ΟΠΣ
3 ΚΠΣ 2000-2006
2 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Εκπαίδευση και αρχική επαγγελματική κατάρτιση
3 ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ Ανάπτυξη και προώθηση της επιχειρηματικότητας και της προσαρμοστικότητας των νέων
3.1 ΜΕΤΡΟ Ενθάρρυνση επιχειρηματικής δράσης και καινοτομικών εφαρμογών
ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Όλη η χώρα
ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ ΑΠΟ ΤΟ ΜΕΤΡΟ Μαθητές δευτεροβάθμιας και τεχνικής εκπαίδευσης, καταρτιζόμενοι δημοσίων ΙΕΚ και λοιπών σχολών αρχικής επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, φοιτητές / σπουδαστές ανώτατης εκπαίδευσης, εκπαιδευτικοί και άλλοι απόφοιτοι
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 2000-2006
ΠΕΔΙΟ/Α ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ 2 Ανθρώπινοι Πόροι | 24 Ελαστικότητα εργατικού δυναμικού, επιχειρηματική δραστηριότητα, καινο-τομία, τεχνολογίες πληροφοριών και επικοινωνίας (άτομα, εταιρείες)

Εισαγωγή: Σύνοψη Υπάρχουσας Κατάστασης

Η ελληνική εκπαίδευση δεν έχει δώσει, μέχρι σήμερα την απαιτούμενη βαρύτητα στα θέματα απασχόλησης και αυτοαπασχόλησης των αποφοίτων. Οι όποιες δράσεις πραγματοποιήθηκαν, κατά κύριο λόγο, είχαν στόχο την πα-ροχή στους νέους γνωστικών εφοδίων και δεξιοτήτων και όχι την καλλιέργεια πνεύματος επιχειρηματικότητας.

Πρωτοβουλίες, όπως το πρόγραμμα της Τεχνομάθειας που χρηματοδοτήθηκε από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας στα πλαίσια του Β’ ΚΠΣ, έδωσαν σε σχολικές μονάδες την ευκαιρία να αναπτύξουν πρωτοβουλί-ες για τη γνωριμία των μαθητών με τις τεχνολογικές εξελίξεις, αναπτύσσοντας ταυτόχρονα και την επινοητικότητά τους.

Μαθήματα επιχειρηματικότητας δεν συμπεριλαμβάνονται στο σχολικό πρόγραμμα και οι μαθητές ασχολήθηκαν με αυτό το θέμα μόνο στα πλαίσια σχο-λικών πρωτοβουλιών. Η Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς με τη συνδρομή της Ευρωπαϊκής Ένωσης (μέσα από την διακρατική Ενέργεια ΕΥΓΕ-ΝΕΤ και το πρόγραμμα ADAPT) ξεκίνησε στο τέλος του 1999 να υλοποιεί το πρόγραμμα «Θυρίδες Νεανικής Επιχειρηματικότητας» σε τέσσερις πόλεις της Ελλάδας (Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Ιωάννινα) με στόχο την πληροφόρηση των νέ-ων από ειδικευμένους επαγγελματίες, την εξέταση των οικονομικών τους σχεδίων και την ανάπτυξη επιχειρηματικών σχεδίων. Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΓΓ Νέας Γενιάς, από τους 1.000 περίπου νέους που επισκέφθηκαν τις «Θυρίδες Επιχειρηματικότητας», οι 162 κατάρτισαν επιχειρηματικό σχέδιο και 88 εξ αυτών προχώρησαν στην έναρξη επιχειρηματικής δραστηριότητας.

Μαθήματα επιχειρηματικότητας δεν συμπεριλαμβάνονται στο πρόγραμμα σπουδών της αρχικής επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης. Οι απόφοιτοι των δημοσίων ΙΕΚ και των σχολών αρχικής επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης διεκδικούν μια θέση στην παραγωγική διαδικασία έχοντας ως εφόδιο την επαγγελματική εξειδικευμένη κατάρτιση ως επί το πλείστον σε μεταλυκειακό επίπεδο.

Στην ανώτατη εκπαίδευση οι περισσότεροι φοιτητές/σπουδαστές των Οικονομικών Σχολών/Τμημάτων αποκτούν μεμονωμένες γνώσεις, π.χ. πάνω στον τρόπο εκπόνησης ενός επιχειρηματικού σχεδίου, αλλά δεν προωθείται ενεργά η έννοια της επιχειρηματικότητας. Τα Γραφεία Διασύνδεσης της ανώτατης εκπαίδευσης προσπαθούν, στα πλαίσια της δραστηριότητάς τους, να αυξήσουν τις γνώσεις και τις δεξιότητες των νέων σε θέματα που αφορούν την αγορά εργασίας, αλλά δεν προσφέρονται, για την ώρα, μαθήματα επιχειρηματικότητας στους φοιτητές ή στους αποφοίτους των Σχολών.

Στα πλαίσια του ΕΠΕΑΕΚ Ι, ελάχιστες παρεμβάσεις, όπως το πρόγραμμα εικονικών επιχειρήσεων στη Σιβιτανίδειο στόχευαν ευθέως στην ανάπτυξη του επιχειρηματικού πνεύματος. Έτσι, δεν έχει αναπτυχθεί επαρκές εκπαιδευτικό υλικό κατάλληλο είτε για τους μαθητές της δευτεροβάθμιας, είτε για τους φοιτητές της ανώτατης εκπαίδευσης. Παράλληλα, ενώ μέσω των προ-γραμμάτων πρακτικής άσκησης συνδέεται η εκπαιδευτική διαδικασία με την απασχόληση, δεν έχει αναπτυχθεί ένα δίκτυο συνεργασίας των εκπαιδευτικών μονάδων με τους κοινωνικούς εταίρους σε θέματα επιχειρηματικής δρά-σης.

Συμπερασματικά, σήμερα απαιτείται συστηματική και ενεργή παρέμβαση στην προώθηση της επιχειρηματικότητας και της αυτοαπασχόλησης των νέων. Για αυτό το λόγο και στα πλαίσια προσπάθειας δημιουργίας διεξόδου στο πρόβλημα της απασχόλησης των νέων, πρέπει να τονωθεί η κουλτούρα της επιχειρηματικότητας, και να ενθαρρυνθούν στη δημιουργία επιχειρήσεων ως μικροί επιχειρηματίες αντί να προσανατολιστούν σε θέσεις υπαλληλικές.

Γενικοί Στόχοι Μέτρου και Στρατηγική Επιτευξής τους

Στόχος του Μέτρου είναι η ενθάρρυνση των νέων να στραφούν προς την αυτοαπασχόληση μέσα από την ίδρυση υγιών επιχειρηματικών μονάδων, η προσφορά των κατάλληλων γνώσεων στους νέους για την ανάληψη επιχειρηματικών πρωτοβουλιών και η στήριξη τους προς αυτές τις κατευθύνσεις.

Η ενθάρρυνση της επιχειρηματικής δράσης θα υλοποιηθεί μέσω των Γραφείων Διασύνδεσης, των θυρίδων επιχειρηματικότητας και των Κέντρων Σταδιοδρομίας του ΟΕΕΚ.

Οι παρεμβάσεις για την προώθηση της επιχειρηματικότητας θα εφαρμοστούν σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης με μορφές αντίστοιχες των ομάδων–στόχου. Πιο συγκεκριμένα:

  • Όσον αφορά τους μαθητές της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (Ενιαίου Λυκείου και ΤΕΕ), προβλέπεται η εκτέλεση σχετικών Πράξεων, που θα λαμβάνουν υπόψη τις ιδιαιτερότητες των μαθητών καλλιεργώντας γενικότερα την έννοια του «επιχειρείν» και παράλληλα την εξειδικευμένη γνώση και τις δεξιότητες που σχετίζονται με την οργάνωση της επιχειρηματικής δράσης.
  • Όσον αφορά την αρχική επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση, οι παρεμβάσεις αφορούν τη δημιουργία επιχειρήσεων από σπουδαστές και αποφοίτους των δημοσίων ΙΕΚ και των λοιπών σχολών αρχικής επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης. Οι επιχειρήσεις, που θα ιδρυθούν, θα μπορούν να παράγουν προϊόντα ή/και να παρέχουν υπηρεσίες. Οι πελάτες τους θα είναι είτε οι τελικοί καταναλωτές ή άλλες επιχειρήσεις. Η άμεση στήριξη των επιχειρήσεων με κεφάλαια που απαιτούνται για την ίδρυση και αρχική λειτουργία τους μπορεί να πραγματοποιηθεί μέσω των άλλων επιχειρησιακών σχεδίων, κυρίως του Υπουργείου Ανάπτυξης. Σημειώνεται ότι, για εξοπλισμό που αφορά την αγορά Η/Υ και τη σύνδεση με διαδίκτυο ο ΕΟΜΜΕΧ έχει ήδη εξαγγείλει τη χρηματοδότηση μικρών επιχειρήσεων. Επίσης, επιχειρήσεις που έχουν ως αντικείμενο την ανάπτυξη καινοτομικών προϊόντων και υπηρεσιών μπορούν να απευθύνονται για στέγαση στα Τεχνολογικά Πάρκα. Για να ενισχυθεί πληρέστερα, η ενθάρρυνση της επιχειρηματικής δράσης και των καινοτομικών εφαρμογών των σπουδαστών και αποφοίτων δημοσίων ΙΕΚ και των λοιπών σχολών αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης, χρειάζεται να παραχθεί κατάλληλο υποστηρικτικό υλικό και να υπάρξουν δομές, με αντικείμενο την ενθάρρυνση και στήριξη των νέων, που θέλουν να αρχίσουν επιχειρηματική δραστηριότητα. Οι δομές που θα δημιουργηθούν θα είναι ανοικτές και προσπελάσιμες από κάθε ενδιαφερόμενο νέο επιχειρηματία.
  • Όσον αφορά τους σπουδαστές και τους αποφοίτους της Δευτεροβάθμιας καθώς και της ανώτατης εκπαίδευσης, θα τους δοθεί η δυνατότητα να εκφράσουν τις επιχειρηματικές τους προθέσεις με την βοήθεια των υποστηρικτικών υπηρεσιών και των δομών, οι οποίες θα προσφέρονται μέσω των Κέντρων Συμβουλευτικής και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΚΕ-ΣΥΠ), των Κέντρων Σύνδεσης με την αγορά εργασίας και των Γραφείων Διασύνδεσης. Επίσης, θα τους προσφερθούν μαθήματα επιχειρηματικότητας για την ανάπτυξη γνώσεων και δεξιοτήτων.

Για την ικανοποίηση των στόχων του παρόντος Μέτρου θα υλοποιηθούν οι παρακάτω ενδεικτικές κατηγορίες Πράξεων, οι οποίες έχουν ως στόχο:

  • Την ενθάρρυνση των νέων να σχεδιάσουν την ίδρυση επιχειρήσεων.
  • Την αρχική στήριξη των νέων επιχειρηματιών ώστε να δημιουργήσουν ανταγωνιστικές και βιώσιμες επιχειρηματικές μονάδες.
  • Την έγκαιρη, συνεπή και έγκυρη ενημέρωση όλων των εμπλεκομένων για τις δυνατότητες που υπάρχουν για νέους επιχειρηματίες και για τις επιπτώσεις των ακολουθουμένων οικονομικών και εργασιακών πολιτικών.
  • Την υλοποίηση προγραμμάτων-μαθημάτων επιχειρηματικότητας.

3.1.1: Ενθάρρυνση Επιχειρηματικής Δράσης και Καινοτο-μικών εφαρμογών στην επαγγελματική εκπαίδευση και αρχική επαγγελματική κατάρτιση.

3.1.2: Προγράμματα Επιχειρηματικότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση

Δείκτες

Α. ΔΕΙΚΤΕΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΙΜΗ ΒΑΣΗΣ ΣΤΟΧΟΣ 2003 ΣΤΟΧΟΣ 2006
Αριθμός κόμβων - θυρίδων για την ενθάρρυνση της επιχειρηματικότητας 4 12 20
Αριθμός σπουδαστών TEE-αποφοίτων δημοσίων ΙΕΚ και Σχολών Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης που ωφελούνται από τους κόμβους 0 0 400
Αριθμός χρηστών Τράπεζας πληροφοριών Παρατηρητηρίου 0 1.000 3.000

Εδώ μπορείτε να δείτε το Χρηματοδοτικό Σχέδιο του Μέτρου σε αρχείο (pdf)

Εφαρμογή

Για την επιλογή των χρηματοδοτούμενων πράξεων και για τον ορισμό των τελικών δικαιούχων (φορέων υλοποίησης) που θα έχουν την ευθύνη εκτέλεσης των πράξεων, θα εφαρμοσθούν διαδικασίες που εξασφαλίζουν τόσο την διαφάνεια όσο και την βέλτιστη αξιολόγηση των προτάσεων.

Συγκεκριμένα, η ειδική υπηρεσία διαχείρισης του ΕΠΕΑΕΚ, πριν από την ένταξη των χρηματοδοτούμενων πράξεων, θα ενημερώνει τις κατηγορίες δυνητικών τελικών δικαιούχων του Μέτρου, και θα τους πληροφορεί για τις δυνατότητες πρότασης και χρηματοδότησης δράσεων. Η ενημέρωση γίνεται με τη δημοσιοποίηση και διανομή ειδικών τευχών που προδιαγράφουν την φύση των πράξεων που δύνανται να προτείνουν για ένταξη στο Μέτρο, τον τρόπο και τις προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούν οι προτάσεις που θα υποβάλλονται, καθώς και τις διαδικασίες αξιολόγησής τους σύμφωνα με τις Διατάξεις Εφαρμογής του ΚΠΣ και του Επιχειρησιακού Προγράμματος καθώς και τα κριτήρια ένταξης του Μέτρου.

Εφόσον επιλέγεται η χρηματοδοτούμενη πράξη η Διαχειριστική Αρχή εκδίδει Απόφαση Ένταξης Πράξης.

Η διασφάλιση της τήρησης των κανόνων δημοσιότητας του ΚΠΣ 2000-2006 και αυτών του ΕΠΕΑΕΚ αποτελεί επιδίωξη και υπευθυνότητα της ειδικής υπηρεσίας διαχείρισης του ΕΠΕΑΕΚ.

Η διαχείριση, η παρακολούθηση, ο έλεγχος και η αξιολόγηση (κατά τη διάρκεια και εκ των υστέρων) των έργων θα γίνεται από την Διαχειριστική Αρχή του Επιχειρησιακού Προγράμματος σύμφωνα με τους κανονισμούς και τις διατάξεις εφαρμογής του ΚΠΣ και του ΕΠ. Οι αρμόδιες υπηρεσίες του ΥΠΕΠΘ σε συνεργασία με τη Διαχειριστική Αρχή, θα διασφαλίσουν τη συνέπεια των συγχρηματοδοτούμενων Πράξεων με τις εθνικές εκπαιδευτικές πολιτικές. Επίσης, οι Υπηρεσίες του ΥΠΕΠΘ έχουν την ευθύνη ανάληψης των απαραίτητων διοικητικών ενεργειών που θα διευκολύνουν την εφαρμογή των πράξεων.

Οι διαδικασίες ανάληψης νομικών δεσμεύσεων, από πλευράς τελικού δικαιούχου, είναι σε κάθε περίπτωση αυτές που προβλέπονται από την ισχύουσα εθνική και κοινοτική νομοθεσία (διαγωνισμοί, αυτεπιστασία, κλπ.), με ιδιαίτερη έμφαση στην τήρηση των διατάξεων για την διαφάνεια και τον ανταγωνισμό.

Στις περιπτώσεις που κρίνεται σκόπιμο θα αξιοποιηθούν Τεχνικοί Σύμβουλοι για την υποστήριξη των φορέων υλοποίησης των δράσεων.

Ειδικότερα:

Σημαντικό ρόλο στην υλοποίηση των πράξεων που αφορούν τις Θυρίδες και το Παρατηρητήριο έχει η Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς δεδομένου της ση-μαντικής εμπειρίας που ήδη διαθέτει.

Για τις ενέργειες του Μέτρου που αφορούν την τριτοβάθμια εκπαίδευση θα υπάρξει ανοικτή πρόσκληση υποβολής προτάσεων προς όλα τα τριτοβάθμια Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της χώρας. Οι προτάσεις που θα υποβληθούν θα αξιολογηθούν από ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες και τα αποτελέσματα της αξιολόγησης θα παραδοθούν στη Διαχειριστική Αρχή.

Τελικοί Δικαιούχοι

Οι κατηγορίες τελικών δικαιούχων για την υλοποίηση των Πράξεων του Μέτρου, ανά Ενέργεια, είναι:

Ενέργεια 3.1.1 Ενθάρρυνση Επιχειρηματικής Δράσης και Καινοτομικών εφαρμογών στην επαγγελματική εκπαίδευση και αρχική επαγγελματική κατάρτιση.

Κατηγορία Πράξεων (α) Τελικοί Δικαιούχοι: η Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς.

Κατηγορία Πράξεων (β) Τελικοί Δικαιούχοι: τα εποπτευόμενα από το ΥΠΕΠΘ ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ και το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο.

Ενέργεια 3.1.2 Προγράμματα Επιχειρηματικότητας στην Aνώτατη Εκπαίδευση

Κατηγορία Πράξεων (α) Τελικοί Δικαιούχοι: η Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς.

Κατηγορίες Πράξεων (β) και (γ) Τελικοί Δικαιούχοι: τα Ιδρύματα Ανώτατης Εκπαίδευσης και τα Ινστιτούτα Δια Βίου Εκπαίδευσης.

Κατηγορία Πράξεων (δ) Τελικοί Δικαιούχοι: τα εποπτευόμενα από το ΥΠΕΠΘ ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ και τα Ιδρύματα Ανώτατης Εκπαίδευσης.

Δείτε το κείμενο του Επιχειρησιακού Προγράμματος για το Μέτρο 3.1

©2003, Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠΕΑΕΚ. Ως προς τις πληροφορίες που περιέχονται στην παρούσα ιστοθέση ισχύει παραίτηση από κάθε ευθύνη και επισυνάπτεται ανακοίνωση ως προς την πνευματική ιδιοκτησία.( Τελευταία Ανανέωση: 1/6/2005 )

Ανάπτυξη Eworx Α.Ε.
Εργαλείο Διαχείρισης ReXPEn