Eπικοινωνία | Αναζήτηση | FAQs | Ενημέρωση | Για Τελικούς Δικαιούχους | Περιεχόμενα

Κεντρική Σελίδα > Κείμενα-Πλαίσιο > Συμπλήρωμα Προγραμματισμού > Δομή Συμπληρώματος Προγραμματισμού > Άξονας 3 > Μέτρο 3.1 > Ενέργεια 3.1.1 > Κατηγορία Πράξεων α

Κατηγορία Πράξεων α: Ίδρυση και λειτουργία κόμβων – θυρίδων επιχειρηματικότητας για την ενθάρρυνση και στήριξη της νεανικής επιχειρηματικότητας

Κατηγορία Πράξεων α | Κατηγορία Πράξεων β |

Η παρούσα κατηγορία Πράξεων έχει ως στόχο την ίδρυση, ενίσχυση και λει-τουργία κόμβων-θυρίδων επιχειρηματικότητας για την ενθάρρυνση και στήριξη της νεανικής επιχειρηματικότητας. Απευθύνεται σε φοιτητές, σπουδαστές, αποφοίτους της ανώτατης εκπαίδευσης, των δημοσίων ΙΕΚ και των λοι-πών σχολών αρχικής επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης καθώς και σε μαθητές και αποφοίτους των ΤΕΕ.

Οι νέοι σπουδαστές και απόφοιτοι, που ενδιαφέρονται να ιδρύσουν επιχειρή-σεις έχουν ανάγκη από ενθάρρυνση και στήριξη. Ενθάρρυνση γιατί ο κόσμος των επιχειρήσεων είναι τις περισσότερες φορές άγνωστος σε αυτούς και στήριξη επειδή απαιτούνται γνώσεις που παρέχονται από ειδικούς, στους οποίους οι μελλοντικοί επιχειρηματίες δεν έχουν πρόσβαση.

Τα κομβικά σημεία για την ενθάρρυνση και στήριξη της επιχειρηματικότητας έχουν ως σκοπό :

α) να γνωρίσουν στους σπουδαστές και απόφοιτους τη λειτουργία των επιχειρήσεων,

β) να ενθαρρύνουν πιθανούς ενδιαφερόμενους να στραφούν σε επιχειρηματικές δραστηριότητες, και

γ) να στηρίξουν αυτούς/αυτές που θα αποφασίσουν να προχωρήσουν στην άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας.

Βασικές υπηρεσίες και πληροφορίες που θα παρέχονται από τις θυρίδες επιχειρηματικότητας θα σχετίζονται με τις διαδικασίες ίδρυσης επιχειρήσεων, νομικές ρυθμίσεις που διέπουν τη λειτουργία τους, πληροφορίες για μαθή-ματα επιχειρηματικότητας, θέματα Marketing, βοήθεια κατά τη κατάρτιση επιχειρησιακών σχεδίων, πρόσβαση σε βάσεις δεδομένων σχετικών με επιχειρηματική δραστηριότητα. Όμως οι θυρίδες επιχειρηματικότητας δε πρέπει να περιοριστούν στην παροχή πληροφοριών και βοήθειας μόνο σε όσους τη ζητούν, αλλά θα πρέπει να αναλάβουν και ενεργό ρόλο για τη προσέλκυση νέων προς τις επιχειρηματικές δραστηριότητες. Οι θυρίδες επιχειρηματικότητας θα διασυνδεθούν δικτυακά με τα Γραφεία Διασύνδεσης μέσω ειδικού portal το οποίο θα χρηματοδοτηθεί μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος της Κοινωνίας της Πληροφορίας.

Επίσης, αυτή η κατηγορία Πράξεων προωθεί τη δικτύωση των επιχειρηματικών κόμβων στην περίπτωση που προέρχονται από ανεξάρτητους φορείς. Με τον τρόπο αυτό αναμένεται να δημιουργηθεί ένας ανεξάρτητος αριθμός δικτύων ούτως ώστε αφενός να υπάρχει μεταξύ τους ένας υγιής ανταγωνισμός και αφετέρου το κάθε ένα από αυτά να απευθύνεται σε μία κρίσιμη μάζα ενδιαφερομένων.

Στις δραστηριότητες των κόμβων και των δικτύων τους, μπορούν να συμπεριλαμβάνονται η οργάνωση συναντήσεων μεταξύ νέων επιχειρηματιών και μεταξύ επιχειρηματιών και σπουδαστών και αποφοίτων δημοσίων ΙΕΚ και λοι-πών σχολών αρχικής επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης με σκοπό την ανταλλαγή εμπειριών και την ενθάρρυνση των σπουδαστών. Επίσης, προβλέπονται πιλοτικές πράξεις για την ανάπτυξη καινοτόμων επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, με τη συμμετοχή σπουδαστών και αποφοίτων δημοσίων ΙΕΚ και λοιπών σχολών αρχικής επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης.

Προκειμένου τα μελλοντικά στελέχη να αποκτήσουν τις γνώσεις και τις δεξιό-τητες εκείνες που αναπτύσσουν και προωθούν την επιχειρηματικότητα και αυξάνουν την προσαρμοστικότητα τους στις μετεξελίξεις της αγοράς εργασίας, ο Τελικός Δικαιούχος δύναται να δημιουργήσει ανοιχτό εξ αποστάσεως Κέντρο σπουδών στην επιχειρηματικότητα. Το Κέντρο, μέσω των θυρίδων και της αξιοποίησης του εξοπλισμού και των δυνατοτήτων τους, μπορεί να δώσει την δυνατότητα σε όσο το δυνατόν μεγαλύτερο αριθμό νέων να αποκτήσουν ένα επιπλέον εφόδιο, άμεσα συνδεδεμένο με την αγορά εργασίας το οποίο θα έχει την δυνατότητα να αλλάζει να εξελίσσεται και να προσαρμόζεται στις τρέχουσες συνθήκες της αγοράς.

Το Κέντρο με τη χρήση της τεχνολογίας θα έχει την δυνατότητα να παρέχει συμπληρωματική εκπαίδευση σε νέους διασκορπισμένους σε ολόκληρη την χώρα εκμηδενίζοντας τις αποστάσεις και να προσφέρει ευκολία χρήσεως και εκπαίδευση «οποτεδήποτε και οπουδήποτε» την ίδια στιγμή που οι νέοι θα μαθαίνουν μέσα από ένα πλαίσιο συνεργασίας και συνεισφοράς.

Το μοντέλο πάνω στο οποίο θα αναπτυχθεί το Κέντρο θα εξασφαλίσει την παροχή αποτελεσματικής εκπαίδευσης υψηλού επιπέδου, χαμηλά ποσοστά εγκατάλειψης των σπουδών και αυξημένα ποσοστά επιτυχίας.

Τονίζεται ότι τόσο ο ΟΕΕΚ όσο και οι λοιπές σχολές αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης σχεδιάζουν να οργανώσουν και να λειτουργήσουν Κέντρα Σταδιοδρομίας, τα οποία, συμπληρωματικά, θα αναλάβουν την υλοποίηση των πράξεων που αφορούν την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας στους σπουδαστές και τους αποφοίτους τους. Επειδή μάλιστα ο ΟΕΕΚ σχεδιάζει να αναπτύξει από κοινού με την ΤΕΕ, σε εκείνα τα ΤΕΕ με τα οποία συστεγάζονται τα δημόσια ΙΕΚ, δομές επαγγελματικού προσανατολισμού και σύνδεσης με την αγορά εργασίας, αναμένεται ότι δυνητικοί ωφελούμενοι θα είναι και μαθητές των ΤΕΕ.

©2003, Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠΕΑΕΚ. Ως προς τις πληροφορίες που περιέχονται στην παρούσα ιστοθέση ισχύει παραίτηση από κάθε ευθύνη και επισυνάπτεται ανακοίνωση ως προς την πνευματική ιδιοκτησία.( Τελευταία Ανανέωση: 25/5/2005 )

Ανάπτυξη Eworx Α.Ε.
Εργαλείο Διαχείρισης ReXPEn