Eπικοινωνία | Αναζήτηση | FAQs | Ενημέρωση | Για Τελικούς Δικαιούχους | Περιεχόμενα

Κεντρική Σελίδα > Κείμενα-Πλαίσιο > Συμπλήρωμα Προγραμματισμού > Δομή Συμπληρώματος Προγραμματισμού > Άξονας 4 > Μέτρο 4.1

Μέτρο 4.1: Προγράμματα Προώθησης της Ισότητας των Φύλων με Έμφαση στην Υποστήριξη της Αρχικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης για Γυναίκες

Μέτρο 4.1 | Μέτρο 4.2 |

ΚΩΔ. ΟΠΣ
3 ΚΠΣ 2000-2006
2 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Εκπαίδευση και αρχική επαγγελματική κατάρτιση
4 ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ Βελτίωση της πρόσβασης των γυναικών στην αγορά εργασίας
4.1 ΜΕΤΡΟ Προγράμματα προώθησης της Ισότητας των φύλων με έμφαση στην υποστήριξη της αρχικής επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης για γυναίκες
ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Όλη η χώρα
ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ ΑΠΟ ΤΟ ΜΕΤΡΟ Μαθήτριες/τες δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, σπουδαστές/τριες αρχικής επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης. Εκπαιδευτικοί δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και αρχικής επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης.
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 2000-2006
ΠΕΔΙΟ/Α ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ 2 Ανθρώπινοι Πόροι | 25 Θετικές ενέργειες στην αγορά εργασίας υπέρ των γυναικών

Εισαγωγή: Σύνοψη Υπάρχουσας Κατάστασης

Η πολιτική για την προώθηση των γυναικών στην αγορά εργασίας αποτελεί στόχο της εκπαιδευτικής πολιτικής για την Ισότητα των Φύλων στο σχολείο, μιας πολιτικής που συνδέεται άμεσα με την κοινωνική Ισότητα, τις ισότιμες σχέσεις των φύλων και τη δημοκρατία.

Για το λόγο αυτό η Πολιτεία θεσπίζει μέτρα, σχεδιάζει και οργανώνει παρεμβάσεις, προκειμένου να επιτευχθεί:

α) η εξάλειψη των διακρίσεων εις βάρος των κοριτσιών μέσα στην εκπαιδευτική κοινότητα (στερεότυπα, πρότυπα ρόλων)

β) η ενσωμάτωση της πολιτικής της Ισότητας των δύο φύλων στο περιεχόμενο των προγραμμάτων σπουδών, τον επαγγελματικό προσανατολισμό, τη σύνδεση της εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας, κλπ.

Παρ΄ όλα τα σημαντικά θεσμικά μέτρα για την κατοχύρωση της Ισότητας, υπάρχει ακόμη ανάγκη για πρόσθετα και συμπληρωτικά μέτρα, γιατί πολλές μελέτες αποδεικνύουν ότι παρά τη δυναμική παρουσία του γυναικείου φύλου στην εκπαιδευτική διαδικασία, τις καλές επιδόσεις και την επιτυχία τους στις εξετάσεις, η θέση της γυναίκας στην αγορά εργασίας και γενικότερα στην κοινωνία δεν έχει αλλάξει σημαντικά, κατά τη διάρκεια των τελευταίων ετών.

Οι όποιες ανισότητες και διακρίσεις μπορούν να αντιμετωπισθούν και να διορθωθούν μέσα από το εκπαιδευτικό σύστημα, γιατί το σχολείο από χώρος διατήρησης και αναπαραγωγής σεξιστικών κοινωνικών στερεοτύπων μπορεί να μετεξελιχθεί σε χώρo καταπολέμησης των διακρίσεων αυτών.

Η έρευνα, αλλά και όλα τα στατιστικά στοιχεία αποδεικνύουν ότι κάθε φορά που οι μαθήτριες βρίσκονται αντιμέτωπες με διλήμματα επιλογών, παίρνουν αποφάσεις που σε υψηλό ποσοστό συνδέονται με την τυπική γυναικεία εργασία. Επιλέγουν επαγγέλματα που προωθούν παραδοσιακές ως προς το φύλο συμπεριφορές, χωρίς να εξασφαλίζουν υψηλή οικονομική αυτονομία, υψηλή θέση στην επαγγελματική ιεραρχία και πρόσβαση στο επίπεδο λήψης αποφάσεων. Το φαινόμενο γίνεται ιδιαίτερα αντιληπτό στην περίπτωση της επιλογής ειδικοτήτων στην τεχνική εκπαίδευση, στην μεταλυκειακή κατάρτιση και στην επιλογή κλάδων πανεπιστημιακών σπουδών.

Η σύγχρονη βιβλιογραφία δίνει ιδιαίτερη έμφαση στη σύνδεση του σχολείου με την αγορά εργασίας και στο ρόλο που αυτό διαδραματίζει στις μεταβατικές διαδικασίες των νεαρών ατόμων από την εφηβεία στην ενηλικίωση, από την εκπαίδευση στην επαγγελματική ζωή, προσδιορίζοντας τις προσδοκίες τους και την αντίληψή τους για τον μελλοντικό τους προορισμό ως ενηλίκων ατόμων. Θεωρείται ότι σε πολλές περιπτώσεις ο ρόλος του σχολείου είναι καταλυτικός και επηρεάζει με δραματικό τρόπο την ένταξη των νέων στην αγορά εργασίας.

Ειδικότερα, έχει διαπιστωθεί ότι

  • το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα εξακολουθεί να προσανατολίζει τις νεαρές γυναίκες προς σπουδές και επαγγέλματα που χαρακτηρίζονται ως τυπικά γυναικεία, ανεξάρτητα από τη ζήτηση που αυτά έχουν στην αγορά εργασίας.
  • το σχολείο και τα διδακτικά προγράμματα δεν δίνουν αρκετή έμφαση σε θέματα που αφορούν την ισότητα των φύλων και την ενημέρωση για τη θέση των γυναικών στην κοινωνία, στον καταμερισμό της εργασίας και των οικογενειακών ρόλων κατά φύλα και στο μοντέλο της γυναίκας που συμμετέχει ισότιμα στον επαγγελματικό χώρο και στα κέντρα λήψης αποφάσεων.

Στα πλαίσια του ΕΠΕΑΕΚ Ι πραγματοποιήθηκε ένα πρόγραμμα ευαισθητοποίησης των εκπαιδευτικών σε θέματα Ισότητας σε πολλές Περιφέρειες της Ελλάδος. Το πρόγραμμα αυτό παρακολούθησαν 154 εκπαιδευτικοί πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Στα πλαίσια του ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ πρέπει να σχεδιαστούν αποτελεσματικές στρατηγικές και παρεμβάσεις, που θα επιτρέπουν τη διάχυση του προ-βληματισμού της Ισότητας, τόσο στους εκπαιδευτικούς όσο και στο μαθητικό και σπουδαστικό πληθυσμό, με στόχο να επέλθει βελτίωση της θέσης των γυναικών στον επαγγελματικό χώρο και να προωθηθεί η Ισότητα των δύο φύλων στην αγορά εργασίας.

Γενικοί Στόχοι Μέτρου και Στρατηγική Επιτευξής τους

Κύριος στόχος του Μέτρου είναι η προώθηση της Ισότητας των δύο φύλων στο χώρο της εκπαίδευσης και της αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης.

Θα εκτελεστούν Πράξεις, οι οποίες συμβάλλουν στην επίτευξη του στόχου του Μέτρου και οι οποίες επικεντρώνονται στα ακόλουθα:

  • Στην επιμόρφωση και ευαισθητοποίηση εκπαιδευτικών, ώστε να μπορούν να εντοπίζουν την ανισότητα των φύλων στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα και τις σχολικές τάξεις, να διατυπώνουν τις παρατηρήσεις τους με επιστημονικό τρόπο και να παρεμβαίνουν με στόχο την ισότητα στην εκπαιδευτική διαδικασία
  • Στη χρήση εκπαιδευτικών δομών (σταθμούς και κέντρα συμβουλευτικής, επαγγελματικό προσανατολισμό κλπ.) όπου θα παρέχονται υπηρεσίες για την αποτελεσματική προώθηση των ισότιμων σχέσεων των φύλων και θα φροντίζουν σε συλλογικό και ατομικό επίπεδο τις εκπαιδευτικές και επαγγελματικές επιλογές των κοριτσιών.
  • Στην παραγωγή διδακτικού υλικού που θα παρουσιάζει μια νέα οπτική για τις σχέσεις των δύο φύλων στην ιστορία και τη σύγχρονη κοινωνική πραγματικότητα και στη μελέτη των σχολικών βιβλίων με στόχο τη διατύπωση προτάσεων για αλλαγές ή/και προσθήκες έτσι ώστε να προωθείται η έννοια της ισότητας των φύλων φέρνοντας στο επίκεντρο της διδασκαλίας θέματα τα οποία αναφέρονται στις γυναίκες, τη ζωή τους, τις αξίες που πολιτισμικά θεωρούνται γυναικείες, τη γυναικεία εμπειρία γενικά.
  • Στην εισαγωγή εκπαιδευτικών προγραμμάτων που θα περιέχουν νέες θεματικές προσεγγίσεις μέσα από τη νέα οπτική των φύλων, νέες διδακτικές μεθοδολογίες που θα φέρουν τα κορίτσια και τα ενδιαφέροντά τους από την περιφέρεια στο κέντρο της εκπαιδευτικής διαδικασίας.
  • Στην ενθάρρυνση των σπουδαστριών να παρακολουθήσουν προγράμματα αρχικής επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης με στόχο την απόκτηση ειδικοτήτων στους τομείς που το γυναικείο φύλο υπο-εκπροσωπείται.
  • Στην ενίσχυση των βιβλιοθηκών της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, των ΤΕΕ και των σχολών αρχικής επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης με βιβλιογραφία σχετικά με την ισότητα των φύλων.
  • Στην παροχή βοήθειας στις μαθήτριες και σπουδάστριες κατά τη διαδικασία ένταξής τους στην αγορά εργασίας.

Ιεραρχώντας τις παρεμβάσεις διαφαίνεται ότι πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη βαρύτητα στην επιμόρφωση και ευαισθητοποίηση των εκπαιδευτικών καθώς και στην ενθάρρυνση των μαθητριών και σπουδαστριών να στραφούν σε «ανδροκρατούμενες» ειδικότητες, οι οποίες έχουν ζήτηση στην αγορά εργασίας και στις οποίες η εκπροσώπηση του γυναικείου φύλου κυμαίνεται σε χαμηλά επίπεδα.

Για τη διασφάλιση της προώθησης της ισότητας των φύλων στην δευτεροβάθμια εκπαίδευση και στην αρχικής επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση, θα εκτελεστούν οι ακόλουθες ενδεικτικές κατηγορίες Πράξεων:

4.1.1: Προγράμματα υποστήριξης αρχικής επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης γυναικών

Δείκτες

Α. ΔΕΙΚΤΕΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΙΜΗ ΒΑΣΗΣ ΣΤΟΧΟΣ 2003 ΣΤΟΧΟΣ 2006
Αριθμός εκπαιδευτικών που θα επιμορφωθούν 0 250 7.500
Αριθμός παρεμβατικών προγραμμάτων που θα πραγματοποιηθούν 0 200 700
Επωφελούμενοι μαθητές Γενικής και Τεχνικής Εκπαίδευσης από παρεμβατικά προγράμματα 0 0 130.000
Επωφελούμενοι μαθητές/μαθήτριες Γενικής και Τεχνικής Εκπαίδευσης από προγράμματα Επαγγελματικού Προσανατολισμού με τη διάσταση του φύλου 0 0 150.000
Επωφελούμενοι μαθητές/τριες από προγράμματα που προωθούν την ισότητα στην κοινωνία 0 0 50.000
Β. ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ
Ποσοστό συμμετοχής σχολείων στα παρεμβατικά προγράμματα
Δημιουργούμενη απασχόληση κατά την υλοποίηση των έργων

Εδώ μπορείτε να δείτε το Χρηματοδοτικό Σχέδιο του Μέτρου σε αρχείο (pdf)

Εφαρμογή

Για την επιλογή των χρηματοδοτούμενων πράξεων και για τον ορισμό των τε-λικών δικαιούχων (φορέων υλοποίησης) που θα έχουν την ευθύνη εκτέλεσης των πράξεων, θα εφαρμοσθούν διαδικασίες που εξασφαλίζουν τόσο την διαφάνεια όσο και την βέλτιστη αξιολόγηση των προτάσεων.

Συγκεκριμένα, η ειδική υπηρεσία διαχείρισης του ΕΠΕΑΕΚ, πριν από την ένταξη των χρηματοδοτούμενων πράξεων, θα ενημερώνει τις κατηγορίες δυνητικών τελικών δικαιούχων του Μέτρου, και θα τους πληροφορεί για τις δυνατότητες πρότασης και χρηματοδότησης δράσεων. Η ενημέρωση γίνεται με τη δημοσιοποίηση και διανομή ειδικών τευχών που προδιαγράφουν την φύση των πράξεων που δύνανται να προτείνουν για ένταξη στο Μέτρο, τον τρόπο και τις προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούν οι προτάσεις που θα υποβάλλονται, καθώς και τις διαδικασίες αξιολόγησής τους σύμφωνα με τις Διατάξεις Εφαρμογής του ΚΠΣ και του Επιχειρησιακού Προγράμματος καθώς και τα κριτήρια ένταξης του Μέτρου.

Εφόσον επιλέγεται η χρηματοδοτούμενη πράξη η Διαχειριστική Αρχή εκδίδει Απόφαση Ένταξης Πράξης.

Η διασφάλιση της τήρησης των κανόνων δημοσιότητας του ΚΠΣ 2000-2006 και αυτών του ΕΠΕΑΕΚ αποτελεί επιδίωξη και υπευθυνότητα της ειδικής υπηρεσίας διαχείρισης του ΕΠΕΑΕΚ.

Η διαχείριση, η παρακολούθηση, ο έλεγχος και η αξιολόγηση (κατά τη διάρκεια και εκ των υστέρων) των έργων θα γίνεται από την Διαχειριστική Αρχή του Επιχειρησιακού Προγράμματος σύμφωνα με τους κανονισμούς και τις διατάξεις εφαρμογής του ΚΠΣ και του ΕΠ. Οι αρμόδιες υπηρεσίες του ΥΠΕΠΘ σε συνεργασία με τη Διαχειριστική Αρχή, θα διασφαλίσουν τη συνέπεια των συγχρηματοδοτούμενων Πράξεων με τις εθνικές εκπαιδευτικές πολιτικές. Επίσης, οι Υπηρεσίες του ΥΠΕΠΘ έχουν την ευθύνη ανάληψης των απαραίτητων διοικητικών ενεργειών που θα διευκολύνουν την εφαρμογή των πράξεων.

Οι διαδικασίες ανάληψης νομικών δεσμεύσεων, από πλευράς τελικού δικαιούχου, είναι σε κάθε περίπτωση αυτές που προβλέπονται από την ισχύουσα εθνική και κοινοτική νομοθεσία (διαγωνισμοί, αυτεπιστασία, κλπ.), με ιδιαίτερη έμφαση στην τήρηση των διατάξεων για την διαφάνεια και τον ανταγωνισμό.

Στις περιπτώσεις που κρίνεται σκόπιμο θα αξιοποιηθούν Τεχνικοί Σύμβουλοι για την υποστήριξη των φορέων υλοποίησης των δράσεων.

Ιδιαίτερο ρόλο σε θέματα προγραμματισμού, συντονισμού, σύνταξης προδιαγραφών και υλοποίησης θα έχει η Γενική Γραμματεία Ισότητας και το Κέντρο Έρευνας για Θέματα Ισότητας (ΚΕΘΙ). Επίσης, για τις δράσεις που αφορούν τις Σχολικές Μονάδες θα γίνει ανοικτή πρόσκληση για την επιλογή τελικών δικαιούχων.

Τελικοί Δικαιούχοι

Οι κατηγορίες τελικών δικαιούχων για την υλοποίηση των Πράξεων του Μέτρου, ανά Ενέργεια, είναι:

Ενέργεια 4.1.1 Προγράμματα υποστήριξης αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης και εκπαίδευσης γυναικών

Κατηγορία Πράξεων (α) Τελικοί Δικαιούχοι: Tο Κέντρο Έρευνας Θεμάτων Ισότητας (ΚΕΘΙ).

Κατηγορία Πράξεων (β) Τελικοί Δικαιούχοι: τα εποπτευόμενα από το ΥΠΕΠΘ ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ τα Ιδρύματα Ανώτατης Εκπαίδευσης, το Εθνικό Κέντρο Επαγγελματικού Προσανατολισμού και η Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Προγραμμάτων ΚΠΣ του ΥΠΕΠΘ

Κατηγορία Πράξεων (γ) Τελικοί Δικαιούχοι: η Γενική Γραμματεία Ισότητας, το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο και τα Ιδρύματα Ανώτατης Εκπαίδευσης.

Κατηγορία Πράξεων (δ) Τελικοί Δικαιούχοι: τα Ιδρύματα Ανώτατης Εκπαίδευσης, το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο και τα εποπτευόμενα από το ΥΠΕΠΘ ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ.

Κατηγορία Πράξεων (ε) Τελικοί Δικαιούχοι: η Γενική Γραμματεία Ισότητας και το Κέντρο Έρευνας Θεμάτων Ισότητας (ΚΕΘΙ).

Κατηγορία Πράξεων (στ) Τελικοί Δικαιούχοι: οι Διευθύνσεις του ΥΠΕΠΘ, η Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Προγραμμάτων ΚΠΣ του ΥΠΕΠΘ, τα εποπτευόμενα από το ΥΠΕΠΘ ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ, τα Ιδρύματα Ανώτατης Εκπαίδευσης και η Γενική Γραμματεία Ισότητας.

Κατηγορία Πράξεων (ζ)

Τελικοί Δικαιούχοι: οι Υπηρεσίες του ΥΠΕΠΘ, η Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Προγραμμάτων ΚΠΣ του ΥΠΕΠΘ και τα εποπτευόμενα από το ΥΠΕΠΘ ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ και τα Ιδρύματα Ανώτατης Εκπαίδευσης.

Κατηγορία Πράξεων (η)

Τελικοί Δικαιούχοι: οι Υπηρεσίες του ΥΠΕΠΘ, η Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Προγραμμάτων ΚΠΣ του ΥΠΕΠΘ και τα εποπτευόμενα από το ΥΠΕΠΘ ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ και τα Ιδρύματα Ανώτατης Εκπαίδευσης

Δείτε το κείμενο του Επιχειρησιακού Προγράμματος για το Μέτρο 4.1

©2003, Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠΕΑΕΚ. Ως προς τις πληροφορίες που περιέχονται στην παρούσα ιστοθέση ισχύει παραίτηση από κάθε ευθύνη και επισυνάπτεται ανακοίνωση ως προς την πνευματική ιδιοκτησία.( Τελευταία Ανανέωση: 1/6/2005 )

Ανάπτυξη Eworx Α.Ε.
Εργαλείο Διαχείρισης ReXPEn