Eπικοινωνία | Αναζήτηση | FAQs | Ενημέρωση | Για Τελικούς Δικαιούχους | Περιεχόμενα

Κεντρική Σελίδα > Κείμενα-Πλαίσιο > Συμπλήρωμα Προγραμματισμού > Δομή Συμπληρώματος Προγραμματισμού > Άξονας 4 > Μέτρο 4.1 > Ενέργεια 4.1.1 > Κατηγορία Πράξεων α

Κατηγορία Πράξεων α : Ευαισθητοποίηση εκπαιδευτικών και Παρεμβατικά Προγράμματα για την προώθηση της ισότητας των φύλων

Κατηγορία Πράξεων α | Κατηγορία Πράξεων β | Κατηγορία Πράξεων γ | Κατηγορία Πράξεων δ | Κατηγορία Πράξεων ε | Κατηγορία Πράξεων στ | Κατηγορία Πράξεων ζ | Κατηγορία Πράξεων η |

Στον τομέα της εκπαίδευσης-ευαισθητοποίησης εν ενεργεία εκπαιδευτικών δεν υπήρξε μέχρι στιγμής κάποια οργανωμένη και συνεχής προσπάθεια, η οποία θα στόχευε στην εισαγωγή του προβληματισμού για την ισότητα και τις σχέσεις των φύλων στις συνειδήσεις των εκπαιδευτικών. Κάποια προγράμματα και μοντέλα προγραμμάτων που εφαρμόσθηκαν, είχαν πιλοτικό χαρακτήρα, απευθύνονταν σε μικρό αριθμό καθηγητών και καθηγητριών με περιορισμένα αποτελέσματα.

Τα αποτελέσματα αυτής της έλλειψης πολιτικής στο συγκεκριμένο τομέα είναι τα εξής :

 • Απουσιάζει ο σχετικός προβληματισμός για τη σχέση της δημοκρατίας με την ισότητα των φύλων
 • Απουσιάζει ο σχεδιασμός οποιασδήποτε στρατηγικής, καθώς ούτε παρεμβατικά μοντέλα έχουν υλοποιηθεί και αξιολογηθεί, ούτε έχει διαμορφωθεί η σχετική κουλτούρα που θα θεωρεί σημαντική κάποια παρόμοια δράση μέσα στο σύστημα.
 • Οι Έλληνες εκπαιδευτικοί δεν είναι σε θέση να αναγνωρίσουν τη διάκριση των φύλων ούτε στον ευρύτερο κοινωνικό περίγυρο ούτε στην εκπαιδευτική διαδικασία, δηλ. στα εκπαιδευτικά προγράμματα, στη δομή του σχολείου, στο διδακτικό υλικό, ούτε στις δικές τους αντιλήψεις και πρακτικές
 • Η επίπτωση των παραπάνω ελλείψεων είναι εμφανής τόσο στους εκπαιδευτικούς, όσο και στο μαθητικό και σπουδαστικό πληθυσμό, καθώς οι σχετικές έρευνες αποδεικνύουν την προσκόλληση όλων σε πολύ παραδοσιακές αντιλήψεις για τις κοινωνικές σχέσεις των φύλων και τον προορισμό των ανδρών και των γυναικών στη ζωή.

Στόχος της παρούσας κατηγορίας Πράξεων είναι η προσπάθεια αποτελεσμα-τικής ευαισθητοποίησης εν ενεργεία εκπαιδευτικών της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και των σχολών αρχικής επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, έτσι ώστε :

 • Να μπορούν να εντοπίζουν την ανισότητα, τη διάκριση και τα στερεότυπα όπου τα συναντούν στο εκπαιδευτικό σύστημα
 • Να καταστούν ικανοί να αναπτύσσουν στρατηγικές παρέμβασης και να εκφέρουν επιστημονικό λόγο για την ισότητα ανάμεσα στα φύλα
 • Να προωθηθεί η προοπτική της ισότητας των φύλων στην εκπαίδευση, στο πλαίσιο της σύνδεσης αυτής της τελευταίας με την αγορά εργασίας, με τη διερεύνηση του περιεχομένου των ανδρικών και γυναικείων ταυτοτήτων στην εφηβεία και την εφαρμογή μεθόδων παρέμβασης σε όλο το εκπαιδευτικό σύστημα.

Επιμέρους στόχοι της κατηγορίας Πράξεων είναι οι εξής :

 • Να δώσει την ευκαιρία στους εκπαιδευτικούς να προσεγγίσουν αποτελε-σματικά θέματα που έχουν σχέση με την ανάπτυξη των ταυτοτήτων φύλου σε διάφορες ηλικίες.
 • Να δώσει την ευκαιρία στους εκπαιδευτικούς να εξετάσουν κριτικά τις υπάρχουσες θεματικές και πρακτικές διδασκαλίας και να προτείνουν νέες προσεγγίσεις στα αντικείμενα που διδάσκουν.
 • Να εμπλουτίσει το ρόλο των εκπαιδευτικών, καθιστώντας τους εσωτερικούς μεταρρυθμιστές στα σχολεία τους.
 • Να σχεδιάσει και να υλοποιήσει στρατηγικές παρέμβασης στην εκπαιδευτική διαδικασία.
 • Να προωθήσει τη χρήση νέων εναλλακτικών διδακτικών μεθοδολογιών.

Στο πλαίσιο της παρούσας κατηγορίας, θα υλοποιηθούν Πράξεις που αφορούν δύο είδη προγραμμάτων :

 • Προγράμματα ευαισθητοποίησης εκπαιδευτικών της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης καθώς και της αρχικής επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης στην ισότητα των φύλων. Τα προγράμματα θα έχουν καινοτόμο και πολλαπλασιαστικό χαρακτήρα. Θα αφορούν σεμινάρια επιμόρφω-σης εκπαιδευτικών, οι οποίοι θα εφαρμόσουν στρατηγικές παρέμβασης στις τάξεις τους, τα αποτελέσματα των οποίων θα συζητούν σε ομάδες εργασίας εκτός του ωρολογίου προγράμματος. Σε πρώτη φάση οι Πράξεις θα απευθύνονται σε σχετικά μικρό αριθμό εκπαιδευτικών, οι οποίοι θα δρουν πολλαπλασιαστικά στα σχολεία τους, ή στα εκπαιδευτικά κέντρα που εργάζονται, ευαισθητοποιώντας στη συνέχεια τους συναδέλφους τους.
 • Παρεμβατικά προγράμματα που μπορούν να αφορούν το σύνολο ή μέρη της εκπαιδευτικής διαδικασίας και θα σχεδιασθούν από εκπαιδευτικούς που θα έχουν ευαισθητοποιηθεί σε θέματα ισότητας των φύλων. Ο σχεδιασμός των παρεμβατικών προγραμμάτων θα γίνει με τη διαμόρφωση ομάδων εκπαιδευτικών των σχολικών μονάδων της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και τη συνεργασία με συναδέλφους τους από άλλα εκπαιδευτικά ιδρύματα.

Οι προτάσεις παρέμβασης πρέπει να συμπεριλαμβάνουν υποχρεωτικά και το μοντέλο αξιολόγησής τους και να προβλέπουν την παραγωγή ειδικού παιδαγωγικού ή/και διδακτικού υλικού. Οι παρεμβάσεις θα διαρκούν τουλάχιστον ένα ακαδημαϊκό έτος και θα έχουν προοπτική επέκτασης και τελικής ένταξής τους στο πρόγραμμα διδασκαλίας τους εκπαιδευτηρίου. Επίσης, οι παρεμβάσεις θα πρέπει να συμπεριλαμβάνουν τη συμμετοχή και συνεργασία αγοριών και κοριτσιών.

Στο πλαίσιο της αποτελεσματικότερης υλοποίησης των Πράξεων που περιγράφηκαν παραπάνω, κρίνεται σκόπιμη η καταρχήν εκπόνηση μελέτης, η οποία θα καταγράψει την υφιστάμενη κατάσταση στο χώρο της δευτεροβάθμιας και μεταλυκειακής εκπαίδευσης όσο αφορά τα θέματα αντιμετώπισης της ισότητας των φύλων, θα διαγνώσει τις υπάρχουσες ανάγκες και θα προτείνει επιμορφωτικά σεμινάρια για τους εκπαιδευτικούς, θα προδιαγράφει τα εκπαιδευτικά πακέτα που θα χρησιμοποιη-θούν στα σχολεία και τα εκπαιδευτικά κέντρα, καθώς κα τα παρεμβατικά προγράμματα.

©2003, Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠΕΑΕΚ. Ως προς τις πληροφορίες που περιέχονται στην παρούσα ιστοθέση ισχύει παραίτηση από κάθε ευθύνη και επισυνάπτεται ανακοίνωση ως προς την πνευματική ιδιοκτησία.( Τελευταία Ανανέωση: 25/5/2005 )

Ανάπτυξη Eworx Α.Ε.
Εργαλείο Διαχείρισης ReXPEn