Eπικοινωνία | Αναζήτηση | FAQs | Ενημέρωση | Για Τελικούς Δικαιούχους | Περιεχόμενα

Κεντρική Σελίδα > Κείμενα-Πλαίσιο > Συμπλήρωμα Προγραμματισμού > Δομή Συμπληρώματος Προγραμματισμού > Άξονας 5 > Μέτρο 5.2

Μέτρο 5.2: Αναβάθμιση υποδομών και εξοπλισμών για τη βελτίωση της ποιότητας της εκπαίδευσης

Μέτρο 5.1 | Μέτρο 5.2 |

ΚΩΔ. ΟΠΣ
3 ΚΠΣ 2000-2006
2 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Εκπαίδευση και αρχική επαγγελματική κατάρτιση
5 ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ Δημιουργία και ενίσχυση υποδομών για την υλοποίηση των Μέτρων ΕΚΤ
5.2 ΜΕΤΡΟ Αναβάθμιση υποδομών και εξοπλισμών για τη βελτίωση της ποιότητας της εκπαίδευσης
ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Όλη η χώρα
ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ ΑΠΟ ΤΟ ΜΕΤΡΟ Μαθητές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, μαθητές τεχνικής επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, φοιτητές ανώτατης εκπαίδευσης
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 2000-2006
ΠΕΔΙΟ/Α ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ 2 Ανθρώπινοι Πόροι | 23 Ανάπτυξη παιδαγωγικής και επαγγελματικής κατάρτισης μη συνδεόμενης με ιδιαίτερο τομέα (άτομα, εταιρείες)3 Βασική Υποδομή 36 Κοινωνική Υποδομή και Δημόσια Υγεία

Εισαγωγή: Σύνοψη Υπάρχουσας Κατάστασης

Η υλοποίηση των στόχων του ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ όπως περιγράφονται στους Άξονες 2,3 και 4 απαιτεί και τη δημιουργία των καταλλήλων και συγχρόνων υποδομών για την ολοκλήρωση της αποτελεσματικότητας της παρέμβασης. Έτσι, είναι αναγκαία η χρηματοδότηση Πράξεων από το ΕΤΠΑ, σε στενή συνέργια και συνάρτηση με τις Πράξεις των λοιπών Αξόνων του Προγράμματος, για:

  1. να συμπληρωθούν και να βελτιωθούν οι κτιριακές υποδομές σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης,
  2. να αποκτηθούν οι απαιτούμενοι εκπαιδευτικοί και εργαστηριακοί εξοπλισμοί για την υποστήριξη των σύγχρονων εκπαιδευτικών πρακτικών που αναπτύσσονται μέσα από το εκπαιδευτικό σύστημα και τα προγράμματα του ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ.

Μολονότι έχουν γίνει σοβαρές προσπάθειες από το ΥπΕΠΘ για την εξάλειψη της διπλοβάρδιας στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση, το πρόβλημα δεν έχει εκλείψει στα μεγάλα αστικά κέντρα, ενώ παράλληλα η διεύρυνση της ανώτατης εκπαίδευσης δημιούργησε πολλαπλές απαιτήσεις για χώρους διδασκαλίας, εργαστηρίων ή υποστήριξης του εκπαιδευτικού και ερευνητικού έργου. Τέλος, η προσπάθεια αναβάθμισης της τεχνικής και αρχι-κής επαγγελματικής εκπαίδευσης απαιτεί τη δημιουργία ενός κατάλληλου (σύγχρονου και ελκυστικού) περιβάλλοντος, που θα προσελκύσει τους νέους και θα δώσει τις δυνατότητες στους εκπαιδευτικούς να επιτελέσουν το έργο τους.

Οι διαθέσιμοι πόροι του παρόντος Μέτρου συμπληρώνονται από πόρους των ΠΕΠ όλης της χώρας, όπου θα διατεθούν 250 δισ. δρχ. (περίπου 733,7 ΜΕΥΡΩ) για ανάλογα έργα υποδομής, ενώ και από το ΕΠ της Κοινωνίας της Πληροφορίας θα διατεθούν πόροι για την συμπλήρωση, ανάπτυξη και υποστήριξη των υποδομών της πληροφορικής σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης.

Συνεπώς, στο πλαίσιο του ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ συνεχίζεται να δίνεται έμφαση στην κατασκευή νέων σχολικών αιθουσών για την αντιμετώπιση του προβλήματος της διπλοβάρδιας στην υποχρεωτική εκπαίδευση. Η έλλειψη σχολικών αιθουσών στην υποχρεωτική εκπαίδευση εξακολουθεί ακόμη να υπάρχει. Το πρόβλημα εστιάζεται κυρίως στα μεγάλα αστικά κέντρα. Με το πρόβλημα της διπλοβάρδιας είναι αδύνατη η επέκταση-διεύρυνση-εμπλουτισμός του κανονικού σχολικού προγράμματος, περιορίζεται σημαντικά η δυνατότητα των γυναικών (μητέρων) για κανονική απασχόληση και μειώνεται σε ορισμένες περιπτώσεις η σχολική αποτελεσματικότητα.

Ταυτόχρονα, συνεχίζεται η ανάπτυξη των υποδομών των εργαστηρίων του Ενιαίου Λυκείου, καθώς και η ανάπτυξη των βιβλιοθηκών και των νέων κτιρίων της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Επίσης, συνεχίζεται το πρόγραμμα συμπλήρωσης και εκσυγχρονισμού των εξοπλισμών της εκπαίδευσης με την προμήθεια εξοπλισμού για ορισμένα εργαστήρια της πρωτοβάθμιας, της δευτεροβάθμιας, της τεχνικής και της ανώτατης εκπαίδευσης. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι λειτουργούν πανελλήνια 116 Σχολικά Εργαστηριακά Κέντρα (ΣΕΚ) και 106 Σχολικά Εργαστήρια (ΣΕ) που εξυπηρετούν τα ΤΕΕ, αλλά η οργάνωση των ΣΕΚ - ΣΕ και η παλαιότητα του εξοπλισμού τους δεν συνεισφέρουν ουσιαστικά στην ποιότητα της παρεχόμενης εκπαίδευσης. Οι ανάγκες της τεχνικής εκπαίδευσης είναι σήμερα πάρα πολλές γιατί υπάρχει μεγάλη ποικιλία ειδικοτήτων, καθεμία εκ των οποίων χρειάζεται σύγχρονα μέσα για την αποτελεσματική εκπαίδευση των μαθητών. Τέλος, θα ενισχυθεί το κτιριακό και το εξοπλιστικό πρόγραμμα του ΟΕΕΚ για την αντιμετώπιση των αναγκών της αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης.

Γενικοί Στόχοι Μέτρου και Στρατηγική Επιτευξής τους

Η νέα προγραμματική περίοδος 2000-2006, έρχεται σαν συνέχεια του ΕΠΕΑΕΚ Ι να υποστηρίξει, από την πλευρά της υλικοτεχνικής υποδομής, τις πολιτικές που ακολουθούνται στον χώρο της εκπαίδευσης. Συγκεκριμένα, οι πολιτικές αυτές αποτυπώνονται στον άξονα 2 του ΕΠΕΑΕΚ, ο οποίος συνεπικουρείται από πλευράς υποδομών από το Μέτρο 5.2.

Οι Πράξεις για την ενίσχυση των υποδομών καλύπτουν όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης (πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια, τριτοβάθμια, τεχνική επαγγελματική εκπαίδευση και αρχική επαγγελματική κατάρτιση) και αφορούν τόσο στη δημιουργία νέων κτιριακών υποδομών όσο και στην αναβάθμιση του εξοπλισμού.

Συγκεκριμένα:

5.2.2 Ανάπτυξη εργαστηρίων και εποπτικών μέσων στην Α’θμια και Β’θμια εκπαίδευση

5.2.3 Σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

5.2.4 Αναβάθμιση των υποδομών των δημοσίων ΙΕΚ

5.2.5 Ανάπτυξη των ΤΕΕ και των ΣΕΚ

5.2.6 Κτίρια ανώτατης εκπαίδευσης

5.2.7 Εκπαιδευτικός εξοπλισμός της ανώτατης εκπαίδευσης

5.2.8 Υποστήριξη λοιπών δράσεων του ΕΚΤ που απαιτούν εξοπλισμό

Δείκτες

Α. ΔΕΙΚΤΕΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΙΜΗ ΒΑΣΗΣ ΣΤΟΧΟΣ 2003 ΣΤΟΧΟΣ 2006
Εργαστήρια Φυσικών Επιστημών Ενιαίων Λυκείων (κτιριακά) 661 1.100 1.100
Εργαστήρια Φυσικών Επιστημών Ππρωτοβάθμιας Εκπ/σης (κτιριακά) 0 0 100
Εργαστήρια Τεχνολογίας Ενιαίων Λυκείων (κτιριακά) 152 225 225
Εργαστήρια Πληροφορικής Ενιαίων Λυκείων (κτιριακά) 229 400 400
Εξοπλισμός Εργαστηρίων Ενιαίου Λυκείου 0 1.300 1.300
Κτίρια στην ανώτατη εκπαίδευση 19 19 34
Εξοπλισμός κεντρικών βιβλιοθηκών ανώτατης εκπαίδευσης 0* 16 34
Εξοπλισμός ανώτατης εκπαίδευσης (αριθμός εξοπλιζόμενων ιδρυμάτων 0* 18 32
Σχολικά κτίρια (νέα) πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 64 70 105
Κτίρια Κεντρικών βιβλιοθηκών ανώτατης εκπαίδευσης 9 9 16

* Στο πλαίσιο του ΕΠΕΑΕΚ εξοπλίσθηκαν όλα τα Ιδρύματα Ανώτατης Εκπαίδευσης

Εδώ μπορείτε να δείτε το Χρηματοδοτικό Σχέδιο του Μέτρου σε αρχείο (pdf)

Εφαρμογή

Για την επιλογή των χρηματοδοτούμενων πράξεων και για τον ορισμό των τε-λικών δικαιούχων (φορέων υλοποίησης) που θα έχουν την ευθύνη εκτέλεσης των πράξεων, θα εφαρμοσθούν διαδικασίες που εξασφαλίζουν τόσο την δια-φάνεια όσο και την βέλτιστη αξιολόγηση των προτάσεων.

Συγκεκριμένα, η ειδική υπηρεσία διαχείρισης του ΕΠΕΑΕΚ, πριν από την ένταξη των χρηματοδοτούμενων πράξεων, θα ενημερώνει τις κατηγορίες δυνητικών τελικών δικαιούχων του Μέτρου, και θα τους πληροφορεί για τις δυνατότητες πρότασης και χρηματοδότησης δράσεων. Η ενημέρωση γίνεται με τη δημοσιοποίηση και διανομή ειδικών τευχών που προδιαγράφουν την φύση των πράξεων που δύνανται να προτείνουν για ένταξη στο Μέτρο, τον τρόπο και τις προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούν οι προτάσεις που θα υποβάλ-λονται, καθώς και τις διαδικασίες αξιολόγησής τους σύμφωνα με τις Διατάξεις Εφαρμογής του ΚΠΣ και του Επιχειρησιακού Προγράμματος καθώς και τα κριτήρια ένταξης του Μέτρου.

Εφόσον επιλέγεται η χρηματοδοτούμενη πράξη η Διαχειριστική Αρχή εκδίδει Απόφαση Ένταξης Πράξης.

Η διασφάλιση της τήρησης των κανόνων δημοσιότητας του ΚΠΣ 2000-2006 και αυτών του ΕΠΕΑΕΚ αποτελεί επιδίωξη και υπευθυνότητα της ειδικής υπηρεσίας διαχείρισης του ΕΠΕΑΕΚ.

Η διαχείριση, η παρακολούθηση, ο έλεγχος και η αξιολόγηση (κατά τη διάρκεια και εκ των υστέρων) των έργων θα γίνεται από την Διαχειριστική Αρχή του Επιχειρησιακού Προγράμματος σύμφωνα με τους κανονισμούς και τις διατάξεις εφαρμογής του ΚΠΣ και του ΕΠ. Οι αρμόδιες υπηρεσίες του ΥΠΕΠΘ σε συνεργασία με τη Διαχειριστική Αρχή, θα διασφαλίσουν τη συνέπεια των συγχρηματοδοτούμενων Πράξεων με τις εθνικές εκπαιδευτικές πολιτικές. Επίσης, οι Υπηρεσίες του ΥΠΕΠΘ έχουν την ευθύνη ανάληψης των απαραίτητων διοικητικών ενεργειών που θα διευκολύνουν την εφαρμογή των πράξεων.

Οι διαδικασίες ανάληψης νομικών δεσμεύσεων, από πλευράς τελικού δικαιούχου, είναι σε κάθε περίπτωση αυτές που προβλέπονται από την ισχύουσα εθνική και κοινοτική νομοθεσία (διαγωνισμοί, κλπ.), με ιδιαίτερη έμφαση στην τήρηση των διατάξεων για την διαφάνεια και τον ανταγωνισμό.

Στις περιπτώσεις που κρίνεται σκόπιμο θα αξιοποιηθούν Τεχνικοί Σύμβουλοι για την υποστήριξη των φορέων υλοποίησης των δράσεων.

Αναλυτικότερα:

Οι πράξεις εξοπλισμού Βιβλιοθηκών Ανώτατης Εκπαίδευσης είναι υποστηρικτικά των αντίστοιχων πράξεων του Μέτρου 2.1 που συγχρηματοδοτείται από το ΕΚΤ. Ως εκ τούτου οι διαδικασίες επιλογής των πράξεων και των τελικών δικαιούχων είναι παράλληλες με τις αντίστοιχες διαδικασίες των έργων ΕΚΤ. Για τα κτίρια βιβλιοθηκών της ανώτατης εκπαίδευσης θα υποβληθούν προτάσεις των τριτοβάθμιων ιδρυμάτων, οι οποίες και θα αξιολογηθούν.

Η ανάπτυξη των εργαστηρίων της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης θα υλοποιηθεί από της ΔΙΕΦΕΣ /ΥΠΕΠΘ και άλλους φορείς μετά από αξιολόγηση.

Την κατασκευή των σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης θα εκτελέσει ο Οργανισμός Σχολείων Κτιρίων (ΟΣΚ Α.Ε.) και άλλοι φορείς.

Όσον αφορά την ενέργεια αναβάθμισης των υποδομών των φορέων αρχικής επαγγελματικές εκπαίδευσης και κατάρτισης θα υποβληθούν προτάσεις από τους φορείς οι οποίες και θα αξιολογηθούν.

Τα αιτήματα για πράξεις που αφορούν στην Ανάπτυξη των ΤΕΕ θα συγκεντρωθούν και θα αξιολογηθούν από την Διεύθυνση Σπουδών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, η οποία και θα καθορίσει τις προδιαγραφές για τον απαιτούμενο εξοπλισμό.

Οι εξοπλισμοί της ανώτατης εκπαίδευσης θα υπάρξει ανοικτή πρόσκληση υποβολής προτάσεων προς όλα τα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα της χώρας. Οι προτάσεις που θα υποβληθούν θα αξιολογηθούν.

Τελικοί Δικαιούχοι

Οι κατηγορίες τελικών δικαιούχων για την υλοποίηση των Πράξεων του Μέτρου, ανά Ενέργεια, είναι:

Ενέργεια 5.2.1 Βιβλιοθήκες ανώτατης εκπαίδευσης

Κατηγορία Πράξεων (α) και (β) Τελικοί Δικαιούχοι: Tα Ιδρύματα Ανώτατης Εκπαίδευσης της χώρας, η Ακαδημία Αθηνών και η ΣΕΛΕΤΕ.

Ενέργεια 5.2.2 Ανάπτυξη Εργαστηριών Τεχνολογίας και Φυσικών Επιστημών - Εποπτικά Μέσα.

Κατηγορία Πράξεων (α) και (β) Τελικοί Δικαιούχοι: η Διεύθυνση Εφαρμογής Εκπαιδευτικών Σχεδίων (ΔΙΕΦΕΣ)/ ΥΠΕΠΘ

Κατηγορία Πράξεων (γ) Τελικοί Δικαιούχοι: η Διεύθυνση Εφαρμογής Εκπαιδευτικών Σχεδίων (ΔΙΕΦΕΣ)/ ΥΠΕΠΘ, η Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Προγραμμάτων ΚΠΣ του ΥΠΕΠΘ και οι Σχολικές Επιτροπές.

Κατηγορία Πράξεων (δ) Τελικοί Δικαιούχοι: η Διεύθυνση Εφαρμογής Εκπαιδευτικών Σχεδίων (ΔΙΕΦΕΣ)/ ΥΠΕΠΘ, η Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Προγραμμάτων ΚΠΣ του ΥΠΕΠΘ τα εποπτευόμενα από το ΥΠΕΠΘ ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ, ο Οργανισμός Σχολικών Κτιρίων Α.Ε., οι Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις και οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Ενέργεια 5.2.3 Σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Τελικοί Δικαιούχοι: ο Οργανισμός Σχολικών Κτιρίων ΑΕ, οι Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις και οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Ενέργεια 5.2.4 Αναβάθμιση των Υποδομών των δημοσίων ΙΕΚ και των Σχολών των λοιπών φορέων αρχικής επαγγελματικής εκπαίδευσης

Τελικοί Δικαιούχοι: ο Οργανισμός Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης.

Ενέργεια 5.2.5 Ανάπτυξη των ΤΕΕ και ΣΕΚ

Τελικοί Δικαιούχοι: τα εποπτευόμενα από το ΥΠΕΠΘ ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ, η ΔΙΕΦΕΣ/ΥΠΕΠΘ, ο Οργανισμός Σχολικών Κτιρίων Α.Ε. και οι Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις και οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Ενέργεια 5.2.6 Κτίρια ανώτατης εκπαίδευσης

Τελικοί Δικαιούχοι: τα Ιδρύματα Ανώτατης Εκπαίδευσης, η Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. και η Ακαδημία Αθηνών.

Ενέργεια 5.2.7 Εκπαιδευτικός εξοπλισμός της ανώτατης εκπαίδευσης

Τελικοί Δικαιούχοι: τα Ιδρύματα Ανώτατης Εκπαίδευσης, η Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. και η Ακαδημία Αθηνών.

Ενέργεια 5.2.8 Υποστήριξη λοιπών δράσεων του ΕΚΤ που απαιτούν εξοπλισμό

Τελικοί Δικαιούχοι: τα εποπτευόμενα από το ΥΠΕΠΘ ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ, η ΔΙΕΦΕΣ/ΥΠΕΠΘ, η Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Προγραμμάτων ΚΠΣ του ΥΠΕΠΘ, ο Οργανισμός Σχολικών Κτιρίων Α.Ε., οι Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις, τα Ιδρύματα Ανώτατης Εκπαίδευσης, η Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε., η Ακαδημία Αθηνών και ο Οργανισμός Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης.

Σημειώνεται ότι στην περίπτωση που στην αντίστοιχη ενέργεια του ΕΚΤ αναφέρονται μοναδικοί τελικοί δικαιούχοι, οι ίδιοι θα αναφέρονται ως τελικοί δικαιούχοι για την ίδια ενέργεια και στο ΕΤΠΑ.

Δείτε το κείμενο του Επιχειρησιακού Προγράμματος για το Μέτρο 5.2

©2003, Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠΕΑΕΚ. Ως προς τις πληροφορίες που περιέχονται στην παρούσα ιστοθέση ισχύει παραίτηση από κάθε ευθύνη και επισυνάπτεται ανακοίνωση ως προς την πνευματική ιδιοκτησία.( Τελευταία Ανανέωση: 1/6/2005 )

Ανάπτυξη Eworx Α.Ε.
Εργαλείο Διαχείρισης ReXPEn