Πλήρης Έκδοση | Εκτυπώσιμη Μορφή

Βρίσκεστε : Κεντρική Σελίδα > Κείμενα-Πλαίσιο > Επιχειρησιακό Πρόγραμμα > Δομή Επιχειρησιακού Προγράμματος > Άξονας 1

Γρήγορη μετάβαση : Άξονας 1 | Άξονας 2 | Άξονας 3 | Άξονας 4 | Άξονας 5 | Άξονας 6 |

Κύριες Επιλογές :Με μια ματιά | Ποιους Αφορά | Διαχείριση | Πορεία Υλοποίησης | Κατανομή Πόρων | Προσκλήσεις | Νέα-Ανακοινώσεις | Χρήσιμες Συνδέσεις |
Κύριες Επιλογές :Eπικοινωνία | Αναζήτηση | FAQs | Ενημέρωση | Για Τελικούς Δικαιούχους | Περιεχόμενα

Άξονας 1 : Προώθηση της ισότητας ευκαιριών πρόσβασης στην αγορά εργασίας για όλους και ιδιαίτερα για όσους απειλούνται με κοινωνικό αποκλεισμό


ΜΕΤΡΟ 1.1: Βελτίωση των συνθηκών ένταξης στο εκπαιδευτικό ατόμων ειδικών κατηγοριών

  • Ενέργεια 1.1.1: Προγράμματα ένταξης των παιδιών με πολιτισμικές και γλωσσικές ιδιαιτερότητες στο εκπαιδευτικό σύστημα
  • Ενέργεια 1.1.2: Σχολεία Β΄ Ευκαιρίας - εκπαίδευση ενηλίκων
  • Ενέργεια 1.1.3: Έγκαιρη και συστηματική ανίχνευση των μαθητών με μαθησιακά προβλήματα και προβλήματα λόγου και ομιλίας
  • Ενέργεια 1.1.4: Βελτίωση εκπαίδευσης ατόμων με ειδικές ανάγκες

ΜΕΤΡΟ 1.2: Καταπολέμηση της σχολικής αποτυχίας και διαρροής με εναλλακτικές μορφές μάθησης

  • Ενέργεια 1.2.1: Αναπροσαρμογή των μεθόδων διδασκαλίας προς πιο εξατομικευμένες - συμμετοχικές μεθόδους
  • Ενέργεια 1.2.2: Προγράμματα Πρόσθετης διδακτικής στήριξης
  • Ενέργεια 1.2.3: Εκπαιδευτικά προγράμματα σε Ολοήμερα Σχολεία

Ο Άξονας Προτεραιότητας 1, που ταυτίζεται με το 2ο πεδίο πολιτικής του ΕΚΤ, έχει σαν στόχο αφενός την πρόληψη του κοινωνικού αποκλεισμού μέσα από μέτρα που δίνουν σε όλους ίσες ευκαιρίες αρχικής ένταξης στο σύστημα εκπαίδευσης με στόχο την αποφυγή της σχολικής αποτυχίας και διαρροής με την απόκτηση των απαραίτητων επαγγελματικών εφοδίων και αφετέρου την καταπολέμησή του, βελτιώνοντας την απασχολησιμότητα των ατόμων προσφέροντάς τους το αναγκαίο εκπαιδευτικό συμπλήρωμα μέσα από διαδικασία δια βίου εκπαίδευσης.

Μολονότι η εκπαιδευτική πολιτική της χώρας δεν κάνει διακρίσεις σε βάρος των μαθητικών ομάδων, υπάρχουν συγκεκριμένες πολιτισμικές, εθνικές ή θρησκευτικές μειονότητες που παρουσιάζουν δυσκολία ένταξης στην εκπαιδευτική διαδικασία. Στο πλαίσιο των δράσεων του Άξονα Προτεραιότητας 1 θα γίνει μια ολοκληρωμένη παρέμβαση για την υποστήριξη των μαθητών αυτών, με σκοπό να παραμείνουν στο εκπαιδευτικό σύστημα για όσο γίνεται μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, να βελτιώνουν συνεχώς την εκπαιδευτική τους επίδοση και να ενσωματωθούν το ταχύτερο δυνατόν με το κύριο σώμα των μαθητών (mainsteaming).

Στον Άξονα Προτεραιότητας 1, εμπίπτουν επίσης και διάφορες ομάδες μαθητικού πληθυσμού, κάθε μία από τις οποίες αντιμετωπίζεται με εξειδικευμένες δράσεις που περιγράφονται στη συνέχεια. Για τους μαθητές με ειδικές ανάγκες π.χ. προβλέπονται δράσεις προετοιμασίας για την ομαλή τους ένταξη στο εκπαιδευτικό σύστημα, όπου αυτό είναι δυνατό, καθώς και για την επαγγελματική τους εξέλιξη.

Για ευπαθείς μαθητικές ομάδες, που περιλαμβάνουν μαθητές με χαμηλή επίδοση στα μαθήματα, μαθητές που αντιμετωπίζουν μαθησιακές δυσκολίες, καθώς και μαθητές που προέρχονται από οικονομικά ασθενείς οικογένειες, προβλέπονται ειδικές δράσεις ενδυνάμωσης και συμπλήρωσης των εκπαιδευτικών τους γνώσεων και των ατομικών τους δεξιοτήτων.

Στον Άξονα 1, τέλος, για την καταπολέμηση του αναλφαβητισμού των ενηλίκων έχουν ενταχθεί δράσεις μέσω των οποίων όσοι έχουν πρόωρα εγκαταλείψει το σχολείο θα έχουν με τη βοήθεια των Σχολείων Β΄ Ευκαιρίας, τη δυνατότητα να βελτιώσουν τα ακαδημαϊκά και επαγγελματικά τους προσόντα ώστε να μπορέσουν να ενταχθούν ευκολότερα στην αγορά εργασίας ή ακόμα και να επιστρέψουν στο τυπικό εκπαιδευτικό σύστημα για συνέχιση των σπουδών τους.

Στο πλαίσιο του 1ου ΕΠΕΑΕΚ αναπτύχθηκε εκπαιδευτικό υλικό, επιμορφώθηκαν καθηγητές, και εφαρμόστηκαν προγράμματα σε περιορισμένο αριθμό μαθητών προκειμένου να αξιολογηθούν οι επιπτώσεις των παρεμβάσεων. Παράλληλα, προωθήθηκε το απαραίτητο θεσμικό πλαίσιο. Συνεπώς, η υλοποίηση των προτεινομένων δράσεων αυτού του άξονα στο πλαίσιο του Γ΄ ΚΠΣ, έχει συμπληρωματικότητα με το προηγούμενο ΕΠ. Παράλληλα, πρέπει να τονιστεί ότι το κόστος της πλειοψηφίας των προτεινομένων καινοτομικών δράσεων δεν αποτελεί μέρος των παγίων εθνικών δαπανών για την εκπαίδευση.

Οι δράσεις που θα υλοποιηθούν στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 1 εντάσσονται σε δύο Μέτρα. Το πρώτο αφορά την Ένταξη Ατόμων Ειδικών Κατηγοριών στο Εκπαιδευτικό Σύστημα και το δεύτερο την καταπολέμηση της σχολικής αποτυχίας και διαρροής με τη βοήθεια εναλλακτικών μορφών μάθησης.

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1 : Προώθηση της ισότητας ευκαιριών πρόσβασης στην αγορά εργασίας για όλους και ιδιαίτερα για εκείνους που απειλούνται με κοινωνικό αποκλεισμό

ΜΕΤΡΟ 1.1 Βελτίωση των συνθηκών ένταξης στο εκπαιδευτικό σύστημα ατόμων ειδικών κατηγοριών

Π/Υ(εκατ. ΕΥΡΩ) βαρύτητα στο σύνολο του ΕΠ (%) Βαρύτητα στο σύνολο του ΕΚΤ (%) Βαρύτητα στον Άξονα (%)
138,853 5,6 7,0 42,0

ΜΕΤΡΟ 1.2 Καταπολέμηση της σχολικής αποτυχίας και διαρροής με εναλλακτικές μορφές μάθησης

Π/Υ(εκατ. ΕΥΡΩ) βαρύτητα στο σύνολο του ΕΠ (%) Βαρύτητα στο σύνολο του ΕΚΤ (%) Βαρύτητα στον Άξονα (%)
191,395 7,7 9,7 58,0

ΣΥΝΟΛΟ ΑΞΟΝΑ

Π/Υ(εκατ. ΕΥΡΩ) βαρύτητα στο σύνολο του ΕΠ (%) Βαρύτητα στο σύνολο του ΕΚΤ (%) Βαρύτητα στον Άξονα (%)
330,248 13,3 16,7 100,0

Ο συνολικός π/υ του Άξονα Προτεραιότητας 1 ανέρχεται σε 330.248 χιλ. ΕΥΡΩ και συγχρηματοδοτείται από Εθνικούς πόρους (25%) και από το ΕΚΤ (75%). Ο Άξονας 1 απορροφά το 13,3% του συνολικού π/υ του ΕπιχειρησιακούΠρογράμματος Εκπαίδευσης και Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης και το 16,7% των πόρων του ΕΚΤ.

Μπορείτε να κατεβάσετε σε μορφή doc το κείμενο της Εισαγωγής του ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1 που βρίσκεται στο Συμπλήρωμα Προγραμματισμού (Προώθηση της ισότητας ευκαιριών πρόσβασης στην αγορά εργασίας για όλους και ιδιαίτερα για όσους απειλούνται με κοινωνικό αποκλεισμό)

Eπιστροφή στη κορυφή της σελίδας

©2003, Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠΕΑΕΚ. Ως προς τις πληροφορίες που περιέχονται στην παρούσα ιστοθέση ισχύει παραίτηση από κάθε ευθύνη και επισυνάπτεται ανακοίνωση ως προς την πνευματική ιδιοκτησία.( Τελευταία Ανανέωση: 21/10/2002 )

Ανάπτυξη Eworx Α.Ε.
Εργαλείο Διαχείρισης ReXPEn
Level Triple-A conformance icon,W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0