Πλήρης Έκδοση | Εκτυπώσιμη Μορφή

Βρίσκεστε : Κεντρική Σελίδα > Κείμενα-Πλαίσιο > Επιχειρησιακό Πρόγραμμα > Δομή Επιχειρησιακού Προγράμματος > Άξονας 2 > Μέτρο 2.1

Γρήγορη μετάβαση : Μέτρο 2.1 | Μέτρο 2.2 | Μέτρο 2.3 | Μέτρο 2.4 | Μέτρο 2.5 | Μέτρο 2.6 |

Κύριες Επιλογές :Με μια ματιά | Ποιους Αφορά | Διαχείριση | Πορεία Υλοποίησης | Κατανομή Πόρων | Προσκλήσεις | Νέα-Ανακοινώσεις | Χρήσιμες Συνδέσεις |
Κύριες Επιλογές :Eπικοινωνία | Αναζήτηση | FAQs | Ενημέρωση | Για Τελικούς Δικαιούχους | Περιεχόμενα

Μέτρο 2.1: Αναβάθμιση της ποιότητας της παρεχόμενης εκπαίδευσης


Διάρκεια εφαρμογής : από 2000 έως 2006

Προϋπολογισμός και πηγές χρηματοδότησης του Μέτρου (εκατ.EΥΡΩ)

Συνολικός π/υ: 306,090

Δημόσια Δαπάνη : 306,090

Συμμετοχή ΕΚΤ: 229,567

Συμμετοχή ΕΤΠΑ: 0,0

Εθνική συμμετοχή: 76,523

Ιδιωτική συμμετοχή: 0,0

Ωφελούμενοι από το Μέτρο: Μαθητές και εκπαιδευτικοί της υποχρεωτικής και της τεχνικής εκπαίδευσης, φοιτητές και σπουδαστές των Ιδρυμάτων της Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης

Περιοχές Εφαρμογής: Όλη η Επικράτεια

Περιγραφή και στόχοι του Μέτρου

Με βάση την ανάλυση της υπάρχουσας κατάστασης στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα, γίνεται σαφές ότι απαιτείται σοβαρή προσπάθεια βελτίωσης της προσφερόμενης εκπαίδευσης σε δύο επίπεδα: (α) της αντιμετώπισης των προβλημάτων της υπάρχουσας κατάστασης με καινοτομικές και εκσυγχρονιστικές δράσεις και (β) της ανταπόκρισης με επιτυχία στις προκλήσεις που δημιουργούν το διεθνές περιβάλλον της εκπαίδευσης, η ριζοσπαστική ανάπτυξη της γνώσης, οι νέες τεχνολογίες και ο εκσυγχρονισμός του ανθρώπινου δυναμικού και του διδακτικού υλικού. Στα πλαίσια του 1ου ΕΠΕΑΕΚ, οι προσπάθειες επικεντρώθηκαν στην αναβάθμιση των προγραμμάτων σπουδών, στην εκπόνηση και συγγραφή σύγχρονων βιβλίων και εγχειριδίων για τους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς, στις πιλοτικές εφαρμογές του παραχθέντος διδακτικού υλικού και στην επιμόρφωση των εκπαιδευτικών.

Το παρόν Μέτρο, στο διευρυνθέν πλαίσιο του Γ' ΚΠΣ, επιχειρεί την αναβάθμιση της υποχρεωτικής και τεχνικής εκπαίδευσης μέσω της επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών καθώς και μέσω της αξιολόγησης τόσο του εκπαιδευτικού έργου όσο και των μαθητών. Επίσης, με την ενίσχυση της λειτουργίας των Βιβλιοθηκών και την εισαγωγή των νέων τεχνολογιών σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης, δίδεται η δυνατότητα αποτελεσματικότερης στήριξης του εκπαιδευτικού έργου και καλλιέργειας νέων δεξιοτήτων ζωής.

Οι δράσεις που θα υλοποιήσουν τους στόχους του Μέτρου εντάσσονται στις εξής ενέργειες:

Η υλοποίηση των στόχων του Μέτρου θα γίνει με δράσεις που εντάσσονται στις εξής Ενέργειες :

2.1.1: Επιμόρφωση εκπαιδευτικών

2.1.2: Αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου και όλων των συντελεστών που συνδέονται με αυτό

2.1.3: Ενίσχυση και εμπλουτισμός των Βιβλιοθηκών

Δικαιούχοι

Σχολικές μονάδες, ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, ΠΙ, ΚΕΕ, Επιστημονικές Ενώσεις, Σύλλογοι εκπαιδευτικών, ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ.

Συνέργια του Μέτρου με άλλα Μέτρα

Το παρόν Μέτρο 2.1 συνδέεται άμεσα με τα Μέτρα 1.1 και 1.2, που στόχο έχουν την καταπολέμηση της σχολικής αποτυχίας και διαρροής και την ένταξη μαθητών ειδικών κατηγοριών στην εκπαίδευση. Για να καταπολεμηθεί η σχολική αποτυχία και διαρροή χρειάζονται κατάλληλα επιμορφωμένοι εκπαιδευτικοί στις σύγχρονες εκπαιδευτικές μεθόδους, σύγχρονα εκπαιδευτικά προγράμματα και εκπαιδευτικά μέσα καθώς και συνεχής αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου. Επίσης το Μέτρο 2.1 συνδέεται με τα Μέτρα 2.2 (Αναμόρφωση Προγραμμάτων Σπουδών) και 2.4 (Επαγγελματικός Προσανατολισμός και Σύνδεση με την Αγορά Εργασίας) του ίδιου Άξονα.

Τέλος, το Μέτρο 2.1 συνδέεται και με το Μέτρο 5.2, που στόχο έχει την αναβάθμιση της υλικοτεχνικής υποδομής (κτιριακές παρεμβάσεις και εξοπλισμός) των σχολικών μονάδων της εκπαίδευσης, έτσι ώστε να υπάρχουν τα απαιτούμενα μέσα (εργαστήρια και βιβλιοθήκες) για την αναβάθμιση της παρεχόμενης εκπαίδευσης.

Εκτιμάται ότι το 15% τουλάχιστον των πόρων του Μέτρου 2.1 θα μπορούσε να προσμετρηθεί στους πόρους του Άξονα 4 (Βελτίωση της πρόσβασης των γυναικών στην αγορά εργασίας), αφού στο πλαίσιο της επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών ένα σημαντικό ποσοστό των επιμορφούμενων θα είναι γυναίκες, που θα αναβαθμίσουν τα επαγγελματικά τους εφόδια.

Μπορείτε να κατεβάσετε σε μορφή doc το κείμενο του Τεχνικού Δελτίου του Μέτρου 2.1 που βρίσκεται στο Συμπλήρωμα Προγραμματισμού (Βελτίωση των συνθηκών ένταξης στο Εκπαιδευτικό Σύστημα Ατόμων ειδικών κατηγοριών)

Eπιστροφή στη κορυφή της σελίδας

©2003, Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠΕΑΕΚ. Ως προς τις πληροφορίες που περιέχονται στην παρούσα ιστοθέση ισχύει παραίτηση από κάθε ευθύνη και επισυνάπτεται ανακοίνωση ως προς την πνευματική ιδιοκτησία.( Τελευταία Ανανέωση: 21/10/2002 )

Ανάπτυξη Eworx Α.Ε.
Εργαλείο Διαχείρισης ReXPEn
Level Triple-A conformance icon,W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0