Πλήρης Έκδοση | Εκτυπώσιμη Μορφή

Βρίσκεστε : Κεντρική Σελίδα > Κείμενα-Πλαίσιο > Επιχειρησιακό Πρόγραμμα > Δομή Επιχειρησιακού Προγράμματος > Άξονας 2 > Μέτρο 2.3

Γρήγορη μετάβαση : Μέτρο 2.1 | Μέτρο 2.2 | Μέτρο 2.3 | Μέτρο 2.4 | Μέτρο 2.5 | Μέτρο 2.6 |

Κύριες Επιλογές :Με μια ματιά | Ποιους Αφορά | Διαχείριση | Πορεία Υλοποίησης | Κατανομή Πόρων | Προσκλήσεις | Νέα-Ανακοινώσεις | Χρήσιμες Συνδέσεις |
Κύριες Επιλογές :Eπικοινωνία | Αναζήτηση | FAQs | Ενημέρωση | Για Τελικούς Δικαιούχους | Περιεχόμενα

Μέτρο 2.3 : Αρχική Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση


Διάρκεια εφαρμογής : από 2000 έως 2006

Προϋπολογισμός και πηγές χρηματοδότησης του Μέτρου (εκατ.EΥΡΩ)

Συνολικός π/υ: 554,123

Δημόσια Δαπάνη : 554,123

Συμμετοχή ΕΚΤ: 415,592

Συμμετοχή ΕΤΠΑ: 0,0

Εθνική συμμετοχή: 138,531

Ιδιωτική συμμετοχή: 0,0

Ωφελούμενοι από το Μέτρο: Μαθητές της τεχνικής εκπαίδευσης, σπουδαστές ΙΕΚ και λοιπών δημόσιων Σχολών Επαγγελματικής Εκπαίδευσης

Περιοχές Εφαρμογής: Όλη η Επικράτεια

Περιγραφή και στόχοι του Μέτρου

Η Αρχική Επαγγελματική Κατάρτιση στο 1ο ΕΠΕΑΕΚ συμπεριλάμβανε κυρίως μεταδευτεροβάθμια εκπαιδευτικά ιδρύματα όπως π.χ. τα ΙΕΚ και οι ΤΕΣ. Στο παρόν Μέτρο, εκτός της μεταδευτεροβάθμιας αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης, προστέθηκαν και τα Τεχνικά και Επαγγελματικά Εκπαιδευτήρια λυκειακής βαθμίδας, που όμως έχουν διαφοροποιηθεί από το Ενιαίο Λύκειο, με την πρόσφατη εκπαιδευτική μεταρρύθμιση.

Στα πλαίσια του 1ου ΕΠΕΑΕΚ, τέθηκαν οι βάσεις για την ουσιαστική βελτίωση του εκπαιδευτικού συστήματος της αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης και εκπαίδευσης. Οι προσπάθειες επικεντρώθηκαν στην αναβάθμιση των προγραμμάτων σπουδών των Δημοσίων ΙΕΚ και των λοιπών Σχολών, στην επιμόρφωση των εκπαιδευτών τους καθώς και στην πιστοποίηση των γνώσεων και δεξιοτήτων των αποφοίτων της Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης.

Στα πλαίσια του Μέτρου 2.3 θα συνεχιστεί η ενίσχυση των δημοσίων ΙΕΚ με βάση συγκεκριμένα κριτήρια καθώς και των Σχολών εκείνων της Αρχικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης που εποπτεύονται από άλλους Φορείς (εκτός του ΟΕΕΚ). Τα κριτήρια για την χρηματοδότηση των Φορέων είναι μεταξύ των άλλων η ανταπόκριση στην πραγματική ζήτηση της αγοράς εργασίας, η αρτιότητα των προτεινομένων εκπαιδευτικών προγραμμάτων, η ποιότητα του εκπαιδευτικού προσωπικού και η αξιολόγηση των αποτελεσμάτων των παρελθουσών δράσεων. Κυρίως θα χρηματοδοτηθούν καινοτόμες δράσεις, όπως η εισαγωγή σύγχρονων μεθόδων διδασκαλίας και η εκπόνηση εκπαιδευτικού υλικού, η σύνδεση των εκπαιδευτικών προγραμμάτων με τον κόσμο της εργασίας μέσω πρακτικής άσκησης ή μαθητείας, κλπ.

Το Μέτρο 2.3 επιχειρεί την επέκταση των δράσεων όσο αφορά τα ΙΕΚ και τις λοιπές Σχολές Αρχικής Κατάρτισης που υλοποιήθηκαν στο 1ο ΕΠΕΑΕΚ και επίσης την εισαγωγή τους στα ΤΕΕ με έμφαση στην ποιοτική διάσταση της λειτουργίας τους. Ιδιαίτερη σημασία θα δοθεί στην ελαχιστοποίηση της σχολικής αποτυχίας και διαρροής και στον προσδιορισμό και ικανοποίηση των αναγκών της αγοράς εργασίας σε ειδικότητες και επίπεδα κατάρτισης.

Οι στόχοι του Μέτρου θα πραγματοποιηθούν με δράσεις που εντάσσονται στις εξής Ενέργειες :

2.3.1: Αναβάθμιση των σπουδών στα ΙΕΚ

2.3.2: Ανάπτυξη - Αναβάθμιση των Τεχνικών Επαγγελματικών Εκπαιδευτηρίων (ΤΕΕ)

2.3.3: Αναβάθμιση των σπουδών στις Σχολές Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης των Φορέων που εποπτεύονται από άλλα Υπουργεία

Για να λειτουργήσει ολοκληρωμένα η Αρχική Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση και να έχει πιστοποιήσιμα ποιοτικά αποτελέσματα θα πρέπει να υπάρχουν οι ακόλουθες προϋποθέσεις :

 • Αποτελεσματικότερη σύνδεση της Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης με την Επαγγελματική Εκπαίδευση και βελτίωση της αντιστοίχησης των ειδικοτήτων τους
 • Ολοκλήρωση της αναμόρφωσης των προγραμμάτων σπουδών και του σχετικού εκπαιδευτικού υλικού
 • Εκσυγχρονισμός των δομών της Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης και του συστήματος πιστοποίησης των επαγγελματικών προσόντων
 • Ολοκλήρωση και εφαρμογή του θεσμικού πλαισίου για τα επαγγελματικά δικαιώματα
 • Βελτίωση της σύνδεσης της Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης με την αγορά εργασίας και
 • Αξιολόγηση της Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης

Για την υλοποίηση των αναφερόμενων προϋποθέσεων, το Μέτρο 2.3 και οι δράσεις των άλλων Μέτρων οι οποίες αφορούν την Αρχική Επαγγελματική Εκπαίδευση, θα χρηματοδοτήσουν έργα που αποσκοπούν στη βελτίωση της προσφερόμενης Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης και της σύνδεσής της με την αγορά εργασίας.

Στο πλαίσιο αυτό θα πραγματοποιηθούν δράσεις που σχετίζονται με τα ακόλουθα :

Α. Ενίσχυση του επιτελικού ρόλου του ΟΕΕΚ στο σχεδιασμό και την εφαρμογή της εθνικής πολιτικής για την Αρχική Επαγγελματική Κατάρτιση και ενδεικτικά :

 • Στην έρευνα των αναγκών της αγοράς εργασίας και τον προσδιορισμό των απαραίτητων ειδικοτήτων και των αντίστοιχων προγραμμάτων σπουδών, με αξιοποίηση και της σχετικής εμπειρίας των άλλων κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
 • Στην εποπτεία ίδρυσης και λειτουργίας των Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.)
 • Στην πιστοποίηση των προσόντων (γνώσεων και δεξιοτήτων) των αποφοίτων των Ι.Ε.Κ.
 • Στον καθορισμό των επαγγελματικών δικαιωμάτων όλων των επιπέδων Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης και στην αναγνώριση των αντιστοίχων εκπαιδευτικών τίτλων, καθώς και στην εφαρμογή των Κοινοτικών Οδηγιών για την επαγγελματική αναγνώριση τίτλων
 • Στην πρακτική άσκηση των καταρτιζομένων των Ι.Ε.Κ. και στην υποστήριξη των αποφοίτων των Ι.Ε.Κ. για την ένταξή τους στην αγορά εργασίας
 • Στην επιμόρφωση των εκπαιδευτών και των στελεχών της Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης
 • Στην πιλοτική εφαρμογή καινοτομιών και της σύγχρονης τεχνολογίας στην επαγγελματική κατάρτιση
 • Στην αξιολόγηση της Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης

Β. Υποστήριξη του ΥΠΕΠΘ στη διαμόρφωση και συγκρότηση του Εθνικού Συστήματος Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Ε.Σ.Ε.Ε.Κ.), κατά τις διατάξεις του Ν.2009/92, και ειδικότερα :

 • Στην εναρμόνιση επαγγελματικής εκπαίδευσης και επαγγελματικής κατάρτισης
 • Στην ποιοτική αναβάθμιση και την κοινωνική καταξίωση της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης στην Ελλάδα.

Παράλληλα το ΥπΕΠΘ με τον Ο.Ε.Ε.Κ. θα συμβάλλει στην προσπάθεια που καταβάλλεται σε εθνικό επίπεδο για τη σύνδεση Αρχικής και Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης και για τη δημιουργία του ενιαίου συστήματος πιστοποίησης της κατάρτισης και των αποκτώμενων προσόντων (δημοσίου και ιδιωτικού τομέα), όπως προβλέπεται στο κείμενο του 3ου ΚΠΣ για την Ελλάδα.

Γ. Χρηματοδότηση των ΙΕΚ

Χρηματοδότηση των ενεργειών των ΙΕΚ με στόχο την βελτίωση της προσφερόμενης Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης.

Στο πλαίσιο αυτό, σε πρώτη φάση χρηματοδοτούνται οι ενέργειες των δημοσίων ΙΕΚ όπως και ενέργειες των δημοσίων ΙΕΚ σε συνεργασία με μη κυβερνητικές οργανώσεις.

Δ. Εκπόνηση μελέτης για

 • τον τρόπο συμβολής του ιδιωτικού τομέα στην καταγραφή των αναγκών της αγοράς εργασίας και τον προσδιορισμό των αντίστοιχων προγραμμάτων κατάρτισης και στην πρακτική άσκηση των καταρτιζομένων και την αξιοποίηση των αποφοίτων των ι.Ε.Κ. από τις επιχειρήσεις και
 • την ανάληψη από πιστοποιούμενους ιδιωτικούς φορείς προγραμμάτων Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης στο πλαίσιο του ΕΠΕΑΕΚ και ειδικότερα τον προσδιορισμό των όρων και προϋποθέσεων του τρόπου πιστοποίησής τους και τα κριτήρια συμμετοχής τους.

Με βάση τα πορίσματα της μελέτης και στα πλαίσια της ενδιάμεσης αξιολόγησης το ΥπΕΠΘ θα προβεί στις απαραίτητες ενέργειες.

Δικαιούχοι

Δικαιούχοι των παραπάνω ενεργειών είναι τα ΤΕΕ, ο ΟΕΕΚ, ο ΟΑΕΔ, το ΠΙ και οι Σχολές Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης των ΥΕΝ, Υπ. Γεωργίας, Υπ. Ανάπτυξης, Υπ. Υγείας και Πρόνοιας, ως θεσμοθετημένοι δημόσιοι φορείς παροχής αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης. Επίσης, ανάλογα με τις εκπαιδευτικές ανάγκες που θα διαπιστωθούν και σε συνάρτηση με τη λειτουργία του Φορέα Πιστοποίησης Επαγγελματικής Κατάρτισης, θα διερευνηθεί και η δυνατότητα υλοποίησης έργων τα οποία θα ωφελούν το σύνολο των καταρτιζομένων στις Σχολές αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης.

Συνέργια του Μέτρου με άλλα Μέτρα

Το Μέτρο 2.3 συνδέεται ιδιαίτερα με το Μέτρο 2.4 (Επαγγελματικός Προσανατολισμός και Σύνδεση με την Αγορά Εργασίας), με το Μέτρο 4.1 (Προγράμματα Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης και Εκπαίδευσης για Γυναίκες) και με το Μέτρο 5.2, που αφορά την αναβάθμιση των υποδομών και των εξοπλισμών των εκπαιδευτικών μονάδων. Επίσης συνδέεται με το Μέτρο 1.2, αφού μέσω αυτού του μέτρου στηρίζεται η προσπάθεια των αδυνάτων μαθητών να καλύψουν τα κενά τους και να εξελιχθούν εκπαιδευτικά και επαγγελματικά, αλλά και με το Μέτρο 2.1, αφού μέσω της αναβάθμισης της ποιότητας της εκπαίδευσης βελτιώνεται το περιβάλλον μέσα στο οποίο λαμβάνει χώρα η αρχική επαγγελματική κατάρτιση.

Μπορείτε να κατεβάσετε σε μορφή doc το κείμενο του Τεχνικού Δελτίου του Μέτρου 2.3 που βρίσκεται στο Συμπλήρωμα Προγραμματισμού (Αρχική Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση)

Eπιστροφή στη κορυφή της σελίδας

©2003, Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠΕΑΕΚ. Ως προς τις πληροφορίες που περιέχονται στην παρούσα ιστοθέση ισχύει παραίτηση από κάθε ευθύνη και επισυνάπτεται ανακοίνωση ως προς την πνευματική ιδιοκτησία.( Τελευταία Ανανέωση: 21/10/2002 )

Ανάπτυξη Eworx Α.Ε.
Εργαλείο Διαχείρισης ReXPEn
Level Triple-A conformance icon,W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0