Πλήρης Έκδοση | Εκτυπώσιμη Μορφή

Βρίσκεστε : Κεντρική Σελίδα > Κείμενα-Πλαίσιο > Επιχειρησιακό Πρόγραμμα > Δομή Επιχειρησιακού Προγράμματος > Άξονας 2 > Μέτρο 2.5

Γρήγορη μετάβαση : Μέτρο 2.1 | Μέτρο 2.2 | Μέτρο 2.3 | Μέτρο 2.4 | Μέτρο 2.5 | Μέτρο 2.6 |

Κύριες Επιλογές :Με μια ματιά | Ποιους Αφορά | Διαχείριση | Πορεία Υλοποίησης | Κατανομή Πόρων | Προσκλήσεις | Νέα-Ανακοινώσεις | Χρήσιμες Συνδέσεις |
Κύριες Επιλογές :Eπικοινωνία | Αναζήτηση | FAQs | Ενημέρωση | Για Τελικούς Δικαιούχους | Περιεχόμενα

Μέτρο 2.5 : Δια βίου Εκπαίδευση


Διάρκεια εφαρμογής : από 2000 έως 2006

Προϋπολογισμός και πηγές χρηματοδότησης του Μέτρου (εκατ.EΥΡΩ)

Συνολικός π/υ: 78,897

Δημόσια Δαπάνη : 78,897

Συμμετοχή ΕΚΤ: 59,173

Συμμετοχή ΕΤΠΑ: 0,0

Εθνική συμμετοχή: 19,724

Ιδιωτική συμμετοχή: 0,0

Ωφελούμενοι από το Μέτρο: Φοιτητές/σπουδαστές τριτοβάθμιων Ιδρυμάτων, πτυχιούχοι, εργαζόμενοι

Περιοχές Εφαρμογής: Όλη η Επικράτεια

Περιγραφή και στόχοι του Μέτρου

Πέρα από τη συνολική προσπάθεια δημιουργίας ενός ανοικτού και ευέλικτου ολοκληρωμένου εκπαιδευτικού συστήματος που να κατοχυρώνει τη δια βίου μάθηση σε όλα τα άτομα της κοινωνίας, στο πλαίσιο του Μέτρου γίνεται προσπάθεια να υλοποιηθούν δράσεις που θα δημιουργήσουν νέες δομές και θα αναπτύξουν τις υπάρχουσες. Θα δοθεί η ευκαιρία σε ηλικιακές ομάδες που σήμερα δεν μπορούν να εισέλθουν στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, να το πραγματοποιήσουν. Τέτοιες δράσεις είναι η παροχή προπτυχιακών και μεταπτυχιακών σπουδών από το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, η δια βίου εκπαίδευση μέσω προγραμμάτων σπουδών από απόσταση με την αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών ή/και μέσω της παροχής προγραμμάτων συμπληρωματικής εκπαίδευσης και η παροχή εκπαίδευσης μέσω των Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής ή/και άλλης μορφής μέσω των «Ινστιτούτων Δια Βίου Εκπαίδευσης» στα τριτοβάθμια εκπαιδευτικά ιδρύματα.

Αυτές οι δράσεις θα σχεδιαστούν σύμφωνα με τις εκπαιδευτικές και αναπτυξιακές προτεραιότητες της χώρας λαμβάνοντας υπόψη τις προτεραιότητες του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την Απασχόληση (ΕΣΔΑ).

Η υλοποίηση του Μέτρου αποβλέπει στην παροχή εναλλακτικών μορφών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης σε ομάδες πληθυσμού που δεν ανήκουν υποχρεωτικά στις συμβατικές ομάδες φοιτητών / σπουδαστών, στην παροχή ίσων εκπαιδευτικών ευκαιριών, στη διευκόλυνση της προσαρμοστικότητας των πτυχιούχων και άλλων εργαζομένων και στη βελτίωση της πιθανότητας και ποιότητας απασχόλησης των πολιτών, στη διευκόλυνση της κινητικότητας των πτυχιούχων και άλλων εργαζομένων, στην εναρμόνιση του εκπαιδευτικού συστήματος της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης με τις εξελίξεις και τις απαιτήσεις της αγοράς εργασίας και των νέων τεχνολογιών και στην αναβάθμιση και επέκταση δομών, μηχανισμών και διαδικασιών για τη σύνδεση της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης με την παραγωγική διαδικασία και την αγορά εργασίας. Ειδική μέριμνα θα καταβληθεί για την παροχή κινήτρων για την προσέλκυση γυναικών σε τομείς όπου η παρουσία τους είναι περιορισμένη.

Για την υλοποίηση των στόχων του Μέτρου θα ενισχυθούν τα:

2.5.1: Προγράμματα Δια Βίου Εκπαίδευσης που προσφέρονται από τα Ιδρύματα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και το ΕΑΠ

Δικαιούχοι

Δικαιούχοι των δράσεων του Μέτρου είναι το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο και τα Ιδρύματα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης σε συνεργασία με επαγγελματικές και επιστημονικές ενώσεις.

Συνέργια του Μέτρου με άλλα Μέτρα

Το παρόν Μέτρο 2.5 παρουσιάζει συνέργεια με τα Μέτρα 2.1 και 2.2, αφού μέσα από την ανάπτυξη των βιβλιοθηκών, από την αναμόρφωση και αξιολόγηση των προγραμμάτων σπουδών και από τα προγράμματα σύνδεσης εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας διαμορφώνονται οι προτεραιότητες των παρεχομένων σπουδών. Επίσης συνδέεται με το Μέτρο 5.2 που αφορά την αναβάθμιση της Υλικοτεχνικής Υποδομής στην Γ' βάθμια Εκπαίδευση. Ιδιαίτερη σχέση έχει το παρόν Μέτρο με τις δράσεις του προγράμματος της "Κοινωνίας των Πληροφοριών" αφού χρησιμοποιεί τις νέες τεχνολογίες (π.χ. ακαδημαϊκά δίκτυα) για τη λειτουργία πολλών προγραμμάτων σπουδών.

Εκτιμάται ότι το 15% των πόρων του Μέτρου 2.5 θα μπορούσε να προσμετρηθεί στους πόρους του άξονα 4 (Βελτίωση της πρόσβασης των γυναικών στην αγορά εργασίας), λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γυναίκες είναι εκείνες που κυρίως θα ωφεληθούν από τις ευέλικτες μορφές της Δια Βίου εκπαίδευσης (τηλε-εκπαίδευση, συμπληρωματική εκπαίδευση, κλπ).

Μπορείτε να κατεβάσετε σε μορφή doc το κείμενο του Τεχνικού Δελτίου του Μέτρου 2.5 που βρίσκεται στο Συμπλήρωμα Προγραμματισμού (Δια βίου Εκπαίδευση)

Eπιστροφή στη κορυφή της σελίδας

©2003, Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠΕΑΕΚ. Ως προς τις πληροφορίες που περιέχονται στην παρούσα ιστοθέση ισχύει παραίτηση από κάθε ευθύνη και επισυνάπτεται ανακοίνωση ως προς την πνευματική ιδιοκτησία.( Τελευταία Ανανέωση: 21/10/2002 )

Ανάπτυξη Eworx Α.Ε.
Εργαλείο Διαχείρισης ReXPEn
Level Triple-A conformance icon,W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0