Πλήρης Έκδοση | Εκτυπώσιμη Μορφή

Βρίσκεστε : Κεντρική Σελίδα > Κείμενα-Πλαίσιο > Επιχειρησιακό Πρόγραμμα > Δομή Επιχειρησιακού Προγράμματος > Άξονας 3 > Μέτρο 3.1

Γρήγορη μετάβαση : Μέτρο 3.1 |

Κύριες Επιλογές :Με μια ματιά | Ποιους Αφορά | Διαχείριση | Πορεία Υλοποίησης | Κατανομή Πόρων | Προσκλήσεις | Νέα-Ανακοινώσεις | Χρήσιμες Συνδέσεις |
Κύριες Επιλογές :Eπικοινωνία | Αναζήτηση | FAQs | Ενημέρωση | Για Τελικούς Δικαιούχους | Περιεχόμενα

Μέτρο 3.1: Ενθάρρυνση επιχειρηματικής δράσης και καινοτομικών εφαρμογών


Διάρκεια εφαρμογής : από 2000 έως 2006

Προϋπολογισμός και πηγές χρηματοδότησης του Μέτρου (εκατ.EΥΡΩ)

Συνολικός π/υ: 19,848

Δημόσια Δαπάνη : 19,848

Συμμετοχή ΕΚΤ: 14,886

Συμμετοχή ΕΤΠΑ: 0,0

Εθνική συμμετοχή: 4,962

Ιδιωτική συμμετοχή: 0,0

Ωφελούμενοι από το Μέτρο: Φοιτητές/σπουδαστές τριτοβάθμιων Ιδρυμάτων, μαθητές, σπουδαστές ΙΕΚ και Σχολών Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης

Περιοχές Εφαρμογής: Όλη η Επικράτεια

Περιγραφή και στόχοι του Μέτρου

Η ελληνική ανώτατη εκπαίδευση δεν έδωσε ιδιαίτερη βαρύτητα μέχρι σήμερα στα θέματα απασχόλησης των αποφοίτων. Περιορίσθηκε στο να εφοδιάζει τους νέους με ακαδημαϊκά εφόδια, και δεν έδωσε την αναγκαία έμφαση σε θέματα όπως η αγορά εργασίας, η επιχειρηματικότητα, η εφευρετικότητα, η ανάπτυξη προσόντων, αλλά και ο εξοπλισμός τους με εφόδια και γνώσεις που θα τους κάνουν άμεσα ικανούς να συμμετάσχουν ενεργά στην αγορά εργασίας, όχι μόνο με την κατάληψη υπαρχόντων αλλά και την δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.

Στόχος του Μέτρου 3.1 είναι η παροχή κάθε δυνατής υποστήριξης στους φοιτητές της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης κυρίως των εφαρμοσμένων επιστημών για την ανάπτυξη επιχειρηματικού πνεύματος, ώστε να είναι ικανοί για την δημιουργία επιχειρηματικών μονάδων προσαρμοσμένων στις σύγχρονες απαιτήσεις της οικονομίας. Οι αυριανοί πτυχιούχοι θα πρέπει να αποκτήσουν ολοκληρωμένη γνώση της αγοράς εργασίας για την κάλυψη των αναγκών της σε προϊόντα και υπηρεσίες. Σκοπός του Μέτρου είναι να εξοπλιστούν οι νέοι με τα εφόδια εκείνα που θα τους επιτρέψουν να συμμετέχουν ενεργά στην αγορά εργασίας όχι μόνο με την κατάληψη των θέσεων εργασίας που υπάρχουν αλλά και με τη δημιουργία νέων χρησιμοποιώντας την εμπειρία που θα έχουν αποκτήσει. Έτσι μπορούν να συμβάλλουν στην αντιμετώπιση του προβλήματος της ανεργίας και να αυξήσουν τις πιθανότητες για επαγγελματική αποκατάσταση τόσο για τους ίδιους όσο και για άλλους.

Το Μέτρο περιλαμβάνει δράσεις όπως:

  • Μαθήματα επιχειρηματικότητας που εντάσσονται στο κανονικό προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών των ΑΕΙ και ΤΕΙ. Επίσης αναμένεται στο πλαίσιο της συμπληρωματικής εκπαίδευσης η ανάπτυξη ή η προσαρμογή υπαρχόντων μαθημάτων μεταπτυχιακού επιπέδου σε "διαχείριση τεχνολογίας"σε συνεργασία με ιδρύματα εσωτερικού ή/και εξωτερικού.
  • Οργάνωση γραφείου που θα παρέχει υποστηρικτικές υπηρεσίες, όπως π.χ. marketing, υπηρεσίες τρόπου οργάνωσης, νομικές συμβουλές, υποστήριξη για υποβολή προτάσεων, επίλυση θεμάτων πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας, κλπ.
  • Ανάπτυξη δομών υποστήριξης της καινοτομίας και της μεταφοράς τεχνολογίας σε ΑΕΙ και ΤΕΙ. Η δημιουργία κατάλληλων χώρων και υποδομών για την εγκατάσταση Εταιρειών Τεχνολογικής Βάσης από φοιτητές, απόφοιτους και μέλη ΔΕΠ εντός των ΑΕΙ και ΤΕΙ και των τεχνολογικών πάρκων, καθώς και η δημιουργία δομών και μηχανισμών για την εκμετάλλευση των ερευνητικών αποτελεσμάτων, δίνουν την ευκαιρία στους νέους που διαθέτουν καινοτομικές ιδέες να τις αναπτύξουν και να τις θέσουν σε εφαρμογή. Στις θερμοκοιτίδες αυτές των επιχειρήσεων δημιουργούνται κίνητρα για επιχειρηματικές πρωτοβουλίες στους αυριανούς πτυχιούχους, αφού θα μπορούν να ξεκινήσουν Μικρο-Μεσαίες Επιχειρήσεις με έμφαση στην αξιοποίηση των επιστημονικών και τεχνολογικών εξελίξεων, που δυνητικά θα δημιουργήσουν θέσεις εργασίας όχι μόνο για τους ιδρυτές τους, αλλά και για άλλους.
  • Εργαστήρια παροχής υπηρεσιών και εθνικά εργαστήρια μοναδικά στη χώρα.

Ανάλογη δράση θα αναληφθεί στα πλαίσια του παρόντος Μέτρου, τόσο στα ΙΕΚ όσο και στις Σχολές Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης (βλ. Μέτρο 2.3). Επίσης επισημαίνεται ότι στα πλαίσια του Μέτρου 2.4 (Επαγγελματικός Προσανατολισμός και Σύνδεση με Αγοράς Εργασίας) η δευτεροβάθμια και η τεχνική εκπαίδευση θα εισάγουν δράσεις για την ανάπτυξη δεξιοτήτων και επιχειρηματικού πνεύματος στον μαθητικό πληθυσμό. Ήδη στα πλαίσια προγραμμάτων όπως η "Τεχνομάθεια" γίνεται προσπάθεια να αναπτυχθεί η δημιουργική σκέψη των μαθητών, κάτι που στο ισχύον εκπαιδευτικό πρόγραμμα δεν τονίζεται αρκετά.

Συνεπώς, οι ενέργειες που θα ενταχθούν στο Μέτρο θα αφορούν την:

3.1.1 ενίσχυση των καινοτομικών ιδεών από σπουδαστές των ΙΕΚ και των Σχολών Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης

3.1.2 υλοποίηση προγραμμάτων-μαθημάτων επιχειρηματικότητας στην τριτοβάθμια εκπαίδευση

3.1.3 ανάπτυξη καινοτομικών προϊόντων-υπηρεσιών από φοιτητές, σπουδαστές και πτυχιούχους των Ιδρυμάτων της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης

Εκτιμάται ότι περίπου 1.200 σπουδαστές των ΙΕΚ και των Σχολών Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης και 2.000 φοιτητές της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης θα ενισχυθούν για την ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων ή υπηρεσιών και τουλάχιστον τριπλάσιος αριθμός σπουδαστών και φοιτητών θα επωφεληθούν από τα προγράμματα ανάπτυξης επιχειρηματικού πνεύματος. Ιδιαίτερη υποστήριξη θα παρασχεθεί στις γυναίκες, αφού αυτές αντιμετωπίζουν μεγαλύτερο πρόβλημα απασχόλησης μετά την ολοκλήρωση των σπουδών τους.

Δικαιούχοι

Σχολικές μονάδες, ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, ΠΙ, ΚΕΕ, Επιστημονικές Ενώσεις, Σύλλογοι εκπαιδευτικών, ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ.

Συνέργια του Μέτρου με άλλα Μέτρα

Το Μέτρο 3.1 συνδέεται όπως ήδη αναφέρθηκε με όλα τα Μέτρα του Άξονα 2, αφού η αναβάθμιση και η συμπλήρωση της παρεχόμενης εκπαίδευσης, οι δράσεις που αφορούν την αρχική επαγγελματική κατάρτιση και την σύνδεσή της με την αγορά εργασίας και οι δράσεις που αφορούν το περιβάλλον, επηρεάζουν τις επιχειρηματικές δυνατότητες που θα αναπτυχθούν στα πλαίσια του παρόντος Μέτρου.

Μπορείτε να κατεβάσετε σε μορφή doc το κείμενο του Τεχνικού Δελτίου του Μέτρου 3.1 που βρίσκεται στο Συμπλήρωμα Προγραμματισμού ( Ενθάρρυνση επιχειρηματικής δράσης και καινοτομικών εφαρμογών)

Eπιστροφή στη κορυφή της σελίδας

©2003, Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠΕΑΕΚ. Ως προς τις πληροφορίες που περιέχονται στην παρούσα ιστοθέση ισχύει παραίτηση από κάθε ευθύνη και επισυνάπτεται ανακοίνωση ως προς την πνευματική ιδιοκτησία.( Τελευταία Ανανέωση: 21/10/2002 )

Ανάπτυξη Eworx Α.Ε.
Εργαλείο Διαχείρισης ReXPEn
Level Triple-A conformance icon,W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0