Πλήρης Έκδοση | Εκτυπώσιμη Μορφή

Βρίσκεστε : Κεντρική Σελίδα > Κείμενα-Πλαίσιο > Επιχειρησιακό Πρόγραμμα > Δομή Επιχειρησιακού Προγράμματος > Άξονας 4 > Μέτρο 4.2

Γρήγορη μετάβαση : Μέτρο 4.1 | Μέτρο 4.2 |

Κύριες Επιλογές :Με μια ματιά | Ποιους Αφορά | Διαχείριση | Πορεία Υλοποίησης | Κατανομή Πόρων | Προσκλήσεις | Νέα-Ανακοινώσεις | Χρήσιμες Συνδέσεις |
Κύριες Επιλογές :Eπικοινωνία | Αναζήτηση | FAQs | Ενημέρωση | Για Τελικούς Δικαιούχους | Περιεχόμενα

Μέτρο 4.2 : Προγράμματα υποστήριξης των γυναικών στις Προ-πτυχιακές και Μεταπτυχιακές σπουδές. Προγράμματα σπουδών και ερευνητικά προγράμματα για τις γυναίκες


Διάρκεια εφαρμογής : από 2000 έως 2006

Προϋπολογισμός και πηγές χρηματοδότησης του Μέτρου (εκατ.EΥΡΩ)

Συνολικός π/υ: 7,089

Δημόσια Δαπάνη : 7,089

Συμμετοχή ΕΚΤ: 5,317

Συμμετοχή ΕΤΠΑ: 0,0

Εθνική συμμετοχή: 1,772

Ιδιωτική συμμετοχή: 0,0

Ωφελούμενοι από το Μέτρο: Φοιτήτριες / σπουδάστριες, πτυχιούχοι

Περιοχές Εφαρμογής: Όλη η Επικράτεια

Περιγραφή και στόχοι του Μέτρου

Το Μέτρο 4.2 στόχο έχει τη στήριξη των γυναικών που σπουδάζουν σε Ιδρύματα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, τόσο σε προπτυχιακό όσο και σε μεταπτυχιακό επίπεδο, ώστε να ολοκληρώσουν τις σπουδές τους και να αναπτύξουν ερευνητικές δεξιότητες που θα τους επιτρέψουν να αποκτήσουν πρόσθετα ακαδημαϊκά προσόντα και να ανταποκριθούν καλύτερα στις απαιτήσεις της αγοράς εργασίας.

Επιχειρείται (ίσως για πρώτη φορά με τόση σαφήνεια) να δοθούν στις γυναίκες που παρακολουθούν προγράμματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης κίνητρα (υλικά και μη) που θα τους επιτρέψουν να παρακολουθούν απερίσπαστες τις σπουδές τους, αναπτύσσοντας επιστημονική και ερευνητική δραστηριότητα που θα τους βοηθήσει να βρουν και να διατηρήσουν μια δουλειά αντάξια των δεξιοτήτων και των γνώσεών τους.

Ενώ δεν παρατηρείται ανισότητα ως προς τις εκπαιδευτικές ευκαιρίες που παρέχονται στις γυναίκες στην χώρα μας, στην πραγματικότητα η επαγγελματική εξέλιξη των γυναικών υστερεί απέναντι σε αυτή των ανδρών συναδέλφων τους. Μέσω των δράσεων αυτού του Μέτρου θα επιχειρηθεί η στήριξη των γυναικών- επιστημόνων δίνοντας έμφαση σε θέματα συμβουλευτικής και επαγγελματικού προσανατολισμού, σε οικονομικά κίνητρα (υποτροφίες, επιδόματα, κλπ) και σε ερευνητικές δραστηριότητες που σχετίζονται με την επαγγελματική εξέλιξη των γυναικών. Στόχος είναι η συμμετοχή των γυναικών στην λήψη αποφάσεων και η ισόρροπη αντιπροσώπευσή τους σε τομείς των θετικών επιστημών και της νέας τεχνολογίας.

Επίσης, θα υποστηριχθεί η ανάπτυξη προγραμμάτων σπουδών ή ερευνητικών δραστηριοτήτων, με κύριο αντικείμενο τη μελέτη των θεμάτων που σχετίζονται με την γυναίκα και τη θέση της στον κοινωνικό, εργασιακό και οικονομικό χώρο, ώστε να είναι δυνατή η ευαισθητοποίηση της κοινωνίας μας και ο σχεδιασμός των καταλλήλων δράσεων.

Οι στόχοι του Μέτρου θα υλοποιηθούν με δράσεις που εντάσσονται στις παρακάτω Ενέργειες :

4.2.1 Προπτυχιακά , Μεταπτυχιακά και ερευνητικά προγράμματα που απευθύνονται στις γυναίκες. Υποστήριξης ερευνητικής δράσης γυναικών.

Δικαιούχοι

Τα Ιδρύματα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, το ΚΕΕ και οι λοιποί Επιστημονικοί και Ερευνητικοί Φορείς είναι οι κύριοι δικαιούχοι των έργων του Μέτρου

Συνέργια του Μέτρου με άλλα Μέτρα

Το Μέτρο 4.2 συνδέεται άμεσα με το Μέτρο 4.1, το Μέτρο 2.5 (Δια Βίου Εκπαίδευση), το Μέτρο 2.2 (Αναμόρφωση Προγραμμάτων Σπουδών - Διεύρυνση Τριτοβάθμιας) και το Μέτρο 3.1 (Ενθάρρυνση επιχειρηματικής δράσης και καινοτομικών εφαρμογών).

Μπορείτε να κατεβάσετε σε μορφή doc το κείμενο του Τεχνικού Δελτίου του Μέτρου 4.2 που βρίσκεται στο Συμπλήρωμα Προγραμματισμού (Προγράμματα υποστήριξης των γυναικών στις Προ-πτυχιακές και Μεταπτυχιακές σπουδές. Προγράμματα σπουδών και ερευνητικά προγράμματα για τις γυναίκες )

Eπιστροφή στη κορυφή της σελίδας

©2003, Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠΕΑΕΚ. Ως προς τις πληροφορίες που περιέχονται στην παρούσα ιστοθέση ισχύει παραίτηση από κάθε ευθύνη και επισυνάπτεται ανακοίνωση ως προς την πνευματική ιδιοκτησία.( Τελευταία Ανανέωση: 21/10/2002 )

Ανάπτυξη Eworx Α.Ε.
Εργαλείο Διαχείρισης ReXPEn
Level Triple-A conformance icon,W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0