Πλήρης Έκδοση | Εκτυπώσιμη Μορφή

Βρίσκεστε : Κεντρική Σελίδα > Κείμενα-Πλαίσιο > Συμπλήρωμα Προγραμματισμού > Δομή Συμπληρώματος Προγραμματισμού > Άξονας 1 > Μέτρο 1.1

Γρήγορη μετάβαση : Μέτρο 1.1 | Μέτρο 1.2 |

Κύριες Επιλογές :Με μια ματιά | Ποιους Αφορά | Διαχείριση | Πορεία Υλοποίησης | Κατανομή Πόρων | Προσκλήσεις | Νέα-Ανακοινώσεις | Χρήσιμες Συνδέσεις |
Κύριες Επιλογές :Eπικοινωνία | Αναζήτηση | FAQs | Ενημέρωση | Για Τελικούς Δικαιούχους | Περιεχόμενα

Μέτρο 1.1: Βελτίωση των συνθηκών ένταξης στο Εκπαιδευτικό Σύστημα Ατόμων ειδικών κατηγοριών


ΚΩΔ. ΟΠΣ
3 ΚΠΣ 2000-2006
2 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Εκπαίδευση και αρχική επαγγελματική κατάρτιση
1 ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ Προώθηση της ισότητας ευκαιριών πρόσβασης στην αγορά εργασίας για όλους και ιδιαίτερα για εκείνους που απειλούνται με κοινωνικό αποκλεισμό
1.2 ΜΕΤΡΟ Βελτίωση των συνθηκών ένταξης στο Εκπαιδευτικό Σύστημα Ατόμων ειδικών κατηγοριών
ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Όλη η χώρα
ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ ΑΠΟ ΤΟ ΜΕΤΡΟ Μαθητές, εκπαιδευτικοί πρωτοβάθμιας, δευτεροβάθμιας, ειδικής αγωγής, ΤΕΕ, καταρτιζόμενοι και εκπαιδευτές δημοσίων ΙΕΚ, ενήλικες
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 2000-2006
ΠΕΔΙΟ/Α ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ 2 Ανθρώπινοι Πόροι | 22 Κοινωνική ένταξη

Εισαγωγή : Σύνοψη Υπάρχουσας Κατάστασης

Βασική αρχή του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος είναι η προώθηση της ισότητας των ευκαιριών για το σύνολο του μαθητικού πληθυσμού. Ωστόσο υπάρχουν ορισμένες ομάδες με γλωσσικές, πολιτισμικές ή θρησκευτικές ιδιαιτερότητες που αντιμετωπίζουν δυσκολίες κατά την ένταξή τους σε αυτό. Τα τελευταία κυρίως χρόνια, με την μεγάλη αύξηση της μετανάστευσης στη χώρα, έχει γίνει πιο επιτακτική η αναγκαιότητα λήψης μέτρων για την ομαλή ένταξη των μαθητικών αυτών ομάδων στο εκπαιδευτικό σύστημα, ώστε να αποφευχθεί η κοινωνική τους περιθωριοποίηση και να προληφθεί η σχολική αποτυχία και ο αναλφαβητισμός.

Εξίσου σημαντική είναι η καταπολέμηση του αναλφαβητισμού των ενηλίκων και η παροχή σε αυτούς της δυνατότητας βελτίωσης των γνώσεων, των δεξιοτήτων και των επαγγελματικών τους προσόντων ώστε να μπορέσουν να ενταχθούν ευκολότερα στην αγορά εργασίας.

Τέλος, πρέπει να εξασφαλιστεί η ομαλή ένταξη των ατόμων με ειδικές ανάγκες στο εκπαιδευτικό σύστημα και κατά συνέπεια η διευκόλυνση της πρόσβασης τους στην αγορά εργασίας.

Η υλοποίηση των στόχων του Άξονα Προτεραιότητας 1 του ΕΠΕΑΕΚ για την προώθηση της ισότητας ευκαιριών πρόσβασης στην αγορά εργασίας για όλους και ιδιαίτερα για εκείνους που απειλούνται με κοινωνικό αποκλεισμό προϋποθέτει την υιοθέτηση και εκτέλεση παρεμβάσεων για την ένταξη στο εκπαιδευτικό σύστημα των ατόμων ειδικών κατηγοριών και των ατόμων με ειδικές ανάγκες, όπως επίσης και ενέργειες για την εκπαίδευση των ενηλίκων.

Οι παρεμβάσεις αυτές συμπληρώνουν τις Πράξεις που εκτελέστηκαν στα πλαίσια του ΕΠΕΑΕΚ Ι, οι οποίες αφενός επεκτείνονται ώστε να καλυφθεί το μεγαλύτερο μέρος των ομάδων αυτών, αφετέρου αποκτούν συστημικό χαρακτήρα, ώστε να αντιμετωπιστούν πιο ολοκληρωμένα τα ιδιαίτερα τους προβλήματα που οδηγούν στον κοινωνικό αποκλεισμό.

Στο ΕΠΕΑΕΚ Ι υλοποιήθηκαν τέσσερις βασικές κατηγορίες Ενεργειών που αφορούσαν :

Α)στην υποβοήθηση της ένταξης στο εκπαιδευτικό σύστημα μαθητών της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με πολιτισμικές και γλωσσικές ιδιαιτερότητες, όπως Μουσουλμανόπαιδες, Τσιγγανόπαιδες, Παλιννοστούντες και Αλλοδαποί μαθητές, καθώς επίσης και στην ανάπτυξη εκπαιδευτικών προγραμμάτων για την διατήρηση της Ελληνικής γλώσσας από μαθητές της Ομογένειας.

Στα πλαίσια αυτά, επιτεύχθηκε μεταστροφή μέρους του εκπαιδευτικού προσωπικού υπέρ της ένταξης και εκπαίδευσης των παιδιών με πολιτισμικές και γλωσσικές ιδιαιτερότητες. Παράλληλα εντάχθηκε στο δημοτικό σχολείο υψηλό ποσοστό των παιδιών με ρόμικη καταγωγή και το σύνολο σχεδόν των παιδιών των μεταναστών, με αποτέλεσμα να υπάρξει αισθητή βελτίωση της ελληνομάθειας παιδιών ομογενών και παιδιών της μουσουλμανικής μειονότητας. Για τη διευκόλυνση της ένταξης, έχει παραχθεί εκπαιδευτικό υλικό σε μορφή βιβλίων και πολυμέσων, κατάλληλο για τα παιδιά μεταναστών, για τα παιδιά με ρόμικη καταγωγή, για τα παιδιά ομογενών και τα παιδιά της μουσουλμανικής μειονότητας.

Β)στην επιμόρφωση των εκπαιδευτικών σχετικά με την ανίχνευση και αντιμετώπιση των μαθησιακών δυσκολιών. Οι πιλοτικές Ενέργειες ανέδειξαν την αναγκαιότητα της συστηματικής παρέμβασης στο χώρο της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ώστε έγκαιρα η εκπαιδευτική κοινότητα και οι γονείς να διαπιστώνουν τα μαθησιακά προβλήματα των μαθητών και να λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για την αντιμετώπισή τους.

Στα πλαίσια αυτά, επιμορφώθηκαν εκπαιδευτικοί για την αντιμετώπιση μαθησιακών δυσκολιών και εκπονήθηκαν εκπαιδευτικά προγράμματα παρέμβασης, καθώς και διάφορες μελέτες.

Σύμφωνα με τις μελέτες αυτές, ένα ποσοστό 10% των Ελλήνων μαθητών αργεί πολύ να μιλήσει, να μάθει γραφή και ανάγνωση κλπ. Το ποσοστό αυτό αυξάνεται κατά πολύ σε περιοχές με ιδιαίτερο κοινωνικοοικονομικό προφίλ, χαρακτηριζόμενες ως Περιοχές Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας (ΠΕΠ).

Γ)στην ίδρυση και λειτουργία, σε συνεργασία με την τοπική αυτοδιοίκηση, Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας για όσους έχουν υπερβεί το 18ο έτος και δεν έχουν συμπληρώσει την υποχρεωτική 9χρονη εκπαίδευση.

Ειδικότερα ιδρύθηκε και λειτούργησε ένα Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας σε πιλοτική βάση στην Αττική με τη συνεργασία τριών Δήμων.

Δ)στην εκπαίδευση των μαθητών με ειδικές ανάγκες (με μαθησιακές δυσκολίες, με σωματικές αναπηρίες, με νοητική καθυστέρηση κλπ.) που υποστηρίχθηκε με πιλοτικές δράσεις.

Στα πλαίσια αυτά, προωθήθηκε η ανταλλαγή τεχνογνωσίας μεταξύ δημοσίων σχολείων και ιδιωτικών φορέων του χώρου και καλλιεργήθηκε η ανάπτυξη επαγγελματικών δεξιοτήτων σε άτομα με ειδικές ανάγκες. Η επιτυχία των προγραμμάτων δημιούργησε την ανάγκη συνέχισης και επέκτασης της προσπάθειας.

Αποτυπώθηκε η σημερινή κατάσταση της ειδικής αγωγής και επιμορφώθηκαν 14.500 εκπαιδευτικοί των κοινών σχολείων ώστε να προσεγγίσουν τον χώρο της ειδικής αγωγής και να κατανοήσουν διδακτικές μεθόδους και εκπαιδευτικές τακτικές για τους μαθητές με ειδικές ανάγκες που φοιτούν στα σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Πραγματοποιήθηκε βραχυχρόνια επιμόρφωση και ευαισθητοποίηση όσων εκπαιδευτικών τοποθετούνται για πρώτη φορά σε Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής (ΣΜΕΑ) και εξειδικεύτηκε το σύνολο των εκπαιδευτικών που υπηρετούν σε ΣΜΕΑ πάνω σε θέματα που αφορούν τα παιδιά των σχολείων τους. Επιπλέον, αναβαθμίστηκε το σχολικό πρόγραμμα με τον εξοπλισμό των ΣΜΕΑ με προ-επαγγελματικά εργαστήρια.

Δημιουργήθηκε Τράπεζα πληροφοριών που μέσω του διαδικτύου παρέχει στους εκπαιδευτικούς, την δυνατότητα πρόσβασης σε όλα τα εξειδικευμένα Κέντρα Ειδικής Αγωγής του εσωτερικού και του εξωτερικού.

Τέλος, ανεγέρθηκαν δύο σχολικά κτίρια που αποτελούν πρότυπες μονάδες ειδικής αγωγής.

Από τις παραπάνω κατηγορίες Ενεργειών οι δύο πρώτες κατηγορίες θεωρούνται ως καινοτόμες για τα ελληνικά δεδομένα έχουν σχετικά ολοκληρωμένο χαρακτήρα και τα συμπεράσματά τους θα αξιοποιηθούν για την εκτέλεση Πράξεων στο ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ. Ως προς τις δύο τελευταίες κατηγορίες, αυτές είχαν καθαρά πιλοτικό χαρακτήρα και στα πλαίσια του παρόντος επιχειρησιακού προγράμματος θα ολοκληρωθούν και θα επεκταθούν.

Γενικοί Στόχοι Μέτρου και Στρατηγική Επιτευξής τους

Με βάση την προηγούμενη ανάλυση, προκύπτει η ανάγκη εφαρμογής ενός συνολικού σχεδίου παρέμβασης στο εκπαιδευτικό σύστημα της χώρας που στοχεύει στην καταπολέμηση της σχολικής αποτυχίας και διαρροής των ειδικών κατηγοριών μαθητών (μουσουλμανόπαιδες, τσιγγανόπαιδες, κλπ.) και των ατόμων με ειδικές ανάγκες, καθώς και η παροχή εκπαίδευσης σε ενήλικες που δεν είχαν την ευκαιρία ολοκλήρωσης της βασικής τους εκπαίδευσης.

Η γεωγραφική κατανομή των προτεινομένων Πράξεων θα καλύψει το σύνολο της χώρας ωστόσο προβλέπονται ιδιαίτερες παρεμβάσεις στις περιοχές Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας όπου παρατηρούνται υψηλά ποσοστά σχολικής αποτυχίας και διαρροής.

Οι προτεινόμενες Πράξεις απευθύνονται σε δύο κατηγορίες ατόμων, που θα είναι και οι άμεσα ωφελούμενοι από τα αποτελέσματα του Μέτρου :

  • Μαθητές της πρωτοβάθμιας, δευτεροβάθμιας και τεχνικής εκπαίδευσης για τους οποίους απαιτούνται ειδικά μέτρα προκειμένου να ενταχθούν και να παραμείνουν στο εκπαιδευτικό σύστημα.
  • Ενήλικες που εξαιτίας της μη ολοκλήρωσης της βασικής τους εκπαίδευσης και έλλειψης τυπικών προσόντων, κινδυνεύουν να αποκλεισθούν από την αγορά εργασίας και απειλούνται με κοινωνικό αποκλεισμό.

Στην πρώτη κατηγορία εντάσσονται οι ακόλουθες μαθητικές ομάδες:

1. Μαθητές με πολιτισμικές ιδιαιτερότητες: Για τους μαθητές με γλωσσικές και πολιτισμικές ιδιαιτερότητες και για τις θρησκευτικές μειονότητες, θα γίνει μια ολοκληρωμένη παρέμβαση για την υποστήριξή τους, με σκοπό να παραμείνουν στο εκπαιδευτικό σύστημα όσο γίνεται περισσότερο, να βελτιώνουν συνεχώς την εκπαιδευτική τους επίδοση και να ενταχθούν το ταχύτερο δυνατόν στο κύριο σώμα των μαθητών (mainstreaming).

2. Μαθητές με ειδικές ανάγκες : Για τους μαθητές με ειδικές ανάγκες προβλέπονται δράσεις που θα τους προετοιμάσουν για την ομαλή τους ένταξη στο εκπαιδευτικό σύστημα, όπου αυτό είναι δυνατό και για την μετέπειτα προσαρμογή τους στην εργασιακή και κοινωνική ζωή και θα τους διευκολύνουν στην επαγγελματική τους εξέλιξη.

3. Μαθητές με μαθησιακά προβλήματα: Για μαθητές με χαμηλή επίδοση στα μαθήματα, μαθητές που αντιμετωπίζουν μαθησιακές δυσκολίες, καθώς και μαθητές που προέρχονται από οικονομικά αδύνατες οικογένειες, προβλέπονται ειδικές δράσεις ενδυνάμωσης και συμπλήρωσης των εκπαιδευτικών τους γνώσεων και των ατομικών τους δεξιοτήτων.

Στη δεύτερη κατηγορία εντάσσεται η ακόλουθη ομάδα:

Ενήλικες: Για όσους ενήλικες έχουν πρόωρα εγκαταλείψει το σχολείο και δεν έχουν συμπληρώσει τη βασική τους εκπαίδευση προβλέπονται δράσεις, όπως Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας και προγράμματα συμπληρωματικής εκπαίδευσης, που θα τους δώσουν τη δυνατότητα να βελτιώσουν τα ακαδημαϊκά και τα επαγγελματικά τους προσόντα, ώστε να μπορέσουν να ενταχθούν ευκολότερα στην αγορά εργασίας ή ακόμα και να επιστρέψουν στο τυπικό εκπαιδευτικό σύστημα για συνέχιση των σπουδών τους.

Για την προώθηση της ισότητας ευκαιριών πρόσβασης στην αγορά εργασίας των ατόμων ειδικών κατηγοριών και των ενήλικων και την καταπολέμηση του κοινωνικού τους αποκλεισμού, το Μέτρο περιλαμβάνει τις ακόλουθες Ενέργειες, οι οποίες αναλύονται στη συνέχεια σε κατηγορίες Πράξεων:

1.1.1: Προγράμματα ένταξης των παιδιών με πολιτισμικές και γλωσσικές ιδιαιτερότητες στο εκπαιδευτικό σύστημα

1.1.2: Σχολεία Β΄ Ευκαιρίας - εκπαίδευση ενηλίκων

1.1.3: Έγκαιρη και συστηματική ανίχνευση των μαθητών με μαθησιακά προβλήματα και προβλήματα λόγου και ομιλίας

1.1.4: Βελτίωση εκπαίδευσης ατόμων με ειδικές ανάγκες

Δείκτες

Α. ΔΕΙΚΤΕΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΙΜΗ ΒΑΣΗΣ ΣΤΟΧΟΣ 2003 ΣΤΟΧΟΣ 2006
Αριθμός προγραμμάτων επιμόρφωσης για ενήλικες 42 270 560
Αριθμός ωφελουμένων ενηλίκων από την επιμόρφωση (Αριθμός γυναικών) 715(373) 6.300(3.400) 12.700(7.000)
Αριθμός ωφελούμενων μαθητών με πολιτισμικές ιδιαιτερότητες 25.750 75.000 125.000
Αριθμός σχολείων που φοιτούν μαθητές με πολιτισμικές ιδιαιτερότητες 350 600 700
Πλήθος Σχολικών Μονάδων για μαθητές με μαθησιακά προβλήματα 0 20 200
Πλήθος Εκπαιδευτικών που θα επιμορφωθούν για μαθητές με μαθησιακά προβλήματα 0 60 800
Αριθμός καταρτιζομένων Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες στα δημόσια ΙΕΚ 0 50 160
Αριθμός ολοκληρωμένων προγραμμάτων ειδικής αγωγής 0 30 61
Πλήθος μαθητών με μαθησιακά προβλήματα που θα επωφεληθούν 0 1.800 24.000
Β. ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ
Αύξηση στη δυναμικότητα δομών για την εκπαίδευση ενηλίκων 5 23 34

Εδω μπορείτε να δείτε το Χρηματοδοτικό Σχέδιο του Μέτρου σε αρχείο (.doc)

Εφαρμογή

Για την επιλογή των χρηματοδοτούμενων πράξεων και για τον ορισμό των τελικών δικαιούχων (φορέων υλοποίησης) που θα έχουν την ευθύνη εκτέλεσης των πράξεων, θα εφαρμοσθούν διαδικασίες που εξασφαλίζουν τόσο την διαφάνεια όσο και την βέλτιστη αξιολόγηση των προτάσεων.

Συγκεκριμένα, η ειδική υπηρεσία διαχείρισης του ΕΠΕΑΕΚ, πριν από την ένταξη των χρηματοδοτούμενων πράξεων, θα ενημερώνει τις κατηγορίες δυνητικών τελικών δικαιούχων του Μέτρου, και θα τους πληροφορεί για τις δυνατότητες πρότασης και χρηματοδότησης δράσεων. Η ενημέρωση γίνεται με τη δημοσιοποίηση και διανομή ειδικών τευχών που προδιαγράφουν την φύση των πράξεων που δύνανται να προτείνουν για ένταξη στο Μέτρο, τον τρόπο και τις προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούν οι προτάσεις που θα υποβάλλονται, καθώς και τις διαδικασίες αξιολόγησής τους σύμφωνα με τις Διατάξεις Εφαρμογής του ΚΠΣ και του Επιχειρησιακού Προγράμματος καθώς και τα κριτήρια ένταξης του Μέτρου.

Εφόσον επιλέγεται η χρηματοδοτούμενη πράξη η Διαχειριστική Αρχή εκδίδει Απόφαση Ένταξης Πράξης.

Η διασφάλιση της τήρησης των κανόνων δημοσιότητας του ΚΠΣ 2000-2006 και αυτών του ΕΠΕΑΕΚ αποτελεί επιδίωξη και υπευθυνότητα της ειδικής υπηρεσίας διαχείρισης του ΕΠΕΑΕΚ.

Η διαχείριση, η παρακολούθηση, ο έλεγχος και η αξιολόγηση (κατά τη διάρκεια και εκ των υστέρων) των έργων θα γίνεται από την Διαχειριστική Αρχή του Επιχειρησιακού Προγράμματος σύμφωνα με τους κανονισμούς και τις διατάξεις εφαρμογής του ΚΠΣ και του ΕΠ. Οι αρμόδιες υπηρεσίες του ΥΠΕΠΘ σε συνεργασία με τη Διαχειριστική Αρχή, θα διασφαλίσουν τη συνέπεια των συγχρηματοδοτούμενων Πράξεων με τις εθνικές εκπαιδευτικές πολιτικές. Επίσης, οι Υπηρεσίες του ΥΠΕΠΘ έχουν την ευθύνη ανάληψης των απαραίτητων διοικητικών ενεργειών που θα διευκολύνουν την εφαρμογή των πράξεων.

Οι διαδικασίες ανάληψης νομικών δεσμεύσεων, από πλευράς τελικού δικαιούχου, είναι σε κάθε περίπτωση αυτές που προβλέπονται από την ισχύουσα εθνική και κοινοτική νομοθεσία (διαγωνισμοί, αυτεπιστασία, κλπ.), με ιδιαίτερη έμφαση στην τήρηση των διατάξεων για την διαφάνεια και τον ανταγωνισμό.

Στις περιπτώσεις που κρίνεται σκόπιμο θα αξιοποιηθούν Τεχνικοί Σύμβουλοι για την υποστήριξη των φορέων υλοποίησης των δράσεων.

Ειδικότερα :

Για τις δράσεις που στοχεύουν στην υλοποίηση πράξεων για την καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού και αφορούν στη βελτίωση των συνθηκών ένταξης ατόμων ειδικών κατηγοριών, θα υπάρξουν ανοικτές προσκλήσεις υποβολής προτάσεων προς τους δυνητικούς τελικούς δικαιούχους. Στην υλοποίηση των Πράξεων που αφορούν την εκπαίδευση ενηλίκων και των σχολείων Β’ ευκαιρίας σημαντικό ρόλο θα έχει το Ινστιτούτο Διαρκούς Εκπαίδευσης Ενηλίκων (ΙΔΕΚΕ).

Οι αρμόδιες Υπηρεσίες του ΥΠΕΠΘ θα έχουν συμβουλευτικό ρόλο στην εκπόνηση των προδιαγραφών των προκηρύξεων ώστε οι προς ένταξη προτάσεις να έχουν συνέπεια με τις Εθνικές πολιτικές στους συγκεκριμένους τομείς.

Τελικοί Δικαιούχοι

Οι κατηγορίες τελικών δικαιούχων για την υλοποίηση των Πράξεων του Μέτρου, ανά Ενέργεια είναι :

Ενέργεια 1.1.1 Ένταξη των παιδιών με πολιτισμικές και γλωσσικές ιδιαιτερότητες στο εκπαιδευτικό σύστημα Τελικοί Δικαιούχοι: Τα εποπτευόμενα από το ΥΠΕΠΘ ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ και τα Ιδρύματα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης της χώρας.

Ενέργεια 1.1.2 Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας- Εκπαίδευση Ενηλίκων Τελικός Δικαιούχος: Το Ινστιτούτο Διαρκούς Εκπαίδευσης Ενηλίκων (ΙΔΕΚΕ).

Ενέργεια 1.1.3 Έγκαιρη και Συστηματική Ανίχνευση, Αξιολόγηση και Υποστήριξη των Μαθητών με Μαθησιακά Προβλήματα, Προβλήματα Λόγου και Ομιλίας και Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες Τελικοί Δικαιούχοι: Οι Διευθύνσεις και Υπηρεσίες του ΥΠΕΠΘ, το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο και τα Ιδρύματα Ανώτατης Εκπαίδευσης της χώρας.

Ενέργεια 1.1.4 Εκπαίδευση Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες

Κατηγορία Πράξεων (α): Τελικοί Δικαιούχοι: Οι Διευθύνσεις και Υπηρεσίες του ΥΠΕΠΘ, τα εποπτευόμενα από το ΥΠΕΠΘ και το Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας ΝΠΙΔ -φιλανθρωπικά σωματεία- που έχουν σχέση με τις κατηγορίες πράξεων, το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο και τα Ιδρύματα Ανώτατης Εκπαίδευσης της χώρας.

Κατηγορία Πράξεων (β): Τελικός Δικαιούχος: Ο Οργανισμός Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Ο.Ε.Ε.Κ.).

Δείτε το κείμενο του Επιχειρησιακού Προγράμματος για το Μέτρο 1.1

Eπιστροφή στη κορυφή της σελίδας

©2003, Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠΕΑΕΚ. Ως προς τις πληροφορίες που περιέχονται στην παρούσα ιστοθέση ισχύει παραίτηση από κάθε ευθύνη και επισυνάπτεται ανακοίνωση ως προς την πνευματική ιδιοκτησία.( Τελευταία Ανανέωση: 5/3/2003 )

Ανάπτυξη Eworx Α.Ε.
Εργαλείο Διαχείρισης ReXPEn
Level Triple-A conformance icon,W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0