Πλήρης Έκδοση | Εκτυπώσιμη Μορφή

Βρίσκεστε : Κεντρική Σελίδα > Κείμενα-Πλαίσιο > Συμπλήρωμα Προγραμματισμού > Δομή Συμπληρώματος Προγραμματισμού > Άξονας 2 > Μέτρο 2.2

Γρήγορη μετάβαση : Μέτρο 2.1 | Μέτρο 2.2 | Μέτρο 2.3 | Μέτρο 2.4 | Μέτρο 2.5 | Μέτρο 2.6 |

Κύριες Επιλογές :Με μια ματιά | Ποιους Αφορά | Διαχείριση | Πορεία Υλοποίησης | Κατανομή Πόρων | Προσκλήσεις | Νέα-Ανακοινώσεις | Χρήσιμες Συνδέσεις |
Κύριες Επιλογές :Eπικοινωνία | Αναζήτηση | FAQs | Ενημέρωση | Για Τελικούς Δικαιούχους | Περιεχόμενα

Μέτρο 2.2: Αναμόρφωση προγραμμάτων σπουδών - Διεύρυνση Ανώτατης Εκπαίδευσης


ΚΩΔ. ΟΠΣ
3 ΚΠΣ 2000-2006
2 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Εκπαίδευση και αρχική επαγγελματική κατάρτιση
2 ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ Προώθηση και βελτίωση της εκπαίδευσης και της επαγγελματικής κατάρτισης στα πλαίσια της δια βίου μάθησης
2.2 ΜΕΤΡΟ Αναμόρφωση προγραμμάτων σπουδών - Διεύρυνση Ανώτατης Εκπαίδευσης
ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Όλη η χώρα
ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ ΑΠΟ ΤΟ ΜΕΤΡΟ Μαθητές και εκπαιδευτικοί πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, σπουδαστές, φοιτητές, ερευνητές και εκπαιδευτικοί τριτοβάθμιας.
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 2000-2006
ΠΕΔΙΟ/Α ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ 2 Ανθρώπινοι Πόροι | 23 Ανάπτυξη παιδαγωγικής και επαγγελματικής κατάρτισης μη συνδεόμενης με ιδιαίτερο τομέα (άτομα, εταιρείες) | 181 Ερευνητικά έργα βασιζόμενα σε Πανεπιστήμια και Ερευνητικά Ινστιτούτα

Εισαγωγή : Σύνοψη Υπάρχουσας Κατάστασης

Το παρόν Μέτρο σκοπό έχει να θεμελιώσει αφενός την ανάγκη αναμόρφωσης των προγραμμάτων σπουδών, όλων των εκπαιδευτικών βαθμίδων και αφετέρου την ανάγκη διεύρυνσης της ανώτατης εκπαίδευσης τόσο σε προπτυχιακό όσο και σε μεταπτυχιακό επίπεδο. Το Μέτρο αυτό αποτελεί ένα από τα έξι Μέτρα που συμβάλλουν στην υλοποίηση του Άξονα Προτεραιότητας 2 που στοχεύει στην "προώθηση της εκπαίδευσης και της αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης στα πλαίσια της δια βίου μάθησης".

Στο πλαίσιο του Μέτρου, η προσπάθεια ποιοτικής αναβάθμισης, ανάπτυξης και εκσυγχρονισμού του εκπαιδευτικού συστήματος συνδέεται στενά με παρεμβάσεις σε τρεις διακριτούς, αλλά στενά συνδεδεμένους άξονες πολιτικής. Οι τρεις αυτοί άξονες πολιτικής γύρω από τους οποίους σχεδιάστηκαν οι προτεινόμενες Πράξεις παρέμβασης είναι οι εξής :

  • Η αναμόρφωση των εκπαιδευτικών προγραμμάτων, όλων των εκπαιδευτικών βαθμίδων, και του εκπαιδευτικού υλικού.
  • Η διεύρυνση της ανώτατης εκπαίδευσης σε προπτυχιακό επίπεδο.
  • Η ανάπτυξη των μεταπτυχιακών σπουδών σε συνδυασμό με τις ενισχυτικές και απαραίτητες ενέργειες για την ανάπτυξη της βασικής έρευνας και την προσαρμογή της πολιτικής υποτροφιών προς τις ανάγκες των μεταπτυχιακών σπουδών και της έρευνας.

Παρεμβάσεις με καινοτομικό χαρακτήρα επί των τριών αυτών αξόνων πολιτικής πραγματοποιήθηκαν και στο πρώτο ΕΠΕΑΕΚ. Οι παρεμβάσεις αυτές εκτιμάται ότι είχαν καταλυτική επίδραση πάνω στους μηχανισμούς του εκπαιδευτικού συστήματος. Περιορίστηκαν όμως στο Λύκειο και στην ανώτατη εκπαίδευση εξαιτίας κυρίως της πιεστικής κατάστασης που η αυξημένη κοινωνική ζήτηση για ανώτατη εκπαίδευση είχε δημιουργήσει. Στην ικανοποίηση μέρους τουλάχιστον της κοινωνικής αυτή ζήτησης συνέβαλαν τα νέα Τμήματα που δημιουργήθηκαν στο πλαίσιο της Ενέργειας της Διεύρυνσης.

Πιο συγκεκριμένα, κατά την περίοδο του πρώτου ΕΠΕΑΕΚ πραγματοποιήθηκαν οι εξής δράσεις σχετικά με τους τρεις άξονες πολιτικής:

Β1. ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

1. Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση: Η αναμόρφωση των προγραμμάτων σπουδών και του διδακτικού υλικού της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης μεταξύ άλλων περιελάμβανε γνωστικά αντικείμενα όπως: Νέες Τεχνολογίες και Πληροφορική, Φυσικές Επιστήμες, Μαθηματικά, Γλώσσα, Προτυποποίηση και Πιστοποίηση Διδακτικού Υλικού, Εφαρμογή Πειραματικών Προγραμμάτων κλπ.

Με την υλοποίηση των παραπάνω έργων διαμορφώθηκαν κατάλληλα μεθοδολογικά εργαλεία (ενιαίο πλαίσιο προγραμμάτων σπουδών, πακέτα εναλλακτικού διδακτικού υλικού, κλπ.) και δημιουργήθηκαν συνθήκες στη διαδικασία μάθησης, όπως αναδιάταξη σχολικού χώρου, χρήση πολλαπλών διδακτικών πηγών, εφαρμογή νέων τεχνολογιών πληροφορικής κλπ. Επίσης δόθηκε η δυνατότητα έναρξης της παροχής υπηρεσιών μέσω διαδικτύου για πρόσβαση σε τεκμηριωμένο/πιστοποιημένο διδακτικό υλικό.

2. Ανώτατη Εκπαίδευση : Στην ανώτατη εκπαίδευση (Πανεπιστήμια - ΤΕΙ) αναμορφώθηκαν 130 προγράμματα σπουδών ανώτατης εκπαίδευσης με την ανάπτυξη σύγχρονου εκπαιδευτικού υλικού και την εισαγωγή νέων τεχνολογιών, ενώ υλοποιήθηκαν και 21 έργα που αφορούσαν την επέκταση και υιοθέτηση του θεσμού του πολλαπλού συγγράμματος που θεωρήθηκε σημαντικός παράγοντας για την ουσιαστική αναμόρφωση των προγραμμάτων σπουδών.

Β2. ΔΙΕΥΡΥΝΣΗ ΤΗΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Στο πλαίσιο της διεύρυνσης της ανώτατης εκπαίδευσης που στόχευε στη δημιουργία νέων Τμημάτων στα τριτοβάθμια Ιδρύματα, ιδρύθηκαν 82 νέα Τμήματα προπτυχιακού επιπέδου της χώρας που κάλυψαν τόσο παλιούς όσο και νέους καινοτομικούς γνωστικούς τομείς. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην ανάπτυξη Τμημάτων στα Ακαδημαϊκά Ιδρύματα της περιφέρειας. Οι παρεμβάσεις που υλοποιήθηκαν ανταποκρίθηκαν στην ανάγκη κάλυψης των απαιτήσεων για ανοιχτότερη πρόσβαση στην ανώτατη εκπαίδευση δίνοντας την δυνατότητα δημιουργίας σημαντικά μεγαλύτερου αριθμού θέσεων φοιτητών και σπουδαστών στα Ιδρύματα και αναπτύσσοντας νέες ειδικότητες.

Β3. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Η προσπάθεια ανάπτυξης των μεταπτυχιακών σπουδών οδήγησε στη χρηματοδότηση 114 έργων που στόχευαν στη δημιουργία νέων μεταπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών στην Ελλάδα και στην αναβάθμιση των υφισταμένων. Στόχος ήταν η κάλυψη της εξαιρετικά αυξημένης ζήτησης για περαιτέρω εξειδίκευση σε γνωστικά αντικείμενα προσαρμοσμένα στις νέες απαιτήσεις της αγοράς εργασίας και της κοινωνίας, και με απώτερο στόχο τον περιορισμό της εξόδου από τη χώρα αποφοίτων που επιθυμούσαν τη συνέχιση των σπουδών τους σε μεταπτυχιακό επίπεδο. Έτσι, ενισχύθηκαν και αναδιαρθρώθηκαν τα υπάρχοντα μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών και σχεδιάστηκαν νέα μεταπτυχιακά προγράμματα.

1. Ανάπτυξη βασικής ερευνητικής δραστηριότητας σε τομείς εκπαιδευτικού ενδιαφέροντος.

Η προσπάθεια ενίσχυσης της ερευνητικής δραστηριότητας περιορίστηκε στο πρώτο ΕΠΕΑΕΚ μόνο σε θέματα γενικότερης εκπαιδευτικής φύσεως. Έτσι δημιουργήθηκε το Κέντρο Εκπαιδευτικής Έρευνας (ΚΕΕ) με στόχο την καταγραφή των αναγκών και το συντονισμό της εκπαιδευτικής έρευνας στην Ελλάδα και υποστηρίχθηκε η αρχική του εγκατάσταση με την κατάλληλη υποδομή και με τη στελέχωσή του. Πραγματοποιήθηκαν επίσης 48 εκπαιδευτικές έρευνες από ΑΕΙ, ΤΕΙ και άλλους ερευνητικούς φορείς σε επιλεγμένα θέματα κρίσιμα για τον σχεδιασμό της εκπαιδευτικής πολιτικής της χώρας, και διευρύνθηκε η δραστηριότητα της εκπαιδευτικής έρευνας σε επιλεγμένους τομείς τόσο της τυπικής όσο και της άτυπης εκπαίδευσης.

2. Υποτροφίες: Στην προσπάθεια χρησιμοποίησης του θεσμού των υποτροφιών σαν μέσον ενίσχυσης των μεταπτυχιακών σπουδών και της έρευνας, διευρύνθηκαν και αναβαθμίστηκαν επίσης τα προγράμματα υποτροφιών εσωτερικού και εξωτερικού με στόχο τη δημιουργία μίας αρχικής κρίσιμης μάζας κατόχων διδακτορικού διπλώματος απαραίτητων για την εφαρμογή της ερευνητικής και εκπαιδευτικής πολιτικής. Φορέας υλοποίησης της Ενέργειας στο πρώτο ΕΠΕΑΕΚ ήταν το ΙΚΥ. Πραγματοποιήθηκε επίσης προσπάθεια δημιουργίας και εφαρμογής νέων καινοτόμων προγραμμάτων υποτροφιών ώστε οι χορηγούμενες υποτροφίες να εξυπηρετούν τις παραγωγικές και εκπαιδευτικές ανάγκες της χώρας.

Συνολική αποτίμηση: Το σύνολο των παραπάνω παρεμβάσεων στο πρώτο ΕΠΕΑΕΚ είχε πολλαπλά θετικά αποτελέσματα και συνετέλεσε καταλυτικά στην εισαγωγή των διαδικασιών για ποιοτική αναβάθμιση και ποσοτική ανάπτυξη της εκπαίδευσης και στην άμβλυνση της πίεσης για πρόσβαση στην ανώτατη εκπαίδευση.

Γενικοί Στόχοι Μέτρου και Στρατηγική Επιτευξής τους

Στο πλαίσιο του ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ, ο στόχος της ποιοτικής αναβάθμισης των προγραμμάτων σπουδών σε όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης και του "ανοίγματος" της πρόσβασης στην τριτοβάθμια δεν εξαντλείται σε μια νέα αναμόρφωση των παλαιών προγραμμάτων σπουδών αλλά υιοθετεί μια διαρκή διαδικασία εκσυγχρονισμού, αποτίμησης/αξιολόγησης και επανασχεδιασμού των προγραμμάτων ώστε να ανταποκρίνονται στη διαρκή αλλαγή των αναγκών της κοινωνίας και της οικονομίας.

Ο γενικός αυτός στόχος προβλέπεται να υλοποιηθεί με τις προτεινόμενες παρεμβάσεις του παρόντος Μέτρου αναφορικά με τους τρεις προαναφερθέντες στην εισαγωγή άξονες πολιτικής.

Οι παρεμβάσεις αυτές εξειδικεύονται σε συγκεκριμένες κατηγορίες Πράξεων σε σχέση με τις επιμέρους εκπαιδευτικές βαθμίδες που αναλύονται πιο κάτω.

Όσον αφορά την πρωτοβάθμια εκπαίδευση, θα πραγματοποιηθούν παρεμβάσεις που θα αξιοποιήσουν την εμπειρία και την τεχνογνωσία που αποκτήθηκε από δράσεις του πρώτου ΕΠΕΑΕΚ στο χώρο της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Οι παρεμβάσεις που καλούνται να συμβάλουν στην αναβάθμιση της ανώτατης εκπαίδευσης και την διεύρυνσή της θα είναι καινοτόμες ώστε να αποσυμφορηθεί αποτελεσματικά το εκπαιδευτικό σύστημα από την “πίεση” που παρουσιαζόταν στην μετάβαση από τη δευτεροβάθμια στην τριτοβάθμια, και αφενός να εξασφαλισθεί η δυνατότητα εξεύρεσης εργασίας σε επιλεγμένες και όχι τυχαίες ειδικότητες, και αφετέρου να επιτευχθεί η ευρύτερη κάλυψη των διαρκώς αυξανομένων αναγκών σε θέσεις εργασίας, που απαιτούν ιδιαίτερες δεξιότητες στις ΤΠΕ (τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών), με έμφαση στη διεπιστημονική προσέγγιση. Τα προγράμματα σπουδών θα σχεδιαστούν με τέτοιο τρόπο ώστε να ανταποκρίνονται με επιτυχία στον διεθνή ανταγωνισμό, ενσωματώνοντας στον κορμό τους τις ραγδαίες εξελίξεις της έρευνας, της τεχνολογίας και της πληροφορικής. Οι παρεμβάσεις στα προγράμματα θα εμπεριέχουν αντίστοιχη προσαρμογή και ανασχεδιασμό του εκπαιδευτικού υλικού και μηχανισμούς υιοθέτησης και αξιοποίησης των σύγχρονων εκπαιδευτικών πρακτικών.

Για την επίτευξη των στόχων της ποιοτικής αναβάθμισης και διεύρυνσης του εκπαιδευτικού συστήματος, το παρόν Μέτρο περιλαμβάνει τις ακόλουθες κατηγορίες Πράξεων.

2.2.1: Αναμόρφωση εκπαιδευτικών προγραμμάτων και εκπαιδευτικού υλικού

2.2.2: Υποστήριξη διεύρυνσης τριτοβάθμιας εκπαίδευσης

2.2.3: Υποστήριξη μεταπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών και έρευνας

Δείκτες

Α. ΔΕΙΚΤΕΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΙΜΗ ΒΑΣΗΣ ΣΤΟΧΟΣ 2003 ΣΤΟΧΟΣ 2006
Νέα πακέτα διδακτικού υλικού δευτεροβάθμιας 0 20 50
Πακέτα διδακτικού υλικού δευτεροβάθμιας για πειραματική εφαρμογή 0 60 110
Δημιουργία κεντρικής μονάδας υποστήριξης εκπαιδευτικού έργου στα ανώτατα ιδρύματα 0 10 25
Παρεμβάσεις σε προπτυχιακά προγράμματα σπουδών 0 120 120
Νέα ΠΜΣ 0 7 11
Παρεμβάσεις Αναβάθμισης ΠΜΣ 104 286 326
Νέα Τμήματα Διεύρυνσης 82 84 84

Εδω μπορείτε να δείτε το Χρηματοδοτικό Σχέδιο του Μέτρου σε αρχείο (.doc)

Εφαρμογή

Για την επιλογή των χρηματοδοτούμενων πράξεων και για τον ορισμό των τελικών δικαιούχων (φορέων υλοποίησης) που θα έχουν την ευθύνη εκτέλεσης των πράξεων, θα εφαρμοσθούν διαδικασίες που εξασφαλίζουν τόσο την διαφάνεια όσο και την βέλτιστη αξιολόγηση των προτάσεων.

Συγκεκριμένα, η ειδική υπηρεσία διαχείρισης του ΕΠΕΑΕΚ, πριν από την ένταξη των χρηματοδοτούμενων πράξεων, θα ενημερώνει τις κατηγορίες δυνητικών τελικών δικαιούχων του Μέτρου, και θα τους πληροφορεί για τις δυνατότητες πρότασης και χρηματοδότησης δράσεων. Η ενημέρωση γίνεται με τη δημοσιοποίηση και διανομή ειδικών τευχών που προδιαγράφουν την φύση των πράξεων που δύνανται να προτείνουν για ένταξη στο Μέτρο, τον τρόπο και τις προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούν οι προτάσεις που θα υποβάλλονται, καθώς και τις διαδικασίες αξιολόγησής τους σύμφωνα με τις Διατάξεις Εφαρμογής του ΚΠΣ και του Επιχειρησιακού Προγράμματος καθώς και τα κριτήρια ένταξης του Μέτρου.

Εφόσον επιλέγεται η χρηματοδοτούμενη πράξη, η Διαχειριστική Αρχή εκδίδει Απόφαση Ένταξης Πράξης.

Η διασφάλιση της τήρησης των κανόνων δημοσιότητας του ΚΠΣ 2000-2006 και αυτών του ΕΠΕΑΕΚ αποτελεί επιδίωξη και υπευθυνότητα της ειδικής υπηρεσίας διαχείρισης του ΕΠΕΑΕΚ.

Η διαχείριση, η παρακολούθηση, ο έλεγχος και η αξιολόγηση (κατά τη διάρκεια και εκ των υστέρων) των έργων θα γίνεται από την Διαχειριστική Αρχή του Επιχειρησιακού Προγράμματος σύμφωνα με τους κανονισμούς και τις διατάξεις εφαρμογής του ΚΠΣ και του ΕΠ. Οι αρμόδιες υπηρεσίες του ΥΠΕΠΘ σε συνεργασία με τη Διαχειριστική Αρχή, θα διασφαλίσουν τη συνέπεια των συγχρηματοδοτούμενων Πράξεων με τις εθνικές εκπαιδευτικές πολιτικές. Επίσης, οι Υπηρεσίες του ΥΠΕΠΘ έχουν την ευθύνη ανάληψης των απαραίτητων διοικητικών ενεργειών που θα διευκολύνουν την εφαρμογή των πράξεων.

Οι διαδικασίες ανάληψης νομικών δεσμεύσεων, από πλευράς τελικού δικαιούχου, είναι σε κάθε περίπτωση αυτές που προβλέπονται από την ισχύουσα εθνική και κοινοτική νομοθεσία (διαγωνισμοί, αυτεπιστασία, κλπ.), με ιδιαίτερη έμφαση στην τήρηση των διατάξεων για την διαφάνεια και τον ανταγωνισμό.

Στις περιπτώσεις που κρίνεται σκόπιμο θα αξιοποιηθούν Τεχνικοί Σύμβουλοι για την υποστήριξη των φορέων υλοποίησης των δράσεων.

Συγκεκριμένα:

Για όλες οι ενέργειες του Μέτρου που αφορούν την τριτοβάθμια εκπαίδευση (κατηγορίες πράξεων προπτυχιακά προγράμματα σπουδών, μεταπτυχιακά, έρευνα, διεύρυνση τριτοβάθμιας) θα υπάρξει ανοικτή πρόσκληση υποβολής προτάσεων προς όλα τα τριτοβάθμια Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της χώρας. Οι προτάσεις που θα υποβληθούν θα αξιολογηθούν από ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες και τα αποτελέσματα της αξιολόγησης θα παραδοθούν στη διαχειριστική αρχή.

Οι κατηγορίες πράξεων που αφορούν την αναμόρφωση των εκπαιδευτικών προγραμμάτων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης θα υλοποιηθούν με ευθύνη του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου που, από τον σχετικό νόμο, έχει αποκλειστικά την αρμοδιότητα εκπόνησης σχολικών προγραμμάτων.

Τελικοί Δικαιούχοι

Οι κατηγορίες τελικών δικαιούχων για την υλοποίηση των Πράξεων του Μέτρου, ανά Ενέργεια είναι:

Ενέργεια 2.2.1 Αναμόρφωση εκπαιδευτικών προγραμμάτων και εκπαιδευτικού υλικού στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση

Κατηγορία Πράξεων (α)

Τελικοί Δικαιούχοι: Το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο.

Κατηγορία Πράξης (β)

Τελικοί Δικαιούχοι: Το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο.

Κατηγορία Πράξης (γ)

Τελικοί Δικαιούχοι: το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο και το Ερευνητικό Ακαδημαϊκό Ινστιτούτο Τεχνολογίας και Υπολογιστών (ΕΑΙΤΥ).

Κατηγορία Πράξης (δ)

Τελικοί Δικαιούχοι: το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο.

Ενέργεια 2.2.2 Ολοκλήρωση της διεύρυνσης και αναμόρφωση των προγραμμάτων σπουδών της ανώτατης εκπαίδευσης.

Κατηγορία Πράξης (α)

Τελικοί Δικαιούχοι: τα Ιδρύματα Ανώτατης Εκπαίδευσης της χώρας.

Κατηγορία Πράξης (β)

Τελικοί Δικαιούχοι: τα Ιδρύματα Ανώτατης Εκπαίδευσης της χώρας και το Ινστιτούτο Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΙΤΕ).

Κατηγορία Πράξης (γ)

Τελικοί Δικαιούχοι: τα Ιδρύματα Ανώτατης Εκπαίδευσης της χώρας.

Ενέργεια 2.2.3 Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών - Έρευνα - Υποτροφίες.

Κατηγορία Πράξης (α)

Τελικοί Δικαιούχοι: τα Πανεπιστήμια της χώρας.

Κατηγορία Πράξης (β)

Τελικοί Δικαιούχοι: τα Πανεπιστήμια της χώρας

Κατηγορία Πράξης (γ)

Τελικοί Δικαιούχοι: το Κέντρο Εκπαιδευτικής Έρευνας.

Κατηγορίες Πράξεων (δ)

Τελικοί Δικαιούχοι: το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών.

Κατηγορίες Πράξεων (ε)

Τελικοί Δικαιούχοι: τα ΑΕΙ της χώρας

Κατηγορίες πράξεων (στ)

Τελικοί Δικαιούχοι: τα Πανεπιστήμια της χώρας

Κατηγορίες Πράξεων (ζ)

Τελικοί Δικαιούχοι: τα ΤΕΙ της χώρας

Κατηγορία πράξης (η)

Τελικοί Δικαιούχοι: Ο Οργανισμός Σχολικών Κτιρίων (Ο.Σ.Κ.) Α.Ε.

Δείτε το κείμενο του Επιχειρησιακού Προγράμματος για το Μέτρο 2.2

Eπιστροφή στη κορυφή της σελίδας

©2003, Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠΕΑΕΚ. Ως προς τις πληροφορίες που περιέχονται στην παρούσα ιστοθέση ισχύει παραίτηση από κάθε ευθύνη και επισυνάπτεται ανακοίνωση ως προς την πνευματική ιδιοκτησία.( Τελευταία Ανανέωση: 5/3/2003 )

Ανάπτυξη Eworx Α.Ε.
Εργαλείο Διαχείρισης ReXPEn
Level Triple-A conformance icon,W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0