Πλήρης Έκδοση | Εκτυπώσιμη Μορφή

Βρίσκεστε : Κεντρική Σελίδα > Κείμενα-Πλαίσιο > Συμπλήρωμα Προγραμματισμού > Δομή Συμπληρώματος Προγραμματισμού > Άξονας 2 > Μέτρο 2.4

Γρήγορη μετάβαση : Μέτρο 2.1 | Μέτρο 2.2 | Μέτρο 2.3 | Μέτρο 2.4 | Μέτρο 2.5 | Μέτρο 2.6 |

Κύριες Επιλογές :Με μια ματιά | Ποιους Αφορά | Διαχείριση | Πορεία Υλοποίησης | Κατανομή Πόρων | Προσκλήσεις | Νέα-Ανακοινώσεις | Χρήσιμες Συνδέσεις |
Κύριες Επιλογές :Eπικοινωνία | Αναζήτηση | FAQs | Ενημέρωση | Για Τελικούς Δικαιούχους | Περιεχόμενα

Μέτρο 2.4: Επαγγελματικός προσανατολισμός και σύνδεση με την αγορά εργασίας


ΚΩΔ. ΟΠΣ
3 ΚΠΣ 2000-2006
2 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Εκπαίδευση και αρχική επαγγελματική κατάρτιση
2 ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ Προώθηση και βελτίωση της εκπαίδευσης και της επαγγελματικής κατάρτισης στα πλαίσια της δια βίου μάθησης
2.4 ΜΕΤΡΟ Επαγγελματικός προσανατολισμός και σύνδεση με την αγορά εργασίας
ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Όλη η χώρα
ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ ΑΠΟ ΤΟ ΜΕΤΡΟ Μαθητές, φοιτητές/ σπουδαστές, καταρτιζόμενοι/ απόφοιτοι δημοσίων ΙΕΚ εκπαιδευτικοί, κοινωνικό σύνολο
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 2000-2006
ΠΕΔΙΟ/Α ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ 2 Ανθρώπινοι Πόροι | 23. Ανάπτυξη Παιδαγωγικής και επαγγελματικής κατάρτισης μη συνδεόμενης με ιδιαίτερο τομέα (άτομα, εταιρείες).

Εισαγωγή : Σύνοψη Υπάρχουσας Κατάστασης

H διεθνοποίηση της οικονομίας, η αλματώδης εξέλιξη των νέων τεχνολογιών και οι θεαματικές επιπτώσεις τους στην απασχόληση και στις μεθόδους παραγωγής και διάθεσης των αγαθών, επηρεάζουν καθοριστικά τόσο την αγορά εργασίας όσο και την εξέλιξη των επαγγελματικών δραστηριοτήτων, την εκπαίδευση και την επαγγελματική κατάρτιση. H ενίσχυση των τάσεων αυτών, σε συνδυασμό και με τις μεταβολές των μεθόδων παραγωγής απαιτούν επιχειρηματική και παραγωγική ευελιξία και υψηλό βαθμό προσαρμοστικότητας τόσο των εργαζομένων όσο και των ίδιων των επιχειρήσεων στις συνεχείς αλλαγές.

Oι παραπάνω εξελίξεις καθιστούν ολοένα και πιο δύσκολο τον αρχικό επαγγελματικό προσανατολισμό των ατόμων και δημιουργούν συνθήκες, οι οποίες επιβάλλουν συνεχείς επαναπροσανατολισμούς κατά τη διάρκεια της ζωής των εργαζομένων.

Oι διαδικασίες πρόσληψης στο δημόσιο αλλά και στον ιδιωτικό τομέα αλλάζουν. Τα τυπικά προσόντα παραχωρούν συνεχώς τη θέση τους στα ουσιαστικά προσόντα, στην προηγούμενη εμπειρία, την ουσιαστική ικανότητα, την πραγματική γνώση και τις δεξιότητες του ατόμου.

Κοντά σε όλα αυτά αυξάνονται και οι εργασίες που μπορούν να γίνονται στο σπίτι. H διάκριση ανάμεσα στο χρόνο εργασίας και στον ελεύθερο χρόνο, ανάμεσα στην επαγγελματική και οικογενειακή ζωή γίνεται όλο και πιο ασαφής. Όλα αυτά δημιουργούν νέα δεδομένα στον επαγγελματικό προσανατολισμό των ατόμων.

Η κατάσταση αυτή ενισχύεται και από τις εξελίξεις που πραγματοποιούνται στις βασικές δομές της ελληνικής οικονομίας. O ανταγωνισμός και οι νέες συνθήκες που θα επικρατήσουν στην αγορά εργασίας αναμένεται να οδηγήσουν στην αύξηση του ποσοστού των ατόμων που θα προσφέρουν προϊόντα (υπηρεσίες, υλικά, κλπ.) σε μεγαλύτερες επιχειρήσεις ως εξωτερικοί συνεργάτες.

Δεν πρέπει τέλος να αγνοηθούν και οι εξελίξεις στον κοινωνικό και δημογραφικό τομέα, οι οποίες επηρεάζουν την αγορά εργασίας, την εκπαίδευση και το σχολικό και επαγγελματικό προσανατολισμό. H άμβλυνση των κοινωνικών διακρίσεων ως προς το ρόλο των δύο φύλων θα οδηγήσει στην αύξηση της συμμετοχής των γυναικών στο εργατικό δυναμικό και κυρίως σε ορισμένους επαγγελματικούς κλάδους, στους οποίους η παρουσία τους ήταν μέχρι σήμερα μικρή.

Οι εξελίξεις και οι αναγκαιότητες που προαναφέρθηκαν απαιτούν, μεταξύ των άλλων, την ανάπτυξη ενός αποτελεσματικού συστήματος Συμβουλευτικής και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Σ.Ε.Π.) ικανού να προσφέρει σε μαθητές, γονείς και εργαζομένους:

 • Έγκυρη και αξιόπιστη πληροφόρηση για τις σπουδές και τα επαγγέλματα, η οποία πρέπει να επαναλαμβάνεται - με κατάλληλες προσαρμογές- κατά τη διάρκεια της φοίτησης στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση.
 • Ενημέρωση για τις εξελίξεις στην οικονομία, την παραγωγή και την αγορά εργασίας
 • Σωστή επαγγελματική διαπαιδαγώγηση έτσι ώστε οι νέοι, κυρίως, να απαλλαγούν από τα κοινωνικο-επαγγελματικά στερεότυπα, να συνειδητοποιήσουν τις αλλαγές στο χώρο της εκπαίδευσης και της αγοράς εργασίας, να αποκτήσουν αυτογνωσία ως προς τις ιδιαιτερότητες, τις κλίσεις, τις αξίες και τα ενδιαφέροντα τους και να καταστούν ικανοί να παίρνουν οι ίδιοι υπεύθυνες αποφάσεις έχοντας πλήρη συνείδηση των συνεπειών τους.
 • Συμβουλευτική υποστήριξη σε όλες τις κρίσιμες φάσεις λήψης αποφάσεων, όχι μόνο κατά τη διάρκεια της αρχικής τους εκπαιδευτικής πορείας, αλλά και μετά την είσοδο στην αγορά εργασίας. Τα προγράμματα επαγγελματικού προσανατολισμού, τα προγράμματα πρακτικής άσκησης και τα προγράμματα ανάπτυξης ατομικών δεξιοτήτων, στόχο έχουν την σύνδεση της εκπαίδευσης (δευτεροβάθμιας, τεχνικής, αρχικής επαγγελματικής και τριτοβάθμιας) με την αγορά εργασίας και την βελτίωση των πιθανοτήτων εύρεσης ικανοποιητικής απασχόλησης.

Στα πλαίσια του ΕΠΕΑΕΚ Ι έγιναν πολλές προσπάθειες για την σύνδεση της εκπαίδευσης όλων των βαθμίδων με την αγορά εργασίας, την ανάπτυξη δεξιοτήτων και την απόκτηση εμπειριών που διευκολύνουν την επαγγελματική επιλογή, ένταξη και πρόοδο.

Ειδικότερα :

Β1. Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση : Όσον αφορά τη Συμβουλευτική και τον Επαγγελματικό Προσανατολισμό στην δευτεροβάθμια εκπαίδευση:

 • καταρτίστηκαν 90 Υπεύθυνοι ΣΕΠ, 78 καθηγητές της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ως τεκμηριωτές πληροφοριακού υλικού, και 870 καθηγητές της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην Συμβουλευτική και τον Επαγγελματικό Προσανατολισμό.
 • Οργανώθηκαν, εξοπλίστηκαν και λειτουργούν 68 Κέντρα Συμβουλευτικής και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΚΕΣΥΠ) και 200 Γραφεία Συμβουλευτικής και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΓραΣΕΠ) σε όλη τη χώρα
 • Ιδρύθηκε και άρχισε να λειτουργεί το Εθνικό Κέντρο Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΕΚΕΠ), το οποίο θεσμικά συνδέει την εκπαίδευση με την απασχόληση, αφού αποτελεί κοινό όργανο του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και του Υπουργείου Εργασίας.
 • Εκπονήθηκε κατάλληλο εκπαιδευτικό υλικό για θέματα επαγγελματικού προσανατολισμού, το οποίο θα εκδοθεί για ευρεία διανομή. Επίσης, δημιουργήθηκε ηλεκτρονική βάση δεδομένων για την εκπαιδευτική και επαγγελματική πληροφόρηση.
 • Κατασκευάστηκαν μια σειρά από ψυχολογικά τεστ για τον ΣΕΠ.
 • Μελετήθηκαν, σχεδιάστηκαν και αναπτύχθηκαν προγράμματα για άτομα με Ειδικές Ανάγκες και για άτομα που κινδυνεύουν με Κοινωνικό Αποκλεισμό.
 • Εκπονήθηκαν μελέτες που αφορούσαν τη διαμόρφωση των στάσεων και αντιλήψεων των εφήβων κατά τη μετάβασή τους στην ενήλικη ζωή, όσον αφορά στις εκπαιδευτικές και επαγγελματικές τους επιλογές, τις επιδράσεις που ασκούν τα ΜΜΕ στην πληροφόρηση και στη διαμόρφωση των επαγγελματικών στάσεων, κλπ.
 • Εκπονήθηκε από το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο μελέτη σκοπιμότητας, βασισμένη σε πανελλήνια έρευνα 5.000 μαθητών, για την ίδρυση Παρατηρητηρίου Παρακολούθησης Αποφοίτων στην αγορά εργασίας.

Οι παραπάνω δραστηριότητες που αναπτύχθηκαν στο πλαίσιο του ΕΠΕΑΕΚ Ι για τη Συμβουλευτική και τον Επαγγελματικό Προσανατολισμό περιλαμβάνονται μεταξύ των σημαντικότερων προσπαθειών που έγιναν στη χώρα μας για την ανάπτυξη του θεσμού αυτού. Ιδιαίτερα σημαντική θεωρείται η δημιουργία των ΚΕΣΥΠ και ΓΡΑΣΕΠ, τα οποία προσφέρουν αξιόλογες υπηρεσίες σε μαθητές, γονείς και εκπαιδευτικούς, καθώς και στο ευρύτερο κοινό. Παρ' όλα αυτά, ο αριθμός των λειτουργούντων ΚΕΣΥΠ και, κυρίως, των ΓΡΑΣΕΠ δεν είναι επαρκής και δεν καλύπτει τις υπάρχουσες ανάγκες, γεγονός το οποίο επιβάλλει την επέκτασή τους. Ιδιαίτερη ανάγκη υπάρχει για την δημιουργία ΓΡΑΣΕΠ που θα καλύψουν τα ΤΕΕ και τα νυχτερινά σχολεία.

Η επιμόρφωση των υπευθύνων Συμβουλευτικής και Επαγγελματικού Προσανατολισμού και εκπαιδευτικών στη Συμβουλευτική και τον Επαγγελματικό Προσανατολισμό, είχε πολλαπλές θετικές επιπτώσεις στην ανάπτυξη του θεσμού και στην καλύτερη εφαρμογή του στα σχολεία. Κρίνεται απαραίτητο να συνεχιστεί και να επεκταθεί η επιμόρφωση για την κάλυψη μεγαλύτερου αριθμού εκπαιδευτικών.

Παράλληλα, απαιτείται η παραγωγή νέου συμπληρωματικού εκπαιδευτικού και πληροφοριακού υλικού, ιδιαίτερα στους τομείς των επαγγελματικών μονογραφιών, των νέων ευκαιριών που προσφέρονται στους νέους, των προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης και της άτυπης εκπαίδευσης. Ακόμη μεγαλύτερη είναι η ανάγκη παροχής συστηματικότερων πληροφοριών στους νέους, κυρίως, για τις εξελίξεις στην οικονομία και παραγωγή και ειδικότερα για τις ανάγκες της αγοράς εργασίας.

Όσον αφορά τα προγράμματα ανάπτυξης δεξιοτήτων, η έμφαση του ΕΠΕΑΕΚ Ι ήταν στα προγράμματα της Αγωγής Υγείας, Κινητικότητας Μαθητών - Εκπαιδευτικών και Αγωγή του Καταναλωτή, όπου:

 • χρηματοδοτήθηκαν 2.190 προγράμματα ενίσχυσης σχολικών πρωτοβουλιών σε θέματα Αγωγής Υγείας,
 • υποστηρίχθηκε το δίκτυο των Υπευθύνων Υγείας,
 • αναπτύχθηκε εκπαιδευτικό υλικό κατάλληλο για την πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια
 • επιμορφώθηκαν 3.740 εκπαιδευτικοί και 120 στελέχη της Αγωγής Υγείας.
 • Χρηματοδοτήθηκαν 2.000 Προγράμματα Κινητικότητας Μαθητών - Εκπαιδευτικών και 1.200 Προγράμματα Αγωγής του Καταναλωτή.

Στα πλαίσια του ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ θα ενισχυθούν προγράμματα ανάπτυξης ατομικών και ομαδικών δεξιοτήτων στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση, που θα στοχεύουν άμεσα στην διαμόρφωση θετικής αυτοεκτίμησης και έμμεσα στην βελτίωση της επίδοσης των εκπαιδευομένων μαθητών.

Β2. Ιδρύματα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης και ΙΕΚ:

Όσον αφορά την Πρακτική άσκηση:

 • χρηματοδοτήθηκαν 144 προγράμματα Πρακτικής άσκησης της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, στα οποία συμμετείχαν περισσότεροι από 89.000 φοιτητές και σπουδαστές.
 • προωθήθηκε η πρακτική άσκηση των σπουδαστών των δημοσίων ΙΕΚ. Το πρώτο διάστημα υλοποίησης της Πρακτικής άσκησης στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, η συμβολή των μελών ΔΕΠ στη διαμόρφωση της επαφής με τον παραγωγικό χώρο ήταν σημαντική (π.χ. παραγωγή υλικών και άυλων προϊόντων και υπηρεσιών), ιδιαίτερα όσον αφορά στα Τμήματα που για πρώτη φορά εντάσσονταν στο θεσμό αυτό. Στη συνέχεια, ο θεσμός οργανώθηκε, τυποποιήθηκαν σε μεγάλο μέρος οι λειτουργίες του και σταδιακά, με διαφορετικές μορφές, ανάλογα με τις ιδιαιτερότητες και την εμπειρία κάθε Τμήματος, προχώρησε εμφανίζοντας σε όλες τις περιπτώσεις συνεχή αύξηση του ενδιαφέροντος τόσο των φοιτητών-σπουδαστών, όσο και των επιχειρήσεων που συμμετείχαν. Οι φοιτητές ανταποκρίθηκαν θετικά και μάλιστα σε πολλές περιπτώσεις η ζήτηση υπερέβη την προσφορά θέσεων. Ο παραγωγικός χώρος, αρχικά με διστακτικότητα σε ορισμένες περιπτώσεις, ανταποκρίθηκε θετικά στη συνέχεια έτσι ώστε να τεθούν οι βάσεις για την εδραίωση σταθερής και μόνιμης συνεργασίας μεταξύ ακαδημαϊκού περιβάλλοντος και αγοράς εργασίας. Οι φοιτητές μπόρεσαν να αξιοποιήσουν τις γνώσεις τους, να αντιληφθούν το εργασιακό περιβάλλον και να αποκτήσουν εμπειρίες που συνέβαλαν θετικά στην ολοκλήρωση των σπουδών τους και στην ένταξή τους στο επάγγελμα. Είναι σαφής λοιπόν η αναγκαιότητα ενίσχυσης και επέκτασης του θεσμού της Πρακτικής άσκησης στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.

Όσον αφορά τα Γραφεία Διασύνδεσης :

Δημιουργήθηκαν 33 Γραφεία Διασύνδεσης τα οποία λειτουργούν πλέον σε όλα τα Ιδρύματα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης της χώρας και τείνουν να καταξιωθούν ως θεσμός στην εκπαιδευτική και την παραγωγική κοινότητα. Τα Γραφεία βρίσκονται σε διαρκή επικοινωνία τόσο με την ακαδημαϊκή κοινότητα, όσο και με φορείς της παραγωγής.

Για την επίτευξη των σκοπών τους πολλά από τα Γραφεία Διασύνδεσης έχουν αναπτύξει βάσεις δεδομένων και ιστοσελίδες στο διαδίκτυο με διάφορα εργαλεία αποθήκευσης, κωδικοποίησης και συστηματικής ανάλυσης των πληροφοριών που εμπεριέχουν, και έχουν οργανώσει έναν αρκετά σημαντικό αριθμό δραστηριοτήτων (ημερίδων, εργαστηρίων, σεμιναρίων, συνεδρίων) με πανεπιστημιακούς, στελέχη επιχειρήσεων και φοιτητές-σπουδαστές, για την αποδοτικότερη συνεργασία τους στα πλαίσια των εργασιών τους. Κοινός παρανομαστής όλων αυτών των δραστηριοτήτων είναι η ανάπτυξη πνεύματος κατανόησης και ανταλλαγής απόψεων με τον κόσμο της αγοράς, όπου εξελίχθηκαν πολύτιμες συνεργασίες με άλλους φορείς όπως επιμελητήρια, εργοδοτικούς φορείς, ΟΑΕΔ κλπ.

 • Ιδρύθηκε και λειτουργεί ένα Κέντρο Σταδιοδρομίας του ΟΕΕΚ στη Λαμία.

Στα πλαίσια του ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ θα πρέπει να ολοκληρωθεί και διευρυνθεί η υλοποίηση των δραστηριοτήτων των Γραφείων Διασύνδεσης που ξεκίνησαν από το ΕΠΕΑΕΚ Ι και να ενταχθούν νέες δράσεις, που θα αντιμετωπίζουν τις ανάγκες που προέκυψαν κατά το διάστημα της λειτουργίας των Γραφείων, τόσο ως αποτέλεσμα των εξελίξεων στους χώρους της εκπαίδευσης και της αγοράς εργασίας, όσο και της ίδιας της εμπειρίας που αποκτήθηκε από τα Γραφεία κατά τις επαφές που πραγματοποίησαν με τους διάφορους συνεργάτες ή / και χρήστες των υπηρεσιών τους.

Γενικοί Στόχοι Μέτρου και Στρατηγική Επιτευξής τους

Ο κύριος στόχος του Μέτρου είναι η σύνδεση όλων των βαθμίδων της εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας, μέσω του επαγγελματικού προσανατολισμού των νέων, της εξάπλωσης του θεσμού της πρακτικής άσκησης στην αρχική επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση, στην τριτοβάθμια εκπαίδευση καθώς και στην ανάπτυξη των ατομικών δεξιοτήτων των νέων.

Για την υλοποίηση των στόχων του παρόντος Μέτρου, θα αναληφθούν μια σειρά δράσεων που είναι αλληλένδετες.

Στα πλαίσια του Επαγγελματικού Προσανατολισμού θα προωθηθούν δράσεις που βελτιώνουν την πληροφόρηση των μαθητών, των σπουδαστών και των φοιτητών για τις εκπαιδευτικές δυνατότητες και για τον κόσμο της απασχόλησης. Μέσα από τον επαγγελματικό προσανατολισμό και την συμβουλευτική, οι μαθητές, οι σπουδαστές και οι φοιτητές οδηγούνται στην αποσαφήνιση των στόχων τους, στην ενδυνάμωση της αυτοπεποίθησης και της αυτοεκτίμησής τους και προετοιμάζονται επαρκώς για την ζωή του εργαζόμενου και του πολίτη.

Παράλληλα, μέσα από προγράμματα πρακτικής άσκησης επιχειρείται η σύνδεση των προγραμμάτων της αρχικής επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης και της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης με τον κόσμο της εργασίας.

Επιπλέον, θα δοθεί η ευκαιρία και θα παρέχεται καθοδήγηση στους νέους για να αναπτύξουν δεξιότητες και να αποκτήσουν γνώσεις που απαιτούνται για την μελλοντική τους πρόοδο. Η σφαιρική αντίληψη για τις ευθύνες και τους ρόλους που καλούνται να παίξουν ως μελλοντικοί ενήλικες βοηθά την ωρίμανση των νέων και τους παρακινεί να αναπτύξουν ατομικές ή ομαδικές δεξιότητες,.

Το παρόν Μέτρο συνδέεται άμεσα και με τα Μέτρα, που αφορούν την δια βίου εκπαίδευση (Μέτρο 2.5), την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας (Μέτρο 3.1) και την υιοθέτηση δράσεων που συμβάλλουν στην βελτίωση της θέσης των γυναικών στην αγορά εργασίας (Μέτρο 4.1 και Μέτρο 4.2).

Για την σύνδεση όλων των βαθμίδων της εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας, το Μέτρο περιλαμβάνει τις ακόλουθες Ενέργειες, οι οποίες αναλύονται στη συνέχεια σε κατηγορίες Πράξεων:

2.4.1: Επαγγελματικός Προσανατολισμός και Συμβουλευτική για μαθητές του Ενιαίου Λυκείου και των ΤΕΕ

2.4.2: Πρακτική άσκηση μαθητών, σπουδαστών και φοιτητών και στήριξη Γραφείων Διασύνδεσης.

2.4.3: Προγράμματα ανάπτυξης δεξιοτήτων και σύνδεσης της εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας

Δείκτες

Α. ΔΕΙΚΤΕΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΙΜΗ ΒΑΣΗΣ ΣΤΟΧΟΣ 2003 ΣΤΟΧΟΣ 2006
Αριθμός ΚΕΣΥΠ 68 70 75
Αριθμός ΓΡΑΣΕΠ 200 300 470
Αριθμός μαθητών αποφοίτων και γονέων που εξυπηρετούνται σε ΚΕΣΥΠ/ΓΡΑΣΕΠ -* 75.000 110.000
Αριθμός εκπαιδευτικών και λοιπών επαγγελματιών που θα επιμορφωθούν στη συμβουλευτική και τον ΣΕΠ με διαφόρους μεθόδους 950 1.400 2.200
Αριθμός αποφοίτων υποχρεωτικής, τεχνικής και γενικής εκπαίδευσης των οποίων η εκπαιδευτική και επαγγελματική εξέλιξη καταγράφεται στο Παρατηρητήριο Παρακολούθησης Αποφοίτων 5.000 8.000 18.000
Συνεργασίες με επιχειρήσεις 2.000 2.500 3.000
Θέσεις Πρακτικής άσκησης 26.000 36.000 60.000

Εδω μπορείτε να δείτε το Χρηματοδοτικό Σχέδιο του Μέτρου σε αρχείο(doc)

Εφαρμογή

Για την επιλογή των χρηματοδοτούμενων πράξεων και για τον ορισμό των τελικών δικαιούχων (φορέων υλοποίησης) που θα έχουν την ευθύνη εκτέλεσης των πράξεων, θα εφαρμοσθούν διαδικασίες που εξασφαλίζουν τόσο την διαφάνεια όσο και την βέλτιστη αξιολόγηση των προτάσεων.

Συγκεκριμένα, η ειδική υπηρεσία διαχείρισης του ΕΠΕΑΕΚ, πριν από την ένταξη των χρηματοδοτούμενων πράξεων, θα ενημερώνει τις κατηγορίες δυνητικών τελικών δικαιούχων του Μέτρου, και θα τους πληροφορεί για τις δυνατότητες πρότασης και χρηματοδότησης δράσεων. Η ενημέρωση γίνεται με τη δημοσιοποίηση και διανομή ειδικών τευχών που προδιαγράφουν την φύση των πράξεων που δύνανται να προτείνουν για ένταξη στο Μέτρο, τον τρόπο και τις προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούν οι προτάσεις που θα υποβάλλονται, καθώς και τις διαδικασίες αξιολόγησής τους σύμφωνα με τις Διατάξεις Εφαρμογής του ΚΠΣ και του Επιχειρησιακού Προγράμματος καθώς και τα κριτήρια ένταξης του Μέτρου.

Εφόσον επιλέγεται η χρηματοδοτούμενη πράξη, η Διαχειριστική Αρχή εκδίδει Απόφαση Ένταξης Πράξης.

Η διασφάλιση της τήρησης των κανόνων δημοσιότητας του ΚΠΣ 2000-2006 και αυτών του ΕΠΕΑΕΚ αποτελεί επιδίωξη και υπευθυνότητα της ειδικής υπηρεσίας διαχείρισης του ΕΠΕΑΕΚ.

 • Η διαχείριση, η παρακολούθηση, ο έλεγχος και η αξιολόγηση (κατά τη διάρκεια και εκ των υστέρων) των έργων θα γίνεται από την Διαχειριστική Αρχή του Επιχειρησιακού Προγράμματος σύμφωνα με τον κανονισμό και τις διατάξεις εφαρμογής του ΚΠΣ και του ΕΠ. Οι αρμόδιες υπηρεσίες του ΥπΕΠΘ έχουν την ευθύνη για τη διασφάλιση της συνέπειας των συγχρηματοδοτούμενων Πράξεων με τις εθνικές εκπαιδευτικές πολιτικές εφαρμογής τους καθώς και την ανάληψη των απαραίτητων διοικητικών πράξεων για την διευκόλυνση της εφαρμογής των πράξεων θα έχουν οι αρμόδιες υπηρεσίες του ΥπΕΠΘ. Οι διαδικασίες ανάληψης νομικών δεσμεύσεων είναι σε κάθε περίπτωση αυτές τις οποίες ο τελικός δικαιούχος δύναται να ακολουθήσει σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και το νομικό πλαίσιο που τον διέπει (διαγωνισμοί, αυτεπιστασία, κλπ.), με ιδιαίτερη έμφαση στην τήρηση των διατάξεων για την διαφάνεια και τον ανταγωνισμό.
 • Στις περιπτώσεις που κρίνεται σκόπιμο θα αξιοποιηθούν Τεχνικοί Σύμβουλοι για την υποστήριξη των φορέων υλοποίησης των δράσεων.

Συγκεκριμένα:

Ιδιαίτερο ρόλο στην υλοποίηση των προγραμμάτων σχολικού επαγγελματικού προσανατολισμού στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση θα αναλάβει το Εθνικό Κέντρο Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΕΚΕΠ). σε συνεργασία με το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, το οποίο θα συμβάλει στην εκπόνηση του εκπαιδευτικού υλικού.

Για όλες τις ενέργειες του Μέτρου που αφορούν την τριτοβάθμια εκπαίδευση (κατηγορίες πράξεων Γραφεία Διασύνδεσης και Πρακτική άσκηση) θα υπάρξει ανοικτή πρόσκληση υποβολής προτάσεων προς όλα τα τριτοβάθμια Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της χώρας. Οι προτάσεις που θα υποβληθούν θα αξιολογηθούν από ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες και τα αποτελέσματα της αξιολόγησης θα παραδοθούν στη διαχειριστική αρχή.

Για τις πράξεις Προγραμμάτων Ανάπτυξης Δεξιοτήτων στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση θα υπάρξει ανοικτή πρόσκληση υποβολής προτάσεων για την επιλογή τελικών δικαιούχων που θα συγκεντρώσουν τις προτάσεις των ενδιαφερομένων σχολικών μονάδων. Οι προτάσεις που θα υποβληθούν θα αξιολογηθούν από ανεξάρτητους επιστήμονες και τα αποτελέσματα της αξιολόγησης θα υποβληθούν στη διαχειριστική αρχή.

Τελικοί Δικαιούχοι

Οι κατηγορίες τελικών δικαιούχων για την υλοποίηση των Πράξεων του Μέτρου, ανά Ενέργεια, είναι:

Ενέργεια 2.4.1 Συμβουλευτική και Επαγγελματικός Προσανατολισμός. Κατηγορία Πράξεων (α) Τελικοί Δικαιούχοι: το Εθνικό Κέντρο Επαγγελματικού Προσανατολισμού και το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο.

Κατηγορία Πράξεων (β) Τελικοί Δικαιούχοι: το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο.

Κατηγορία Πράξεων (γ) Τελικοί Δικαιούχοι: η Διεύθυνση Σπουδών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΣΔΕ), το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, τα Ιδρύματα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης και το Εθνικό Κέντρο Επαγγελματικού Προσανατολισμού.

Κατηγορία Πράξεων (δ) Τελικοί Δικαιούχοι: το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, τα Ιδρύματα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης και το Εθνικό Κέντρο Επαγγελματικού Προσανατολισμού.

Κατηγορία Πράξεων (ε) Τελικοί Δικαιούχοι: η Διεύθυνση Σπουδών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΣΔΕ) και το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο.

Ενέργεια 2.4.2 Πρακτική άσκηση και Γραφεία Διασύνδεσης Κατηγορία Πράξεων (α) Τελικοί Δικαιούχοι: τα Ιδρύματα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης και η ΣΕΛΕΤΕ

Κατηγορία Πράξεων (β) Τελικοί Δικαιούχοι: τα Ιδρύματα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, το Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο και η ΣΕΛΕΤΕ.

Κατηγορία Πράξεων (γ) Τελικοί Δικαιούχοι: τα Ιδρύματα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

Κατηγορία Πράξεων (δ) Τελικοί Δικαιούχοι: ο Οργανισμός Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Ο.Ε.ΕΚ.).

Κατηγορία Πράξεων (ε) Τελικοί Δικαιούχοι: τα εποπτευόμενα από το ΥΠΕΠΘ ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ.

Ενέργεια 2.4.3 Ανάπτυξη δεξιοτήτων για τη σύνδεση της εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας

Κατηγορία Πράξεων (α) Τελικοί Δικαιούχοι: οι Διευθύνσεις του ΥΠΕΠΘ, τα εποπτευόμενα από το ΥΠΕΠΘ ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ και τα Ιδρύματα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

Κατηγορία Πράξεων (β) Τελικοί Δικαιούχοι: οι Διευθύνσεις του ΥΠΕΠΘ και το Εθνικό Ίδρυμα Νεότητας.

Κατηγορία Πράξεων (γ) και (δ) Τελικοί Δικαιούχοι: τα εποπτευόμενα από το ΥΠΕΠΘ ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ.

Δείτε το κείμενο του Επιχειρησιακού Προγράμματος για το Μέτρο 2.4

Eπιστροφή στη κορυφή της σελίδας

©2003, Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠΕΑΕΚ. Ως προς τις πληροφορίες που περιέχονται στην παρούσα ιστοθέση ισχύει παραίτηση από κάθε ευθύνη και επισυνάπτεται ανακοίνωση ως προς την πνευματική ιδιοκτησία.( Τελευταία Ανανέωση: 5/3/2003 )

Ανάπτυξη Eworx Α.Ε.
Εργαλείο Διαχείρισης ReXPEn
Level Triple-A conformance icon,W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0