Πλήρης Έκδοση | Εκτυπώσιμη Μορφή

Βρίσκεστε : Κεντρική Σελίδα > Κείμενα-Πλαίσιο > Συμπλήρωμα Προγραμματισμού > Δομή Συμπληρώματος Προγραμματισμού > Άξονας 4 > Μέτρο 4.2

Γρήγορη μετάβαση : Μέτρο 4.1 | Μέτρο 4.2 |

Κύριες Επιλογές :Με μια ματιά | Ποιους Αφορά | Διαχείριση | Πορεία Υλοποίησης | Κατανομή Πόρων | Προσκλήσεις | Νέα-Ανακοινώσεις | Χρήσιμες Συνδέσεις |
Κύριες Επιλογές :Eπικοινωνία | Αναζήτηση | FAQs | Ενημέρωση | Για Τελικούς Δικαιούχους | Περιεχόμενα

Μέτρο 4.2: Προγράμματα υποστήριξης της αρχικής επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης για γυναίκες


ΚΩΔ. ΟΠΣ
3 ΚΠΣ 2000-2006
2 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Εκπαίδευση και αρχική επαγγελματική κατάρτιση
4 ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ Βελτίωση της πρόσβασης των γυναικών στην αγορά εργασίας
4.2 ΜΕΤΡΟ Προγράμματα υποστήριξης των γυναικών στις προπτυχιακές και μεταπτυχιακές σπουδές. Προγράμματα σπουδών και ερευνητικά προγράμματα για τις γυναίκες
ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Όλη η χώρα
ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ ΑΠΟ ΤΟ ΜΕΤΡΟ Φοιτήτριες / σπουδάστριες / πτυχιούχοι Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 2000-2006
ΠΕΔΙΟ/Α ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ 2 Ανθρώπινοι Πόροι | 25 Θετικές ενέργειες στην αγορά εργασίας υπέρ των γυναικών

Εισαγωγή : Σύνοψη Υπάρχουσας Κατάστασης

Στις σημερινές μεταβαλλόμενες κοινωνικές συνθήκες, η προώθηση της αρχής της ισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών, όπως επίσης και η αναγνώριση της διαφορετικής πολιτισμικής, φυλετικής και γλωσσικής προέλευσης, αποτελούν βασικά στοιχεία της σύγχρονης δημοκρατίας. Τα τελευταία χρόνια η πολιτεία έχει λάβει σημαντικά νομικά μέτρα για την κατοχύρωση της ισότητας, ωστόσο υπάρχει ανάγκη για πρόσθετα και συμπληρωματικά μέτρα σε καίριους και κρίσιμους τομείς όπως είναι αυτός της εκπαίδευσης. Πρόσφατα, το Συμβούλιο της Ε.Ε. προέβη σε ρητές συστάσεις στα κράτη-μέλη για την ισόρροπη συμμετοχή γυναικών και ανδρών στη διαδικασία λήψης αποφάσεων, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνεται και η σύσταση : «...να ενθαρρύνουν, σε όλα τα επίπεδα της εκπαίδευσης και της κατάρτισης, τα κορίτσια και τις γυναίκες ώστε να συμμετέχουν και να εκφράζονται στις δραστηριότητες εκπαίδευσης και κατάρτισης τόσο πλήρως και ενεργώς όσο και τα αγόρια και οι άνδρες, και έτσι να προετοιμάζονται για να διαδραματίσουν ενεργό ρόλο στην κοινωνία, συμπεριλαμβανομένου του πολιτικού, οικονομικού, κοινωνικού και πολιτιστικού βίου και ιδίως στη διαδικασία λήψης αποφάσεων».

Στην Ελλάδα σήμερα δεν υπάρχουν θεσμοθετημένα προγράμματα σπουδών με αντικείμενο τις Γυναικείες Σπουδές σε κανένα πανεπιστήμιο, ούτε σε μεταπτυχιακό αλλά ούτε και σε προπτυχιακό επίπεδο. Μέχρι στιγμής, η Ομάδα Γυναικείων Σπουδών του ΑΠΘ, αποτελεί τη μόνη συλλογική διεπιστημονική προσπάθεια εξέτασης αυτών των ζητημάτων στα ελληνικά Πανεπιστήμια. Η Ομάδα Γυναικείων Σπουδών λειτουργεί στο ΑΠΘ από το 1983. Το Μάιο του 1988 η Σύγκλητος του ΑΠΘ σε ειδική συνεδρίασή της αναγνώρισε την Ομάδα Γυναικείων Σπουδών ως «Διατμηματικό Ερευνητικό Πρόγραμμα Γυναικείων Σπουδών» με την υπ'αριθμό 2538/26-5-1988 απόφασή της.

Σε αντίθεση με όσα συμβαίνουν στον ελληνικό χώρο, οι Γυναικείες Σπουδές έχουν αναπτυχθεί τα τελευταία είκοσι πέντε χρόνια σε όλα σχεδόν τα Ευρωπαϊκά Πανεπιστήμια, αποτελώντας την ακαδημαϊκή έκφραση των πολιτικών, πολιτισμικών, οικονομικών και διανοητικών επεξεργασιών του γυναικείου κινήματος.

Οι Γυναικείες Σπουδές έχουν στόχο τη διεύρυνση και εξειδίκευση των πανεπιστημιακών προγραμμάτων σπουδών με τρόπους που να αντανακλούν και να προωθούν τις κοινωνικές αλλαγές για τη θέση των γυναικών. Στην πορεία της συγκρότησής τους στον ακαδημαϊκό χώρο, οι Γυναικείες Σπουδές έχουν έρθει σε δημιουργικό διάλογο με τις υπάρχουσες επιστημονικές περιοχές, αναδεικνύοντας τα θέματα της διεπιστημονικότητας και της αναθεώρησης των προγραμμάτων σπουδών, μέσω της διαπολιτισμικής και διεθνικής προοπτικής και προβληματικής.

Η ανάπτυξη μέχρι σήμερα των Γυναικείων Σπουδών στα Ευρωπαϊκά Πανεπιστήμια έχει γίνει με αρκετά διαφοροποιημένους τρόπους ως προς την πανεπιστημιακή τους ένταξη σε σχέση με τη διδασκαλία και την έρευνα: τμήματα προπτυχιακά ή μεταπτυχιακά, ερευνητικά κέντρα, κέντρα τεκμηρίωσης και πληροφόρησης, όπως επίσης και ως προς την ονομασία τους: «Γυναικείες Σπουδές», «Σπουδές Φύλου» ή «Φεμινιστικές Σπουδές». Η κοινή συνισταμένη όλων αυτών των διαφορετικών μορφών ύπαρξης και συγκρότησης των Γυναικείων Σπουδών είναι ο προσδιορισμός του γνωστικού τους πεδίου, ως της διαδικασίας εκείνης που καθιστά ορατή τη ζωή των γυναικών και τον έμφυλο χαρακτήρα των κοινωνικών σχέσεων, με τον ευρύτερο δυνατό τρόπο, μεταξύ ατόμων και συλλογικοτήτων.

Η Ε.Ε., αποδεχόμενη την αρχή της ισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών ως βασικό στοιχείο της δημοκρατίας και του σεβασμού του ανθρώπινου είδους, εφαρμόζει από τη δεκαετία του 1980 ειδικά προγράμματα ενεργειών για την προώθηση των ίσων ευκαιριών για γυναίκες και άνδρες σε όλες τις κοινοτικές και πολιτικές δραστηριότητες. Επιπλέον, η Ε.Ε. αναγνωρίζοντας τον θεμελιώδη ρόλο των Γυναικείων Σπουδών για την προώθηση της ισότητας, αλλά και για τη συμβολή τους σε θέματα κοινωνικής συνεκτικότητας, πολιτισμικής και ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης, στήριξε με προγράμματα ERASMUS τις ανταλλαγές μεταξύ Πανεπιστημίων που διαθέτουν τμήματα ή προγράμματα Γυναικείων Σπουδών. Μέχρι τον Σεπτέμβριο του 1995 πάνω από 15 ICP εγκρίθηκαν και κατέστησαν δυνατές ανταλλαγές διδασκόντων και φοιτητών/τριών μεταξύ αντιστοίχων Πανεπιστημίων της Ε.Ε.

Στο ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ δίνεται ιδιαίτερη βαρύτητα στα θέματα ισότητας των δύο φύλων και θα πραγματοποιηθούν παρεμβάσεις με στόχο την προώθηση των Γυναικείων Σπουδών στην ανώτατη εκπαίδευση και την στήριξη των γυναικών που σπουδάζουν.

Γενικοί Στόχοι Μέτρου και Στρατηγική Επιτευξής τους

Ο κύριος στόχος του Μέτρου είναι η προώθηση και προαγωγή της ισότητας των φύλων, ιδιαίτερα στο επίπεδο της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και της έρευνας, καθώς επίσης και η εφαρμογή της έννοιας της δια βίου εκπαίδευσης.

O στόχος θα υλοποιηθεί μέσα από μία σειρά Πράξεων οι οποίες αποβλέπουν στα ακόλουθα:

  • Στη διεπιστημονική προσέγγιση της διδασκαλίας και της έρευνας που θα εξασφαλίσει στους φοιτητές/τριες μια ευρεία γνώση και εξοικείωση με τις φεμινιστικές θεωρίες και προσεγγίσεις.
  • Στην ευαισθητοποίηση των νέων επιστημόνων σε θέματα κοινωνικού φύλου μέσα από θεωρητικές και αναλυτικές επεξεργασίες για τη διαπλοκή επιστήμης-κοινωνίας.
  • Στη διεύρυνση και εξειδίκευση των πανεπιστημιακών προγραμμάτων σπουδών ώστε η εκπαίδευση να αντικατοπτρίζει και να διευρύνει τις προϋποθέσεις για βελτίωση της θέσης της γυναίκας.
  • Στη δημιουργία μεταπτυχιακών προγραμμάτων επιστημών και τεχνολογιών που απευθύνονται σε γυναίκες.
  • Στη δημιουργία προτύπων ειδικών βιβλιοθηκών και κέντρων τεκμηρίωσης για θέματα φύλου.
  • Στη δημιουργία ενός νέου επιστημονικού δυναμικού ικανού να ανταποκρίνεται στις ανάγκες των σημερινών πολύ-πολιτισμικών κοινωνιών και να προωθεί την αρχή της ισότητας στη βάση της ετερότητας σε όλους τους τομείς (εκπαίδευση, διοίκηση, οικονομία κτλ.).

Για τη διασφάλιση της προώθησης της έννοιας της ισότητας των φύλων στο χώρο της ανώτατης εκπαίδευσης θα εκτελεστούν οι ακόλουθες ενδεικτικές κατηγορίες Ενεργειών και Πράξεων :

4.2.1 Προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και ερευνητικά προγράμματα που απευθύνονται στις γυναίκες. Υποστήριξη ερευνητικής δράσης γυναικών

Δείκτες

Α. ΔΕΙΚΤΕΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΙΜΗ ΒΑΣΗΣ ΣΤΟΧΟΣ 2003 ΣΤΟΧΟΣ 2006
Αριθμός μεταπτυχιακών προγραμμάτων που θα ξεκινήσουν για υλοποίηση 0 2 2
Αριθμός μεταπτυχιακών φοιτητών/τριων που θα δηλώσουν συμμετοχή 0 60 90
Αριθμός φοιτητών/τριων που θα τα παρακολουθήσουν 0 60 90
Αριθμός προγραμμάτων δια βίου εκπαίδευσης 0 5 10

Εδω μπορείτε να δείτε το Χρηματοδοτικό Σχέδιο του Μέτρου σε αρχείο(doc)

Εφαρμογή

Για την επιλογή των χρηματοδοτούμενων πράξεων και για τον ορισμό των τελικών δικαιούχων (φορέων υλοποίησης) που θα έχουν την ευθύνη εκτέλεσης των πράξεων, θα εφαρμοσθούν διαδικασίες που εξασφαλίζουν τόσο την διαφάνεια όσο και την βέλτιστη αξιολόγηση των προτάσεων.

Συγκεκριμένα, η ειδική υπηρεσία διαχείρισης του ΕΠΕΑΕΚ, πριν από την ένταξη των χρηματοδοτούμενων πράξεων, θα ενημερώνει τις κατηγορίες δυνητικών τελικών δικαιούχων του Μέτρου, και θα τους πληροφορεί για τις δυνατότητες πρότασης και χρηματοδότησης δράσεων. Η ενημέρωση γίνεται με τη δημοσιοποίηση και διανομή ειδικών τευχών που προδιαγράφουν την φύση των πράξεων που δύνανται να προτείνουν για ένταξη στο Μέτρο, τον τρόπο και τις προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούν οι προτάσεις που θα υποβάλλονται, καθώς και τις διαδικασίες αξιολόγησής τους σύμφωνα με τις Διατάξεις Εφαρμογής του ΚΠΣ και του Επιχειρησιακού Προγράμματος καθώς και τα κριτήρια ένταξης του Μέτρου.

Εφόσον επιλέγεται η χρηματοδοτούμενη πράξη η Διαχειριστική Αρχή εκδίδει Απόφαση Ένταξης Πράξης.

Η διασφάλιση της τήρησης των κανόνων δημοσιότητας του ΚΠΣ 2000-2006 και αυτών του ΕΠΕΑΕΚ αποτελεί επιδίωξη και υπευθυνότητα της ειδικής υπηρεσίας διαχείρισης του ΕΠΕΑΕΚ.

Η διαχείριση, η παρακολούθηση, ο έλεγχος και η αξιολόγηση (κατά τη διάρκεια και εκ των υστέρων) των έργων θα γίνεται από την Διαχειριστική Αρχή του Επιχειρησιακού Προγράμματος σύμφωνα με τους κανονισμούς και τις διατάξεις εφαρμογής του ΚΠΣ και του ΕΠ. Οι αρμόδιες υπηρεσίες του ΥΠΕΠΘ σε συνεργασία με τη Διαχειριστική Αρχή, θα διασφαλίσουν τη συνέπεια των συγχρηματοδοτούμενων Πράξεων με τις εθνικές εκπαιδευτικές πολιτικές. Επίσης, οι Υπηρεσίες του ΥΠΕΠΘ έχουν την ευθύνη ανάληψης των απαραίτητων διοικητικών ενεργειών που θα διευκολύνουν την εφαρμογή των πράξεων.

Οι διαδικασίες ανάληψης νομικών δεσμεύσεων, από πλευράς τελικού δικαιούχου, είναι σε κάθε περίπτωση αυτές που προβλέπονται από την ισχύουσα εθνική και κοινοτική νομοθεσία (διαγωνισμοί, αυτεπιστασία, κλπ.), με ιδιαίτερη έμφαση στην τήρηση των διατάξεων για την διαφάνεια και τον ανταγωνισμό.

Στις περιπτώσεις που κρίνεται σκόπιμο θα αξιοποιηθούν Τεχνικοί Σύμβουλοι για την υποστήριξη των φορέων υλοποίησης των δράσεων.

Συγκεκριμένα όσον αφορά τη διαδικασία επιλογής των πράξεων και των τελικών δικαιούχων, θα υπάρξει ανοικτή πρόσκληση υποβολής προτάσεων προς όλα τα τριτοβάθμια Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της χώρας. Οι προτάσεις που θα υποβληθούν θα αξιολογηθούν από ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες και τα αποτελέσματα της αξιολόγησης θα παραδοθούν στη διαχειριστική αρχή.

Τελικοί Δικαιούχοι

Οι κατηγορίες τελικών δικαιούχων για την υλοποίηση των Πράξεων του Μέτρου, ανά Ενέργεια, είναι: Ενέργεια 4.2.1 Προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και ερευνητικά προγράμματα που απευθύνονται στις γυναίκες. Υποστήριξη ερευνητικής δράσης γυναικών

Κατηγορία Πράξης (α) Τελικοί δικαιούχοι: τα Πανεπιστήμια της χώρας

Κατηγορία Πράξεων (β) Τελικοί δικαιούχοι: τα Ιδρύματα Ανώτατης Εκπαίδευσης της χώρας

Κατηγορίες Πράξεων (γ) και (δ) Τελικοί δικαιούχοι: τα Πανεπιστήμια της χώρας

Κατηγορία Πράξης (ε) Τελικοί δικαιούχοι: τα Ιδρύματα Ανώτατης Εκπαίδευσης της χώρας Κατηγορία Πράξης (στ) Τελικοί δικαιούχοι: τα Ιδρύματα Ανώτατης Εκπαίδευσης της χώρας, η Γενική Γραμματεία Ισότητας και το Κέντρο Εκπαίδευσης σε Θέματα Ισότητας (Κ.Ε.Θ.Ι.).

Κατηγορία Πράξης (ζ) Τελικοί δικαιούχοι: Ινστιτούτα Διαρκούς Εκπαίδευσης (Ι.Δ.Ε.) και το Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο (Ε.Α.Π.).

Δείτε το κείμενο του Επιχειρησιακού Προγράμματος για το Μέτρο 4.2

Eπιστροφή στη κορυφή της σελίδας

©2003, Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠΕΑΕΚ. Ως προς τις πληροφορίες που περιέχονται στην παρούσα ιστοθέση ισχύει παραίτηση από κάθε ευθύνη και επισυνάπτεται ανακοίνωση ως προς την πνευματική ιδιοκτησία.( Τελευταία Ανανέωση: 5/3/2003 )

Ανάπτυξη Eworx Α.Ε.
Εργαλείο Διαχείρισης ReXPEn
Level Triple-A conformance icon,W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0