Πλήρης Έκδοση | Εκτυπώσιμη Μορφή

Βρίσκεστε : Κεντρική Σελίδα > Κείμενα-Πλαίσιο > Συμπλήρωμα Προγραμματισμού > Δομή Συμπληρώματος Προγραμματισμού > Άξονας 5 > Μέτρο 5.1

Γρήγορη μετάβαση : Μέτρο 5.1 | Μέτρο 5.2 |

Κύριες Επιλογές :Με μια ματιά | Ποιους Αφορά | Διαχείριση | Πορεία Υλοποίησης | Κατανομή Πόρων | Προσκλήσεις | Νέα-Ανακοινώσεις | Χρήσιμες Συνδέσεις |
Κύριες Επιλογές :Eπικοινωνία | Αναζήτηση | FAQs | Ενημέρωση | Για Τελικούς Δικαιούχους | Περιεχόμενα

Μέτρο 5.1: Προγράμματα υποστήριξης της αρχικής επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης για γυναίκες


ΚΩΔ. ΟΠΣ
3 ΚΠΣ 2000-2006
2 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Εκπαίδευση και αρχική επαγγελματική κατάρτιση
5 ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ Δημιουργία και ενίσχυση υποδομών για την υλοποίηση των Μέτρων ΕΚΤ
5.1 ΜΕΤΡΟ Αναβάθμιση υποδομών και εξοπλισμών για την προώθηση ισότητας ευκαιριών πρόσβασης στην αγορά εργασίας
ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Όλη η χώρα
ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ ΑΠΟ ΤΟ ΜΕΤΡΟ Μαθητές και εκπαιδευτικοί πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ειδικής αγωγής, δημοσίων ΙΕΚ
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 2000-2006
ΠΕΔΙΟ/Α ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ 2 Ανθρώπινοι Πόροι | 22 Κοινωνική Ένταξη

Εισαγωγή : Σύνοψη Υπάρχουσας Κατάστασης

Η πρόληψη και ελάττωση της σχολικής διαρροής, ο περιορισμός του αναλφαβητισμού και η καταπολέμηση της περιθωριοποίησης και του αποκλεισμού από την αγορά εργασίας, μέσω του εκπαιδευτικού συστήματος και συμπληρωματικών παρεμβάσεων που αφορούν ενήλικες, είναι οι κύριοι στόχοι του Άξονα Προτεραιότητας 1 του ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ.

Η δημιουργία των καταλλήλων υποδομών για την επίτευξη των στόχων του Άξονα Προτεραιότητας 1 και την επιτυχημένη υλοποίηση των σχετικών παρεμβάσεων αποτελεί το αντικείμενο του παρόντος Μέτρου που συγχρηματοδοτείται από πόρους του ΕΤΠΑ.

Για την υλοποίηση των παρεμβάσεων θα αξιοποιηθεί η εμπειρία από παρόμοιες δραστηριότητες του ΕΠΕΑΕΚ Ι. Οι δραστηριότητες αυτές ήταν κατά κύριο λόγο συγχρηματοδοτούμενες από το ΕΚΤ και μόνο εν μέρει αντιμετωπίστηκε το θέμα των υποδομών και του εξοπλισμού.

Συγκεκριμένα, στα πλαίσια του ΕΠΕΑΕΚ Ι:

  • χρηματοδοτήθηκαν υποδομές για την εξυπηρέτηση της εκπαίδευσης ατόμων ειδικών κατηγοριών. Κατασκευάστηκαν δύο Ειδικά Σχολεία (1ο Ειδικό Σχολείο Πειραιά και η Τεχνική Επαγγελματική Σχολή Σερρών)
  • χρηματοδοτήθηκε η δημιουργία Τράπεζας Πληροφοριών Ειδικής Αγωγής
  • χρηματοδοτήθηκε η διαμόρφωση και ο εξοπλισμός ενός Σχολείου Β’ Ευκαιρίας
  • εξοπλίστηκαν εικοσιοκτώ (28) Ολοήμερα Σχολεία
  • κατά την εκτέλεση άλλων παρεμβάσεων (όπως πρόσθετη διδακτική στήριξη, εκπαίδευση ειδικών ομάδων πληθυσμού) αποκτήθηκαν περιορισμένοι και απολύτως αναγκαίοι εξοπλισμοί, χωρίς όμως συνολική και μεθοδική αντιμετώπιση των απαιτήσεων.

Κρίνεται, λοιπόν, αναγκαίο, στο πλαίσιο του ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ, να υπάρξει ολοκληρωμένος σχεδιασμός όσον αφορά το θέμα των κτιριακών παρεμβάσεων, για τη δημιουργία κατάλληλων υποδομών καθώς και την προμήθεια του απαραίτητου εξοπλισμού έτσι ώστε να διασφαλιστεί η άρση της κοινωνικής ανισότητας και να καταπολεμηθεί ο κίνδυνος περιθωριοποίησης ατόμων και μαθητικών ομάδων με ιδιαιτερότητες καθώς και ενηλίκων που αντιμετωπίζουν το πρόβλημα του αναλφαβητισμού.

Γενικοί Στόχοι Μέτρου και Στρατηγική Επιτευξής τους

Η νέα προγραμματική περίοδος 2000-2006, έρχεται ως συνέχεια του ΕΠΕΑΕΚ Ι να υποστηρίξει, από την πλευρά της υλικοτεχνικής υποδομής, τις πολιτικές που ακολουθούνται για την προώθηση της ισότητας των ευκαιριών πρόσβασης στο εκπαιδευτικό σύστημα και μέσω αυτού, στην αγορά εργασίας.

Στο πλαίσιο αυτό θα εκσυγχρονιστούν και θα εξοπλιστούν υφιστάμενες εκπαιδευτικές μονάδες, ενώ ενδέχεται να δημιουργηθούν και νέες, για τα παιδιά με ειδικές ανάγκες. Ταυτόχρονα θα διαμορφωθούν και θα εξοπλιστούν κατάλληλα κτίρια στα οποία θα λειτουργήσουν τα σχολεία δεύτερης ευκαιρίας, και τα προγράμματα εκπαίδευσης ενηλίκων. Επιπλέον, στα σχολεία που θα επιλεγούν να λειτουργήσουν ως Ολοήμερα θα πραγματοποιηθούν οι απαραίτητες διαρρυθμίσεις χώρου και συμπληρώσεις του εξοπλισμού ώστε τα σχολεία αυτά να προσφέρουν αναβαθμισμένες υπηρεσίες σε μαθητές που προέρχονται από χαμηλά κοινωνικοοικονομικά στρώματα.

Οι προτεινόμενες Πράξεις θα απευθύνονται στις εξής δύο κατηγορίες ατόμων, που θα είναι και οι άμεσα ωφελούμενοι από τα αποτελέσματα του Μέτρου :

  • Μαθητές της πρωτοβάθμιας, δευτεροβάθμιας και τεχνικής εκπαίδευσης για τους οποίους απαιτούνται ειδικά μέτρα προκειμένου να ενταχθούν και να παραμείνουν στο εκπαιδευτικό σύστημα.
  • Ενήλικες που επειδή δεν ολοκλήρωσαν την υποχρεωτική εκπαίδευση, κινδυνεύουν να αποκλεισθούν από την αγορά εργασίας λόγω έλλειψης προσόντων και απειλούνται από κοινωνικό αποκλεισμό.

Για τη διασφάλιση της προώθησης της ισότητας των φύλων στην δευτεροβάθμια εκπαίδευση και στην αρχικής επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση, θα εκτελεστούν οι ακόλουθες ενδεικτικές κατηγορίες Ενεργειών και Πράξεων :

5.1.1 Υποδομές και εξοπλισμός για άτομα με ειδικές ανάγκες

5.1.2 Υποδομές και εξοπλισμός Ολοήμερων Σχολείων

5.1.3 Υποδομές και εξοπλισμός Σχολείων Β΄ Ευκαιρίας

Δείκτες

Α. ΔΕΙΚΤΕΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΙΜΗ ΒΑΣΗΣ ΣΤΟΧΟΣ 2003 ΣΤΟΧΟΣ 2006
Εξοπλισμένα σχολεία β’ ευκαιρίας 1 5 13
Κτιριακές παρεμβάσεις για δημιουργία σχολείων β΄ ευκαιρίας 1 5 13
Κέντρα Εκπαίδευσης Ενηλίκων 0 8 18
Παρεμβάσεις σε κτίρια για τη λειτουργία του ολοήμερου σχολείου 28* 180 230
Εξοπλισμένα ολοήμερα δημοτικά σχολεία 28 220 328
Αριθμός ΣΜΕΑ με σύγχρονο εξοπλισμό 0 100 150
Αριθμός ΚΔΑΥ που θα εξοπλιστούν 0 21 50

* Χρηματοδοτήθηκε από Εθνικούς πόρους

Εδω μπορείτε να δείτε το Χρηματοδοτικό Σχέδιο του Μέτρου σε αρχείο(doc)

Εφαρμογή

Για την επιλογή των χρηματοδοτούμενων πράξεων και για τον ορισμό των τελικών δικαιούχων (φορέων υλοποίησης) που θα έχουν την ευθύνη εκτέλεσης των πράξεων, θα εφαρμοσθούν διαδικασίες που εξασφαλίζουν τόσο την διαφάνεια όσο και την βέλτιστη αξιολόγηση των προτάσεων.

Συγκεκριμένα, η ειδική υπηρεσία διαχείρισης του ΕΠΕΑΕΚ, πριν από την ένταξη των χρηματοδοτούμενων πράξεων, θα ενημερώνει τις κατηγορίες δυνητικών τελικών δικαιούχων του Μέτρου, και θα τους πληροφορεί για τις δυνατότητες πρότασης και χρηματοδότησης δράσεων. Η ενημέρωση γίνεται με τη δημοσιοποίηση και διανομή ειδικών τευχών που προδιαγράφουν την φύση των πράξεων που δύνανται να προτείνουν για ένταξη στο Μέτρο, τον τρόπο και τις προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούν οι προτάσεις που θα υποβάλλονται, καθώς και τις διαδικασίες αξιολόγησής τους σύμφωνα με τις Διατάξεις Εφαρμογής του ΚΠΣ και του Επιχειρησιακού Προγράμματος καθώς και τα κριτήρια ένταξης του Μέτρου.

Εφόσον επιλέγεται η χρηματοδοτούμενη πράξη η Διαχειριστική Αρχή εκδίδει Απόφαση Ένταξης Πράξης.

Η διασφάλιση της τήρησης των κανόνων δημοσιότητας του ΚΠΣ 2000-2006 και αυτών του ΕΠΕΑΕΚ αποτελεί επιδίωξη και υπευθυνότητα της ειδικής υπηρεσίας διαχείρισης του ΕΠΕΑΕΚ.

Η διαχείριση, η παρακολούθηση, ο έλεγχος και η αξιολόγηση (κατά τη διάρκεια και εκ των υστέρων) των έργων θα γίνεται από την Διαχειριστική Αρχή του Επιχειρησιακού Προγράμματος σύμφωνα με τους κανονισμούς και τις διατάξεις εφαρμογής του ΚΠΣ και του ΕΠ. Οι αρμόδιες υπηρεσίες του ΥΠΕΠΘ σε συνεργασία με τη Διαχειριστική Αρχή, θα διασφαλίσουν τη συνέπεια των συγχρηματοδοτούμενων Πράξεων με τις εθνικές εκπαιδευτικές πολιτικές. Επίσης, οι Υπηρεσίες του ΥΠΕΠΘ έχουν την ευθύνη ανάληψης των απαραίτητων διοικητικών ενεργειών που θα διευκολύνουν την εφαρμογή των πράξεων.

Οι διαδικασίες ανάληψης νομικών δεσμεύσεων, από πλευράς τελικού δικαιούχου, είναι σε κάθε περίπτωση αυτές που προβλέπονται από την ισχύουσα εθνική και κοινοτική νομοθεσία (διαγωνισμοί, αυτεπιστασία, κλπ.), με ιδιαίτερη έμφαση στην τήρηση των διατάξεων για την διαφάνεια και τον ανταγωνισμό.

Στις περιπτώσεις που κρίνεται σκόπιμο θα αξιοποιηθούν Τεχνικοί Σύμβουλοι για την υποστήριξη των φορέων υλοποίησης των δράσεων.

Συγκεκριμένα όσον αφορά τις διαδικασίες επιλογής των πράξεων και των τελικών δικαιούχων, για όλες οι ενέργειες του Μέτρου θα υπάρξει πρόσκληση υποβολής προτάσεων προς όλους τους δυνητικούς τελικούς δικαιούχους. Οι προτάσεις που θα υποβληθούν θα αξιολογηθούν από ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες και τα αποτελέσματα της αξιολόγησης θα παραδοθούν στη διαχειριστική αρχή.

Τελικοί Δικαιούχοι

Οι κατηγορίες τελικών δικαιούχων για την υλοποίηση των Πράξεων του Μέτρου, ανά Ενέργεια, είναι:

Ενέργεια 5.1.1 Υποδομές για άτομα με ειδικές ανάγκες Κατηγορία Πράξεων (α) Τελικοί Δικαιούχοι: τα εποπτευόμενα από το ΥΠΕΠΘ ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ, ο Οργανισμός Σχολικών Κτιρίων Α.Ε., η ΔΙΕΦΕΣ / ΥΠΕΠΘ, οι Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις και οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Ενέργεια 5.1.2 Υποδομές και εξοπλισμοί Ολοήμερου Σχολείου Κατηγορία Πράξεων (α) και (β) Τελικοί Δικαιούχοι: Η Διεύθυνση Εφαρμογής Εκπαιδευτικών Σχεδίων (ΔΙΕΦΕΣ), οι Σχολικές Επιτροπές και η Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Προγραμμάτων ΚΠΣ και ΥΠΕΠΘ.

Ενέργεια 5.1.3 Υποδομές και εξοπλισμός Σχολείων δεύτερης ευκαιρίας Κατηγορία Πράξεων (α) και (β) Τελικοί Δικαιούχοι: τα εποπτευόμενα από το ΥΠΕΠΘ ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ, ο Οργανισμός Σχολικών Κτιρίων Α.Ε, οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης και οι Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις.

Δείτε το κείμενο του Επιχειρησιακού Προγράμματος για το Μέτρο 5.1

Eπιστροφή στη κορυφή της σελίδας

©2003, Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠΕΑΕΚ. Ως προς τις πληροφορίες που περιέχονται στην παρούσα ιστοθέση ισχύει παραίτηση από κάθε ευθύνη και επισυνάπτεται ανακοίνωση ως προς την πνευματική ιδιοκτησία.( Τελευταία Ανανέωση: 6/3/2003 )

Ανάπτυξη Eworx Α.Ε.
Εργαλείο Διαχείρισης ReXPEn
Level Triple-A conformance icon,W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0