Πλήρης Έκδοση | Εκτυπώσιμη Μορφή

Βρίσκεστε : Κεντρική Σελίδα > Κείμενα-Πλαίσιο > Συμπλήρωμα Προγραμματισμού > Δομή Συμπληρώματος Προγραμματισμού > Άξονας 6 > Μέτρο 6.1

Γρήγορη μετάβαση : Μέτρο 6.1 |

Κύριες Επιλογές :Με μια ματιά | Ποιους Αφορά | Διαχείριση | Πορεία Υλοποίησης | Κατανομή Πόρων | Προσκλήσεις | Νέα-Ανακοινώσεις | Χρήσιμες Συνδέσεις |
Κύριες Επιλογές :Eπικοινωνία | Αναζήτηση | FAQs | Ενημέρωση | Για Τελικούς Δικαιούχους | Περιεχόμενα

Μέτρο 6.1: Τεχνική Βοήθεια


ΚΩΔ. ΟΠΣ
3 ΚΠΣ 2000-2006
2 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Εκπαίδευση και αρχική επαγγελματική κατάρτιση
6 ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ Τεχνική Βοήθεια
6.1 ΜΕΤΡΟ Τεχνική Βοήθεια
ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Όλη η χώρα
ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ ΑΠΟ ΤΟ ΜΕΤΡΟ Η ειδική υπηρεσία διαχείρισης του ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ, οι δυνητικοί τελικοί δικαιούχοι, όλοι οι ωφελούμενοι από το ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 2000-2006
ΠΕΔΙΟ/Α ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ 4. Διάφορα | 41 Τεχνική αρωγή και καινοτόμες ενέργειες (ΕΤΠΑ, ΕΚΤ, ΕΓΤΠΕ, ΧΜΠΑ) | 411 Προετοιμασία, υλοποίηση, παρακολούθηση, δημοσιότητα | 412 Αξιολόγηση | 413 Εκπόνηση μελετών | 414 Καινοτόμες ενέργειες | 415 Πληροφόρηση του πολίτη

Εισαγωγή : Σύνοψη Υπάρχουσας Κατάστασης

Η υλοποίηση των στόχων του Άξονα Προτεραιότητας 6 του ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ για την τεχνική, οργανωτική και διοικητική υποστήριξη της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ και μέσω αυτής των Τελικών Δικαιούχων, για να μπορούν να ανταποκριθούν με αποτελεσματικότητα, αξιοπιστία και διαφάνεια στις υποχρεώσεις τους για τον προγραμματισμό, σχεδιασμό, εφαρμογή, παρακολούθηση, έλεγχο και αξιολόγηση των έργων και των Μέτρων του ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ καθώς και η ευρεία, έγκαιρη και έγκυρη πληροφόρηση των τελικών δικαιούχων, δυνητικών ωφελούμενων και της κοινής γνώμης, για τις διαρθρωτικές παρεμβάσεις που συγχρηματοδοτούνται από την ΕΕ μέσω του ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ, προϋποθέτει την υιοθέτηση και εκτέλεση σχετικών παρεμβάσεων μέρος των οποίων θα στηρίζονται εξολοκλήρου ή μερικά σε υποδομές, συνεργασίες και εμπειρίες που δημιουργήθηκαν και αναπτύχθηκαν από Πράξεις που εκτελέστηκαν στα πλαίσια του ΕΠΕΑΕΚ Ι.

Στο πλαίσιο της Τεχνικής Βοήθειας του ΕΠΕΑΕΚ Ι στο Β΄ Κ.Π.Σ υλοποιήθηκαν από την Εταιρεία Διαχείρισης Τεχνικής Βοήθειας (ΕΔΤΒ) ΕΠΕ και την Εθνική Τεχνική Βοήθεια, τα παρακάτω:

 • Προμήθεια Η/Υ και εκτυπωτών, με αποτέλεσμα να επιτευχθεί η αναλογία ενός Η/Υ ανά άτομο.
 • Κατασκευή ιστοσελίδας (site) για πληροφόρηση σχετικά με θέματα που αφορούν στο ΕΠΕΑΕΚ I.
 • Δημιουργία και λειτουργία εφαρμογής (Πληροφοριακό Σύστημα) για την παρακολούθηση της πορείας των έργων του ΕΠΕΑΕΚ I.
 • Προσλήφθηκε Σύμβουλος Διαχείρισης ο οποίος συνέβαλε στην υλοποίηση του συνόλου του προγράμματος καθώς και στις διαδικασίες σχεδιασμού του ΕΠΕΑΕΚ II.
 • Προσλήφθηκε Σύμβουλος Αξιολόγησης με σκοπό την εκπόνηση επιμέρους εκθέσεων αξιολόγησης, επιμέρους εκθέσεων αξιολόγησης για την μετάβαση, καθώς και την τελική έκθεση αξιολόγησης.
 • Προσελήφθη Σύμβουλος Δημοσιότητας ο οποίος ανέλαβε σε συνεργασία με την Δ/νση Κ.Π.Σ του ΥΠΕΠΘ τα θέματα δημοσιότητας και προβολής του προγράμματος.
 • Προσελήφθη Σύμβουλος Μηχανοργάνωσης ο οποίος βοήθησε στην υλοποίηση του προγράμματος διοικητικού εκσυγχρονισμού.
 • Υπήρξε συνεργασία και πλήρης υποστήριξη της Εταιρίας Διαχείρισης Τεχνικής Βοήθειας που διαχειρίστηκε 1δις για λογαριασμό του Προγράμματος και βοήθησε στην κάλυψη των λειτουργικών δαπανών, στην συντήρηση του εξοπλισμού, τις δαπάνες προετοιμασίας και οργάνωσης Επιτροπής Παρακολούθησης και άλλων ενημερωτικών συναντήσεων και δελτίων του Προγράμματος.

Γενικοί Στόχοι Μέτρου και Στρατηγική Επιτευξής τους

Το Μέτρο 6.1 "Τεχνική Βοήθεια" έχει στόχο:

1. να ενδυναμώσει, να στηρίξει και να βελτιώσει το σύστημα διαχείρισης, παρακολούθησης και ελέγχου του Επιχειρησιακού Προγράμματος Εκπαίδευσης Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης ΙΙ.

2. να υποστηρίξει οργανωτικά και διοικητικά την αποτελεσματική υλοποίηση του ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ, πέραν αυτών που προβλέπονται σε κάθε άξονα προτεραιότητας και μέτρο ξεχωριστά, καλύπτοντας και τα ενδεχόμενα κενά σε ότι αφορά στην αξιολόγηση των στόχων και δράσεων, μελετών κ.λ..π.

Αναλυτικότερα οι στόχοι της τεχνικής βοήθειας είναι:

 • Η ενίσχυση της ποιότητας της διαχείρισης και η επιτάχυνση της συνέπειας των χρηματοδοτήσεων των διαρθρωτικών ταμείων (ΕΚΤ, ΕΤΠΑ) ώστε να εξασφαλιστεί η αποτελεσματική και βέλτιστη χρησιμοποίησή τους.
 • Η βελτίωση των διοικητικών και τεχνικών ικανοτήτων των εμπλεκομένων στο σύστημα διαχείρισης, παρακολούθησης και ελέγχου κατά την συμμετοχή τους στις διάφορες φάσεις, του σχεδιασμού, προγραμματισμού, αξιολόγησης, επιλογής,, παρακολούθησης και ελέγχου των έργων.
 • Η δημοσιότητα και πληροφόρηση των παρεμβάσεων των διαρθρωτικών ταμείων στο πλαίσιο του ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ με επιμέρους στόχους:
  • Την εξασφάλιση της διαφάνειας για τους δυνητικούς και τελικούς δικαιούχους και τις ενδιαφερόμενες για το ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ ομάδες,
  • Την ενημέρωση της κοινής γνώμης.
 • Η εξωτερική αξιολόγηση των πράξεων.

Το Μέτρο 6.1 περιλαμβάνει την Ενέργεια :

6.1.1 Τεχνική Βοήθεια

Το Μέτρο αυτό δρα συμπληρωματικά ως προς όλα τα Μέτρα των υπολοίπων Αξόνων Προτεραιότητας του ΕΠΕΑΕΚ.

Δείκτες

Α. ΔΕΙΚΤΕΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΙΜΗ ΒΑΣΗΣ ΣΤΟΧΟΣ 2003 ΣΤΟΧΟΣ 2006
Συνδέσεις με τοπικά Δίκτυα 0 118 118
Συνδέσεις με υπερτοπικά Δίκτυα 0 1 1
Προμήθεια υλικού 0 10 20
Προμήθεια / Ανάπτυξη Εφαρμογών 0 1 2
Συστήματα Πληροφορικής 0 1 2
Μελέτες 0 5 7
Έρευνες 0 3 5
Εκδηλώσεις (Ημερίδες, Συνέδρια, Συμμετοχή) 0 18 40
Οργανωμένη συμμετοχή σε ημερίδες και συνέδρια, επισκέψεις επιδείξης - Προώθησης 0 15 30
Υπηρεσίες Τεχνικών Συμβούλων 0 6 7
Σύμβουλοι Αξιολόγησης 0 1 1
Ελεγκτικές Εταιρείες 0 1 2
Σύμβουλος Δημοσιότητας 0 1 1

Ο προϋπολογισμός για Πληροφόρηση και Δημοσιότητα ανέρχεται σε 8.674.982 Εuro (2.956.000.000 δρχ.)

Εδω μπορείτε να δείτε το Χρηματοδοτικό Σχέδιο του Μέτρου σε αρχείο (.doc)

Εφαρμογή

Κατηγορίες Πράξεων 6.1.1.α - 6.1.1.β - 6.1.1.γ - 6.1.1.δ - 6.1.1.ε

Η εφαρμογή των Κατηγοριών Πράξεων 6.1.α, 6.1.β, 6.1.γ, 6.1.δ και 6.1.ε διέπονται από το Νόμο 2860/ΦΕΚ 251 Α/14-11-2000 άρθρο 12, το Π.Δ. 4/2002, την Υ.Α./17/1/2002, την ΚΥΑ 19248 (ΦΕΚ 760/Β/15-6-2001), τους Κανονισμούς 1260/1999, 438/2001, 1783/1999, 1685/2000 και τις λοιπές κοινοτικές και εθνικές διατάξεις.

Οι προσκλήσεις υποβολής προσφορών για τους Συμβούλους Τεχνικής Υποστήριξης θα γίνουν από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠΕΑΕΚ ή μέσω ΜΟΔ με ανοιχτή διαδικασία επιλογής και σύμφωνα με την Εθνική και Κοινοτική Νομοθεσία και θα υπογραφούν οι σχετικές συμβάσεις.

Στο πλαίσιο της εφαρμογής η ΕΥΔ ΕΠΕΑΕΚ καταρτίζει και εκτελεί ετήσιο πρόγραμμα ενεργειών τεχνικής βοήθειας το οποίο υποβάλλει για έγκριση στον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας.

Κατηγορία Πράξεων 6.1.στ

Οι Δράσεις πληροφόρησης και δημοσιότητας ορίζονται από το άρθρο 46 του Καν.(ΕΚ) 1260/99. Οι λεπτομερείς όροι της υλοποίησης, το περιεχόμενο και η στρατηγική των ενεργειών της πληροφόρησης και της δημοσιότητας, οι εργασίες των Επιτροπών Παρακολούθησης, η υλοποίηση της εταιρικής σχέσης και της ανταλλαγής εμπειριών καθώς και οι προβλεπόμενοι όροι για την εφαρμογή εργαλείων πληροφόρησης και δημοσιότητας, ορίζονται από τον ειδικό Καν.(ΕΚ) 1159/2000 "σχετικά με τις δράσεις πληροφόρησης και δημοσιότητας που πρέπει να διεξαχθούν από τα κράτη μέλη, όσον αφορά τις παρεμβάσεις των διαρθρωτικών ταμείων".

Για την εξασφάλιση της ομοιογένειας, συνοχής και συνέργιας μεταξύ των μέτρων δημοσιότητας και πληροφόρησης του ΚΠΣ και των επιχειρησιακών προγραμμάτων, η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠΕΑΕΚ συνεργάζεται με τη Διαχειριστική Aρχή του ΚΠΣ η οποία παρέχει ενιαίες αρχές και πλαίσια και φροντίζει για τη συνολική παρακολούθηση, εποπτεία και συντονισμό.

Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠΕΑΕΚ, συνεργάζεται με την Επιτροπή ΕΚ, η οποία ενημερώνεται για τα μέτρα που λαμβάνονται για την επίτευξη αυτών των στόχων. Στο πλαίσιο της ετήσιας συνάντησης, η οποία προβλέπεται στο άρθρο 34 παρ. 2 του Καν.(ΕΚ)1260/1999, πληροφορεί την Επιτροπή ΕΚ για την πρόοδο των θεμάτων πληροφόρησης και δημοσιότητας.

Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠΕΑΕΚ διασφαλίζει επαρκή πληροφόρηση για τις εργασίες της Επιτροπής Παρακολούθησης. Σε σημαντικές εκδηλώσεις που συνδέονται με τις συνεδριάσεις της Επιτροπής Παρακολούθησης, τις συναντήσεις υψηλού επιπέδου ή εγκαίνια, ενημερώνει την Επιτροπή ΕΚ και την αντιπροσωπεία της στην Ελλάδα.

Η Επιτροπή Παρακολούθησης εξετάζει την ετήσια έκθεση εκτέλεσης, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 37 του Καν.(ΕΚ)1260/1999, στην οποία περιλαμβάνεται ένα κεφάλαιο σχετικό με τα μέτρα δημοσιότητας και πληροφόρησης, σύμφωνα με το άρθρο 35 του ίδιου Κανονισμού. Η ειδική υπηρεσία διαχείρισης του ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ υποβάλλει στην Επιτροπή Παρακολούθησης τις απαιτούμενες πληροφορίες για την ποιότητα και την αποτελεσματικότητα των ενεργειών που έχουν υλοποιηθεί με σκοπό την πληροφόρηση και την δημοσιότητα καθώς επίσης και κατάλληλα αποδεικτικά στοιχεία.

Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠΕΑΕΚ υποβάλλει την έκθεση αυτή και στις Ελληνικές Αρχές ώστε αυτές να μεταβιβάζουν στην Επιτροπή ΕΚ, με την ετήσια έκθεση που προβλέπεται από το άρθρο 45 του Καν.(ΕΚ) 1260/1999, όλα τα πληροφοριακά στοιχεία τα οποία πρέπει να ληφθούν υπόψη σύμφωνα με το άρθρο 46 του εν λόγω Κανονισμού. Αυτές οι πληροφορίες πρέπει να είναι επαρκείς ώστε βάσει αυτών να κρίνεται η τήρηση των διατάξεων του Καν.(ΕΚ)1159/2000.

Για την υλοποίηση των ενεργειών πληροφόρησης και δημοσιότητας θα επιλεγεί, μετά από ανοιχτό διαγωνισμό, σύμβούλος επικοινωνίας ο οποίος σε συνεργασία με την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠΕΑΕΚ θα αναλάβει τον σχεδιασμό, την εφαρμογή και τις μετρήσεις αποτελεσματικότητας της επικοινωνιακής στρατηγικής του συνόλου των Δράσεων του ΕΠΕΑΕΚ ή επί μέρους θεματικών αντικειμένων του.

Τελικοί Δικαιούχοι

Είναι η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Αρχική Επαγγελματική Κατάρτιση».

Δείτε το κείμενο του Επιχειρησιακού Προγράμματος για το Μέτρο 6.1

Eπιστροφή στη κορυφή της σελίδας

©2003, Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠΕΑΕΚ. Ως προς τις πληροφορίες που περιέχονται στην παρούσα ιστοθέση ισχύει παραίτηση από κάθε ευθύνη και επισυνάπτεται ανακοίνωση ως προς την πνευματική ιδιοκτησία.( Τελευταία Ανανέωση: 6/3/2003 )

Ανάπτυξη Eworx Α.Ε.
Εργαλείο Διαχείρισης ReXPEn
Level Triple-A conformance icon,W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0