Πλήρης Έκδοση | Εκτυπώσιμη Μορφή

Βρίσκεστε : Κεντρική Σελίδα > Κείμενα-Πλαίσιο > Οδηγός Διαχείρισης > Επί της Διαδικασίας > Διαδικασίες Υλοποίησης και Παρακολούθησης

Κύριες Επιλογές :Με μια ματιά | Ποιους Αφορά | Διαχείριση | Πορεία Υλοποίησης | Κατανομή Πόρων | Προσκλήσεις | Νέα-Ανακοινώσεις | Χρήσιμες Συνδέσεις |
Κύριες Επιλογές :Eπικοινωνία | Αναζήτηση | FAQs | Ενημέρωση | Για Τελικούς Δικαιούχους | Περιεχόμενα

Διαδικασίες Υλοποίησης και Παρακολούθησης


Γρήγορη μετάβαση : Διαδικασίες Ένταξης Πράξεων | Διαδικασίες Χρηματοδότησης | Διαδικασίες Υλοποίησης και Παρακολούθησης |

Σε αυτή τη σελίδα μπορείτε να βρείτε πληροφορίες που ενισχύουν τη διαφάνεια και υποστηρίζουν σημαντικά τη διαδικασία της ορθής ολοκλήρωσης των χρηματοδοτούμενων έργων. Οι πληροφορίες αυτές, που σημειωτέον είναι πολύ χρήσιμες σε φορείς όπως οι υπηρεσίες της ΕΕ, το Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών καθώς και σε άλλους φορείς που υλοποιούν ή ελέγχουν την υλοποίηση ΕΠ στα πλαίσια του Γ΄ ΚΠΣ αφορούν τα εξής:

1. Υποχρεώσεις Τελικών Δικαιούχων

2. Παρακολούθηση Φυσικής και Οικονομικής Προόδου Πράξεων

3. Διαδικασία Ελέγχου

1. Με βάση το κοινοτικό και εθνικό θεσμικό και κανονιστικό πλαίσιο που αφορά το Γ΄ ΚΠΣ οι υποχρεώσεις των Τελικών Δικαιούχων συνοψίζονται στις ακόλουθες βασικές αρχές:

  • τήρηση του νομοθετικού και κανονιστικού εθνικού και κοινοτικού πλαισίου,
  • υλοποίηση της Πράξης, σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα, τη μεθοδολογία και το περιεχόμενο των πακέτων εργασίας, εμπρόθεσμη αποστολή μηνιαίων και τριμηνιαίων δελτίων παρακολούθησης και σύνταξη τελικής έκθεσης υλοποίησης της Πράξης μετά την ολοκλήρωσή της,
  • τήρηση χωριστής λογιστικής μερίδας για την Πράξη και οικονομικών φακέλων με παραστατικά και δικαιολογητικά στοιχεία δαπανών και απολογισμό των τόκων που δημιουργούνται από τις χρηματοδοτήσεις,
  • τήρηση των κανόνων πληροφόρησης και δημοσιότητας όπως προβλέπεται στον Κανονισμό 1159/2000,
  • παροχή πληροφοριών για την πρόοδο υλοποίησης της Πράξης,
  • διευκόλυνση της διαδικασίας ενδιάμεσης και τελικής αξιολόγησης των Πράξεων, παροχή πληροφοριών στην ΕΥΔ ή σε άλλα εξουσιοδοτημένα πρόσωπα και αποδοχή και διευκόλυνση κοινοτικών και εθνικών ελέγχων.

Οι υποχρεώσεις των Τελικών Δικαιούχων περιγράφονται στην απόφαση ένταξης της Πράξης.

(Για μια αναλυτική παρουσίαση των υποχρεώσεων των τελικών δικαιούχων, οι χρήστες μπορούν να δουν από εδώ το 4ο Κεφάλαιο του Οδηγού Διαχείρισης) (σε μορφή doc)

2. Η παρακολούθηση της φυσικής και οικονομικής προόδου των Πράξεων και υποέργων είναι εκείνη η διαδικασία που επιτρέπει στην ΕΥΔ να έχει εικόνα της πορείας της υλοποίησης του φυσικού αντικειμένου των Πράξεων καθώς και της απορρόφησης των δεσμευμένων πόρων.

Η παρακολούθηση της φυσικής και οικονομικής προόδου υλοποιείται με τις ακόλουθες τυπικές διαδικασίες:

  • τη συμπλήρωση από τον Τελικό Δικαιούχο και υποβολή στην αντίστοιχη Μονάδα Β της ΕΥΔ των Τριμηνιαίων Δελτίων Παρακολούθησης των Πράξεων και υποέργων (παρακολούθηση της φυσικής προόδου).
  • τη συμπλήρωση από τον Τελικό Δικαιούχο και υποβολή στην αντίστοιχη Μονάδα Β της ΕΥΔ των Μηνιαίων Δελτίων Παρακολούθησης υποέργων (παρακολούθηση της οικονομικής προόδου).
  • την πραγματοποίηση επιτόπιων επισκέψεων στον Τελικό Δικαιούχο από στελέχη των Μονάδων Β της ΕΥΔ.

Επισημαίνεται ότι, η σωστή συμπλήρωση και η έγκαιρη υποβολή των παραπάνω δελτίων είναι εξαιρετικής σημασίας, καθώς αποτελούν εργαλεία τα οποία σε κάθε χρονική στιγμή αντικατοπτρίζουν την εικόνα της Πράξης και προειδοποιούν για τυχόν αποκλίσεις από τα προγραμματισμένα στάδια υλοποίησης. Επίσης, παρέχουν τη δυνατότητα στις Μονάδες Β της ΕΥΔ να προτείνουν ενδεχόμενες τροποποιήσεις, όπου παρουσιάζονται προβλήματα και να προχωρήσουν στις απαραίτητες εκείνες παρεμβάσεις για την εξασφάλιση της ομαλής υλοποίησης των Πράξεων.

(Για μια αναλυτική παρουσίαση παρακολούθησης της φυσικής και οικονομικής προόδου των πράξεων, οι χρήστες μπορούν να δουν από εδώ το 6ο Κεφάλαιο του Οδηγού Διαχείρισης) (σε μορφή doc)

3. Ως διαδικασία ελέγχου ορίζεται το σύνολο των ενεργειών που εκτελούνται από τα διάφορα ελεγκτικά και άλλα αρμόδια εθνικά (ΕΥΔ ΕΠΕΑΕΚ, Αρχή Πληρωμής, ΕΔΕΛ) και κοινοτικά όργανα σε όλη την πορεία υλοποίησης του ΕπιχειρησιακούΠρογράμματος.

Ο στόχος της διαδικασίας αυτής είναι η διασφάλιση της ορθής και αποτελεσματικής χρήσης πόρων βάσει των αρχών της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης.

(Για μια αναλυτική παρουσίαση της διαδικασίας ελέγχου, οι χρήστες μπορούν να δουν από εδώ το 7ο Κεφάλαιο του Οδηγού Διαχείρισης) (σε μορφή doc)

Eπιστροφή στη κορυφή της σελίδας

©2003, Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠΕΑΕΚ. Ως προς τις πληροφορίες που περιέχονται στην παρούσα ιστοθέση ισχύει παραίτηση από κάθε ευθύνη και επισυνάπτεται ανακοίνωση ως προς την πνευματική ιδιοκτησία.( Τελευταία Ανανέωση: 24/10/2002 )

Ανάπτυξη Eworx Α.Ε.
Εργαλείο Διαχείρισης ReXPEn
Level Triple-A conformance icon,W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0