Πλήρης Έκδοση | Εκτυπώσιμη Μορφή

Βρίσκεστε : Κεντρική Σελίδα > Ποιους Αφορά

Κύριες Επιλογές :Με μια ματιά | Κείμενα-Πλαίσιο | Ποιους Αφορά| Διαχείριση | Πορεία Υλοποίησης | Κατανομή Πόρων | Προσκλήσεις | Νέα-Ανακοινώσεις | Χρήσιμες Συνδέσεις |
Κύριες Επιλογές :Eπικοινωνία | Αναζήτηση | FAQs | Ενημέρωση | Για Τελικούς Δικαιούχους | Περιεχόμενα

Ποιούς αφορά


Γρήγορη μετάβαση :

Οι χρήστες του δικτυακού τόπου μπορούν να κατηγοριοποιηθούν σε πέντε βασικές κατηγορίες ανάλογα με την ιδιότητά τους. Αυτές οι κατηγορίες είναι οι εξής:

Τελικοί Δικαιούχοι: το ΥπΕΠΘ και οι εποπτευόμενοι φορείς του που είναι αρμόδιοι για την εκτέλεση των έργων που προκηρύσσονται από την ΕΥΔ.

Άμεσα - Έμμεσα Ωφελούμενοι (ενός έργου που εκτελείται από τους τελικούς δικαιούχους): οι συγκεκριμένες πληθυσμιακές ομάδες, στις ανάγκες των οποίων σκοπεύει να ανταποκριθεί μέσω της υλοποίησης των έργων το ΕΠΕΑΕΚ. Σε αυτή την κατηγορία ανήκουν οι εκπαιδευτικοί, οι μαθητές, οι φοιτητές, οι γονείς τους, οι σπουδαστές σε ΙΕΚ, το σύνολο της ακαδημαϊκής κοινότητας, οι ενήλικες καταρτιζόμενοι, κλπ.

Τελικοί Ανάδοχοι: οι επιχειρήσεις ή τα Φυσικά και Νομικά Πρόσωπα που δύνανται να αναλάβουν την υλοποίηση έργων που προκηρύσσουν οι Τελικοί Δικαιούχοι.

Διάφοροι Οργανισμοί: οι εθνικοί και κοινοτικοί φορείς που ενδιαφέρονται για διάφορους λόγους για την πορεία υλοποίησης του ΕΠΕΑΕΚ. Σε αυτούς μπορούν να συμπεριληφθούν το ΥπΕΘΟ και άλλα Υπουργεία, Διαχειριστικές Αρχές άλλων Ε.Π., Υπηρεσίες και Οργανισμοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κλπ.

Ευρύ Κοινό: το σύνολο των πολιτών που ενδιαφέρεται για θέματα εκπαίδευσης και αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης. Στην κατηγορία αυτή εντάσσονται οι δημοσιογράφοι και γενικότερα τα μέσα ενημέρωσης που ουσιαστικά λειτουργούν ως ενδιάμεσοι προς το ευρύ κοινό.

Ο δικτυακός τόπος έχει σχεδιαστεί με τέτοιο τρόπο ώστε να ικανοποιεί σε μεγάλο βαθμό τις ανάγκες των χρηστών όλων των κατηγοριών. Πιο συγκεκριμένα:

Οι Τελικοί Δικαιούχοι έχουν τη δυνατότητα να βρουν πληροφορίες που αφορούν το ΕΠ και ιδιαίτερα σε σχέση με τις πολιτικές τις οποίες υποστηρίζει, τις διαδικασίες διαχείρισης, το νομοθετικό πλαίσιο εφαρμογής, την κατανομή πόρων, την πορεία υλοποίησης, τις διαδικασίες των αξιολογήσεων και φυσικά σε σχέση με τις προσκλήσεις. Ειδικότερα για τις προκηρύξεις παρέχεται υποστήριξη μέσα από πρότυπα σχέδια προτάσεων και κείμενα λεπτομερών οδηγιών. Παράλληλα, προσφέρεται ενημέρωση σχετικά με τα τελευταία νέα του ΕΠΕΑΕΚ.

Για τη συγκεκριμένη κατηγορία χρηστών μπορεί να ειπωθεί ότι το σύνολο των σελίδων του δικτυακού τόπου παρουσιάζει μεγάλο ενδιαφέρον.

Στους Ωφελούμενους παρέχονται πλήθος πληροφοριών σχετικά με τα αποτελέσματα των δράσεων που υλοποιούνται στα πλαίσια του ΕΠΕΑΕΚ, τα οποία καταδεικνύουν την επίδραση των δράσεων στις διάφορες βαθμίδες της εκπαίδευσης καθώς και στην αρχική κατάρτιση. Ειδικότερα, οι εκπαιδευτικοί και οι μαθητές μπορούν να αναζητήσουν πληροφορίες που αφορούν σε δράσεις που χρηματοδοτούν σχολικά εργαστήρια, βιβλιοθήκες, εκπαιδευτικό λογισμικό, πρότυπα προγράμματα σπουδών. Επιπρόσθετα, οι καθηγητές μπορούν να αναζητήσουν δράσεις που χρηματοδοτούν προγράμματα επιμόρφωσης και κινητικότητας. Από την άλλη μεριά τα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας ενημερώνονται για χρηματοδοτούμενα έργα που εστιάζουν στην αναβάθμιση των εκπαιδευτικών υπηρεσιών που προσφέρουν τα ΑΕΙ και ΤΕΙ της χώρας μας την οποία ενισχύουν οι επενδύσεις σε υποδομές και εξοπλισμούς, τα καινοτόμα προγράμματα σπουδών σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο, τα προγράμματα κινητικότητας και η ενίσχυση της έρευνας. Οι φοιτητές και οι σπουδαστές ενημερώνονται για έργα που αφορούν στην πρακτική τους άσκηση και σε υποτροφίες. Πληροφορίες επίσης θα παρέχονται στους σπουδαστές των ΙΕΚ και σε όσους ενδιαφέρονται για την εκπαίδευση και κατάρτιση ενηλίκων. Οι σελίδες που παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για αυτή την κατηγορία χρηστών είναι αυτές που παρέχουν πληροφορίες σχετικά με την πορεία υλοποίησης, τους στόχους και τις πολιτικές του ΥΠΕΠΘ, τα τελευταία νέα του ΕΠΕΑΕΚ και τα αποτελέσματα παραδοτέα των δράσεων του ΕΠΕΑΕΚ.

Οι Τελικοί Ανάδοχοι έχουν την δυνατότητα αναζήτησης χρήσιμων πληροφοριών που αφορούν στα έργα που υλοποιούνται από τους Τελικούς Δικαιούχους και ειδικότερα σχετικά με τις προκηρύξεις που δημοσιεύονται για την υλοποίηση αυτών των έργων, ώστε να είναι σε θέση να προετοιμάσουν έγκαιρα τις προσφορές τους για τα έργα που τους ενδιαφέρουν. Οι σελίδες που παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον είναι αυτές που αναφέρονται στα αποτελέσματα των προσκλήσεων και στις ενταγμένες πράξεις, τα τελευταία νέα του ΕΠΕΑΕΚ σχετικά με ανοιχτές και επικείμενες προσκλήσεις.

Πλήθος πληροφοριών υπάρχει επίσης για τους Διαφόρους Οργανισμούς, εθνικούς και κοινοτικούς, κυρίως σε ότι αφορά στην πρόοδο υλοποίησης του ΕΠΕΑΕΚ, στις διαδικασίες παρακολούθησης και ελέγχου, στις διαδικασίες και στα αποτελέσματα των αξιολογήσεων, στις ενέργειες δημοσιότητας. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον για αυτή την κατηγορία χρηστών παρουσιάζουν επίσης οι πληροφορίες σχετικά με τα αποτελέσματα - παραδοτέα και τα στατιστικά-δείκτες. Σελίδες ιδιαίτερου ενδιαφέροντος είναι αυτές που αναφέρονται στις διαδικασίες διαχείρισης του ΕΠΕΑΕΚ, στην πορεία υλοποίησης, στην αξιολόγηση και στις δράσεις δημοσιότητας που αναλαμβάνονται.

Τέλος, το Ευρύ Κοινό, μέσα από τις σελίδες του δικτυακού τόπου μπορεί να αντλεί γενικές πληροφορίες για το ΕΠΕΑΕΚ κυρίως σχετικά με τα παραγόμενα αποτελέσματα και την επίδραση των δράσεων σε συγκεκριμένες πολιτικές του ΥΠΕΠΘ. Οι σελίδες με το μεγαλύτερο ενδιαφέρον για αυτούς και για τους δημοσιογράφους είναι αυτές που αναφέρονται στα αποτελέσματα των προσκλήσεων και στις ενταγμένες πράξεις, στα στατιστικά στοιχεία και τους δείκτες που αφορούν στην υλοποίηση του ΕΠ και τα τελευταία νέα του ΕΠΕΑΕΚ.

Οι φορείς ή/και οι επιχειρήσεις του δημόσιου ή του ιδιωτικού τομέα καθώς και οι ιδιώτες που δικαιούνται να υποβάλουν πρόταση για ένταξη στις πράξεις των Μέτρων μπορούν να αναζητήσουν τις σχετικές προκηρύξεις μέσα από ειδική φόρμα αναζήτησης.

Eπιστροφή στη κορυφή της σελίδας

©2003, Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠΕΑΕΚ. Ως προς τις πληροφορίες που περιέχονται στην παρούσα ιστοθέση ισχύει παραίτηση από κάθε ευθύνη και επισυνάπτεται ανακοίνωση ως προς την πνευματική ιδιοκτησία.( Τελευταία Ανανέωση: 26/2/2003 )

Ανάπτυξη Eworx Α.Ε.
Εργαλείο Διαχείρισης ReXPEn
Level Triple-A conformance icon,W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0