Πλήρης Έκδοση | Εκτυπώσιμη Μορφή

Βρίσκεστε : Κεντρική Σελίδα > Διαχείριση > Έλεγχος

Κύριες Επιλογές :Με μια ματιά | Κείμενα-Πλαίσιο | Ποιους Αφορά | Πορεία Υλοποίησης | Κατανομή Πόρων | Προσκλήσεις | Νέα-Ανακοινώσεις | Χρήσιμες Συνδέσεις |
Κύριες Επιλογές :Eπικοινωνία | Αναζήτηση | FAQs | Ενημέρωση | Για Τελικούς Δικαιούχους | Περιεχόμενα

Έλεγχος


Γρήγορη μετάβαση : Οδηγίες - Χρήσιμα Κείμενα | Βασικά Συμπεράσματα | Πρόοδος Ελέγχου |

Γενική Αναφορά

Σύμφωνα με το άρθρο 38 του Κανονισμού (ΕΚ) 1260/99, το κράτος - μέλος φέρει την ευθύνη σε πρώτο βαθμό για τον δημοσιονομικό έλεγχο των συγχρηματοδοτούμενων από τα Διαρθρωτικά Ταμεία έργων μέσα από σειρά μέτρων που λαμβάνονται.

Σύμφωνα με το άρθρο 34 του ίδιου Κανονισμού, η Διαχειριστική Αρχή του ΕπιχειρησιακούΠρογράμματος είναι υπεύθυνη για την αποτελεσματικότητα και την κανονικότητα της διαχείρισης και της εφαρμογής των πράξεων - ενεργειών κατά την εκτέλεση των έργων. Από εδώ μπορείτε να κατατοπιστείτε για τη σκοπιμότητα των ελέγχων, το κανονιστικό τους πλαίσιο και το αντικείμενό τους.

Ι. Σε τι Αποσκοπούν

1. «Στη διασφάλιση ότι οι κοινοτικοί και οι εθνικοί πόροι χρησιμοποιούνται σωστά και αποτελεσματικά, βάσει των αρχών της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης».

2. Στηv πρόληψη, εντοπισμό και διόρθωση των δημοσιονομικών επιπτώσεων από τη διαπίστωση παρατυπιών

ΙΙ. Που Βασίζονται

1. Σε κανόνες και αρχές Εθνικού Δικαίου

 • Νόμος 2860/2000 «Διαχείριση, παρακολούθηση και έλεγχος Κ.Π.Σ.»
 • Διατάξεις - κανόνες δημοσιονομικού και διαχειριστικού χαρακτήρα
 • Αποφάσεις Επιτροπών Παρακολούθησης Κ.Π.Σ. ΙΙΙ, ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ κλπ.

2. Σε κανόνες και αρχές Κοινοτικού Δικαίου

 • Κανονισμοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης
 • (ΕΚ) 1260/1999 περί γενικών διατάξεων για τα διαρθρωτικά ταμεία
 • (ΕΚ) 438/2001 για την θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΚ) 1260/99 του Συμβουλίου όσον αφορά τα συστήματα διαχείρισης και ελέγχου των παρεμβάσεων των Διαρθρωτικών Ταμείων.
 • (ΕΚ) 448/2001 για την θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΚ) 1260/99 του Συμβουλίου όσον αφορά τη διαδικασία διενέργειας δημοσιονομικών διορθώσεων στην παρέμβαση που χορηγείται στο πλαίσιο των Διαρθρωτικών Ταμείων.
 • Αποφάσεις έγκρισης ΚΠΣ ΙΙΙ και ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ
 • Ρυθμίσεις σε θέματα γενικότερων κοινοτικών πολιτικών (Δημ. Συμβάσεις, περιβάλλον κλπ).

ΙΙΙ. Σε τι συνίστανται

«Στον έλεγχο όλων των έργων στη φυσική, χρηματοοικονομική και λογιστική τους διάσταση, τόσο στον τόπο υλοποίησης, όσο και στην έδρα των φορέων που έχουν στη κατοχή τους πρωτότυπους τεχνικούς φακέλους και τα παραστατικά δαπανών»

1. Έλεγχο της τήρησης των δεσμεύσεων που έχουν αναληφθεί και της αξιοπιστίας των πληροφοριών που δηλώνονται από τον Τελικό Δικαιούχο .

 • Παρακολούθηση στοιχείων Λογιστικής Διαχείρισης
 • Συμφωνία των διατάξεων διαχείρισης που λειτουργούν στον Τελικό Δικαιούχο με τις κοινοτικές και εθνικές πολιτικές και ρυθμίσεις
 • Αξιοπιστία οικονομικών και στατιστικών δεδομένων / τήρηση υποχρεώσεων

2. Έλεγχο της νομιμότητας και της κανονικότητας των πράξεων και των διαδικασιών .

 • Νομιμότητα πράξεων, τήρηση διαδικασιών
 • Κανονικότητα - επιλεξιμότητα δαπανών
 • Νομιμότητα - επιλεξιμότητα δαπανών

3. Έλεγχο τήρησης των κανόνων πληροφόρησης και δημοσιότητας.

 • Πληροφόρηση των αποδεκτών των πράξεων και της κοινής γνώμης
 • Μέτρα πληροφόρησης και δημοσιότητας
 • Ανακοίνωση στο δικαιούχο
 • Υλικό πληροφόρησης και δημοσιότητας
 • Δημοσιεύσεις
 • Μέσω διαδικτύου
 • Εκδηλώσεις πληροφόρησης

IV. Μορφές και Φορείς Ελέγχου

1. Επιτόπιοι σε όλες τις πράξεις / έργα

Από τη Μονάδα Ελέγχου της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης ΕΠΕΑΕΚ

 • Προληπτικού χαρακτήρα : Σε συνεργασία με τις υπεύθυνες για την παρακολούθηση των έργων Μονάδες Β΄ της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης ΕΠΕΑΕΚ ελέγχονται, πριν την ένταξη των έργων, όλα τα στάδια προετοιμασίας, τους προκειμένου να διασφαλισθεί ότι έχουν ληφθεί από την πλευρά του Τελικού Δικαιούχου, όλα τα απαραίτητα μέτρα για τη σωστή υλοποίηση του έργου.
 • Κατά την εκτέλεση της πράξης / έργου : Πραγματοποιούνται επιτόπιοι έλεγχοι στη βάση στοιχείων από το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα (ΟΠΣ) μία τουλάχιστον φορά σε κάθε έργο. Για έργα χαμηλού προϋπολογισμού και μικρής διάρκειας συγχρηματοδοτούμενων από το Ε.Κ.Τ. οι σχετικοί έλεγχοι γίνονται σε όλους τους Τελικούς Δικαιούχους και σε έργα με δειγματοληπτική επιλογή.
 • Μετά την ολοκλήρωση της πράξης / έργου : Στη συνέχεια σύνταξης και υποβολής της «δήλωση ολοκλήρωσης του έργου» από τον Τελικό Δικαιούχο διενεργείται επιτόπιος έλεγχος σε ότι αφορά το φυσικό , το οικονομικό καθώς και το λειτουργικό αποτέλεσμα του έργου. Σχετικά συντάσσεται από τη Μονάδα Ελέγχου «δήλωση τήρησης των υποχρεώσεων του τελικού δικαιούχου» η οποία συνοδεύει το φάκελο ολοκλήρωσης (κλεισίματος) του έργου. Για κάθε επιτόπιο έλεγχο συντάσσεται έκθεση , της οποίας τα πορίσματα καταχωρούνται στο ΟΠΣ και κοινοποιούνται στην Αρχή Πληρωμής, την Επιτροπή Δημοσιονομικού Ελέγχου του Υπουργείου Οικονομικών και στον Τελικό Δικαιούχο.

2. Επιτόπιοι - δειγματοληπτικοί έλεγχοι

 • Αρχή Πληρωμής - Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας
 • Επιτροπή Δημοσιονομικού Ελέγχου - Υπουργείο Οικονομικών
 • Αρμόδιες Υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Μπορείτε να δείτε επίσης οδηγίες και χρήσιμα κείμενα για τους τελικούς δικαιούχους ως προς τους ελέγχους, βασικά συμπεράσματα των ελέγχων καθώς και την πρόοδο των ελέγχων.

Eπιστροφή στη κορυφή της σελίδας

©2003, Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠΕΑΕΚ. Ως προς τις πληροφορίες που περιέχονται στην παρούσα ιστοθέση ισχύει παραίτηση από κάθε ευθύνη και επισυνάπτεται ανακοίνωση ως προς την πνευματική ιδιοκτησία.( Τελευταία Ανανέωση: 21/10/2002 )

Ανάπτυξη Eworx Α.Ε.
Εργαλείο Διαχείρισης ReXPEn
Level Triple-A conformance icon,W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0