Πλήρης Έκδοση | Εκτυπώσιμη Μορφή

Βρίσκεστε : Κεντρική Σελίδα > Κατανομή Πόρων

Κύριες Επιλογές :Με μια ματιά | Κείμενα-Πλαίσιο | Ποιους Αφορά | Διαχείριση | Πορεία Υλοποίησης | Κατανομή Πόρων| Προσκλήσεις | Νέα-Ανακοινώσεις | Χρήσιμες Συνδέσεις |
Κύριες Επιλογές :Eπικοινωνία | Αναζήτηση | FAQs | Ενημέρωση | Για Τελικούς Δικαιούχους | Περιεχόμενα

Κατανομή Πόρων


Γρήγορη μετάβαση :

Ο προϋπολογισμός του Προγράμματος για την περίοδο 2000 - 2006 ανέρχεται στα 2.763,9 εκ. ευρώ (941,8 δισ. δρχ.) με συγχρηματοδότηση 75% από το ΕΚΤ και το ΕΤΠΑ και 25% από Εθνικούς Πόρους.

Μέσω του ΕΚΤ χρηματοδοτούνται οι ενέργειες που περιλαμβάνονται στα Μέτρα των Αξόνων Προτεραιότητας 1, 2, 3, 4 και 6 «Τεχνική Βοήθεια», ενώ μέσω του ΕΤΠΑ οι ενέργειες των Μέτρων 5.1 και 5.2 του Άξονα Προτεραιότητας 5.

Ειδικότερα χρηματοοικονομικά στοιχεία ανά Άξονα Προτεραιότητας και Μέτρο παρατίθενται στον πίνακα που ακολουθεί.

Άξονας Προτεραιότητας / Μέτρο Δεσμευμένος Προϋπολ. (σε ευρώ) % συμμετοχής στο ΕΠΕΑΕΚ Ταμείο Συγχρημα-τοδότησης και %
Α.Π.1: «Προώθηση της ισότητας ευκαιριών πρόσβασης στην αγορά εργασίας για όλους και ιδιαίτερα για εκείνους που απειλούνται με κοινωνικό αποκλεισμό» 451.457.867 16,33% ΕΚΤ (75%)
Μ.1.1: «Βελτίωση των συνθηκών ένταξης στο εκπαιδευτικό σύστημα ατόμων ειδικών κατηγοριών» 121.153.493 4,38% ΕΚΤ (75%)
Μ.1.2: «Καταπολέμηση της σχολικής αποτυχίας και διαρροής και ενίσχυση της μαθησιακής και κοινωνικής διάστασης του σχολείου» 330.304.374 11,95% ΕΚΤ (75%)
Α.Π.2: «Προώθηση και βελτίωση της εκπαίδευσης και της επαγγελματικής κατάρτισης στο πλαίσιο της δια βίου μάθησης» 1.679.434.568 60,76% ΕΚΤ (75%)
Μ.2.1: «Αναβάθμιση της ποιότητας της παρεχόμενης εκπαίδευσης» 344.669.585 12,47 ΕΚΤ (75%)
Μ.2.2: «Αναμόρφωση Προγραμμάτων Σπουδών - Διεύρυνση Ανώτατης Εκπαίδευσης» 355.569.000 14,31% ΕΚΤ (75%)
Μ.2.3: "Αρχική Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση" 565.465.290 20,46% ΕΚΤ (75%)
Μ.2.4: «Επαγγελματικός Προσανατολισμός και Σύνδεση με Αγορά Εργασίας» 117.672.357 4,26% ΕΚΤ (75%)
Μ.2.5: «Δια βίου Εκπαίδευση» 145.702.336 5,27% ΕΚΤ (75%)
Μ.2.6: «Προγράμματα Προστασίας Περιβάλλοντος και Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης» 102.756.000 3,72% ΕΚΤ (75%)
Α.Π.3: «Ανάπτυξη και προώθηση της επιχειρηματικότητας και της προσαρμοστικότητας των νέων» 19.848.352 0,72% ΕΚΤ (75%)
Μ.3.1: «Ενθάρρυνση επιχειρηματικής δράσης και καινοτομικών εφαρμογών» 19.848.352 0,72% ΕΚΤ (75%)
Α.Π.4: «Βελτίωση της πρόσβασης των γυναικών στην αγορά εργασίας» 69.469.233 2,51% ΕΚΤ (75%)
Μ.4.1: «Προγράμματα Υποστήριξης της Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης και Εκπαίδευσης των Γυναικών» 58.127.446 2,10% ΕΚΤ (75%)
Μ.4.2: «Προγράμματα υποστήριξης των γυναικών στις Προπτυχιακές και Μεταπτυχιακές σπουδές. Προγράμματα σπουδών και ερευνητικά προγράμματα για τις γυναίκες» 11.341.787 0,41% ΕΚΤ (75%)
Α.Π.5: «Δημιουργία και ενίσχυση υποδομών για την υλοποίηση των μέτρων ΕΚΤ» 521.013.766 18,85% ΕΤΠΑ (75%)
Μ.5.1: «Αναβάθμιση Υποδομών και Εξοπλισμών για την προώθηση ισότητας ευκαιριών πρόσβασης στην αγορά εργασίας» 29.744.999 1,08% ΕΤΠΑ (75%)
Μ.5.2: «Αναβάθμιση Υποδομών και Εξοπλισμών για την βελτίωση της ποιότητας της εκπαίδευσης» 491.268.767 17,77% ΕΤΠΑ (75%)
Α.Π.6: «ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ» 22.683.831 0,82% ΕΚΤ (75%)
Μ.6.1: "Τεχνική Βοήθεια" 22.683.831 0,82% ΕΚΤ (75%)
ΕΠΕΑΕΚ 2.763.907.617 100%

Eπιστροφή στη κορυφή της σελίδας

©2003, Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠΕΑΕΚ. Ως προς τις πληροφορίες που περιέχονται στην παρούσα ιστοθέση ισχύει παραίτηση από κάθε ευθύνη και επισυνάπτεται ανακοίνωση ως προς την πνευματική ιδιοκτησία.( Τελευταία Ανανέωση: 5/9/2005 )

Ανάπτυξη Eworx Α.Ε.
Εργαλείο Διαχείρισης ReXPEn
Level Triple-A conformance icon,W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0