Πλήρης Έκδοση | Εκτυπώσιμη Μορφή

Βρίσκεστε : Κεντρική Σελίδα > Προσκλήσεις > Βήματα Υποβολής Πρότασης

Κύριες Επιλογές :Με μια ματιά | Κείμενα-Πλαίσιο | Ποιους Αφορά | Διαχείριση | Πορεία Υλοποίησης | Κατανομή Πόρων | Νέα-Ανακοινώσεις | Χρήσιμες Συνδέσεις |
Κύριες Επιλογές :Eπικοινωνία | Αναζήτηση | FAQs | Ενημέρωση | Για Τελικούς Δικαιούχους | Περιεχόμενα

Βήματα Υποβολής


Γρήγορη μετάβαση : Διαδικασίες Προσκλήσεων | Πρότυπες Προτάσεις και Χρήσιμες Οδηγίες | Αξιολόγηση Προτάσεων |

Σύνταξη και Υποβολή Πρότασης

Οι ενδιαφερόμενοι φορείς έχουν δικαίωμα υποβολής πρότασης μετά τη δημοσιοποίηση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος και εφόσον έχουν χαρακτηριστεί δυνητικοί Τελικοί Δικαιούχοι στο Συμπλήρωμα Προγραμματισμού και στην πρόσκληση.

Οι προτάσεις που υποβάλλονται στην ΕΥΔ πρέπει να αφορούν Πράξεις με λειτουργική και διαχειριστική αυτοτέλεια, συγκεκριμένο φυσικό και οικονομικό αντικείμενο, φυσικούς στόχους και αναμενόμενα αποτελέσματα.

Η υποβολή προτάσεων από τους Τελικούς Δικαιούχους είναι το πρώτο στάδιο μιας σειράς διαδικασιών που καταλήγει στην εξειδίκευση των Κατηγοριών Πράξεων σε Πράξεις / Έργα.

Σε κάθε περίπτωση, η αίτηση του Τελικού Δικαιούχου συνοδεύεται από συμπληρωμένα Τεχνικά Δελτία Έργου και Υποέργων μέσω των οποίων υλοποιείται η Πράξη. Η σύνταξη των τυποποιημένων εντύπων γίνεται βάσει συγκεκριμένων οδηγιών που παρέχονται από την ΕΥΔ για την καθοδήγηση των Τελικών Δικαιούχων στην συμπλήρωση των απαιτούμενων στοιχείων, ώστε να διασφαλιστεί αφενός το σύνολο της απαιτούμενης πληροφορίας, αφετέρου η σαφήνεια, η ακρίβεια και η αξιοπιστία της παρουσίασης του τρόπου υλοποίησης της προτεινόμενης Πράξης. Ανάλογα με τις επιλογές της ΕΥΔ, απαιτείται η παροχή από τον Τελικό Δικαιούχο συμπληρωματικών πληροφοριών που απαντούν σε κριτήρια αξιολόγησης τα οποία δεν περιλαμβάνονται στο ΤΔΕ/Υ (π.χ. σε σχέση με τη μεθοδολογία υλοποίησης της Πράξης, το αναλυτικό χρονοδιάγραμμά της και την περιγραφή των προτεινόμενων κατηγοριών δαπανών).

Προτάσεις που υποβάλλονται χωρίς τη χρήση τυποποιημένων δελτίων απορρίπτονται. Τα ΤΔΕ/Υ, εφόσον η πρόταση εγκριθεί, αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της απόφασης ένταξης.

Η προθεσμία υποβολής προτάσεων πρέπει να γίνεται απόλυτα σεβαστή. Προτάσεις που υποβάλλονται εκπρόθεσμα απορρίπτονται. Η ΕΥΔ έχει το δικαίωμα, αν αυτό κριθεί απαραίτητο, να προβεί σε παράταση ή ανάκληση της ισχύος της πρότασης εφαρμόζοντας τον ίδιο τρόπο δημοσιοποίησής της.

Κατά γενικό κανόνα οι προτάσεις υποβάλλονται σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή σε όσα αντίτυπα καθορίζονται στην πρόσκληση. Οι προτάσεις υποβάλλονται στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠΕΑΕΚ, στο Πρωτόκολλο της Υπηρεσίας, υπόψη του αρμόδιου χειριστή της Κατηγορίας Πράξης στο πλαίσιο της οποίας προκηρύσσονται οι Πράξεις. Οι προτάσεις δύναται επίσης να υποβληθούν και ταχυδρομικά επί αποδείξει με ημερομηνία υποβολής την ημερομηνία πρωτοκόλλησης από την υπηρεσία αποστολής (ταχυδρομείο ή courier). Σε κάθε περίπτωση τηρούνται οι ημερομηνίες που ορίζονται στην πρόσκληση.

Στη συνέχεια, το Πρωτόκολλο Υπηρεσίας διαβιβάζει τις προτάσεις στην αρμόδια Μονάδα Β της ΕΥΔ η οποία, αφού ολοκληρώσει τη συλλογή τους, διενεργεί την αξιολόγηση όπως προσδιορίζεται στην πρόσκληση.

Μπορείτε να δείτε, αν θέλετε, τη διαδικασία σύνταξης και δημοσιοποίησης των προσκλήσεων και τη διαδικασία αξιολόγησης που ακολουθεί την υποβολή των προτάσεων στην ΕΥΔ.

Επίσης μπορείτε να δείτε βοηθητικά κείμενα για την υποβολή προτάσεων για την ανώτατη εκπαίδευση.

Μπορείτε όμως και οι ίδιοι να ενημερώνεστε, από το διαδίκτυο για παράδειγμα, για υποδειγματικές πρακτικές άλλων κρατών σε θέματα σχετικά με τα πεδία της πρότασής σας προκειμένου να τη συντάξετε.

Eπιστροφή στη κορυφή της σελίδας

©2003, Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠΕΑΕΚ. Ως προς τις πληροφορίες που περιέχονται στην παρούσα ιστοθέση ισχύει παραίτηση από κάθε ευθύνη και επισυνάπτεται ανακοίνωση ως προς την πνευματική ιδιοκτησία.( Τελευταία Ανανέωση: 24/10/2002 )

Ανάπτυξη Eworx Α.Ε.
Εργαλείο Διαχείρισης ReXPEn
Level Triple-A conformance icon,W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0