Πλήρης Έκδοση | Εκτυπώσιμη Μορφή

Βρίσκεστε : Κεντρική Σελίδα > Προσκλήσεις > Βήματα Υποβολής Πρότασης > Διαδικασίες Προσκλήσεων

Γρήγορη μετάβαση :

Κύριες Επιλογές :Με μια ματιά | Κείμενα-Πλαίσιο | Ποιους Αφορά | Διαχείριση | Πορεία Υλοποίησης | Κατανομή Πόρων | Νέα-Ανακοινώσεις | Χρήσιμες Συνδέσεις |
Κύριες Επιλογές :Eπικοινωνία | Αναζήτηση | FAQs | Ενημέρωση | Για Τελικούς Δικαιούχους | Περιεχόμενα

Διαδικασίες Προσκλήσεων


Γρήγορη μετάβαση :

Σύνταξη και Δημοσιοποίηση Πρόσκλησης

Η δημοσιοποίηση της πρόσκλησης αποτελεί θεμελιώδες και ουσιαστικό στοιχείο για τη διασφάλιση της νομιμότητας και της κανονικότητας των Πράξεων που συγχρηματοδοτούνται από τα Διαρθρωτικά Ταμεία. Η μη κατάλληλη δημοσιοποίηση των προσκλήσεων για υποβολή προτάσεων δύναται να επιφέρει την εφαρμογή δημοσιονομικών διορθώσεων κατά τις διατάξεις του άρθρου 39 παρ. 3 του Καν. 1260/99 της Ε.Κ., δηλαδή να μειώσει ή και να καταργήσει τη συμμετοχή των Ταμείων στο ΕΠΕΑΕΚ.

Στο σχέδιο πρόσκλησης, που εκπονούν οι Μονάδες Β και βασίζεται σε τυποποιημένο υπόδειγμα πρόσκλησης που συντάσσεται από τη Μονάδα Α, περιλαμβάνεται η ανάλυση του περιεχομένου των προτάσεων, η εξειδίκευση των κριτηρίων αξιολόγησης Πράξεων και η μεθοδολογία αξιολόγησης των προτάσεων των υποψηφίων Τελικών Δικαιούχων, όπως αναλυτικά περιγράφεται στην επόμενη ενότητα. Κατά τη φάση της διαμόρφωσης κάθε σχεδίου πρόσκλησης από τις Μονάδες Β λαμβάνονται υπ’ όψιν οι απόψεις των συναρμόδιων διευθύνσεων του ΥπΕΠΘ, ως προς την αρτιότητα και τη συνάφεια με το σχεδιασμό και τις πολιτικές του Υπουργείου.

Το σχέδιο πρόσκλησης διαβιβάζεται στη Μονάδα Α η οποία και εξετάζει τη συμβατότητα των Πράξεων σε συνάρτηση με το περιεχόμενο του Συμπληρώματος Προγραμματισμού και τα θεσπιζόμενα κριτήρια.

Στη συνέχεια η πρόσκληση υπογράφεται από τον Ειδικό Γραμματέα Θεμάτων ΕΕ και ΚΠΣ και απευθύνεται στους δυνητικούς Τελικούς Δικαιούχους ανάλογα με τα χαρακτηριστικά τους, ως:

 • γραπτή ενημέρωση, κυρίως στις περιπτώσεις Μοναδικού Τελικού Δικαιούχου ή Τελικών Δικαιούχων καθορισμένων στο Συμπλήρωμα Προγραμματισμού
 • πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος μέσω του τύπου ή άλλου μέσου στις περιπτώσεις εκείνες που δεν είναι εφικτή η γραπτή ενημέρωση όλων των δυνητικών Τελικών Δικαιούχων που προσδιορίζονται στο Συμπλήρωμα Προγραμματισμού

Για τις ενέργειες τεχνικής βοήθειας για τις οποίες Τελικός Δικαιούχος είναι η ίδια η ΕΥΔ ΕΠΕΑΕΚ, δεν εκδίδεται σχετική πρόσκληση.

Περιεχόμενο των Προσκλήσεων

Το περιεχόμενο των προσκλήσεων χαρακτηρίζεται από σαφήνεια και περιλαμβάνει τουλάχιστον :

 • Αναφορά του θεσμικού και κανονιστικού εθνικού και κοινοτικού πλαισίου, σε συνέχεια των οποίων εκδίδεται η πρόσκληση (π.χ. Ν. 2860/2000, Απόφαση της Επιτροπής των Ε.Κ.Ε.(2000) 3405/28-11-2000 για την έγκριση του ΚΠΣ για την Ελλάδα, Απόφαση της Επιτροπής για την έγκριση του αντίστοιχου Ε.Π. κλπ.).
 • Αναφορά των κατηγοριών των δυνητικών Τελικών Δικαιούχων (νομική μορφή).
 • Το διαθέσιμο από την πρόσκληση προϋπολογισμό, με ενδεικτική κατανομή του στις επί μέρους κατηγορίες Πράξεων εφόσον απαιτείται.
 • Αναφορά του συγκεκριμένου Μέτρου, Ενέργειας, Κατηγορίας Πράξεων του ΕΠΕΑΕΚ και των στόχων τους, στο πλαίσιο των οποίων εκδίδεται η συγκεκριμένη πρόσκληση.
 • Τον τρόπο χρηματοδότησης της Πράξης. Δηλαδή, την αναφορά της εθνικής συμμετοχής και του διαρθρωτικού Ταμείου που συγχρηματοδοτεί το Μέτρο, το ποσοστό συγχρηματοδότησης και τον προσδιορισμό της αποστολής τους με τυποποιημένα μηνύματα όπως αυτά περιγράφονται κατά διαρθρωτικό Ταμείο στην παράγραφο 3.2.1.1 του Καν. 1159/2000 της Επιτροπής.
 • Περιεχόμενο προτάσεων (επιλέξιμες Δράσεις)
 • Αναφορά των επιλέξιμων δαπανών.
 • Τη διάρκεια υλοποίησης των Πράξεων.
 • Τα απαιτούμενα τυποποιημένα έντυπα και συμπληρωματικά έγγραφα που απαιτούνται να υποβληθούν από τους δυνητικούς Τελικούς Δικαιούχους.
 • Την προθεσμία υποβολής των προτάσεων (εάν υπάρχει).
 • Τα στοιχεία επικοινωνίας της ΕΥΔ ΕΠΕΑΕΚ (διεύθυνση, τηλέφωνο, fax, e-mail) στην οποία υποβάλλονται οι προτάσεις, και των στελεχών αυτής, ώστε να διευκολύνεται η παροχή σχετικών πληροφοριών και διευκρινήσεων.
 • Τα κριτήρια επιλογής των Πράξεων, όπως αυτά έχουν εγκριθεί για το συγκεκριμένο Μέτρο από την Επιτροπή Παρακολούθησης.
 • Τη διαδικασία αξιολόγησης και ένταξης των Πράξεων.
 • Τις βασικές υποχρεώσεις των Τελικών Δικαιούχων.

Οι προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος μπορεί να γίνουν από την ΕΥΔ με εναλλακτικές προσεγγίσεις ως ακολούθως :

Α) Μία πρόσκληση για όλη την προγραμματική περίοδο του Μέτρου χωρίς χρονικό περιορισμό.

 • Στην περίπτωση αυτή, η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος που θα απευθύνει η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης θα λάβει χώρα μία φορά για όλη την προγραμματική περίοδο και οι Τελικοί Δικαιούχοι θα έχουν τη δυνατότητα υποβολής των προτάσεών τους χωρίς χρονικό περιορισμό.
 • Η αξιολόγηση των προτάσεων θα γίνεται με την διαδικασία first in - first served και οι εντάξεις των πράξεων θα λαμβάνουν χώρα μέχρις εξαντλήσεως του προϋπολογισμού του Μέτρου.

Β) Μία πρόσκληση για όλη την προγραμματική περίοδο του Μέτρου με χρονικό περιορισμό.

 • Η περίπτωση αυτή αφορά τις περιπτώσεις Μέτρων με προσδιορισμένους Τελικούς Δικαιούχους και περιορισμένο αριθμό πράξεων και η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος που θα απευθύνει η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης θα λάβει χώρα μία φορά για όλη την προγραμματική περίοδο.
 • Οι Τελικοί Δικαιούχοι θα έχουν τη δυνατότητα υποβολής των προτάσεών τους με τον χρονικό περιορισμό που αναφέρεται ρητά στην πρόσκληση.

Γ) Περιοδικές προσκλήσεις χωρίς χρονικό περιορισμό.

 • Οι προσκλήσεις θα επαναλαμβάνονται περιοδικά στο σύνολο της προγραμματικής περιόδου, με γνωστοποίηση του αντίστοιχου προϋπολογισμού που πρόκειται να διατεθεί.
 • Οι Τελικοί Δικαιούχοι δύνανται να υποβάλουν προτάσεις χωρίς χρονικό προσδιορισμό, η αξιολόγηση των προτάσεων θα πραγματοποιείται λαμβάνοντας υπόψη την χρονική προτεραιότητα υποβολής αυτών και οι εντάξεις των πράξεων θα λαμβάνουν χώρα μέχρις εξαντλήσεως του διαθέσιμου προϋπολογισμού.

Δ) Περιοδικές προσκλήσεις με χρονικό περιορισμό.

 • Οι προσκλήσεις που εκδίδονται από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης είναι περιοδικές και περιέχουν ενδεικτικό διαθέσιμο προϋπολογισμό.
 • Οι Τελικοί Δικαιούχοι δύνανται να υποβάλουν αιτήσεις εντός συγκεκριμένου χρονικού ορίου, το οποίο καθορίζεται από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης.

Eπιστροφή στη κορυφή της σελίδας

©2003, Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠΕΑΕΚ. Ως προς τις πληροφορίες που περιέχονται στην παρούσα ιστοθέση ισχύει παραίτηση από κάθε ευθύνη και επισυνάπτεται ανακοίνωση ως προς την πνευματική ιδιοκτησία.( Τελευταία Ανανέωση: 24/10/2002 )

Ανάπτυξη Eworx Α.Ε.
Εργαλείο Διαχείρισης ReXPEn
Level Triple-A conformance icon,W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0