Πλήρης Έκδοση | Εκτυπώσιμη Μορφή

Βρίσκεστε : Κεντρική Σελίδα > Δευτερεύουσες Επλογές :Eπικοινωνία > Συχνές Ερωτήσεις

Κύριες Επιλογές :Με μια ματιά | Κείμενα-Πλαίσιο | Ποιούς Αφορά | Πορεία Υλοποίησης | Κατανομή Πόρων | Προσκλήσεις | Νέα-Ανακοινώσεις | Χρήσιμες Συνδέσεις |
Δευτερεύουσες Επλογές :Eπικοινωνία | Αναζήτηση | FAQs | Ενημέρωση | Για Τελικούς Δικαιούχους | Περιεχόμενα

Συχνές Ερωτήσεις

Τηλεφωνικός Κατάλογος | Φόρμα Επικοινωνίας | Συχνές Ερωτήσεις

Στη σελίδα αυτή καταχωρούνται από την ΕΥΔ σε διαρκή βάση απαντήσεις σε συχνές ερωτήσεις ενδιαφερομένων.

Ποιος μπορεί να υποβάλει πρόταση υλοποίησης Πράξεων στο ΕΠΕΑΕΚ;

Δικαίωμα υποβολής πρότασης έχουν οι φορείς εκείνοι οι οποίοι έχουν χαρακτηριστεί ως δυνητικοί Τελικοί Δικαιούχοι στο Συμπλήρωμα Προγραμματισμού, και αναφέρονται στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος που γίνεται από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠΕΑΕΚ.

Ποια είναι η διαδικασία υποβολής πρότασης υλοποίησης Πράξεων στο ΕΠΕΑΕΚ;

Η υποβολή προτάσεων από τους Τελικούς Δικαιούχους είναι το πρώτο στάδιο μιας σειράς διαδικασιών που καταλήγει στην ένταξη των συγκεκριμένων Πράξεων στο Πρόγραμμα.

Οι ενδιαφερόμενοι φορείς έχουν δικαίωμα υποβολής πρότασης μετά τη δημοσιοποίηση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος και εφόσον έχουν χαρακτηριστεί δυνητικοί Τελικοί Δικαιούχοι στο Συμπλήρωμα Προγραμματισμού και στην πρόσκληση.

Η πρόταση του Τελικού Δικαιούχου περιλαμβάνει Αίτηση προς την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης και συμπληρωμένα Τεχνικά Δελτία Έργου και Υποέργων μέσω των οποίων αναλύεται ο τρόπος υλοποίησης του συγκεκριμένου Έργου. Η σύνταξη των τυποποιημένων εντύπων γίνεται βάσει συγκεκριμένων οδηγιών που παρέχονται από την ΕΥΔ για την καθοδήγηση των Τελικών Δικαιούχων στην συμπλήρωση των απαιτούμενων στοιχείων, ώστε να διασφαλιστεί αφενός το σύνολο της απαιτούμενης πληροφορίας, αφετέρου η σαφήνεια, η ακρίβεια και η αξιοπιστία της παρουσίασης του τρόπου υλοποίησης της προτεινόμενης Πράξης.

Αρχή

Ποια είναι τα στάδια της διαδικασίας ένταξης Πράξεων στο Πρόγραμμα;

Η διαδικασία ένταξης πράξεων στο πλαίσιο ενός Μέτρου περιλαμβάνει συνοπτικά τα ακόλουθα στάδια:

 • Σύνταξη και Δημοσιοποίηση Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.
 • Υποβολή προτάσεων.
 • Αξιολόγηση προτάσεων.
 • Διαδικασία διαβίβασης των προτάσεων για γνωμοδότηση από συναρμόδια Υπουργεία ( Διαδικασία συντονισμού).
 • Έκδοση της απόφασης ένταξης.

Αρχή

Πώς διασφαλίζεται η διαφάνεια και η πρόκριση των βέλτιστων προτάσεων;

Η διαδικασία ένταξης Πράξεων διασφαλίζει την τήρηση της αρχής της διαφάνειας, της ισότητας ευκαιριών και της αποφυγής κάθε είδους διακρίσεων και εγγυάται την αντικειμενικότητα στην επιλογή των Πράξεων.

Ακολουθείται διαδικασία αξιολόγησης των υποβαλλομένων προτάσεων, που προηγείται της ένταξης και χρηματοδότησης Πράξεων.

Η διαδικασία αξιολόγησης πραγματοποιείται με ανοικτές διαδικασίες και βασίζεται σε κριτήρια αντικειμενικά, σαφώς προσδιορισμένα και συμφωνημένα από την Επιτροπή Παρακολούθησης του ΕΠΕΑΕΚ.

Αρχή

Τι είναι η Πράξη/Έργο και τι το Υποέργο;

Ως Πράξη/Έργο ορίζεται μια παρέμβαση με λειτουργική και διαχειριστική αυτοτέλεια, συγκεκριμένο αντικείμενο, φυσικούς στόχους και αναμενόμενα αποτελέσματα, η οποία εντάσσεται σε ένα μόνο μέτρο ενός Επιχειρησιακού Προγράμματος και χρηματοδοτείται από ένα μόνο διαρθρωτικό ταμείο.

Ως υποέργο ορίζεται το τμήμα ή το σύνολο του συμβατικού αντικειμένου της Πράξης που αντιστοιχεί σε μία και μοναδική σύμβαση ή ισοδύναμη νομική δέσμευση ή και σε μέρος αυτής. Κατά περίπτωση υπάρχει η δυνατότητα ορισμού Υποέργου με πολλαπλούς αναδόχους για παρεμφερές φυσικό αντικείμενο.

Το υποέργο διακρίνεται για δύο συγκεκριμένα χαρακτηριστικά που πρέπει να διαθέτει:

 • σαφή αποτύπωση του αποδέκτη (νομική ή ισοδύναμη δέσμευση για την εκτέλεση του υποέργου),
 • σαφή αποτύπωση των παραδοτέων (αυτοτελές φυσικό αντικείμενο με συγκεκριμένο αποτέλεσμα προς όφελος της Πράξης).

Αρχή

Ποιες είναι οι επιλέξιμες δαπάνες στο Πρόγραμμα;

Θέματα που σχετίζονται με την επιλεξιμότητα των δαπανών αναφέρονται στον Κανονισμό 1685/1999 της ΕΕ καθώς και στους Κανονισμούς των Διαρθρωτικών Ταμείων (1260/99, 1783/99, 1784/99). Επίσης έχει εκδοθεί «Οδηγός Κριτηρίων και Κανόνων Επιλεξιμότητας Δαπανών και Λογιστικής Παρακολούθησης» από την Ειδική Υπηρεσία Αρχή Πληρωμής.

Για να είναι επιλέξιμες δαπάνες που πραγματοποιούνται στο πλαίσιο των Πράξεων πρέπει:

 • να συνεισφέρουν στην επίτευξη των στόχων της Πράξης και να είναι συνδεδεμένες με την υλοποίησή της,
 • να είναι πραγματικά εκταμιευμένες δαπάνες και να αποδεικνύονται με εξοφλημένα τιμολόγια ή παραστατικά ισοδύναμης αποδεικτικής αξίας,
 • να υπάρχει νομική δέσμευση, βάσει της οποίας πληρώθηκαν οι δαπάνες της Πράξης.

Η τεκμηρίωση της επιλεξιμότητας μιας δαπάνης βασίζεται σε:

  Νόμιμα παραστατικά (τιμολόγια ή ίσης αποδεικτικής ισχύος έγγραφα) που να αποδεικνύουν τη δαπάνη.
  • Όλα τα συνοδευτικά έγγραφα του νόμιμου παραστατικού. Ενδεικτικά:
  • λογαριασμοί αναδόχων και πιστοποιήσεις για κτιριακά έργα,
  • τεκμηρίωση των μετακινήσεων με εντολές μετακίνησης και εισιτήρια για δαπάνες ταξιδιών,
  • πρακτικά παραλαβής εξοπλισμού κλπ για προμήθειες,
  • πρακτικό παραλαβής παραδοτέων για συμβάσεις υπηρεσιών εταιρειών και πιστοποίηση εκτέλεσης του έργου που ανέλαβε το φυσικό πρόσωπο βάσει της σύμβασής του.
 • Σύμβαση ή ισοδύναμης δεσμευτικής ισχύος απόφαση στο πλαίσιο της οποίας πραγματοποιείται η δαπάνη. Στην περίπτωση της αυτεπιστασίας απαιτείται απόφαση αρμοδίου οργάνου για ανάληψη της πράξης με σαφή αναφορά προϋπολογισμού, χρονοδιαγράμματος, παραδοτέων και διατιθέμενων μέσων και πόρων.
 • Οποιοδήποτε έγγραφο σχετίζεται με τη διαδικασία ανάθεσης της σύμβασης (προδιαγραφές έργου, τεύχη δημοπράτησης / προκήρυξης, πρακτικά παραλαβής προσφορών, πρακτικά αξιολόγησης κλπ.).

Αρχή

©2003, Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠΕΑΕΚ. Ως προς τις πληροφορίες που περιέχονται στην παρούσα ιστοθέση ισχύει παραίτηση από κάθε ευθύνη και επισυνάπτεται ανακοίνωση ως προς την πνευματική ιδιοκτησία. ( Τελευταία Ανανέωση: 13/3/2003 )

Ανάπτυξη Eworx Α.Ε
Εργαλείο Διαχείρισης ReXPEn