Πλήρης Έκδοση | Εκτυπώσιμη Μορφή

Βρίσκεστε : Κεντρική Σελίδα > Κείμενα-Πλαίσιο > Κανονισμοί Θεσμικό Πλαίσιο

Κύριες Επιλογές :Με μια ματιά | Ποιους Αφορά | Διαχείριση | Πορεία Υλοποίησης | Κατανομή Πόρων | Προσκλήσεις | Νέα-Ανακοινώσεις | Χρήσιμες Συνδέσεις |
Κύριες Επιλογές :Eπικοινωνία | Αναζήτηση | FAQs | Ενημέρωση | Για Τελικούς Δικαιούχους | Περιεχόμενα

Κανονισμοί - Θεσμικό Πλαίσιο


Γρήγορη μετάβαση :

Εδώ μπορείτε να δείτε το κανονιστικό πλαίσιο εφαρμογής του Γ΄ ΚΠΣ που ρυθμίζει και τη λειτουργία του ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ.

ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Το κανονιστικό πλαίσιο του Γ' ΚΠΣ περιλαμβάνει τους ακόλουθους Κανονισμούς του Συμβουλίου, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, τις αποφάσεις της Επιτροπής και τις εθνικές νομοθετικές ρυθμίσεις που αποτελούν το άμεσο νομικό πλαίσιο που διέπει την εφαρμογή του ΕπιχειρησιακούΠρογράμματος Εκπαίδευσης και Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης για την προγραμματική περίοδο 2000-2006.

Κανονισμός (ΕΚ) 1260/1999 : Κανονισμός (ΕΚ) του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου περί γενικών διατάξεων για τα διαρθρωτικά Ταμεία. (Σε μορφή pdf)

Κανονισμός (ΕΚ) 1783/1999 : Κανονισμός (ΕΚ) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου σχετικά με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης. (Σε μορφή pdf)

Κανονισμός (ΕΚ) 1784/1999 : Κανονισμός (ΕΚ) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου σχετικά με το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. (Σε μορφή pdf)

Κανονισμός (ΕΚ) 643/2000 : Κανονισμός (ΕΚ) της Επιτροπής για τον τρόπο χρησιμοποίησης του ευρώ κατά την εκτέλεση του προϋπολογισμού των Διαρθρωτικών Ταμείων. (Σε μορφή pdf)

Κανονισμός (ΕΚ) 1159/2000 : Κανονισμός (ΕΚ) της Επιτροπής για τις δράσεις πληροφόρισης και δημοσιότητας που πρέπει να αναλαμβάνουν τα κράτη μέλη σχετικά με τις παρεμβάσεις των Διαρθρωτικών Ταμείων. (Σε μορφή pdf)

Κανονισμός (ΕΚ) 1685/2000 : Κανονισμός (ΕΚ) της Επιτροπής για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1260/1999 του Συμβουλίου, όσον αφορά την επιλεξιμότητα των δαπανών των ενεργειών που συγχρηματοδοτούνται από τα διαρθρωτικά ταμεία. (Σε μορφή pdf)

Κανονισμός (ΕΚ) 438/2001 : Κανονισμός (ΕΚ) της Επιτροπής για θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.1260/1999 του Συμβουλίου όσον αφορά τα συστήματα διαχείρισης και ελέγχου των παρεμβάσων των Διαρθρωτικών Ταμείων. (Σε μορφή pdf)

Κανονισμός (ΕΚ) 448/2001 : Κανονισμός (ΕΚ) της Επιτροπής για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1260/1999 του Συμβουλίου όσον αφορά τη διαδικασία διενέργειας δημοσιονομικών διορθώσεων στην παρέμβαση που χορηγείται στο πλαίσιο των Διαρθρωτικών Ταμείων. (Σε μορφή pdf)

Κανονισμός (EΚ) αριθ. 1564/2005 της Επιτροπής, της 7ης Σεπτεμβρίου 2005για την κατάρτιση τυποποιημένων εντύπων προς δημοσίευση προκηρύξεων και γνωστοποιήσεων στο πλαίσιο των διαδικασιών δημοσίων συμβάσεων δυνάμει των οδηγιών 2004/17/EΚ και 2004/18/EΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

Οδηγία 2004/18/ΕΚ του Ευρωπαïκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 31ης Μαρτίου 2004 περι συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών

Εφαρμογή της Οδηγίας 2004/18 για τις δημόσιες συμβάσεις προμηθειών

ΑΠΟΦΑΣΗ της Επιτροπής της 28/11/2000 «Σχετικά με την έγκριση του Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης για τις κοινοτικές διαρθρωτικές παρεμβάσεις στις περιφέρειες που υπάγονται στο στόχο αρ. 1 στην Ελλάδα».

ΑΠΟΦΑΣΗ της Επιτροπής E (2001) 44/16-3-2001 «Για την έγκριση του ΕπιχειρησιακούΠρογράμματος ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΑΡΧΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ το οποίο εντάσσεται στο Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης για τις κοινοτικές διαρθρωτικές παρεμβάσεις στις περιφέρειες που υπάγονται στο στόχο αρ. 1 στην Ελλάδα»

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Νόμος 2860/2000 : Διαχείριση, παρακολούθηση και έλεγχος του Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης και άλλες διατάξεις. (Σε μορφή pdf)

KYA για τη «Σύσταση Υπηρεσίας Διαχείρισης του ΕΠΕΑΕΚ» βάσει του νόμου 2860/2000 (ΦΕΚ 1553/Β 14/12/2000). (Σε μορφή pdf)

ΚΥΑ 163/20.04.2001 : Συγκρότηση Επιτροπής Παρακολούθησης για το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Εκπαίδευση και Αρχική Επαγγελματική Κατάρτιση ΙΙ (ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ), 2000 - 2006. (Σε μορφή doc)

Π.Δ. 60/2007Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ «περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών», όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής και την Οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Νοεμβρίου 2005.

Το βασικό θεσμικό πλαίσιο που διέπει τις δημόσιες συμβάσεις προμηθειών και υπηρεσιών είναι το ακόλουθο:

α) Δημόσια έργα

Π.Δ. 334/2000 : Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας για τα δημόσια έργα προς τις διατάξεις της Οδηγίας 93/37/ΕΟΚ όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε. (Σε μορφή pdf)

Ν. 1418/1984 : «Δημόσια Έργα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» ως ισχύει σήμερα.

Π.Δ. 609/1985 :«Κατασκευή Δημόσιων Έργων» ως ισχύει σήμερα.

β) Προμήθειες

Ν. 2286/1996 : «Προμήθειες Δημόσιου Τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων». (Σε μορφή pdf)

Π.Δ. 394/1996 : «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου». (Σε μορφή pdf)

Π.Δ. 105/2000 : «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας περί προμηθειών του δημοσίου τομέα προς το Κοινοτικό Δίκαιο και ειδικότερα προς τις διατάξεις του άρθρου 2 της Οδηγίας 97/52/ΕΚ της 13-10-1997 και τροποποίηση του Π.Δ. 370/1995».

Π.Δ. 370/1995 : «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας περί προμηθειών του δημοσίου προς το Κοινοτικό Δίκαιο και ειδικότερα προς τις διατάξεις της Οδηγίας 93/36/ΕΕ 14-6-1993 περί συντονισμού των διαδικασιών για τη σύναψη συμβάσεων δημοσίων προμηθειών». (Σε μορφή pdf)

γ) Υπηρεσίες

Π.Δ. 18/2000 : «Τροποποίηση του Π.Δ. 346/1998 «προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας για τις δημόσιες συμβάσεις υπηρεσιών προς τις διατάξεις της Οδηγίας 92/50/ΕΟΚ της 18-7-1992» σε συμμόρφωση προς τις διατάξεις της Οδηγίας 97/52/ΕΚ της 13-10-1997». (Σε μορφή pdf)

Π.Δ. 346/1998 : «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας για τις δημόσιες συμβάσεις υπηρεσιών προς τις διατάξεις της Οδηγίας 92/50/ΕΟΚ της 18-7-1992». (Σε μορφή pdf)

Ν. 716/1997 : «Περί μητρώου μελετητών και αναθέσεων εκπονήσεως μελετών» ως ισχύει σήμερα.

Π.Δ. 696/1974 : «Περί αμοιβών μηχανικών και των σχετικών προδιαγραφών μελετών» (όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τα Π.Δ. 99/1978, 152/1987 και 515/1989) ως ισχύει σήμερα.

Εγκύκλιος του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών με ΑΠ 14873/395/4-4-2006 για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων υπηρεσιών.

Η εφαρμογή του ΕΠΕΑΕΚ πρέπει να εναρμονίζεται με το νομοθετικό πλαίσιο που ισχύει για τις παρεμβάσεις των διαρθρωτικών Ταμείων στο πλαίσιο του Γ' ΚΠΣ το οποίο αν και δεν αφορά μόνο το ΕΠΕΑΕΚ, καθορίζει όμως πεδία πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της χώρας όπως είναι η ισότητα των ευκαιριών των φύλων και η προστασία του περιβάλλοντος ή διατυπώνει κανόνες χρηστής διαχείρισης και διαφάνειας όπως είναι ο ανταγωνισμός και οι δημόσιες συμβάσεις προμήθειας αγαθών, κατασκευής έργων υποδομής και παροχής υπηρεσιών.

Επισημαίνεται ότι :

ο Τελικός Δικαιούχος οφείλει να γνωρίζει και να εφαρμόζει το ισχύον θεσμικό πλαίσιο και η αναφορά των παραπάνω διατάξεων δεν μπορεί να θεωρηθεί περιοριστική. Σε κάθε περίπτωση το κοινοτικό νομοθετικό πλαίσιο υπερισχύει έναντι του εθνικού, για τις περιπτώσεις εκείνες που η εθνική νομοθεσία δεν έχει εναρμονισθεί με την κοινοτική.

Κατεβάστε το 1ο Κεφάλαιο του Οδηγού Διαχείρισης σχετικά με το Κανονιστικό Πλαίσιο Εφαρμογής του Γ'ΚΠΣ.

Eπιστροφή στη κορυφή της σελίδας

©2003, Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠΕΑΕΚ. Ως προς τις πληροφορίες που περιέχονται στην παρούσα ιστοθέση ισχύει παραίτηση από κάθε ευθύνη και επισυνάπτεται ανακοίνωση ως προς την πνευματική ιδιοκτησία.( Τελευταία Ανανέωση: 2/5/2007 )

Ανάπτυξη Eworx Α.Ε.
Εργαλείο Διαχείρισης ReXPEn
Level Triple-A conformance icon,W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0